ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Friday, March 30, 2012

ရာသီႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဂုဏ္ ႏွင့္ ဓာတ္


ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ရာသီႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဂုဏ္ ႏွင့္ ဓာတ္

ဓာတ္ (၄) ပါးႏွင့္ ဓာတု၊ မူလ၊ ဇီ၀
         
ဆရာဦးျမင့္လြင္၏ သိရီပတိဇာတာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေဟာမ်ား မွတ္စုတြင္
          ဓာတု (၄)မ်ိဳး
          (၁) ေတေဇာဓာတု (၂) အာေပါဓာတု (၃) ၀ါေယာဓာတု (၄) ပထ၀ီဓာတု
          မူလ (၄)မ်ိဳး
          (၁) မူလေတေဇာ (၂) မူလအာေပါ (၃) မူလ၀ါေယာ (၄) မူလပထ၀ီ
          ဇီ၀ (၄)မ်ိဳး
          (၁) ဇီ၀ေတေဇာ (၂) ဇီ၀အာေပါ (၃) ဇီ၀၀ါေယာ (၄) ဇီ၀ပထ၀ီေတေဇာ (၃) မ်ိဳး
 
          ဓာတုေတေဇာ
          မိႆရာသီ
          ေလာင္ကြ်မ္းေစတတ္ေသာ၊ ေလာင္စာျဖစ္ေသာဓာတု
          မူလေတေဇာ
          သိဟ္ရာသီ
          ေတေဇာ - ေလာင္ကြ်မ္းေစ၊ ရင့္က်က္ေစ၊ နူးညံ့ေစေသာ
          မူလ - ေျမေပၚရိွသစ္ပင္မ်ား
          ဇီ၀ေတေဇာ
          ဓႏုရာသီ
          အသက္ကိုျဖစ္ေစေသာ အပူဓာတ္၊ ရွင္သန္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ အပူဓာတ္

အာေပါ (၃) မ်ိဳး
 
          ဓာတုအာေပါ
          ကရကဋ္ရာသီ
          အာေပါဓာတ္သည္ ပံ့်နံွ႕တတ္၊ ဖဲြ႔စည္းတတ္၊ စိမ့္ယိုတတ္ေသာဓာတ္မ်ာ၊ ေကာ္ေစး ကပ္မႈ
          မူလအာေပါ
          ျဗိစၧာရာသီ
          မူလ - ေျမေပၚရိွပစၥည္းမ်ား
          အာေပါ - ဖဲြ႔စည္းမႈ
          ဇီ၀အာေပါ
          မိန္ရာသီ
          အာေပါဇီ၀ - ဇီ၀(အသက္) + ယိုစီး + ပံ့်နံွ႕ + စိမ့္၀င္ အသက္ရွင္သန္ၾကီးထြားမႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား

၀ါေယာ (၃) မ်ိဳး
 
          ဓာတု၀ါေယာ
          တူရာသီ
          အေငြ႔ အနံ့အသက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဇာတ္သေဘာတရား
          မူလ၀ါေယာ
          ကံုရာသီ
          သစ္သီးသစ္ရြက္တို႔မွ ၀ါေယာဓာတ္ျဖစ္ေစျခင္း
          ဇီ၀၀ါေယာ
          ေမထုန္ရာသီ
          ၀ါေယာ - လႈပ္ရွားျခင္း + အသက္ရွင္သန္ၾကီးထြားမႈ (ဇီ၀) အသက္ရွင္သန္ၾကီး ထြားမႈအတြက္ ၀ါေယာကိုအသံုးျပဳ။ (၀ါေယာဓာတ္သည္ အသက္ကို လ်င္ျမန္စြာ သတ္တတ္သည္)

ပထ၀ီ (၃) မ်ိဳး
 
          ဓာတုပထ၀ီ
          မကာရရာသီ
          ေျမကထြက္သည့္ ဓာတ္သတၱုအားလံုးပါ၀င္သည္။
          မူလပထ၀ီ
          ျပိႆရာသီ
          ပထ၀ီ - မာေက်ာျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း
          မာေက်ာျခင္း၊ အႏွစ္ရိွေသာသစ္ပင္မ်ား
          ဇီ၀ပထ၀ီ
          ကန္ရာသီ
          ဇီ၀ - အသက္ရွင္မႈ
          ပထ၀ီ - အစိုင္အခဲ
          အသက္ရွင္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ဓာတ္(၄)ပါးႏွင့္ဓာတ္ဆင္မႈ
          ၀ါေယာဓာတ္ - သြားျခင္းလာရန္၊ လ်င္ျမန္ေစလို၊ ၀ါေယာကိုမူ၊ ဥာဏ္ႏွင့္ယူေလာ့။
          ေတေဇာဓာတ္ - ပူသည္တစ္ခ်က္၊ က်က္သည္တျခား၊ ေက်ာ္ၾကားေစမႈ၊ ေတေဇာျပဳရွင့္။
          အာေပါဓာတ္ - ျငိမ္းမႈျငိမ္းစြာ၊ ေအးရာေအးေၾကာင္း၊ ျပီးေကာင္းသမႈ၊ အာေပါျပဳရွင့္။
          ပထ၀ီဓာတ္ - ၾကီးမႈတစ္တန္း၊ ခိုက္ရန္တျခား၊ လႈပ္ရွားမရိွ၊ ျငိမ္းဘိေစမႈ၊ ဆင္ျခင္ရႈ၍သာ၊ ျပဳေလာ့ပထ၀ီ စသည္ျဖင့္ အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာၾကီး (တတိယတဲြ)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဓာတ္ႏွစ္ပါး စသည္သည္ ဓာတ္တစ္ပါးအားေၾကႏိုင္ေၾကာင္း
          ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ ဟူေသာ ဓာတ္ေလးပါးတို႔သည္ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာက တည္းဟူေသာ ေလာကသံုးပါး၌ ထင္ရွားျပဳျပင္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ေလးပါးသည္ ဓာတ္တစ္ပါးအား ႏိုင္ျခင္း၊ ရံႈးျခင္း၊ ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းတို႔သည္ ရိွအပ္၏။
          (၁) အာေပါ၊ ၀ါေယာ ဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္ ပထ၀ီဓာတ္ကိုေၾကေစ၏။
          (၂) ပထ၀ီ၊ ၀ါေယာ ဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္ အာေပါဓာတ္ကိုေၾကေစ၏။
          (၃) ပထ၀ီ၊ အာေပါ ဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္ ေတေဇာဓာတ္ကိုေၾကေစ၏။
          (၄) ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ ဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္ ၀ါေယာဓာတ္ကိုေၾကေစ၏။
          (၅) ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ ဓာတ္သံုးပါးသည္ ပါပေလးရပ္ဓာတ္တို႔ကို ေၾကေစ၏ဟု အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာၾကီး (တတိယတဲြ) တြင္ ဆက္၍ေဖာ္ျပထားပါသည္။
          - ပထ၀ီပ်က္ေသာ္ အာေပါအားၾကီးလာမည္။
          - အာေပါပ်က္ေသာ္ ေတေဇာအားၾကီးလာမည္။
          - ေတေဇာပ်က္ေသာ္ ၀ါေယာအားၾကီးလာမည္။
          - ဓာတ္ေလးပါးပ်က္ေသာ္ အာကာသအားၾကီးလာမည္။
          ပထ၀ီ၀ါေယာပ်က္ေသာ္ ေၾကာက္ရံြ႔ထိတ္လန္႔ဆံြြ႔အမည္။
          ပထ၀ီပ်က္ေသာ္ ခြန္အားနည္းခ်ည့္နဲ့၊ ခူ်ခ်ာ၊ ေမာပန္း၊ ေကြးဆန္႔လြယ္မည္။
          အာေပါပ်က္ေသာ္ အသားအေရေျခာက္ကပ္၊ ရႊင္လန္းၾကည္လင္မႈမရိွျခင္း။
          ေတေဇာပ်က္ေသာ္ ခံု့် ျခင္း၊ ခ်ပ္ျခင္း၊ ပိန္ကပ္၊ ႏြမ္းနယ္ျခင္းရိွမည္။
          ၀ါေယာပ်က္ေသာ္ ေရာင္ျခင္း၊ ေမာျခင္းျဖစ္မည္။
          အာကာသပ်က္ေသာ္ စကၡုေျနၵေဖာက္ျပန္၊ ဦးေခါင္းေစာင္း၊ ရုပ္ဆင္းမလွ ျဖစ္မည္။

ေ၀ဒပညာနိဒါန္းမွ ဓာတ္(၄)ပါး
          ဆရာမိုးတားဦးထြန္းရိွန္၏ ေ၀ဒပညာနိဒါန္းကို ေဇာတိသေဒ၀မဂၢဇင္းတြင္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ...
(၁)     ေလ (Jaiyu)၀ါယုသည္ သပၸာယျဖစ္ေအာင္ေပါင္းစပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။
          ဥပမာဆိုေသာ္ (Prana - Jaiyu) ပရာဏ (၀ါယု)သည္ အသက္ဇီ၀တစ္ခု၏ အဇၩတၱႏွင့္ ဗဟိဒၶ(အတြင္းႏွင့္အျပင္) ေလာကဓာတ္တို႔ကို သပၸာယျဖစ္ေအာင္ ၀င္ေလထြက္ေလျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပး၏။ ေလသည္ပကတိအားျဖင့္ ျငိမ္ျငိမ္ သက္သက္ ရိွခဲ့၏။ မၾကာခဏဆိုသလို ဆဲြရာသို႔ ယိမ္းယိုင္ပါတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေဘးအနၱရာယ္ၾကီးမားသည္အထိ ေမႊေႏွာက္တတ္၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖည္းညင္းသာယာစြာ ေနေလ့ရိွ၏။ ေလတို႔၏တိုးေ၀ွ႕ေရြ႔လ်ားျခင္းကို မျမင္ရ။ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို အၾကီးမားဆံုးေသာ တိုး၀င္ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ရိွ၏။

(၂)     မီး (သို႔မဟုတ္) Agni အဂၢနိသည္ ရုပ္လံုးပံုပန္းသဏၭာန္ အေျပာင္းအလဲြကို ျဖစ္ေစ၏။ ရုပ္လံုးေပၚေအာင္ ပံုေလာင္း ရာတြင္ အဂၢိနိသည္သာ အခရာျဖစ္၏။ သူမပါက မျပီးေခ်။ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမင့္မားေရး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးေရး (သို႔မဟုတ္) စိတ္ကူးဥာဏ္ညွစ္ထုတ္ေရးတို႔၌ အဂၢိနိသည္သာ အဓိကအားကိုးစရာျဖစ္၏။ မီးတြင္ တစ္စံုတစ္ခု၏ အညစ္အေၾကးကို ေလာင္ကြ်မ္းေစတတ္သည့္ သတၱိရိွသျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ခက္မာေသာအရာ၀တၳုကို နူးနူးညံ့ညံ့ အျပင္းအေပ်ာ့ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ရုပ္လံုးပံုသဏၭာန္ အေျပာင္းအလဲကို မီးဓာတ္၏သတၱိျဖစ္၏။

(၃)     ေရ (သို႔မဟုတ္) ဇလ (အာေပါ)သည္ ဓာတ္ေငြ႔အရည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရတြင္စီးဆင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) ယိုစီးမႈသည္ အခရာျဖစ္၏။ ၎သည္ တမဂုဏ Gamaguna ႏွင့္ယွဥ္ေသာအခါ ရုပ္ႏွင့္နာမ္တို႔အၿပိဳင္ ရုုန္းကန္သည့္ ဂမၻီရ အေတြးအၾကံမ်ား ၀င္ေရာက္ေစတတ္၏။ သတြဂုဏ Sattuau Guna ႏွင့္ယွဥ္ေသာအခါ စိတၱေဗဒကိုျဖစ္ေပၚေစ၏။ 

(၄)     ေျမ (သို႔မဟုတ္) Prthvi  သည္ ရုပ္ျဒပ္အထည္ကိုယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ကိရိယာတန္ဆာမ်ားအေပၚ၌ ဧကဂၢတာက် ေအာင္ အာရံုစူးစိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ခက္မာမႈ၊ နူးညံ့မႈ (သို႔မဟုတ္) သိမ္ေမြ႔မႈကို အေၾကာင္း+အက်ိဳး ဆက္ၾကံရာမွာ အာရံုစူး စိုက္ျခင္းသည္သာ အခရာျဖစ္၏။ အေတြးအၾကံမ်ားကို ဘာသာစကားထဲမွ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္သံုးသည့္ စကားလံုးတို႔ကို အကဲခတ္ျခင္းျဖင့္ အျမဲမေသြ သိသာေစလ်က္ (နိမိတ္ျပ) အမွတ္လကၡဏာတို႔ျဖင့္လည္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစ၏။
          ...စသည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔

No comments:

Post a Comment