ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Thursday, February 23, 2012

ကာရက (2)


ကာရက
ကာရကၿဂိဳဟ္ရပ္၍ ရရိွေသာအက်ိဳး
          သက္ရိွပ်က္၏ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပို၍ ရွင္းလင္းေစရန္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ သက္ရိွမွလဲြ၍ က်န္ကာရကျပဳမႈမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးသားလိုက္ပါသည္။
၁        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၁ေႏြ ၁တန္႔ရပ္ေသာ္   အသိဥာဏ္တိုးမည္။
၂        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၅ေတး၂တန္႔ရပ္ေသာ္ ခ်မ္းသာမည္။
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ဌာနဗလ

ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ဌာနဗလ
အေျခခံအားျဖင့္ ဌာနဗလကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ၾကပါသည္။

ဌာနဗလအား
၀ိရူပ
အႏုရူပ
ရာခိုင္နႈန္း
၁။
ဥဳစ္
၆၀
၁၀၀
၂။
မူလၾတိဂုဏ္း
၄၅
၇၅
၃။
ကသစ္
၃၀
၅၀
၄။
မိတ္
၂၂
၃၀
၃၇.၅
၅။
ဥဒါသိန္
၁၅
၂၅
၆။
ရန္
၃၀
၁၂.၅
၇။
နိစ္
၁။ ဥဳစ္ႏွင့္ နိစ္
''ေကာင္း၊ ေအာင္၊ သာ၊ ဘယ္၊ ညာ၊ လက္၊ ႏွင့္၊ ေရြး'' ဟူေသာ ဥဳစ္လကၤာကို ေရွးဆရာျမတ္တို႔က
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>