ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Friday, March 30, 2012

ရာသီႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဂုဏ္ ႏွင့္ ဓာတ္


ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ရာသီႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဂုဏ္ ႏွင့္ ဓာတ္

ဓာတ္ (၄) ပါးႏွင့္ ဓာတု၊ မူလ၊ ဇီ၀
         
ဆရာဦးျမင့္လြင္၏ သိရီပတိဇာတာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေဟာမ်ား မွတ္စုတြင္
          ဓာတု (၄)မ်ိဳး
          (၁) ေတေဇာဓာတု (၂) အာေပါဓာတု (၃) ၀ါေယာဓာတု (၄) ပထ၀ီဓာတု
          မူလ (၄)မ်ိဳး
          (၁) မူလေတေဇာ (၂) မူလအာေပါ (၃) မူလ၀ါေယာ (၄) မူလပထ၀ီ
          ဇီ၀ (၄)မ်ိဳး
          (၁) ဇီ၀ေတေဇာ (၂) ဇီ၀အာေပါ (၃) ဇီ၀၀ါေယာ (၄) ဇီ၀ပထ၀ီေတေဇာ (၃) မ်ိဳး
 
          ဓာတုေတေဇာ
          မိႆရာသီ
          ေလာင္ကြ်မ္းေစတတ္ေသာ၊ ေလာင္စာျဖစ္ေသာဓာတု
          မူလေတေဇာ
          သိဟ္ရာသီ
          ေတေဇာ - ေလာင္ကြ်မ္းေစ၊ ရင့္က်က္ေစ၊ နူးညံ့ေစေသာ
          မူလ - ေျမေပၚရိွသစ္ပင္မ်ား
          ဇီ၀ေတေဇာ
          ဓႏုရာသီ
          အသက္ကိုျဖစ္ေစေသာ အပူဓာတ္၊ ရွင္သန္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ အပူဓာတ္

အာေပါ (၃) မ်ိဳး
 
          ဓာတုအာေပါ
          ကရကဋ္ရာသီ
          အာေပါဓာတ္သည္ ပံ့်နံွ႕တတ္၊ ဖဲြ႔စည္းတတ္၊ စိမ့္ယိုတတ္ေသာဓာတ္မ်ာ၊ ေကာ္ေစး ကပ္မႈ
          မူလအာေပါ
          ျဗိစၧာရာသီ
          မူလ - ေျမေပၚရိွပစၥည္းမ်ား
          အာေပါ - ဖဲြ႔စည္းမႈ
          ဇီ၀အာေပါ
          မိန္ရာသီ
          အာေပါဇီ၀ - ဇီ၀(အသက္) + ယိုစီး + ပံ့်နံွ႕ + စိမ့္၀င္ အသက္ရွင္သန္ၾကီးထြားမႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား

၀ါေယာ (၃) မ်ိဳး
 
          ဓာတု၀ါေယာ
          တူရာသီ
          အေငြ႔ အနံ့အသက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဇာတ္သေဘာတရား
          မူလ၀ါေယာ
          ကံုရာသီ
          သစ္သီးသစ္ရြက္တို႔မွ ၀ါေယာဓာတ္ျဖစ္ေစျခင္း
          ဇီ၀၀ါေယာ
          ေမထုန္ရာသီ
          ၀ါေယာ - လႈပ္ရွားျခင္း + အသက္ရွင္သန္ၾကီးထြားမႈ (ဇီ၀) အသက္ရွင္သန္ၾကီး ထြားမႈအတြက္ ၀ါေယာကိုအသံုးျပဳ။ (၀ါေယာဓာတ္သည္ အသက္ကို လ်င္ျမန္စြာ သတ္တတ္သည္)

ပထ၀ီ (၃) မ်ိဳး
 
          ဓာတုပထ၀ီ
          မကာရရာသီ
          ေျမကထြက္သည့္ ဓာတ္သတၱုအားလံုးပါ၀င္သည္။
          မူလပထ၀ီ
          ျပိႆရာသီ
          ပထ၀ီ - မာေက်ာျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း
          မာေက်ာျခင္း၊ အႏွစ္ရိွေသာသစ္ပင္မ်ား
          ဇီ၀ပထ၀ီ
          ကန္ရာသီ
          ဇီ၀ - အသက္ရွင္မႈ
          ပထ၀ီ - အစိုင္အခဲ
          အသက္ရွင္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ဓာတ္(၄)ပါးႏွင့္ဓာတ္ဆင္မႈ
          ၀ါေယာဓာတ္ - သြားျခင္းလာရန္၊ လ်င္ျမန္ေစလို၊ ၀ါေယာကိုမူ၊ ဥာဏ္ႏွင့္ယူေလာ့။
          ေတေဇာဓာတ္ - ပူသည္တစ္ခ်က္၊ က်က္သည္တျခား၊ ေက်ာ္ၾကားေစမႈ၊ ေတေဇာျပဳရွင့္။
          အာေပါဓာတ္ - ျငိမ္းမႈျငိမ္းစြာ၊ ေအးရာေအးေၾကာင္း၊ ျပီးေကာင္းသမႈ၊ အာေပါျပဳရွင့္။
          ပထ၀ီဓာတ္ - ၾကီးမႈတစ္တန္း၊ ခိုက္ရန္တျခား၊ လႈပ္ရွားမရိွ၊ ျငိမ္းဘိေစမႈ၊ ဆင္ျခင္ရႈ၍သာ၊ ျပဳေလာ့ပထ၀ီ စသည္ျဖင့္ အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာၾကီး (တတိယတဲြ)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဓာတ္ႏွစ္ပါး စသည္သည္ ဓာတ္တစ္ပါးအားေၾကႏိုင္ေၾကာင္း
          ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ ဟူေသာ ဓာတ္ေလးပါးတို႔သည္ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာက တည္းဟူေသာ ေလာကသံုးပါး၌ ထင္ရွားျပဳျပင္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ေလးပါးသည္ ဓာတ္တစ္ပါးအား ႏိုင္ျခင္း၊ ရံႈးျခင္း၊ ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းတို႔သည္ ရိွအပ္၏။
          (၁) အာေပါ၊ ၀ါေယာ ဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္ ပထ၀ီဓာတ္ကိုေၾကေစ၏။
          (၂) ပထ၀ီ၊ ၀ါေယာ ဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္ အာေပါဓာတ္ကိုေၾကေစ၏။
          (၃) ပထ၀ီ၊ အာေပါ ဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္ ေတေဇာဓာတ္ကိုေၾကေစ၏။
          (၄) ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ ဓာတ္ႏွစ္ပါးသည္ ၀ါေယာဓာတ္ကိုေၾကေစ၏။
          (၅) ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ ဓာတ္သံုးပါးသည္ ပါပေလးရပ္ဓာတ္တို႔ကို ေၾကေစ၏ဟု အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာၾကီး (တတိယတဲြ) တြင္ ဆက္၍ေဖာ္ျပထားပါသည္။
          - ပထ၀ီပ်က္ေသာ္ အာေပါအားၾကီးလာမည္။
          - အာေပါပ်က္ေသာ္ ေတေဇာအားၾကီးလာမည္။
          - ေတေဇာပ်က္ေသာ္ ၀ါေယာအားၾကီးလာမည္။
          - ဓာတ္ေလးပါးပ်က္ေသာ္ အာကာသအားၾကီးလာမည္။
          ပထ၀ီ၀ါေယာပ်က္ေသာ္ ေၾကာက္ရံြ႔ထိတ္လန္႔ဆံြြ႔အမည္။
          ပထ၀ီပ်က္ေသာ္ ခြန္အားနည္းခ်ည့္နဲ့၊ ခူ်ခ်ာ၊ ေမာပန္း၊ ေကြးဆန္႔လြယ္မည္။
          အာေပါပ်က္ေသာ္ အသားအေရေျခာက္ကပ္၊ ရႊင္လန္းၾကည္လင္မႈမရိွျခင္း။
          ေတေဇာပ်က္ေသာ္ ခံု့် ျခင္း၊ ခ်ပ္ျခင္း၊ ပိန္ကပ္၊ ႏြမ္းနယ္ျခင္းရိွမည္။
          ၀ါေယာပ်က္ေသာ္ ေရာင္ျခင္း၊ ေမာျခင္းျဖစ္မည္။
          အာကာသပ်က္ေသာ္ စကၡုေျနၵေဖာက္ျပန္၊ ဦးေခါင္းေစာင္း၊ ရုပ္ဆင္းမလွ ျဖစ္မည္။

ေ၀ဒပညာနိဒါန္းမွ ဓာတ္(၄)ပါး
          ဆရာမိုးတားဦးထြန္းရိွန္၏ ေ၀ဒပညာနိဒါန္းကို ေဇာတိသေဒ၀မဂၢဇင္းတြင္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ...
(၁)     ေလ (Jaiyu)၀ါယုသည္ သပၸာယျဖစ္ေအာင္ေပါင္းစပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။
          ဥပမာဆိုေသာ္ (Prana - Jaiyu) ပရာဏ (၀ါယု)သည္ အသက္ဇီ၀တစ္ခု၏ အဇၩတၱႏွင့္ ဗဟိဒၶ(အတြင္းႏွင့္အျပင္) ေလာကဓာတ္တို႔ကို သပၸာယျဖစ္ေအာင္ ၀င္ေလထြက္ေလျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပး၏။ ေလသည္ပကတိအားျဖင့္ ျငိမ္ျငိမ္ သက္သက္ ရိွခဲ့၏။ မၾကာခဏဆိုသလို ဆဲြရာသို႔ ယိမ္းယိုင္ပါတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေဘးအနၱရာယ္ၾကီးမားသည္အထိ ေမႊေႏွာက္တတ္၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖည္းညင္းသာယာစြာ ေနေလ့ရိွ၏။ ေလတို႔၏တိုးေ၀ွ႕ေရြ႔လ်ားျခင္းကို မျမင္ရ။ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို အၾကီးမားဆံုးေသာ တိုး၀င္ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ရိွ၏။

(၂)     မီး (သို႔မဟုတ္) Agni အဂၢနိသည္ ရုပ္လံုးပံုပန္းသဏၭာန္ အေျပာင္းအလဲြကို ျဖစ္ေစ၏။ ရုပ္လံုးေပၚေအာင္ ပံုေလာင္း ရာတြင္ အဂၢိနိသည္သာ အခရာျဖစ္၏။ သူမပါက မျပီးေခ်။ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမင့္မားေရး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးေရး (သို႔မဟုတ္) စိတ္ကူးဥာဏ္ညွစ္ထုတ္ေရးတို႔၌ အဂၢိနိသည္သာ အဓိကအားကိုးစရာျဖစ္၏။ မီးတြင္ တစ္စံုတစ္ခု၏ အညစ္အေၾကးကို ေလာင္ကြ်မ္းေစတတ္သည့္ သတၱိရိွသျဖင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ခက္မာေသာအရာ၀တၳုကို နူးနူးညံ့ညံ့ အျပင္းအေပ်ာ့ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ရုပ္လံုးပံုသဏၭာန္ အေျပာင္းအလဲကို မီးဓာတ္၏သတၱိျဖစ္၏။

(၃)     ေရ (သို႔မဟုတ္) ဇလ (အာေပါ)သည္ ဓာတ္ေငြ႔အရည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရတြင္စီးဆင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) ယိုစီးမႈသည္ အခရာျဖစ္၏။ ၎သည္ တမဂုဏ Gamaguna ႏွင့္ယွဥ္ေသာအခါ ရုပ္ႏွင့္နာမ္တို႔အၿပိဳင္ ရုုန္းကန္သည့္ ဂမၻီရ အေတြးအၾကံမ်ား ၀င္ေရာက္ေစတတ္၏။ သတြဂုဏ Sattuau Guna ႏွင့္ယွဥ္ေသာအခါ စိတၱေဗဒကိုျဖစ္ေပၚေစ၏။ 

(၄)     ေျမ (သို႔မဟုတ္) Prthvi  သည္ ရုပ္ျဒပ္အထည္ကိုယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ကိရိယာတန္ဆာမ်ားအေပၚ၌ ဧကဂၢတာက် ေအာင္ အာရံုစူးစိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ခက္မာမႈ၊ နူးညံ့မႈ (သို႔မဟုတ္) သိမ္ေမြ႔မႈကို အေၾကာင္း+အက်ိဳး ဆက္ၾကံရာမွာ အာရံုစူး စိုက္ျခင္းသည္သာ အခရာျဖစ္၏။ အေတြးအၾကံမ်ားကို ဘာသာစကားထဲမွ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္သံုးသည့္ စကားလံုးတို႔ကို အကဲခတ္ျခင္းျဖင့္ အျမဲမေသြ သိသာေစလ်က္ (နိမိတ္ျပ) အမွတ္လကၡဏာတို႔ျဖင့္လည္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစ၏။
          ...စသည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Wednesday, March 7, 2012

ရာသီႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဓာတ္ (၂)ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ရာသီႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဓာတ္
ဓာတ္ေလးပါးႏွင့္ လက္ဖ၀ါးျပင္
          ဓာတ္ေလးပါးကို လက္ဖ၀ါးျပင္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရိွေၾကာင္းကို“ . . . .. ” ၏စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ...

 

(ေဗဒစိနၱာမယ) ဆရာဦးလွၾကိုင္၏ 'ဖလိတစိနၱာမဏိက်မ္း' ပထမတဲြတြင္
ဓာတ္ေလးပါးရာသီကို မိတ္ရန္ခဲြျပျခင္း

ဓာတ္ရာသီ
မိတ္
ရန္
မီး - မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု
ေလ - ေမထုန္၊ တူ၊ ကံု
ေျမ - မကာရ၊ ျပိႆ၊ ကန္


ေရ - ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္
ေျမ - ျပိႆ၊ ကန္၊ မကာရ
ေရ - ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္
မီး - မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု


ေလ - တူ၊ ကံု၊ ေမထုန္
ေလ - ေမထုန္၊ တူ၊ ကံု
မီး - မိႆ၊ သိမ္၊ ဓႏု  
ေျမ - မကာရ၊ ျပိႆ၊ ကန္


ေရ - ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္
ေရ - ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္
ေျမ - မကာရ၊ ျပိႆ၊ ကန္
မီး - မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု


ေလ - တူ၊ ကံု၊ ေမထုန္
 
         
အေဟာမွာ
          အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ ဆရာႏွင့္တပည့္၊ အေဖႏွင့္သား၊ လင္ႏွင့္မယား တဲြဖက္ဟူသေရြ႔ အခ်င္းခ်င္းသင့္ျမတ္ျခင္း ရိွ, မရိွကို သိလိုလွ်င္ လဂ္ႏွင့္စန္းတို႔သည္ မည္သည့္ရာသီတို႔ ရိွေနသည္ကို ေ၀ဖန္၍ေဟာရမည္။
          စန္းသည္ စိတ္၏ ကာရကၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ စန္းတည္ေသာရာသီတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းမိတ္ျဖစ္လွ်င္ ထိုသူတို႔၏ စိတ္ေန သေဘာထားသည္ တိုက္ဆိုင္ျခင္းမ်ားတတ္သည္။ အကယ္၍ စန္းတည္ေသာရာသီတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း မိတ္မျဖစ္ေသာ္လည္း လဂ္တည္ေသာရာသီအခ်င္းခ်င္း မိတ္ျဖစ္လွ်င္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာဓာတ္ရိွျပီးလွ်င္  စိတ္သေဘာ အယူအဆကဲြလဲြ တတ္၏။ သို႔ရာတြင္ တစ္ဦးလဂ္မွ တစ္ဦးလဂ္သည္ ၆တန္႔၊ ၈တန္႔ျဖစ္လွ်င္ ရန္သူျဖစ္တတ္၏။ အႏိုင္လုတတ္၏။
          စန္းႏွင့္လဂ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရာသီအခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္လွ်င္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သင့္ျမတ္ျခင္းမရိွေခ်။ အတိုက္အခံ သေဘာ အျမဲရိွတတ္၏။ လဂ္အိမ္ႏွင့္ စန္းအိမ္ရွင္ၿဂိဳဟ္တို႔ တည္ရိွေသာရာသီကလည္း ေ၀ဖန္၍ေဟာရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

မူလဓာတ္၊ မိတ္၊ ရန္၊ ဥဒါသိန္
          ေဇာတိသေ၀ဒမဂၢဇင္းတြင္ မင္းသစ္ေက်ာ္(ဥႆာ)က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ မိတ္၊ ရန္သာမကဘဲ ဥဒါသိန္ကိုပါ ထည့္သြင္း ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
         
         
မူလဓာတ္
မိတ္
ရန္
ဥဒါသိန္
ပထ၀ီ
အာေပါ
၀ါေယာ
ေတေဇာ
အာေပါ
ပထ၀ီ
ေတေဇာ
၀ါေယာ
၀ါေယာ
ေတေဇာ
ပထ၀ီ
အာေပါ
ေတေဇာ
၀ါေယာ
အာေပါ
ပထ၀ီေရွးဆရာျမတ္တို႔က...
          ''မီးဓာတ္ႏွင့္ေလ၊ ေျမႏွင့္ေရ၊ မိတ္ေဆြေတာ္ၾက၊ သဟာယ''
          ''မီးဓာတ္ႏွင့္ေရ၊ ေျမႏွင့္ေလ၊ မိတ္ေဆြမစပ္၊ ပဋိယတ္'' ဟု ေရးမွတ္ၾကပါသည္။

ဓာတ္ၾကီးငါးပါးၾကီးစိုးေသာ အမႈကိစၥမ်ား
၁ ။      ပထ၀ီဓာတ္
          (၁) အခ်စ္ေရး (၂) လက္ထပ္ေရး (၃) အိုးအိမ္ေဆာက္လုပ္ေရး (၄) လက္၀တ္လက္စားအသစ္ ၀တ္ဆင္ေရး
(၅) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္းမ်ား
၂ ။      အာေပါဓာတ္
          (၁) အလုပ္အကိုင္ (၂) ပညာေရး (၃) စာေပႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား
၃ ။      ၀ါေယာဓာတ္
          (၁) က်န္းမာေရး (၂) ခရီးထြက္ျခင္းမ်ား
၄ ။      ေတေဇာဓာတ္
          (၁) မေကာင္းမႈအကုသိုလ္လုပ္ျခင္း (၂) ဆင္းရဲဒုကၡခံႏိုင္ျခင္း (၃) ေလာင္းကစားျခင္း (၄) ကာမဂုဏ္ကိစၥမ်ား
၅ ။      အာကာသဓာတ္
          (၁) ဥစၥာပစၥည္း (၂) အေမြပစၥည္း (၃) ေရွးေဟာင္းေ၀ဒက်မ္းမ်ား၊ သိပၸံ-၀ိဇၨာ သမိုင္း၀င္ပစၥည္းမ်ား (၄) ေရေပၚေရ ေအာက္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရိွေသာ သဘာ၀  ဓာတ္သတၱုပစၥည္းမ်ား (၅) ပုဂၢိုလ္ေရးရာ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား၊ အခြင့္ အေရးမ်ား စသည္ျဖင့္ မင္းသစ္ေက်ာ္ (ဥႆာ)က ေဖာ္ျပေရးသားထားပါသည္။
          ဆရာ၀န္ေဖဥာဏ္၏ ''အေနာက္တိုင္းနကၡတ္ပညာ'' စာအုပ္တြင္ ...
၁ ။      မီးႏွင့္ေလ အုပ္စုမ်ိဳးသည္ စိတ္လိုက္မာန္ပါခံစားမႈအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
၂ ။      ေရႏွင့္ေျမ အုပ္စုသည္ ေခါင္းေအးေအးျဖင့္ ၾကံစည္စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ ဟု ေရးသားထားပါသည္။

ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္ေလးပါးကိုျပျခင္း
          ဖလိတစိနၱာမဏိက်မ္းတြင္ ...
          မူလဇာတာကို စစ္ေဆးေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ ကာလဇာတိကိုေဟာေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ အားနည္းေသာၿဂိဳဟ္၏ စိုးပိုင္ ေသာဓာတ္ကိုၾကည့္၍ ေရာဂါေ၀ဒနာျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို ေဟာႏိုင္၏။

ေတေဇာဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာပစၥည္းကိုလည္းေကာင္း၊ မီးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းကိုလည္းေကာင္း၊ အဂၢိရတ္ထိုးရာ ၌လည္းေကာင္း အက်ိဳးေပးတတ္၏။ ပူအိုက္ေသာဒဏ္ကို ခံႏိုင္စြမ္းရိွ၏။ မီးသတ္ဌာန၊ မီးရထားစက္ရံု၊ မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဌာနမွာလုပ္ကိုင္လွ်င္ အက်ိဳးေပး၏။

အာေပါဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          ေအးေသာဒဏ္ကိုခံႏိုင္၏။ ေရကို ခဏခဏခို်းတတ္၏။ ေအးေသာရာသီကိုၾကိုက္၏။ ေရမွ ေပၚထြက္ေသာ ပစၥည္း ကို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေရႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေလွသမၺန္၊ စက္ေလွ၊ တုန္ကင္း၊ သေဘၤာအစရိွသည့္ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေပးတတ္၏။ ေရ၀န္ရံုး၊ သေဘၤာက်င္းဌာန၊ ေရႏွင့္နီးစပ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အက်ိဳးေပးတတ္၏။

ပထ၀ီဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          ဥယ်ာဥ္၊ ျခံ၊ လယ္ယာ၊ ကိုင္းကြ်န္း အစရိွသည့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း၊ သတၱုတြင္းတူးျခင္းႏွင့္ ဘူမိေဗဒပညာ မ်ားကို ၀ါသနာပါ၏။ ကုန္းေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေကာက္ပဲသီးနံွ ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန၊ လယ္၀န္ရံုး နယ္ျခားအေကာက္ဌာနမ်ား၌ အက်ိဳးေပးတတ္၏။

အာကာသဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          သွ်တၱရပညာႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကို ၀ါသနာပါတတ္၏။ ငွက္၊ တိရစၧာန္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီး သယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန စသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ပါက အက်ိဳးေပးတတ္၏။ မိုးရာသီကို ၾကိုက္ႏွစ္သက္၏။

၀ါေယာဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          ေလကိုအသံုးျပဳတတ္ေသာပညာ၊ ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ ေရဒီယိုအတတ္ပညာတို႔ကို ၀ါသနာပါတတ္၏။ ေလညင္း ခံလိုေသာ ၀ါသနာၾကီး၏။ ဤအခ်က္မ်ားကို လဂ္စန္းစီးေသာန၀င္းၿဂိဳဟ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လဂ္စန္းအိမ္ရွင္ န၀င္းစီးေသာ ၿဂိဳဟ္ကိုလည္းေကာင္း အားၾကီးရာကိုယူေလ။ အားခ်င္းတူလွ်င္လည္း ဆိုင္ရာဓာတ္သဘာ၀အတိုင္း အက်ိဳးကို အထိုက္ အေလ်ာက္ေပး၏။
          အားနည္းေသာ အနၱရဒသာၿဂိဳဟ္ ဒသာစားေသာအခါ ပိုင္ဆိုင္ရာဓာတ္သဘာ၀ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာလည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္ တည္ေသာဘာ၀ႏွင့္ ဆိုင္ရာကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ေပးတတ္၏။ ဆိုင္ရာအက်ိဳးမ်ားလည္း ပ်က္ေစ၏။
          အားၾကီးေသာ အနၱရဒသာစားလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဓာတ္သဘာ၀အားေလ်ာ္စြာ အထက္ပါအတိုင္း ေ၀ဖန္ျပီးလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးေပးမည္ဟု ေဟာႏိုင္၏။
          အားနည္းေသာၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္စန္းေပၚ၌ ေကာဇာအားျဖင့္လာစီးလွ်င္ စိုးပိုင္ေသာဓာတ္သဘာ၀အေလ်ာက္ အားရိွ အားမဲ့ေ၀ဖန္၍ အဆိုးအေကာင္း ေဟာႏိုင္၏။

(ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္)
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ရာသီႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္ (၁)


ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ရာသီႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္

ရာသီ၏ဓာတ္
          ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔၏ အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာမ်ားစာအုပ္တြင္ ရာသီ၏ဓာတ္ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ေလးပါးစံုရာသီ ေတ၊ ပ၊ ၀ါ၊ အာ ဟုမွတ္သားၾက ပါသည္။
          အဆင့္(၁)ဂဏိတပညာ ပို႔ခ်ခ်က္တြင္ ဓာတ္ေလးပါး၏ အာဒိ(အစ)အိမ္မ်ားႏွင့္ ေတေဇာ၊ ပထ၀ီ၊ ၀ါေယာ၊ အာ ေပါဓာတ္အိမ္မ်ားကို သိမွတ္လြယ္ရန္ ခဲြျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။

ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္
          အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာစာအုပ္တြင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္သဘာ၀ကို တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္-မီး၊ တနလၤာၿဂိဳဟ္-ေရ၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ - မီး၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ - ေျမ၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ - အာကာသ၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ - ေရ၊ စေနၿဂိဳဟ္ - ေလ စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထား သည္။

         
ရာသီ၏ဓာတ္
          ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔၏ အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာမ်ားစာအုပ္တြင္ ရာသီ၏ဓာတ္ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ေလးပါးစံုရာသီ ေတ၊ ပ၊ ၀ါ၊ အာ ဟုမွတ္သားၾက ပါသည္။
          အဆင့္(၁)ဂဏိတပညာ ပို႔ခ်ခ်က္တြင္ ဓာတ္ေလးပါး၏ အာဒိ(အစ)အိမ္မ်ားႏွင့္ ေတေဇာ၊ ပထ၀ီ၊ ၀ါေယာ၊ အာ ေပါဓာတ္အိမ္မ်ားကို သိမွတ္လြယ္ရန္ ခဲြျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္
          အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာစာအုပ္တြင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္သဘာ၀ကို တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္-မီး၊ တနလၤာၿဂိဳဟ္-ေရ၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ - မီး၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ - ေျမ၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ - အာကာသ၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ - ေရ၊ စေနၿဂိဳဟ္ - ေလ စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထား သည္။

          ထိုနည္းတူ ၿဗိဳ႕႔ဟတ္ဇာတကက်မ္းတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ မီးကိုလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ အာကာသေကာင္းကင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ေရကိုလည္းေကာင္း၊ စေန ၿဂိဳဟ္သည္ ေလကိုလည္းေကာင္း စိုးမိုး၏ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
          ပရာသရေဟာရာသွ်တၱရ (ပတဲြ)တြင္ မီးဓာတ္၊ ေျမဓာတ္၊ အာကာသဓာတ္၊ ေရဓာတ္ႏွင့္ ေလဓာတ္ စသည့္ ဓာတ္ၾကီး ငါးပါးကို အဂၤါၿဂိဳဟ္၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၊ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္တို႔က အသီးသီးအုပ္စိုးၾက၏ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။ ေ၀ဒပညာရပ္တြင္ ဓာတ္ၾကီးငါးပါးကိုသာ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဓာတ္ေျခာက္ပါးရိွပံုကို ''ပ႑ိတေ၀ဒနိယဒီပနီ က်မ္း''တြင္ ...

ဓာတ္ေျခာက္ပါး
          ပထ၀ီ၊ အာေပါစ ေတေဇာစ၊ ၀ါေယာ အာကာ - ၀ိညာဏိဒံ...
          ၁။ ပထ၀ီစ၊ ေျမဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ပထ၀ီဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၂။ အာေပါစ၊ ေရဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ အာေပါဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၃။ ေတေဇာစ၊ မီးဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ေတေဇာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၄။       ၀ါေယာစ၊ ေလဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ၀ါေယာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၅။ အာကာသ၊ ေကာင္းကင္ဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ အာကာသဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၆။ ၀ိညာဏဥၥ၊ သိတတ္ေသာသေဘာဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္းရိွ၏ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။

ဓာတ္ေလးပါးပရိယာယ္
          ေဇာတိသေ၀ဒမဂၢဇင္း အမွတ္(၁)တြင္ တကၠသိုလ္မင္းေက်ာ္စြာက ...

ေတေဇာ (မီးဓာတ္) ရာသီပရိယာယ္
          (မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု)
          မီးဓာတ္ရာသီမ်ားသည္ ပူျပင္းေတာက္ေလာင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားတက္ျြကျခင္း၊ နိွပ္ကြပ္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း၊ ကြ်မ္း၀င္ေႏြးေထြးျခင္း၊ ႏွစ္သက္လြယ္၊ စိတ္ဆိုးလြယ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ မီးဓာတ္ရာသီမ်ားအား ေကာင္းပါက ဇာတာရွင္သည္ လႈပ္ရွားတက္ျြကျခင္း၊ စိတ္ထက္သန္ျခင္း၊ စိတ္၀င္စားမႈရိွျခင္း၊ က်ယ္ေလာင္စြာေျပာဆိုတတ္ေသာ သဘာ၀ရိွျခင္း၊ အာသာဆနၵျပင္းျပျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ တိုက္ခိုက္လိုေသာ သဘာ၀ရိွျခင္း၊ စိတ္တိုျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနတတ္ျခင္း၊ ဟာသဥာဏ္ရိွျခင္း၊ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ရိွျခင္း၊ အားကစား၀ါသနာပါျခင္း၊ အလ်င္စလိုျပဳမူတတ္ျခင္းတို႔ ရိွပါသည္။ မီးဓာတ္သဘာ၀ အား ေရဓာတ္က ျငိွမ္းသတ္၏။ ေျမဓာတ္က သမမွ်တေစ၏။ ေလဓာတ္က ပိုမိုေတာက္ေလာင္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

ပထ၀ီ (ေျမဓာတ္) ရာသီပရိယာယ္
          (ျပိႆ၊ ကန္၊ မကာရ)
          ေျမဓာတ္ရာသီမ်ားသည္ ျပည့္၀ျခင္း၊ မီွခိုအားထားမႈကိုရေစျခင္း၊ တည္ျငိမ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈမရိွျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ ေျမဓာတ္ရာသီမ်ားအားေကာင္းပါက ဇာတာရွင္သည္ တည္ျငိမ္ျခင္း၊ မီွခိုအားထားဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ က်ျခင္း၊ အပင္ပန္းခံႏိုင္ျခင္း၊ ဇဲြရိွျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ အေသးစိတ္က်ျခင္း၊ ဂရုစိုက္ျခင္း၊ ေလးနက္ျခင္း သဘာ၀တို႔ရိွပါသည္။ ေျမဓာတ္အားေကာင္းသူမ်ားသည္ ပစၥည္းဥစၥာဓနမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရတတ္၏။ ေျမဓာတ္သဘာ၀အား ေလဓာတ္က ေျခာက္ေသြ႔ ေစ၏။ မီးဓာတ္က ပူေလာင္ေစ၏။ သို႔ေသာ္ ေရဓာတ္က လန္းဆန္းေစ၏။

၀ါေယာ (ေလဓာတ္) ရာသီပရိယာယ္
          (ေမထုန္၊ တူ၊ ကံု)
          ေလဓာတ္၏သဘာ၀သည္ သက္ရိွသတၱ၀ါမ်ား၏ အသက္ရွူရိႈက္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ အသံလိႈင္းကို သယ္ေဆာင္သည္။ ေလမရိွပါက အသံကိုၾကားရမည္ မဟုတ္ေပ။ အသံကိုျဖစ္ေစမည္ မဟုတ္ေပ။ ေလသည္ အရာအားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ရိွ သည္။ ဟိုမွဒီသို႔ ေရြ႔လ်ားတိုက္ခတ္လ်က္ရိွ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ ေလဓာတ္ရာသီမ်ားအားေကာင္းပါက ဇာတာ ရွင္သည္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ျခင္း၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး ရွင္းျပတတ္ျခင္း၊ အသိဥာဏ္ျြကယ္၀ျခင္း၊ စိတ္ကူး ဥာဏ္ေကာင္းျခင္း သဘာ၀တို႔ရိွပါသည္။ ေလသည္ ေပါ့ပါးေသာသေဘာရိွ၍ ေျမေအာက္တြင္ရိွေသာ ေရႏွင့္ဓာတ္မတည့္ေပ။ ေလဓာတ္သည္ မီးဓာတ္ကို ၾကိုက္ႏွစ္သက္၏။

အာေပါ (ေရဓာတ္) ရာသီပရိယာယ္
          (ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္)
          ေရဓာတ္၏သေဘာသည္ အေရာင္တံု႔ျပန္မႈ၊ အရာ၀တၳုမ်ားကို ေပ်ာ္၀င္ေစမႈ၊ အညစ္အေၾကးမ်ားကို သန္႔စင္ေစမႈႏွင့္  ၾကီးထြားမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ေရ၏မူလမ်က္ႏွာျပင္သည္ တည္ျငိမ္မႈရိွေသာ္လည္း မုန္တိုင္းက်သည့္အခါ လိႈင္းတံပိုးမ်ားျဖစ္ေစ သည္။ ေရသည္ ကိုယ္ပိုင္အေရာင္ အဆင္းအနံ့အရသာႏွင့္ ပံုသဏၭာန္မရိွေပ။ ေရသည္ ထည့္သည့္ခြက္ ပစၥည္း၏ပံုသဏၭာန္ အတိုင္းသာ တည္ရိွတတ္၏။ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ ေရဓာတ္ရာသီမ်ား အားေကာင္းပါက မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈနည္းသည္။ ထိလြယ္ ခိုက္လြယ္ေသာစိတ္ရိွ၏။ ခံစားမႈလြယ္၏။ အႏုပညာ၊ ဂီတစာေပကို ခံုမင္၏။ ေရဓာတ္အား မီးဓာတ္က ဆူပြက္ေစ၏။ ေလဓာတ္က လႈပ္ရွားထျြကေလ၏။ ေျမဓာတ္က ထိန္းသိမ္းေပး၏။

ဓာတ္ေလးပါးကို ေရွးပညာရွင္တို႔၏အျမင္
        Mathematics for the Million စာအုပ္တြင္ ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္၏အျမင္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စသည္ျဖငMathematics for the Million သခၤ်ာစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

(ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္)
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>