ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Friday, March 2, 2012

ဘာ၀ (၁၂) ပါး ပရိယာယ္ (၁)


ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ဘာ၀(၁၂)ပါးပရိယာယ္
          လဂ္မွစတင္၍ လက္၀ဲရစ္အတိုင္း (ရာသီစက္ေရတြက္သကဲ့သို႔) တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခုေသာ ဘာ၀တို႔ကို (၁) တႏု (၂) ကုဋမၺ (၃) သဟဇ (၄) ဗႏၶဳ (၅) ပုၾတ (၆) အာရီ (၇) ပထနိ (၈) မရဏ (၉) သုဘ (၁၀) ကမၼ (၁၁) လာဘ (၁၂) ဗ်ာယ ဟူ၍ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။

          ဘာ၀စကၠကိုၾကည့္၍ ဇာတာရွင္ေမြးဖြားသည္မွ အစျပဳ၍ ေသဆံုးသည့္အခိ်န္ထိလည္းေကာင္း၊ ျပႆနာဇာတာအတြက္ ေမး လာေသာ အေမးမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း (က်ရာက႑ အသီးသီး ၏) ေဟာဆိုရမည့္အပိုင္းတို႔ကို ဘာ၀ပရိယာယ္မ်ားျဖင့္ ေဟာဆိုခဲ့ ၾကသည္ဟု ''အေျခခံေ၀ဒပညာသိမွတ္စရာမ်ား'' တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
          ဘာ၀ပရိယာယ္မ်ားကို (၁) ကာလပုရိသ (၂) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရျပဳမႈမ်ား (၃) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရကျပဳေသာ ဘာ၀မ်ား စသည္ တို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္္၍ ဆက္စပ္ေတြးေခၚႏိုင္ပါသည္။


(၁) ကာလပုရိသ (အခါေယာက်ာ္း)
          ကာလပုရိသသည္ ရာသီစက္ျဖစ္ေသာ္ မိႆကစတင္သည္။ ဘာ၀စက္ျဖစ္ေသာ္ တႏုဘာ၀ (၁ တန္႔)မွ စတင္ရမည္။
          ၁ တန္႔           =       ဦးေခါင္း         ၇ တန္႔ =       ဆီးစပ္
          ၂ တန္႔ =       မ်က္ႏွာ          ၈ တန္႔ =       အဂၤါဇာတ္
          ၃ တန္႔ =       ရင္ဘတ္        ၉ တန္႔ =       ေပါင္
          ၄ တန္႔ =       ႏွလံုး   ၁၀ တန္႔         =       ဒူး
          ၅ တန္႔ =       ၀မ္းဗိုက္         ၁၁ တန္႔         =       ေျခသလံုး
          ၆ တန္႔ =       ခါး      ၁၂ တန္႔         =       ေျခဖ၀ါး
  
(၂) ၿဂိဳဟ္တို႔ကာရကျပဳမႈမ်ား
          တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္  =       အဘ
          တနလၤာၿဂိဳဟ္   =       အမိ
          အဂၤါၿဂိဳဟ္       =       ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ
          ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္     =       မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳး
          ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္      =       သားသမီး
          ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ =       ဇနီး လင္
          စေနၿဂိဳဟ္       =       တပည့္တပန္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သား

(၃) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ကာရကျပဳေသာဘ၀မ်ား
 
          ေအာင္၊ မဲ၊ ညိဳ
          ခေရ၊ ပြင့္
          စြယ္ေတာ္၊ သင့္
          နတ္၊ အုန္းပင္
          အပြင့္ေတြေ၀
          ျဖာ၊ တိုး
          စိုးလဂ္ကစ၍ေရ
          ၄၊ ၆၊ ၉ = ၁ လံုးခ်
          ၁၀ ဌာနေလးေထြ      
          မွတ္ပါေလကာရက။

          စိုးလဂ္ကစ၍ေရ ဆိုသျဖင့္ လဂ္=တႏုဘာ၀ (၁ တန္႔) မွစတင္ေရတြက္ ရပါမည္။
          အတန္႔ဘာ၀    ကာရၿဂိဳဟ္     
          ၁        ေအာင္ ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္      ၇        သင့္    ၆ ၾကာၿဂိဳဟ္
          ၂        မဲ        ၅ ေတးၿဂိဳဟ္    ၈        နတ္    စေနၿဂိဳဟ္
          ၃        ညိဳ      ၃ ဂၤါၿဂိဳဟ္        ၉        အုန္းပင္         ၁ ေႏြ၊ ၅ ေတးၿဂိဳဟ္
          ၄        ခေရ    ၂ လာ၊ ၄ ဟူးၿဂိဳဟ္      ၁၀      အပြင့္ေတြေ၀   ၁ ေႏြ၊ ၅ ေတး၊
          ၅        ပြင့္      ၅ ေတးၿဂိဳဟ္                       စေန၊ ၄ ဟူးၿဂိဳဟ္
          ၆        စြယ္ေတာ္       ၃ ဂၤါ၊ စေနၿဂိဳဟ္          ၁၁      ျဖာ      ၅ ေတးၿဂိဳဟ္
                                      ၁၂      တိုး     စေနၿဂိဳဟ္
(၁) တႏုဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ဦးေခါင္း၊ ကာရက - ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္
၁။       ပင္ကိုသေဘာေမြးဖြားျခင္း      =       လဂ္၏ထြက္ေပၚျခင္းသေဘာ
၂။       ကိုယ္ခႏၶာ       =       တႏုဘာ၀၏ပရိယာယ္
၃။       အနာေရာဂါကင္းျခင္း   =       ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္၏သေဘာ
၄။       အသက္ရွည္ျခင္း        =       ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္၏အသက္
၅။       အၾကံအစည္    =       ဦးေခါင္း၏သေဘာ
၆။       ေက်ာ္ေစာျခင္း =       ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္၏ေကာင္းက်ိဳး
၇။       ခြန္အား          =       ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္၏အင္အား
၈။       ဆံပင္  =       ဦးေခါင္း၏သေဘာ
၉။       ရုပ္ပံုသဏၭာန္  =       ၁ ေႏြ (အရိုး)၏သေဘာ
၁၀။     ဦးေခါင္း         =       ကာလပုရိသ  

(၂) ကုဋမၺဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - မ်က္ႏွာ၊ ကာရက - ၅ ေတးၿဂိဳဟ္
၁။       ဥစၥာပစၥည္းစုေဆာင္းျခင္း        =       ဓနဘာ၀ပရိယာယ္
၂။       စကား  =       ကာလပုရိသမ်က္ႏွာ - ပါးစပ္ - စကား
၃။       အတူေနအိမ္သူ အိမ္သား       =       မိသားစုပရိယာယ္
၄။       ယာဘက္မ်က္စိ         =       မ်က္ႏွာ - မ်က္စိ
၅။       ခရီး     =       သီးျခားမွတ္ရန္ပရိယာယ္
၆။       မ်က္ႏွာ          =       ကာလပုရိသပရိယာယ္
၇။       စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္   =       ပါးစပ္ - စားေသာက္ျခင္း
၈။       ေရႊ      =       ၅ ေတး၏ပရိယာယ္
၉။       စာခ်ဳပ္စာတမ္း =       စကား - နႈတ္တစ္ရာစာတစ္လံုး - စာခ်ဳပ္စာတမ္း
၁၀။     ေပးကမ္းျခင္း   =       ၅ ေတး၏ပရိယာယ္   
ကုဋမၺဘာ၀ကဗ်ာ - ပစၥည္းဥစၥာ၊ စုေဆာင္းကာ၊ မ်က္ႏွာမွတ္ယူ၊ စာခ်ဳပ္ဟူ၊ အိမ္သူ အိမ္သား၊ စားဖြယ္မ်ား၊ စကား၊ ခရီးေရႊ၊ ေပးကမ္းေပ၊ မွတ္ေလညာစကၡဳ

(၃) သဟဇဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ရင္ဘတ္၊ ကာရက = ၃ ဂၤါၿဂိဳဟ္
၁။       ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ     =       ၃ ဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ကာရကပရိယာယ္
၂။       ရဲစြမ္းသတၱိ      =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္
၃။       ေဒါသ  =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္
၄။       ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္း         =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္
၅။       အကင္းပါးျခင္း =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္
၆။       ၾကိုးစားအားထုတ္ျခင္း  =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္
၇။       ဖ်တ္လတ္ျခင္း =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္
၈။       နားရြက္         =       ၃ တန္႔ဆက္သြယ္ေရး ဘာ၀
၉။       လံု႔လ၊ ၀ီရိယရိွျခင္း      =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္
၁၀။     ရင္ဘတ္        =       ကာလပုရိသ
၁၁။     လည္ေခ်ာင္း    =       ဆက္သြယ္ေရးဘာ၀
၁၂။     စစ္ပဲြ    =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္
၁၃။     ေအာင္ႏိုင္ျခင္း =       ၃ ဂၤါၿဂိဳဟ္အားေကာင္းေသာ္ေအာင္ႏိုင္၊ အားနည္းေသာ္ရံႈးနိမ့္
၁၄။     ဘာသာေရး    =       သီးျခားပရိယာယ္
၁၅။     ေမြးျခင္းအငယ္ =       ၃ ဂၤါပရိယာယ္

 (၄) ဗႏၶဳဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ႏွလံုး၊ ကာရက = ၂ လာ၊ ၄ ဟူးၿဂိဳဟ္
၁။       ေဆြမ်ိဳး =       ၄ ဟူးၿဂိဳဟ္ကာရကပရိယာယ္
၂။       မိတ္ေဆြ        =       ၄ ဟူးၿဂိဳဟ္ကာရကပရိယာယ္
၃။       အမိ    =       ၂ လာၿဂိဳဟ္ကာရကပရိယာယ္
၄။       လယ္ေျမ        =       ၄ တန္႔ ေျမၾကီးဘာ၀
၅။       အိုးအိမ္ =       ေျမေပၚရိွအေဆာက္အအံု
၆။       အသိဥာဏ္     =       ၄ ဟူးပရိယာယ္
၇။       ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ျခင္း    =       ၂ လာၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္
၈။       စိတ္    =       ၂ လာၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္
၉။       ေရတြင္း         =       ၂ လာ - အာေပါ - ေရဓာတ္သဘာ၀
၁၀။     ျမစ္မ်ား =       ေရမ်ားစီး၀င္ရာေဒသ၏သေဘာ
၁၁။     စာအုပ္ =       အသိဥာဏ္ - ၄ ဟူး - စာအုပ္
၁၂။     အေမႊးအၾကိုင္  =       ၄ ဟူး  - ဂႏၶာရံု (အနံ့ကာရက)
၁၃။     လက္၀တ္တန္ဆာ      =       ၂ လာ - မၿဂိဳဟ္ - အလွအပတန္ဆာ
၁၄။     တံတား =       ျမစ္မ်ားဆက္သြယ္ေသာ
၁၅။     ခရီးသြားျခင္း   =       ျမစ္ - ေခ်ာင္းတံတား
၁၆။     ကဲြ်၊ ႏြား         =       လယ္ေျမထြန္ရက္ေသာသတၱ၀ါ
၁၇။     အစ္ကို =       သီးျခားပရိယာယ္
၁၈။     ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး  =       ကဲြ်၊ ႏြားမွ ယာဥ္အျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္
၁၉။     အႏုပညာ       =       ၄ ဟူးအားေကာင္းေသာ္
၂၀။     အလုပ္ၾကမ္း    =       ၄ ဟူးအားနည္းေသာ္
၂၁။     ႏွလံုး   =       ၂ လာၿဂိဳဟ္၊ ကာလပုရိသ
၂၂။     သည္းေျခ       =       ၄ ဟူးပရိယာယ္
ဗႏၶဳဘာ၀ကဗ်ာ-ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြ၊ အမိေျမ၊ သည္းေျခေပ်ာ္ရႊင္၊ ႏွလံုး၊ ယာဥ္၊ ၀တ္ဆင္တန္ဆာ၊အႏုပညာ၊အိမ္ရာ၊တံတား၊ ခရီး သြား၊ ကဲြ်၊ ႏြား၊ စာအုပ္၊ အၾကမ္းလုပ္၊ ထုတ္ႏုတ္အစ္ကို၊ ေမႊးၾကိုင္ဆို၊ စိတ္ကိုမွတ္ရန္၊ အသိဥာဏ္၊ ေရကန္႔ျမစ္ဗႏၶဳ။

(၅) ပုၾတဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ၀မ္းဗိုက္၊ ကာရက = ၅ ေတးၿဂိဳဟ္
၁။       သားသမီး       =       ၅ ေတးၿဂိဳဟ္၏ ကာရကသေဘာ၊ မိမိရင္ေသြး
၂။       ပညာ   =       ၅ ေတးၿဂိဳဟ္
၃။       သူတစ္ပါး၏အိမ္         =       ၄ တန္႔ မိမိအိမ္မွ တစ္ပါးေသာအိမ္
၄။       ဂါထာ  =       ၅ ေတးပရိယာယ္
၅။       မနၱရား =       ၅ ေတးပရိယာယ္
၆။       စိတ္ျငိမ္ရာအရပ္        =       ဂါထာမနၱရား ရြတ္ဖတ္ရာေနရာသည္ စိတ္ျငိမ္ရာ တိတ္ဆိတ္ရာအရပ္
၇။       အခြန္  =       သီးျခားပရိယာယ္
၈။       ဂုဏ္ထူးဘဲြ႔တံဆိပ္       =       ဘာဂ် ဘုန္းကံၾကီးမားမႈမွရေသာ ဘဲြ႔တံဆိပ္
၉။       မိမိကိုယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာပညာ =       ၅ ေတး ပညာၿဂိဳဟ္
၁၀။     အနာဂတ္ကာလကိုၾကိုသိေသာဥာဏ္  =       ၅ ေတး ပညာၿဂိဳဟ္
၁၁။     ယခုဘ၀ ကံေကာင္းေသာသတင္း      =       ပစၥုပၸန္ကံ၏အက်ိဳး
၁၂။     ဇနီးကံျဖင့္ရရိွေသာ ဥစၥာပစၥည္း          =       ၇ တန္႔ဘာ၀မွ ၁၁ တန္႔ လာဘဘာ၀
၁၃။     ၀မ္းဗိုက္         =       ကာလပုရိသ
၁၄။     ပစၥုပၸန္ကံ        =       ၁ တန္႔ဘာ၀ကံ၊ ၅ တန္႔ပစၥုပၸန္ကံ၊ ၉ တန္႔အတိတ္ကံ
ပုၾတဘာ၀ကဗ်ာ - ပုၾတမွတ္ရာ၊ အခြန္ပါ၊ ဂါထာမနၱရား၊ သမီးသား၊ သူမ်ား၏အိမ္၊ ဘဲြ႔ဂုဏ္ရိွန္၊ စိတ္ျငိမ္ေနရာ၊ ဥာဏ္ပညာ၊ အနာဂတ္ထံ၊ သိေသာဥာဏ္၊ ကံေကာင္းသတင္း၊ ၀မ္းဗိုက္သြင္း၊ လက္ငင္းပစၥုပၸန္၊ ဘ၀ကံ၊ မွတ္ရန္ဇနီးမွ၊ ဥစၥာရ၊ ေဟာၾကဤမွတ္စု။

(၆) အာရိဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ခါး၊ ကာရက = ၃ ဂၤါ၊ စေနၿဂိဳဟ္
၁။       ရန္သူ  =       ရန္သူ - အာရိ (သကၠဋ) ၃ ဂၤါၿဂိဳဟ္
၂။       သူခိုး   =       စေနၿဂိဳဟ္
၃။       အထိအခိုက္    =       ၃ ဂၤါ - ထိခိုက္ရွနာျခင္း - ခြ်န္ထက္ေသာပစၥည္းပရိယာယ္
၄။       ရွနာျခင္း        =       ၃ ဂၤါ - ခြ်န္ထက္ေသာပစၥည္း
၅။       အနာေရာဂါ    =       စေနၿဂိဳဟ္
၆။       ထိတ္လန္႔ျခင္း  =       စေနၿဂိဳဟ္
၇။       မေကာင္းမႈျပဳျခင္း       =       ၃ ဂၤါ၊ စေန ပါပၿဂိဳဟ္
၈။       လက္ေမာင္း    =       သီးျခားပရိယာယ္
၉။       ကပ္ေစးနဲွျခင္း  =       စေနၿဂိဳဟ္
၁၀။     ေျြကးျမီ =       စေနၿဂိဳဟ္
၁၁။     ၀န္တိုျခင္း       =       စေနၿဂိဳဟ္
၁၂။     အဆိပ္ =       စေနၿဂိဳဟ္
၁၃။     ေထာင္ ေႏွာင္အိမ္      =       စေနၿဂိဳဟ္
၁၄။     ညီအစ္ကိုခ်င္း သေဘာကဲြလဲြျခင္း       =       ၃ ဂၤါၿဂိဳဟ္ အားနည္းေသာ္
၁၅။     အေပါက္        =       စေနၿဂိဳဟ္
၁၆။     အမာရြတ္       =       ၃ ဂၤါေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျပီးက်န္ေသာအနာရြတ္
၁၇။     ခါး      =       ကာလပုရိသ
          ဒု႒ာဘ၀ ပါပၿဂိဳဟ္တို႔ကာရကျပဳသည္။
အာရိဘာ၀ကဗ်ာ - ကပ္ေစးနဲွဘိ၊ ၀န္တို၏၊ ထိခိုက္ရွန၊ ေရာဂါရ၊ ေဟာၾကရန္သူ၊ သူခိုးဟူ၊ မွတ္ယူစဲြေလာက္၊ ထိတ္ လန္႔ေၾကာက္၊ အေပါက္၊ ေႏွာင္အိမ္မ်ား၊ လက္ေမာင္းထား၊ ခါး၊ အရြတ္မာ၊ ေထာင္မွတ္ပါ၊ ဥစၥာေျြကးျမီ၊ အဆိပ္ရည္၊ ညီအစ္ကိုခ်င္း၊ စိတ္ရင္းသေဘာ၊ ကဲြလဲြေသာ၊ ေဟာၾကမေကာင္းမႈ။

ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔

No comments:

Post a Comment