ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Wednesday, March 7, 2012

ရာသီႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဓာတ္ (၂)ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ရာသီႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဓာတ္
ဓာတ္ေလးပါးႏွင့္ လက္ဖ၀ါးျပင္
          ဓာတ္ေလးပါးကို လက္ဖ၀ါးျပင္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရိွေၾကာင္းကို“ . . . .. ” ၏စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ...

 

(ေဗဒစိနၱာမယ) ဆရာဦးလွၾကိုင္၏ 'ဖလိတစိနၱာမဏိက်မ္း' ပထမတဲြတြင္
ဓာတ္ေလးပါးရာသီကို မိတ္ရန္ခဲြျပျခင္း

ဓာတ္ရာသီ
မိတ္
ရန္
မီး - မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု
ေလ - ေမထုန္၊ တူ၊ ကံု
ေျမ - မကာရ၊ ျပိႆ၊ ကန္


ေရ - ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္
ေျမ - ျပိႆ၊ ကန္၊ မကာရ
ေရ - ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္
မီး - မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု


ေလ - တူ၊ ကံု၊ ေမထုန္
ေလ - ေမထုန္၊ တူ၊ ကံု
မီး - မိႆ၊ သိမ္၊ ဓႏု  
ေျမ - မကာရ၊ ျပိႆ၊ ကန္


ေရ - ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္
ေရ - ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္
ေျမ - မကာရ၊ ျပိႆ၊ ကန္
မီး - မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု


ေလ - တူ၊ ကံု၊ ေမထုန္
 
         
အေဟာမွာ
          အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ ဆရာႏွင့္တပည့္၊ အေဖႏွင့္သား၊ လင္ႏွင့္မယား တဲြဖက္ဟူသေရြ႔ အခ်င္းခ်င္းသင့္ျမတ္ျခင္း ရိွ, မရိွကို သိလိုလွ်င္ လဂ္ႏွင့္စန္းတို႔သည္ မည္သည့္ရာသီတို႔ ရိွေနသည္ကို ေ၀ဖန္၍ေဟာရမည္။
          စန္းသည္ စိတ္၏ ကာရကၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ စန္းတည္ေသာရာသီတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းမိတ္ျဖစ္လွ်င္ ထိုသူတို႔၏ စိတ္ေန သေဘာထားသည္ တိုက္ဆိုင္ျခင္းမ်ားတတ္သည္။ အကယ္၍ စန္းတည္ေသာရာသီတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း မိတ္မျဖစ္ေသာ္လည္း လဂ္တည္ေသာရာသီအခ်င္းခ်င္း မိတ္ျဖစ္လွ်င္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာဓာတ္ရိွျပီးလွ်င္  စိတ္သေဘာ အယူအဆကဲြလဲြ တတ္၏။ သို႔ရာတြင္ တစ္ဦးလဂ္မွ တစ္ဦးလဂ္သည္ ၆တန္႔၊ ၈တန္႔ျဖစ္လွ်င္ ရန္သူျဖစ္တတ္၏။ အႏိုင္လုတတ္၏။
          စန္းႏွင့္လဂ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရာသီအခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္လွ်င္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သင့္ျမတ္ျခင္းမရိွေခ်။ အတိုက္အခံ သေဘာ အျမဲရိွတတ္၏။ လဂ္အိမ္ႏွင့္ စန္းအိမ္ရွင္ၿဂိဳဟ္တို႔ တည္ရိွေသာရာသီကလည္း ေ၀ဖန္၍ေဟာရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

မူလဓာတ္၊ မိတ္၊ ရန္၊ ဥဒါသိန္
          ေဇာတိသေ၀ဒမဂၢဇင္းတြင္ မင္းသစ္ေက်ာ္(ဥႆာ)က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ မိတ္၊ ရန္သာမကဘဲ ဥဒါသိန္ကိုပါ ထည့္သြင္း ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
         
         
မူလဓာတ္
မိတ္
ရန္
ဥဒါသိန္
ပထ၀ီ
အာေပါ
၀ါေယာ
ေတေဇာ
အာေပါ
ပထ၀ီ
ေတေဇာ
၀ါေယာ
၀ါေယာ
ေတေဇာ
ပထ၀ီ
အာေပါ
ေတေဇာ
၀ါေယာ
အာေပါ
ပထ၀ီေရွးဆရာျမတ္တို႔က...
          ''မီးဓာတ္ႏွင့္ေလ၊ ေျမႏွင့္ေရ၊ မိတ္ေဆြေတာ္ၾက၊ သဟာယ''
          ''မီးဓာတ္ႏွင့္ေရ၊ ေျမႏွင့္ေလ၊ မိတ္ေဆြမစပ္၊ ပဋိယတ္'' ဟု ေရးမွတ္ၾကပါသည္။

ဓာတ္ၾကီးငါးပါးၾကီးစိုးေသာ အမႈကိစၥမ်ား
၁ ။      ပထ၀ီဓာတ္
          (၁) အခ်စ္ေရး (၂) လက္ထပ္ေရး (၃) အိုးအိမ္ေဆာက္လုပ္ေရး (၄) လက္၀တ္လက္စားအသစ္ ၀တ္ဆင္ေရး
(၅) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္းမ်ား
၂ ။      အာေပါဓာတ္
          (၁) အလုပ္အကိုင္ (၂) ပညာေရး (၃) စာေပႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား
၃ ။      ၀ါေယာဓာတ္
          (၁) က်န္းမာေရး (၂) ခရီးထြက္ျခင္းမ်ား
၄ ။      ေတေဇာဓာတ္
          (၁) မေကာင္းမႈအကုသိုလ္လုပ္ျခင္း (၂) ဆင္းရဲဒုကၡခံႏိုင္ျခင္း (၃) ေလာင္းကစားျခင္း (၄) ကာမဂုဏ္ကိစၥမ်ား
၅ ။      အာကာသဓာတ္
          (၁) ဥစၥာပစၥည္း (၂) အေမြပစၥည္း (၃) ေရွးေဟာင္းေ၀ဒက်မ္းမ်ား၊ သိပၸံ-၀ိဇၨာ သမိုင္း၀င္ပစၥည္းမ်ား (၄) ေရေပၚေရ ေအာက္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရိွေသာ သဘာ၀  ဓာတ္သတၱုပစၥည္းမ်ား (၅) ပုဂၢိုလ္ေရးရာ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား၊ အခြင့္ အေရးမ်ား စသည္ျဖင့္ မင္းသစ္ေက်ာ္ (ဥႆာ)က ေဖာ္ျပေရးသားထားပါသည္။
          ဆရာ၀န္ေဖဥာဏ္၏ ''အေနာက္တိုင္းနကၡတ္ပညာ'' စာအုပ္တြင္ ...
၁ ။      မီးႏွင့္ေလ အုပ္စုမ်ိဳးသည္ စိတ္လိုက္မာန္ပါခံစားမႈအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
၂ ။      ေရႏွင့္ေျမ အုပ္စုသည္ ေခါင္းေအးေအးျဖင့္ ၾကံစည္စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ ဟု ေရးသားထားပါသည္။

ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္ေလးပါးကိုျပျခင္း
          ဖလိတစိနၱာမဏိက်မ္းတြင္ ...
          မူလဇာတာကို စစ္ေဆးေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ ကာလဇာတိကိုေဟာေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ အားနည္းေသာၿဂိဳဟ္၏ စိုးပိုင္ ေသာဓာတ္ကိုၾကည့္၍ ေရာဂါေ၀ဒနာျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို ေဟာႏိုင္၏။

ေတေဇာဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာပစၥည္းကိုလည္းေကာင္း၊ မီးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းကိုလည္းေကာင္း၊ အဂၢိရတ္ထိုးရာ ၌လည္းေကာင္း အက်ိဳးေပးတတ္၏။ ပူအိုက္ေသာဒဏ္ကို ခံႏိုင္စြမ္းရိွ၏။ မီးသတ္ဌာန၊ မီးရထားစက္ရံု၊ မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဌာနမွာလုပ္ကိုင္လွ်င္ အက်ိဳးေပး၏။

အာေပါဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          ေအးေသာဒဏ္ကိုခံႏိုင္၏။ ေရကို ခဏခဏခို်းတတ္၏။ ေအးေသာရာသီကိုၾကိုက္၏။ ေရမွ ေပၚထြက္ေသာ ပစၥည္း ကို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေရႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေလွသမၺန္၊ စက္ေလွ၊ တုန္ကင္း၊ သေဘၤာအစရိွသည့္ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေပးတတ္၏။ ေရ၀န္ရံုး၊ သေဘၤာက်င္းဌာန၊ ေရႏွင့္နီးစပ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အက်ိဳးေပးတတ္၏။

ပထ၀ီဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          ဥယ်ာဥ္၊ ျခံ၊ လယ္ယာ၊ ကိုင္းကြ်န္း အစရိွသည့္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း၊ သတၱုတြင္းတူးျခင္းႏွင့္ ဘူမိေဗဒပညာ မ်ားကို ၀ါသနာပါ၏။ ကုန္းေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေကာက္ပဲသီးနံွ ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန၊ လယ္၀န္ရံုး နယ္ျခားအေကာက္ဌာနမ်ား၌ အက်ိဳးေပးတတ္၏။

အာကာသဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          သွ်တၱရပညာႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကို ၀ါသနာပါတတ္၏။ ငွက္၊ တိရစၧာန္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီး သယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန စသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ပါက အက်ိဳးေပးတတ္၏။ မိုးရာသီကို ၾကိုက္ႏွစ္သက္၏။

၀ါေယာဓာတ္အားၾကီးလွ်င္
          ေလကိုအသံုးျပဳတတ္ေသာပညာ၊ ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ ေရဒီယိုအတတ္ပညာတို႔ကို ၀ါသနာပါတတ္၏။ ေလညင္း ခံလိုေသာ ၀ါသနာၾကီး၏။ ဤအခ်က္မ်ားကို လဂ္စန္းစီးေသာန၀င္းၿဂိဳဟ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လဂ္စန္းအိမ္ရွင္ န၀င္းစီးေသာ ၿဂိဳဟ္ကိုလည္းေကာင္း အားၾကီးရာကိုယူေလ။ အားခ်င္းတူလွ်င္လည္း ဆိုင္ရာဓာတ္သဘာ၀အတိုင္း အက်ိဳးကို အထိုက္ အေလ်ာက္ေပး၏။
          အားနည္းေသာ အနၱရဒသာၿဂိဳဟ္ ဒသာစားေသာအခါ ပိုင္ဆိုင္ရာဓာတ္သဘာ၀ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာလည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္ တည္ေသာဘာ၀ႏွင့္ ဆိုင္ရာကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ေပးတတ္၏။ ဆိုင္ရာအက်ိဳးမ်ားလည္း ပ်က္ေစ၏။
          အားၾကီးေသာ အနၱရဒသာစားလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဓာတ္သဘာ၀အားေလ်ာ္စြာ အထက္ပါအတိုင္း ေ၀ဖန္ျပီးလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးေပးမည္ဟု ေဟာႏိုင္၏။
          အားနည္းေသာၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္စန္းေပၚ၌ ေကာဇာအားျဖင့္လာစီးလွ်င္ စိုးပိုင္ေသာဓာတ္သဘာ၀အေလ်ာက္ အားရိွ အားမဲ့ေ၀ဖန္၍ အဆိုးအေကာင္း ေဟာႏိုင္၏။

(ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္)
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔

No comments:

Post a Comment