ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Friday, March 29, 2013

ရခိုင္ ဗဟိုစည္ေရွးယခင္ကာလ အခ်ိန္မွတ္သားပံုကို ဗဟုသုတအျဖစ္ သိရွိႏိုင္ရန္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္----ဒူ----ေနာင္(ဒိုင္း)----ဟိန္း----ဟိန္း------ဟိန္း
ေရွးေခတ္ရခိုင္တို႔သည္ တစ္ေန႔တာကို နာရီ (၆၀) စီျဖင့္ ေရတြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေရတြက္ရာတြင္ နာရီအမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ (၁) ေရနာရီ၊ (၂) သဲနာရီ၊ (၃) ၾကက္နာရီဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သဲနာရီႏွင့္ ၾကက္နာရီတို႔ကို ေနရာဌာနအခ်ိဳ႕တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလကို သိႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေရနာရီကိုကား ဌာနအသီးသီး၌ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို စံုလင္စြာထားရသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) အ၀န္းအေစာက္တူညီစြာျပဳလုပ္ထားေသာ အင္တံုႀကီး ၃လံုးႏွင့္
(၂) ေၾကးဖလား ၃လံုးတို႔ ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္နာရီတိုင္းတာရန္ ပဟိုရ္တီးရန္လုပ္သားမ်ားမွာ
(၁) အင္တံု ၃လံုးကို ေစာင့္ေနရန္ လူ ၃ေယာက္၊
(၂) ေရျဖည့္ျခင္း၊ ေရသြန္ျခင္း၊ျပဳလုပ္ရန္ လူ၂ေယာက္၊
(၃) ပဟိုရ္တီးရန္ လူ ၂ေယာက္၊ စုစုေပါင္း (၇)ေယာက္ အမႈထမ္းရသည္။ မဟာပဟိုရ္စင္ေတာ္ႀကီးမွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ နန္းေတာ္ၿမိဳ႕႐ိုး၊ တံတိုင္း ၃ထပ္အနက္၊ တတိယၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ ဒုတိယၿမိဳ႕႐ိုးၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။

နန္းေတာ္၏ေတာင္ဘက္၌ရွိေသာ ေပသကူေတာင္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္ သမိုင္းက်မ္း ဒုတိယတြဲျဖစ္ေသာ (ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ဥပနီသွ်က်မ္းတြင္ ယင္းေတာင္ကို ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္စဥ္က ေတာင္အမည္၊ ေခ်ာင္းအမည္ အရပ္အမည္ မ်ားကို ေခၚေ၀ၚၾကရန္ မင္းေစာမြန္ႏွင့္ အမတ္ပညာရွိသုခမိန္မ်ား၊ ဟူးရားေဗဒင္အရာ၌ လိမ္ၼာေသာ ပုေရာဟိတ္မ်ားတိုင္ပင္၍ ဂါမ၊ နိဂါမ၊ ပဗၺတ၊ နဒီအစရွိသည္တို႔ကို နာမ။ သညာနမဂၤလာပြဲျပဳလုပ္ၿပီး သမုတ္ေခၚတြင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ယင္းအခ်ိန္က ယင္းေတာင္ကို ေပသကူေတာင္ဟု အမည္သမုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပဟိုရ္စည္ေတာ္ႀကီးတားရန္ စင္ေတာ္ႀကီးကို ေဆာက္ၿပီးမွ ရႊမ္းေတာင္ (ယြန္းေတာင္)ဟု အမည္တြင္လာသည္။ ပဟိုရ္စည္ေတာ္ႀကီး၏ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ကို ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး ေခါင္မိုးျပႆဒ္၀ယ္ ၅ဆင့္မိုးသည္။ ေလးေထာင့္ပံုျဖစ္ၿပီးစည္ေတာ္ကို ပိေတာက္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး သားေရၾကက္သည္။ စည္ေတာ္ကို တြဲရန္ပြတ္လံုးတိုင္တြင္ ပြတ္လံုးတန္းေငြႀကိဳးျဖင့္ တြဲထားသည္။ တြဲခံုတစ္ခုလံုးႏွင့္ စည္ေတာ္သစ္သားကို ေရႊပိန္းခ်ထားသည္။ စည္ေတာ္တီးရန္လက္႐ိုက္မွာ ဆင္သားေရတံုး ျဖစ္သည္။ ဗ်က္လက္ေလးသစ္၊ အရွည္တေထာင့္တထြာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ စည္ေတာ္တီးသည့္အခ်ိန္ကာလကို နန္းတြင္းမိညိဳ၏ “စည္”ေတာ္ပဟိုရ္၊ ကၽြႏု္ပ္ဆိုသား” ခ်ီေသာကိုယ္ ရည္ေသးရတုပိုဒ္စံုတြင္ တင္ျပထားသည္။ အက်ယ္ကို မဆိုၿပီ။ တီးပံု၊ တီးနည္းကိုသာ တင္ျပပါမည္။

စည္ေတာ္တီးပံု
တစ္ခ်ိန္စည္တီးေသာအခါ တစ္ပဟိုရ္ဟု ဆိုသည္။ ၄ ပဟိုရ္တီးတစ္ေမာင္းျပည့္သည္။ ၄ပဟိုရ္တစ္ေမာင္းဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ေမာင္းႀကီးတစ္လံုးကို တစ္ခ်ိန္တီးရသည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပဟိုရ္စင္ေတာ္တြင္ ေမာင္းသံုးလံုးရွိေသးသည္။ “ဒူ” ဟု အသံထြက္ေသာ ေမာင္းတစ္လံုးတို႔ ျဖစ္သည္။ ဒူေမာင္းႏွစ္လံုးတြင္ “ဒူဟူဟူ” ဟူ၍ ဟိန္းသံထြက္ေသာ ေမာင္းတစ္လံုးရွိသည္။ ဒူ----ဟူ၍ ႐ိုး႐ိုးအသံထြက္ေသာ ေမာင္း ႏွင့္ “ေနာင္” ဟူ၍ ႐ိုး႐ိုးအသံထြက္ေသာ ေမာင္းတစ္လံုးတို႔မွာ အတိုင္းအတာအတူတူ ျပဳလုပ္ရသည္။ ဤ႐ိုး႐ိုးေမာင္းႏွစ္လံုးသည္ အတိုင္းအတာ ၄ေတာင္ပတ္လည္စီ ရွိသည္။
“ဒူဟူဟူ” ဟူ၍ ဟိန္းသံထြက္ေသာေမာင္းႀကီးမွာ ၆ေတာင္ ပတ္လည္ရွိသည္။ ၄ပဟိုရ္ တစ္ေမာင္းျပည့္တိုင္း လက္တံရွည္ခရာႀကီးကို တစ္ႀကိမ္စီမႈတ္ရသည္။ တစ္ပဟိုရ္ျပည့္ေသာအခါ ေနာင္ေမာင္းကိုတစ္ခ်က္၊ ဒူေမာင္းကိုတစ္ခ်က္၊ ေနာက္ထပ္ ေနာင္ေမာင္း ကိုတစ္ခ်က္တီးၿပီးလွ်င္ ဆင္သားေရ လက္႐ိုက္ျဖင့္ ပဟိုရ္စည္ေတာ္ကို တစ္ခ်က္တီးလိုက္ရသည္။ ယင္းသို႔တီးရာတြင္ စည္တီးျခင္း၏အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီစြာ အေႏွးတီး၊ အလ်င္တီး၊ (အျမန္တီး၊ ေစာင့္တီး၊ ခ်ိန္တီး၊ သံၿပိဳင္တီးဟူ၍ အဂၤါရပ္မ်ားရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ဒူေမာင္း၊ ေနာင္ေမာင္းတို႔ကို တီးခတ္ရာတြင္ ေစာင့္တီးႏွင့္အျမန္တီးႏွစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳသည္။
ေရွးေခတ္ျမန္မာႏွင့္ရခိုင္တို႔၏ တစ္ေန႔စီကို တြက္ခ်က္၍ နာရီ ၆၀-စီ သတ္မွတ္ထားၾကရာတြင္ ေန႔နာရီ၊ ညနာရီဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားသည္။ ယင္းသို႔ခြဲထားရာ၌လည္း ယခုေခတ္စက္နာရီကဲ့သို႔ ၁၂-နာရီ ပိုင္းျခားထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဥတု ၃-ပါးတို႔တြင္ေနထြက္ေန၀င္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေန႔နာရီႏွင့္ ညနာရီကို အနည္းအမ်ား ပိုင္းျခားထား ၾကသည္။ “ပတ္သံတာရွည္တီးသံျမည္” ဟူေသာကဗ်ာ၏ အဆိုအတိုင္း ေရတြက္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာအတြက္ အသံုးျပဳရန္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ႏွင့္ သန္းေကာင္ခ်ိန္ကို အဓိကပိုင္းျခားထားခဲ့ၾကသည္။ မြန္းတည့္ႏွင့္ သန္းေခါင္အခ်ိန္ က်ေရာက္လွ်င္ အခ်ိန္ေစ့နာရီကို တီးၿပီးေနာက္ အေျမာက္ႀကီးတစ္ခ်က္စီ ပစ္ေဖာက္ရသည္။ ဤသို႔ပစ္ေဖာက္ျခင္းအားျဖင့္ မြန္းတည့္ဆြမ္းစားရမည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အာ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ ဆြမ္းပန္းခ်က္ရန္ဆြမ္းပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကပစ္ေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရွးေခတ္အခါ၌ လူအမ်ားစုႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္အမ်ာစုတို႔မွာ နာရီတိုင္းတာရန္ ခက္ခဲသည္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ စက္နာရီမ်ားေပါမ်ားေနသျဖင့္ အခက္အခဲမရွိေပ။
ေရွးေခတ္တြင္ကား အခက္အခဲမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔အေျမာက္ပစ္ေဖာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီ တီးလွ်င္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေဖာင္ေတာ္ႀကီးမွ မြန္းတည့္အေျမာက္ပစ္ေဖာက္ခဲ့သည္။ ေရွးေခတ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္ေခတ္ထိ ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ၾကေသာ အခါ (မြန္းတည့္အေျမာက္ေဖာက္သံကို နာေထာင္၍ မေဖာက္မီ ဆြမ္းသံုးၾကရမည္)ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ဗဟိုရ္တီးပံုႏွင့္ အသံထြက္ေပၚလာပံုမ်ားကို အနည္းငယ္တင္ျပပါဦးမည္။
တစ္ဗဟိုရ္ေစ့ေသာအခါ ေနာင္ေမာင္းတစ္ခ်က္၊ ဒူေမာင္းတစ္ခ်က္ ေနာက္ထပ္ ေနာင္ေမာင္းတစ္ခ်က္တို႔ကို တီးခတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္---ဒူ----ေနာင္(ဒိုင္း)ဒိန္း----ဟိန္း----ဟိန္း----ဟိန္း----ဟိန္း ဟူ၍ ထြက္ေပၚလာသည္။ အေျမာက္ပစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ စည္ႀကီး ၅-မ်ိဳးႏွင့္ တူရိယာမ်ိဳးစံုတို႔ကို တီးမႈတ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခ်ိန္တည္းလက္တံရွည္ေခၚ ခရာႀကီးကို မႈတ္ရသည္။
နာရိတိုင္းရန္ ခြက္(ဖလား)တို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အတိုင္းအတာမွာ အလြန္ညီၫြတ္မွ်တမႈ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ ရခိုင္နာရီက်မ္းတြင္ လကၤာျဖင့္ (ရခိိုင္သံျဖင့္) ဤသို႔ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
အခါနာရီ၊ ျခင္တြက္လီ၍၊ ထံုးၿပီဤသို႔၊ လကၤာပ်ိဳ႕၌၊ လူတို႔မ်က္စိ၊ ဆယ္ႏႈိက္ဟိက၊ တစ္ခဏသာ၊ မွတ္ကုန္ပါေလာ့၊ ဆယ္ခါခဏ၊ တလယ်တည္း၊ လယ် ၁၂-ခါ၊ တခရာတည္း၊ အခရာဆယ္ဖန္၊ တျပန္ဟူသည္၊ အျပန္ေလးလီ၊ တပီဇနာ၊ မွန္လွစြာ၏။ ပါဒ္မူေလးလီ၊ တစ္နာရီတြင္၊ ေၾကးနီတျပား၊ ဆယ့္ေျခာက္သားကို၊ ယာ၀ါးစံတူ၊ ေကကင္းဇူလီ၊ လက္သန္းညီျဖင့္ ကိုးသစ္ခ်က္၍၊ အ၀န္းေစာက္မွာ၊ ဥပဇာကား၊ သက္ၠာစင္စစ္၊ ခုနစ္သစ္လွ်င္၊ ခြက္လုပ္က်င္မွ၊ ဒူ၀ိဇ္ၨာပါ၊ ဣတိ္ၳယာ၏။ ေကသာဆံပင္၊ ဆယ့္ေျခာက္ပင္ကို၊ ၀င္ေလာက္႐ံု႐ံု၊ ေဖာက္ၿပီးတံုမွ၊ ယင့္မူခဏ၊ ေရေ၀ခ်၍၊ သို႔မွမွန္စြာ၊ ႏႈိက္တခါကို၊ တစ္နာရီမွတ္၊ တစ္ေမာင္းခတ္ၿပီး၊ သူျမတ္ၪဏ္ရွင္၊ ဗဟိုရ္စင္ဟု၊ ညလွ်င္နံနက္၊ ေရွေလးခ်က္သည္၊ ေရတြက္ ၆၀အမွန္တည္း။
ဟူ၍ ရွစ္ေၾကာင္းေပမူ ကီ၀မ္းတစ္မ်က္ႏွာတြင္ ဆိုထားသည္။ အဖြင့္က်မ္းတြင္ ေၾကးခြက္(ဖလား)စစ္စစ္ကိုသာလွ်င္ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေၾကးဖလား ၀မ္းတည့္တည့္တြင္ အေပါက္ငယ္ မိန္းမတို႔ဆံပင္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပင္ ၀င္႐ံုသာ ေဖာက္ရမည္ဟု ဆိုေပသည္။ နာရီတိုင္းတာေသာ ေၾကးအပ္အင္တံုသံုးလံုးတြင္ ပထမအင္တံု၌ ေၾကးဖလားတို႔ ထည့္ရသည္။ အေပါက္ငယ္မွ ၀င္ေသာေရမ်ား ျပည့္လာေသာအခါ ေၾကးဖလားနစ္သြားသည္။ နစ္လွ်င္ တစ္နာရီျပည့္သည္။ နစ္လွ်င္နစ္ျခင္း ဒုတိယအင္တံုတြင္ လူက ဖလားတစ္လံုး ထည့္လိုက္ရသည္။ ပထမလူက ျမဳပ္ေနေသာ ေၾကးဖလားကို ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိရေအာင္ ဒုတိယလူက ခ်က္ခ်င္းထည့္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယဖလားနစ္လွ်င္ တတိယဖလား ထည့္ရသည္။ တတိယဖလားနစ္လွ်င္ ပထမလူက ျပန္စသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကို တိတိက်က်တိုင္းယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ေန႔ပိုင္း တာ၀န္က်ေသာသူတို႔ႏွင့္ ညပိုင္းတာ၀န္က်ေသာ သူတို႔ကိုခြဲျခား၍ ခန္႔ထားရသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ေရွးေခတ္ရခိုင္တို႔၏ ဗဟိုရ္နာရီမ်ားကို တီး ခတ္ခဲ့ၾကေလသည္။
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဗဟိုရ္စင္ေတာ္နာရီ ေဆာက္ခဲ့ေသာ ရြမ္းေတာ္ေတာင္ထိပ္တြင္ စာေရးသူငယ္စဥ္ ေက်ာင္းသားဘ၀၌ အေျခခံေက်ာက္တံုးမ်ား ရွိေသးသည္။ၿဗိတိသွ်ေခတ္တြင္ ေျမာက္ဦးမွ လူႀကီးအခ်ိဳ႕တို႔သည္ အေပ်ာ္တမ္းကလပ္ (Club) တစ္ခုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ပ်ဥ္းကတိုးတိုင္၊ သြပ္မိုးပ်ဥ္ကာ အေဆာက္အအံုတစ္ခု
ေဆာက္သည္။ ယင္းအေဆာက္အအံုေဆာက္ရန္အတြက္ အဆိုပါေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကိုၿဖိဳဖ်က္၍ အေရွ႕ဘက္သို႔ တြန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ အေတာ္အတန္က်န္ရွိေနေသာ ေက်ာက္မ်ား ကိုလည္း ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က ဒံုးတိုက္တမ္း ကစားသည္ဆိုကာ ေတာင္ေပၚမွ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကို ေတာင္ေအာက္သို႔ တြန္းခ်တမ္းကစားခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သမိုင္းတန္ဖိုး နာမလည္ေသး၍ တစ္တံုး၊ ႏွစ္တံုး တြန္းခ်ခဲ့မိသည္။ အိမ္သို႔ေရာက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ အဘိုးက ဆဲဆိုတားျမစ္ၿပီး သမိုင္းတန္ဖိုးကို ေျပာျပသျဖင့္ နားလည္သြားခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ေအာက္သို႔ ေရာက္သြားေသာ ေက်ာက္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ပုဂိ္ၢဳလ္တို႔ သယ္ယူသံုးစဲြေသာ္လည္း ေတာင္ေျခရင္းႏွင့္ နံေဘးတြင္ ႀကီးမားလွစြာေသာ ေက်ာက္တံုး
မ်ားကို ယေန႔ထိရွိေနပါေသးသည္။ ေတာင္၏အေျခအေနမွာလည္း ေျမာက္ဘက္သို႔ ထိုးထြက္ေနေသာ ေတာင္စြယ္မွာ ေက်ာက္သားေတာင္ျဖစ္သည္။ ေပ-၅၀ခန္႔ ျမင့္သည္။
ယင္းေတာင္စြယ္ႏွင့္တစ္ဆက္တည္း ေတာင္ဘက္သို႔ ေပ၃၀-ခန္႔အျမင့္တြင္ ဗဟိုရ္စည္ကို ထားခဲ့သည္။ ေျမသားေတာင္ ျဖစ္သည္။ အထဲ၌ ေက်ာက္အတိ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္တြင္ ေတာင္ညိဳေတာင္စြယ္၏ ထိပ္ျပင္သည္ အလ်ား၊ အနံ ေပ၁၀၀-ေက်ာ္စီရွိသည္။ ေတာင္ကိုၿဖိဳ၍ လမ္းခင္းျခင္းေၾကာင့္ ၃-ပံု ၂-ပံုခန္႔ ပ်က္စီးသည္။ ေတာင္ထိပ္ႀကီးမွာကား နဂိုအတိုင္းရွိေသးသည္။ မူလပထမမင္းေစာမြန္အမည္ သမုတ္ခဲ့စဥ္က(၁) ေပသကူေတာင္၊ (၂) ဗဟိုရ္စင္ေတာ္ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ရြမ္းေတာင္ (ယြမ္းေတာင္)၊ (၃) ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ ကလပ္  (ဃူကဘ) ေဆာက္ေသာအခါ ကလပ္ေတာင္၊ (၄) ကလပ္ၿပိဳၿပီးေနာက္ မူလနာမည္အတိုင္း ရြမ္းေတာင္ (ယြမ္းေတာင္)အမည္တြင္ေနပါသည္။
ဤကား ရခိုင္တို႔၏ ဗဟိုရ္စည္တီးခတ္ပံု၊ နာရီေရတြက္ပံု နာမည္မ်ားအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚပံု၊ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ခဲ့ပံု၊ ၿပိဳပ်က္သြားျခင္းႏွင့္ ေတာင္ထိပ္၏ထိပ္ျပင္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသီတို႔သည္ ေပ၊ ပရပိုက္၊ လက္ေရးမူတို႔၌ ေရးသားထားခဲ့ၾကေသာ သမိုင္းစဥ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈကာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ကြင္းဆင္းေလ့လာၾကသည္။ စာဆိုအတိုင္း တစ္ခုမွ် မဟုတ္ပါတကား။ မညီၫြတ္ပါတကားဟူ၍ အထင္အျမင္မွားသြားမည္။ ယင္းသို႔ အျမင္မမွားေစျခင္းငွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ႏွင့္ သမိုင္း႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို စာေတြ႕၊ ေပေတြ႕ႏွင့္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိေသာ အခ်က္အလက္တို႔ကို တင္ျပလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးသူရိယ(ေျမာက္ဦး)
သုတပညာ တိုးပြားၾကပါေစ။
ရခိုင္မဂၢဇင္း၊ ၁၉၈၇-ခု
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Thursday, March 28, 2013

ရက္ၡိဳင္ရာသီလုိက္ နကၡတ္တာရာ ရာသီ႐ုပ္ပြဲေတာ္ပန္းႏွင့္ အခ်ိန္နာရီမ်ား
အတိတ္ကာလ ရက္ၡိဳင့္ေျမေပၚတြင္ အထူးထူးအဆန္းဆန္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈအျမဳေတ ပန္းကေလးမ်ား ဖူးပြင့္ေ၀ဆာ ခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္၏ဥယ်ာဥ္မွဴးတုိ႔ကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အ႐ုိးခံဗီဇ ပင္မယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး အသစ္အသစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရတနာပန္းပင္ကေလးမ်ားကုိ တီထြင္ႀကံဆကာ တယုတယ စုိက္ပ်ဳိး ခဲ့ၾကေပသည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးတုိ႔၏ အရည္အေသြးေကာင္းၾကသေလာက္ ရက္ၡိဳင့္ယဥ္ေက်းမႈမွာလည္း လွပတင့္တယ္စြာ ပြင့္လန္းလာခဲ့ၾကသည္သာတည္း။

ယင္းတုိ႔မွာ အနာဂတ္ရက္ၡိဳင္မ်ားအဖုိ႔ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္၊ မ႐ုိးႏုိင္ေသာ ရတနာအျမဳေတ အေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔တုိင္အထင္အရွား ဖိတ္ဖိတ္လက္စြာ ေတာက္ပဆဲရွိေနေပေသးသည္။ ယင္းသုိ႔ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ထြန္းေျပာင္သစ္လြင္ခဲ့ေသာ ရက္ၡဳိင္အျမဳေတရတနာမ်ားထဲမွ ေျမာက္ဦးေခတ္ရက္ၡိဳင့္ရာသီလုိက္ နကၡတ္၊ တာရာ၊ ရာသီ႐ုပ္၊ ပြဲေတာ္ပန္းႏွင့္ အခ်ိန္နာရီတုိ႔ကုိ တင္ျပလုိပါသည္။

ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာခဲ့ေသာ ရက္ၡိဳင့္စာဆုိပညာရွိ သုခမိန္ မဟာပညာေက်ာ္၏ (၁၂)လရာသီဖြဲ႔ ဧကပုိဒ္ရတုေပမူတြင္ ေတြ႕ရေပသည္။ မဟာပညာေက်ာ္သည္ ရက္ၡိဳင္ျပည္နယ္၌ ရာသီလုိက္ထြန္းပၾကေသာ နကၡတ္၊ တာရာ၊ က်င္းပခဲ့ၾကေသာပြဲေတာ္၊ ဖူးပြင့္ၾကေသာပန္း၊ ေန႔ႏွင့္ည အခ်ိန္နာရီ၊ မြန္းတည့္ဖ၀ါး၊ ရာသီ႐ုပ္ စသည္တုိ႔ကုိ ဧကပုိဒ္ရတုတစ္ခုတည္းျဖင့္ အကြက္ေစ့ေအာင္ က်စ္လစ္သိပ္သည္းစြာ တင္ျပထားေပသည္။

ရတု၏အစပုိင္းတြင္ ““ၫြန္လမ္းမဂၤလာ၊ ေမာ္ခမ္းျဖာဗိန္႔၊ မဟာကေပၸ၊ မီးေရေလေၾကာင့္၊ ဖ်က္ေခ်တည္ထြန္း၊
ေလးကၽြန္းျမင္းမုိရ္၊ ယုဂႏ္ၶိဳဓုိရ္ႏွင့္၊ ေရၫုိသီတာ၊ တာရာနကၡတ္၊ လနတ္သူရိန္၊ အခ်ိန္မေႏွာင္း””
ဟူ၍ေရးစပ္သီကုံးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ဤသုိ႔ေရးစပ္ထားျခင္းမွာ စာဆုိသည္ မိမိဆုိလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မတင္ျပမီ က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဤမဟာကပ္ကမၻာႀကီးသည္ မီး၊ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ စသည့္ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္တည္ထြန္းေနပုံကုိ၊ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ႀကီးကုိ ကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္းႏွင့္ သမုဒၵရာေရၫုိသီတာတုိ႔က ၀န္းရံထားၾကပုံ၊ နကၡတ္တာရာႏွင့္ ေနမင္း လမင္းတုိ႔မွာလည္း ျမင္းမုိရ္ေတာင္ႀကီးကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး လည္ပတ္သြားလာေနပုံကုိ အထင္းသားေပၚလြင္ေအာင္ နိဒါန္းပ်ဳိးထားသည္မွာ အလြန္ပင္သဘာ၀က်လွေပသည္။

စာဆုိအေနျဖင့္ အထက္၀ဠာတြင္ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တာရာတုိ႔၏ လွည့္ပတ္သြားလာမႈေၾကာင့္ ဤကမၻာေပၚ ဥတု၊ ရာသီ၊ ရာသီႏွင့္လ၊ ရက္၊ အခ်ိန္နာရီစသည္တုိ႔ တ၀ဲလည္လည္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္။ ၾသကာသေလာက ေရေျမေတာေတာင္ သစ္ပင္ပန္းမန္တုိ႔မွာလည္း သူ႔ရာသီ၊ သူ႔နကၡတ္၊ သူ႔အခ်ိန္အလုိက္သာ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ပန္းသည္ရာသီအလုိက္ဖူးပြင့္ၿပီး ရာသီသည္ ပန္းအလုိက္ ေျပာင္းလဲေနသည္ဟူ၍ ဆုိလုိဟန္တူေပသည္။ ယင္းသုိ႔စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလုံး လွည့္ပတ္သြားလာေနပုံကုိ ႐ုပ္လုံးေဖာ္ၿပီးေနာက္ သူတင္ျပလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သူ႔လ၊ သူ႔ရာသီအလုိက္ တင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။

““တန္ခူးမာသိန္၊ ဖန္ခ်ိန္ၿခိမ္းစ၊ ၾကယ္ဖုသွ်တိ၊ မိႆရာသီ၊ ႏွစ္ယံခ်ီေသာ္၊ သင့္ညီစိတ္ၾတ၊ ဆိတ္ျမဴးကလ်က္၊ တာရဆံက်င္၊ သဘင္ေရသြန္း၊ ကံ့ေကာ္ပန္းႏွင့္၊ ထူးဆန္းရင္ခတ္၊ သူရိန္နတ္လည္း၊ မိန္းမတ္ရိပ္သြား၊ သုံးဖ၀ါးဟု၊ ပုိင္းျခားလွည့္က၊ ေန့ညနာရီ၊ သုံးဆယ္္စီတည္း””
တန္းခူးလသည္ မိႆရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ဆိတ္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ဖုသွ်နကၡတ္၊ စိတ္ၱနကၡတ္ႏွင့္ ဆံက်င္တာရာတုိ႔ထြန္းပၾကသည္။ ေရသြန္းသဘင္(သႀကၤန္းပြဲ) က်င္းပၾကသည္။ ကံ့ေကာ္ပန္း၊ ရင္ခတ္ပန္းတုိ႔ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔ႏွင့္ညနာရီ (၃၀)စီရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ သုံးဖ၀ါးရွိသည္။

““ရာသီၿပိႆ၊ ကဆုန္လ၀ယ္၊ မာဃေနၿငိမ္၊ ေပ်ာ္ရွိန္သဲ့သဲ့၊ ေညာင္ေရပြဲဟု၊ ပြင့္ၿမဲစံကား၊ ႏွစ္ဖ၀ါးတိ၊ ႏြားလားဥသဘ၊ တံငွတာရာ၊ သန္းေခါင္မွာတြင္၊ ၀ိသာခါညီ၊ ညဥ့္နာရီတိ၊ ထာ၀ိသာဖြယ္၊ သုံးဆယ္ႏွစ္ေကၽြ႕၊ နာရီေစ့က””
ကဆုန္လသည္ ၿပီႆရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ႏြားလားဥသဘ႐ုပ္ျဖစ္သည္။ မာဃနကၡတ္၊ ၀ိသာခါနကၡတ္ႏွင့္ တံငွတာရာတုိ႔ထြန္းပၾကသည္။ ေညာင္ေရသြန္းပြဲက်င္းပသည္။ စံကားပန္းပြင့္သည္။ ေန႔နာရီ(၃၂)ႏွင့္ ညနာရီ(၂၈)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးႏွစ္ဖ၀ါးရွိသည္။

““ျမဴေငြ႕မႈန္မႈန္၊ လနယုန္၀ယ္၊ ေမထုန္ရာသီ၊ ကိႏ္ၷရီဖုိမ၊ ေဇ႒သံႀကိန္၊ သူရိန္စစ၊ ဥတ္ၱရဖလဂုနီ၊ ညဥ့္နာရီတိ၊ ဆ၀ီသတိ၊ ေဇာႀတိေနး၊ ပန္းျမတ္ေလးႏွင့္၊ ေငြေသြးစံပယ္၊ ၾကယ္ေဖြစံေပး၊ ေကး၀တ္တာရာ၊ ဧကာဖ၀ါး တစ္ျပန္ထားရွင့္””
နယုန္လသည္ ေမထုန္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ကိႏၷရီဖုိမ႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ေဇ႒နကၡတ္၊ ဥတၱရဖလနီနကၡတ္နွင့္ ေကး၀တ္တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ကိႏၷရီဖုိမပြဲ က်င္းပသည္။ စံပယ္ပန္း၊ ျမတ္ေလးပန္းတုိ႔ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါး တစ္ဖ၀ါးရွိသည္။ ေနနာရီ (၃၄)နွင့္ ညနာရီ (၂၆)ရွိသည္။

““၀ါဆုိကရကဋ္၊ ေနျခည္ျပတ္က၊ စိတ္ၾတႏွင့္၊ ေဒ၀နတ္စက္၊ ပုန္းညက္ပြင့္ၿမဲ၊ ပဥ္ၥင္းပြဲလွ်င္၊ သဲသဲသိမ့္ေအာင္၊ သန္းေခါင္ခ်ိန္မွန္၊ ျပဳပ္ၸါသံႏွင့္၊ ဆဒၵန္တာရာ၊ ႐ုပ္၀ါထူးခၽြန္၊ လယ္ပုစြန္ဟု၊ ရိပ္မြန္ဖ၀ါး၊ သုညထြက္ႀကံဳ၊ နာရီဆုန္ရွင္၊ ေန႔သုံးဆယ့္ေျခာက္၊ညေရာက္ေဇာပီ၊ ရင့္က်ဴးခ်ီ၏။
၀ါဆုိလသည္ ကရကဋ္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ လယ္ပုစြန္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ စိၾတနကၡတ္၊ ျပဳပၸါသံနကၡတ္နွင့္ ဆဒၵန္တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ပဥၥင္းခံပြဲက်င္းပသည္။ ပုန္းညက္ပန္းပြင့္သည္။ ေန႔နာရီ (၃၆)ႏွင့္ ညနာရီ (၂၄)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ သုညဖ၀ါးရွိသည္။ ဤသည္ကုိ ေထာက္ၿပီး ရက္ၡိဳင္တုိ႔တြင္ ““၀ါဆုိၿခီေအာက္၊ အရိပ္ေပ်ာက္”” ဆုိေသာ စကားတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာဟန္ တူပါသည္။

““ရာသီထိန္ေဆာင္၊ ၀ါေခါင္၀ယ္၊ ဖန္ေရာင္ၿငိမ္းလာ၊ ၀ိသာခါႏွင့္၊ ခတၱာပန္းလႈိင္၊ သန္းေခါင္တုိင္က၊ ျမင္းတာရာႏွင့္၊ ထြန္းပသရဂ၀ဏ္၊ ႐ုပ္မြန္ျခေသၤ့၊ စာေရးတံပြဲ၊ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ည၊ ဇရႀတိ၊ ေန႔ကိန္းနာရီ၊ ကုံညီဖ၀ါး၊ တစ္ျပန္ထားရွင့္””
၀ါေခါင္လသည္ သိန္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ျခေသၤ့႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ၀ိသာခါနကၡတ္၊ သရ၀ဏ္နကၡတ္နွင့္ ျမင္းတာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ စာေရးတံပြဲ က်င္းပသည္။ ခတ္ၱာပန္းပြင့္သည္။ ေန႔နာရီ(၃၄)နာရီ၊ ညနာရီ (၂၆)နာရီရွိသည္။

““မွတ္သား ၿမဲသြင္း၊ ေတာ္သလင္း၀ယ္၊ ေနမင္း၀င္က၊ မူလနကၡတ္၊ ႐ုံးမွတ္ေဒ၀၊ နတ္မိမၼတိ၊ ေမႊးပ်ရမာ၊ သန္းေခါင္ခါကုိ၊ ျပဳဗ္ၺဘျဒပုိဒ္၊ ေရ၌သဘင္၊ ေလွပြဲဆင္၍၊ မြန္ဖ်င္ၿငိမ္လစ္၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္တိ၊ ေန႔ျဖစ္နာရီ၊ ညဥ့္ထာ၀ီတိ၊ ရာသီကန္မွ၊ တာရဦးပ်ဳိင္း၊ ရိပ္တုိင္းဖ၀ါး၊ ေဒြးဟုထားရွင့္””
ေတာ္သလင္းလသည္ ကန္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ နတ္မိန္းမ႐ုပ္္ျဖစ္သည္။ ျပဳဗၺဘျဒပုိဒ္နကၡတ္ႏွင့္ ဥဗ်ဳိင္းတာရာ တုိ႔ထြန္းပၾကသည္။ ေလွပြဲသဘင္(ရႊီလႊီေတာ္ဆင္း၊ ရီခင္းသဘင္) က်င္းပသည္။ ယင္းမာပန္းပြင့္ရွိသည္။ ေန႔နာရီ(၁၂)၊ ညနာရီ (၂၈)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးႏွစ္ဖ၀ါးရွိသည္။

““စည္းလွ်ားမခၽြတ္၊ လ၀ါကၽြတ္မူ၊ တူရာသီလ၊ ေန႔ႏွင့္ညကုိ၊ တြက္ဆနာရီ၊ သုံးဆယ္စီတိ၊ သုံရ၀ီေဂါယာ၊ လွည့္ကာကြယ္လြန္၊ သရ၀ဏ္ဟု၊ မုိးစြန္ေျပာင္လ်က္၊ ညဥ့္နွစ္ခ်က္ကုိ၊ ရွည္လ်က္ထြန္းပ၊ က်ီတကႏွင့္၊ အႆ၀နီ၊ တရီဖ၀ါး၊ ငါးပါးၾကာပန္း၊ ထူးဆန္းခ်ိန္ခြင္၊ နတ္လွ်င္ကုိင္ဟန္၊ သ႑ာန္႐ုပ္ေက်ာ့၊ ကန္ေတာ့ပြဲႀကီး၊ ဆီမီးျမင္းမုိရ္ေရာင္၊ တုိင္းလုံးေျပာင္မွ်””
၀ါကၽြတ္လသည္ တူရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ခ်ိန္ခြင္ကုိ နတ္သားကုိင္ဟန္ျဖစ္သည္။ သရ၀ဏ္နကၡတ္၊ အႆ၀ဏီနကၡတ္ႏွင့္ ကာက(က်ီး) တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ကန္ေတာ့ပြဲဆီမီးျမင္းမုိရ္ပြဲတုို႔ က်င္းပၾကသည္။ ၾကာမ်ဳိးငါးပါး ဖူးပြင့္သည္။ ေန႔နာရီနွင့္ ညနာရီ(၃၀)စီရွိၾကသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ (၃)ဖ၀ါးရွိသည္။

““တန္ေဆာင္မုန္းခ်ီ၊ ရာသီၿဗိစ္ၦာ၊ ဇရဖ၀ါး၊ ေပ်ာ္ပါးျမဴးကြန္၊ ကင္းပုစြန္ဟု၊ ပြဲမြန္ကထိန္၊ မာရဇိန္ကုိ၊ ေကာင္းၿငိမ္လွဴဒါန္း၊ ခ၀ဲပန္းဟု၊ ညဥ့္သန္းယံမွာ၊ ၾကတ္ၱိကာႏွင့္၊ တာရာကကၠတ၊ ၿငိမ္းစေနျခည္၊ တည္သည္နကၡတ္၊ သတၱဗီသွ်၊ ခ်မ္းျမညဥ့္ရီ၊ ပါတီတီ၊ ထာ၀ီမွန္ေသာ္၊ ေန႔ကိန္းေခၚ၏””
တန္ေဆာင္မုန္းလသည္ ၿဗိစ္ၦာရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ကင္းပုစြန္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ သတ္ၱဗီသွ်နကၡတ္၊ ၾကတ္ၱိကာ
နကၡတ္ နွင့္ ကက္ၠတတာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ကထိန္ပြဲက်င္းပၾကသည္။ ခ၀ဲပန္းပြင့္သည္ ေန႔နာရီ(၂၈) ညနာရီ(၃၂)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ (၄)ဖ၀ါးရွိသည္။

““နတ္ေတာ္မွန္လွ၊ ဟင္းသတာရာ၊ မဟာပိန္းနဲ၊ ဆြဲရထား၀င္၊ ဂမုန္းအင္ႏွင့္၊ သဇင္ပ်ံ႕သင္း၊ မႏ္ၶာန္မင္းတုိင္၊ ေပ်ာ္ခင္းဌာန၊ နတ္ႏႈန္းလွ၏။ ပဥ္ၥငါးခု၊ ဖ၀ါးစု၍၊ ဓႏုရာသီ၊ သန္းေခါင္ရီက၊ မိဂသီမည္၊ ေရာင္ျခည္ရ၀ိန္၊ ဖန္ရွိန္ကြယ္က၊ ဥတၱရဘျဒပုိဒ္၊ မြန္းဆုိက္တည့္တုန္း၊ ဆယ့္သုံးႏွစ္လီ၊ ေန႔နာရီကုိ၊ ညၿပီတြက္ေရး၊ သံုးဆယ့္ေလးတိ””
နတ္ေတာ္လသည္ ဓနုရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ မႏ္ၶာန္မင္း႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ဥတ္ၱရဘျဒပုိဒ္နကၡတ္၊ မိဂသီနကၡတ္ႏွင့္ဟသၤာတာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ မဟာပိႏ္ၷဲနတ္ရထားဆြဲပြဲ က်င္းပသည္။ ဂမုန္းပန္း၊ အင္ပန္း၊ သဇင္ပန္းတုိ႔ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔နာရီ(၂၆) ညနာရီ(၃၄)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ(၅)ဖ၀ါးရွိသည္။

““စဥ္ေရွးေျပာဆုိ၊ လျပာသုိ၀ယ္၊ ခြာၫုိႏြယ္ပန္း၊ မကန္း႐ုပ္လွ၊ မကာရတိ၊ ဖုသွ်သန္းေခါင္၊ ေနေရာင္ေပ်ာက္ၿပီ၊ ဘရဏီဟု၊ နာရီတြက္ဖြဲ႔၊ သုံးဆယ့္ေျခာက္ည၊ ဇနေႏြးေန႔၊ ဖ၀ါးေန႔ေပ်ာက္ျပန္၊ ပုစြန္တာရ၊ ေရာင္ျမလွ်ံလင္း၊ ေနလွ်ံကင္းက၊ ျမင္းခင္းသဘင္ စီရင္ခန္႔ၿမဲ။ ျပာသုိလသည္ မကာရရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ မကန္း႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ဖုသွ်နကၡတ္၊ ဘရဏီႏွင့္ ပုစြန္တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ျမက္ခင္းသဘင္က်င္းပသည္။ ခြာၫုိပန္းနွင့္ ႏြယ္ပန္းမ်ဳိးစုံဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔နာရီ(၂၄)နာရီ၊ ညနာရီ (၃၆)နာရီရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါး(၆)ဖ၀ါးရွိသည္။

““တပုိ႔တြဲ၀ယ္၊ ေပါက္ေလး၊ ဆူးပန္း၊ ညဥ့္သန္းခ်ိန္က်၊ ၾကယ္မာဃႏွင့္၊ တာရခ်ိန္စင္း၊ ေနမင္း၀င္ရီ၊ ေရာဟဏီတိ၊ နာရီတိ၀၊ ဆေႏြးခ်မွ၊ ဇရႀတိန္း၊ ေန႔ကိန္းနာရီ၊ ကုံရာသီဟု၊ လွဴေကာင္းမႈျဖင့္၊ ရာကုမီးဖုန္း၊ တုိင္းလုံးလွ်ံၿဖိဳး၊ ၾကာသြတ္အုိးနွင့္၊ ၾကာမ်ဳိးစုိက္ထူ၊ ပဥၥဖ၀ါး””
တပုိ႔တြဲလသည္ ကုံရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ၾကာပင္စုိက္ဟန္ျဖစ္သည္။ ေရာဟဏီနကၡတ္၊ မာဃနကၡတ္ႏွင့္ ခ်ိန္စင္းတာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ (တာရာအေနျဖင့္ ““ခ်ိန္စင္း””ဟူ၍ေတြ႕ရပါသည္။ ““ခ်ိန္ခြင္”” တာရာေလ့ာဟု ယူဆမိပါသည္)။ ယာဂုပြဲ၊ မီးပုံၾကာသြတ္အုိးပြဲတုိ႔ က်င္းပၾကသည္။ ေပါက္ေလးပန္း၊ ဆူးပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔နာရီ(၂၆)၊ညနာရီ(၃၄)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါး (၅)ဖ၀ါးရွိသည္။

““ယူသြားေဆာင္ေယာင္း၊ လတေပါင္း၀ယ္၊ ခ်ိန္ေမာင္း႐ုိက္ခ်ီး၊ ႏွစ္ယံတီးက၊ ခ်ိန္တူလႏွင့္၊ ဥတၱရဖလဂုနီ၊ ညနာရီဟု၊ နာရီတြက္စစ္၊ နွစ္ဆယ့္ရွစ္ကုိ၊ ေန႔ျဖစ္မွန္လွ၊ ေဒြးတိညတိ၊ ဇရာဘ၀ါး၊ ႐ုပ္ထားမလြတ္၊ ငါးျခင္းပြတ္ဟု၊ ပြင့္၀တ္သရဖီ၊ အညီအင္းၾကင္း၊ ေနလွ်ံကင္းက၊ ဟႆဒတိ၊ မ်ားလွအညီ၊ သဲေစတီကုိ၊ ေျမႇာက္ခ်ီရႊင္ပ်၊ လွဴဒါန္းၾကရွင့္””
တေပါင္းလသည္ မိန္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ငါးၾကင္း႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ဥတ္ၱရဖလနကၡတ္၊ ဟာႆဒနကၡတ္ႏွင့္ တူလာေခၚ ခ်ိန္ခြင္တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ သံေစတီပြဲက်င္းပသည္။ သရဖီပန္း၊ အင္းၾကင္းပန္းတုိ႔ ဖူးပြင့္္ၾကသည္။ ေန႔နာရီ(၂၈)၊ ညနာရီ(၃၂)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ (၄)ဖ၀ါးရွိသည္။

ဤဧကပုိဒ္ရတုကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ေျမာက္ဦးေခတ္၏ ေဗဒင္ပညာ၊ နကၡတ္ပညာ၊ ကဗ်ာ့စြမ္းရည္ႏွင့္ ႐ုိးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ေတြ႕ရေပမည္။ ေဗဒင္ပညာအရ ေန႔ညအခ်ိန္နာရီႏွင့္ မြန္းတည့္ဖ၀ါးတုိ႔ကုိ အတိအက် ေဖာ္ၫႊန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ နကၡတ္ပညာအရ လစဥ္နကၡတ္တာရာတုိ႔၏ လွည့္ပတ္သြားလာေနၾကပုံ၊ သူ႔ရာသီအလုိက္ ထြန္းပၾကေသာ နကၡတ္တာရာမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းသီကုံးထားပါသည္။
ရာသီအလုိက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာ ရာသီ႐ုပ္ျပသ႑ာန္မ်ားမွာလည္း တစ္မူထူးျခားေနေပသည္။ ဤဧကပုိဒ္ရတုထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရာသီ႐ုပ္မ်ားမွာ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားနွင့္တူညီေသာ ႐ုပ္သ႑ာန္မ်ားပါရွိသလုိ မတူညီေသာ ႐ုပ္သ႑ာန္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ေရးသားျပဳစုေသာ ရက္ၡိဳင္တုိ႔၏ “ျဗဴဟတ္က်မ္း””လာ ရာသီ႐ုပ္မ်ားႏွင့္မူ တစ္သေ၀မတိမ္း တူညီေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ေ၀သာလီၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ေနရာမွ ေပၚထြက္လာသည့္(၁၂)လရာသီစက္ ေက်ာက္ျပားငယ္တြင္ ပါရွိေသာ ရာသီ႐ုပ္မ်ားႏွင့္မူ အနည္းငယ္လြဲေခ်ာ္ေနသည္မ်ားကုိ ေတြ႕ရျပန္ပါေသးသည္။
ဤသုိ႔ေသာ မတူညီေသာ ရာသီ႐ုပ္မ်ားးကုိမူ ဤေဆာင္းပါး၌ ရွည္သြားမည္စုိး၍ မတင္ျပႏုိင္ေတာ့ပါ။ အခါအခြင့္ႀကံဳပါကသီးျခားတင္ျပမည္ဟု ဆႏၵျပဳထားပါသည္။
စာဆုိသည္ ရာသီလုိက္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ပြဲေတာ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္လုိအပ္မည္ထင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲ၊ ကဆုန္လ က်င္ပြဲ၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ သင္ပုတ္ဆြမ္းတင္ပြဲႏွင့္ တပုိ႔တြဲလ ရထားပြဲတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္ လုိအပ္မည္ထင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဤရတု၌ ေတာ္သလင္းလတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ““ေရႏႈိက္သဘင္ ေလွပြဲဆင္”” ဟူေသာ ေလွပြဲ၊ တပုိ႔တြဲလတြင္ က်င္းပေသာ ရထားပြဲႏွင့္ ဤရတု၌ နတ္ေတာ္လတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ““မဟာပိႏ္ၷဲ၊ ဆြဲရထားငင္”” ဆုိေသာ ရထားပြဲတုိ႔ျဖစ္ေပသည္။ ဤပြဲေတာ္မ်ားမွာ တူသေယာင္ေယာင္ႏွင့္ က်င္းပၾကေသာ လရာသီမ်ား လြဲမွားေနၾကသေယာင္ေယာင္ သံသယျဖစ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ရက္ၡိဳင္စာဆုိ ဥက္ၠာပ်ံ၏ သွ်ဳိးလုိက္ရတုပုိဒ္တြင္....
““မ်ားစြာရႊီလွီေလာင္း၊ သိဃၤနဒီ၊ နန္းေတာဆီ၀ယ္၊ ရႊိလွီမင္းဆိပ္ေခ်ာင္း၌၊ တေသာင္းေသာင္း ေပ်ာ္ခ်ိန္တြင္၊ တူစုံ႐ႈ
ၾကည့္ခ်င္သည္၊ သႀကၤန္အခါျမတ္တည့္ေလ””
ဟူ၍ေတြ႕ရပါသည္။
ဤအခ်က္ကုိေထာက္ပါက ရက္ၡိဳင္ေဒသမ်ား၌ တန္ခူးလတြင္ ေလွၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားေနေပသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဤေလွၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာ္သလင္းလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ တူညီမႈမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက ရပ္ကြက္လုိက္ပါ၀င္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ေလွပြဲသဘင္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ေတာ္သလင္းလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲမွာမူ မင္းညီမင္းသား နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေပ်ာ္ပါးခြင့္ရၾကေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲ““ရႊီလွီေတာ္ဆင္း၊ ရီခင္းသဘင္”” သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။
တပုိ႔တြဲလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ ရထားပြဲကုိ စာဆုိဥက္ၠာပ်ံ၏ သွ်ဳိးလုိက္ရတုတစ္ပုိဒ္တြင္.....
““ကုံရာသီလြဲ၊ တပုိ႕တြဲသည္ လြမ္းဖြယ္ပင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္လူ႔ရပ္ေျမ၊ ရထားသဘင္၊ ႏွစ္စဥ္ငင္သည္၊ ေသာင္းခြင္ ဤလူ႔ျပည္
ထက္””
ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဦးေခတ္ သာျခင္းတစ္ပုဒ္တြင္....
““ျပာသုိလဲပြဲ၊ တပုိ႔တြဲမွာ၊ မီးပြဲမေယသဘင္၊ ရထားငင္ေက၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာင္းသဲ””
ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရးစပ္သီကုံးထားၾကသည္မ်ားကုိ ေတြ႕ရေပသည္။
ဤအခ်က္ကုိေထာက္ပါက တပုိ႔ိတြဲလတြင္ ရထားပြဲဆင္ႏႊဲသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဤရထားပြဲသည္ ဤရတုတြင္ နတ္ေတာ္လ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ရထားပြဲႏွင့္ လုံး၀တူညီမႈမရွိေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တပုိ႔ိတြဲလတြင္ က်င္းပေသာ ရထားပြဲႏွင့္တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္္ဖက္ သူႏုိင္ငါႏုိင္ အၿပိဳင္ဆြဲပြဲ(၀ါ) ရထားငင္ပြဲျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္ လတြင္ က်င္းပေသာ ပြဲမွာမူ မဟာပိႏၷဲနတ္႐ုပ္ႀကီးကုိ ရထားတင္ၿပီး ၿမိဳ႕ကုိလွည့္ပတ္၍ ““မဟာပိႏၷဲ ဆြဲရထားငင္”” ဟူ၍
ေတြ႔ခဲ့ၾကရေပလိမ့္မည္။
ရက္ၡိဳင္ေဒသမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ က်င္းပေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားမွာ အေပ်ာ္သက္သက္ က်င္းပျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စစ္ေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာအေျခတည္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရွိရပါသည္။
ဤ(၁၂)ရာသီဖြဲ႔ ဧကပုိဒ္ရတုသည္ သုေတသီမ်ားအဖုိ႔လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ အနာဂတ္ရက္ၡိဳင္ေျမ၌ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ယဥ္ေက်းမႈရတနာအျမဳေတ ပန္းကေလးမ်ား ဖိတ္ဖိတ္လက္ေတာက္ပေနၾကဦးမည္။ အသစ္အသစ္ပန္းကေလးမ်ား ဖူးပြင့္လာၾကဦးမည္။ ရာသီပြဲေတာ္မ်ားျဖင့္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲမွ် စည္ကားလာဦးမည္ဆုိပါက ၀မ္းသာအားရ ပီတိေသာမနႆျဖစ္ရမည္သာတည္း။
ေမာင္ထြန္းတင္(ေျမာက္ဦး)

ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Friday, March 22, 2013

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ဒီႏွစ္မွာ စတင္ ထုတ္ေ၀ၿပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ ရွာရခက္သူမ်ားအတြက္

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ . . .


ျမန္မာ့ရိုးရာျပကၡဒိန္ေပါ့ . . တန္ခူးကေန တေပါင္းလအထိ ျပဳစုထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္ . . ေနထြက္ေန၀င္ခ်ိန္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္ . .

အသံုးျပဳလိုသူေတြအေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ . .

ေဒါင္းနည္းက အေပၚကလင့္ကို၀င္ပါ . .
ၿပီးရင္ File ဆိုတာကို ႏွိပ္ပါ . . ၿပီးရင္ေတာ့ Download ဆိုတာကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ ရပါၿပီ . .


အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ . .
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>