ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Friday, March 2, 2012

ရာသီ ပရိယာယ္မ်ား (၂)


ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ရာသီပရိယာယ္မ်ား
          ရာသီပရိယာယ္က်က္မွတ္နည္းကို ႏွစ္ပါး၊ သံုးပါး၊ ေလးပါးစုႏွင့္ သီးျခားပရိယာယ္ကို ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္သည္။
          ယခုတြင္ ရာသီအလိုက္ ပရိယာယ္မ်ားကို စုေပါင္း၍ေဖာ္ျပပါမည္။

ရာသီပရိယာယ္ဇယားမိႆ
ျပိႆ
ေမထုန္
ကရကဋ္
၁။
၀ိသမ၊ သမ
၀ိသမ
သမ
၀ိသမ
သမ
၂။
မ၊ စံု
စံု
စံု
၃။
ပါပ၊ ေသာမ
ပါပ
ေသာမ
ပါပ
ေသာမ
၄။
က်ား၊ မ
က်ား
က်ား
၅။
ၾကမ္းႏု
ၾကမ္းတမ္း
နူးညံ့
ၾကမ္းတမ္း
နူးညံ့
၆။
ေန႔၊ ည
၇။
အစ၊ အဆံုး
အဆံုး
အဆံုး
အစ၊ အလယ္
အဆံုး
၈။
ေမြးဖြားျခင္း
ပိေ႒ာဒယ
ပိေ႒ာဒယ
ဥဘေတာဒယ
ပိေ႒ာဒယ
၉။
စရ၊ ထိရ၊ ေဒြးဒဟ
စရ
ထိရ
ေဒြးဒဟ
စရ
၁၀။
ဂုဏ္
တမ
ရဇ
သတြ
တမ
၁၁။
သက္ရိွ၊ သက္မဲ့
ဓာတု
မူလ
ဇီ၀
ဓာတု
၁၂။
ေနရာ
အ၀င္တံခါး
အိမ္အျပင္
အတြင္း
အ၀င္တံခါး
၁၃။
တို၊ ရွည္
တို
တို
လတ္
လတ္
၁၄။
အရြယ္
ပအရြယ္
ပအရြယ္
ပအရြယ္
ပအရြယ္
၁၅။
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ
အေရွ႕
ေတာင္
အေနာက္
ေျမာက္
၁၆။
ဓာတ္
ေတေဇာ
ပထ၀ီ
၀ါေယာ
အာေပါ
၁၇။
အေရာင္
အနီ
အျဖဴ
အစိမ္း
အျဖဴႏွင့္အနီ
၁၈။
လူ၊ သတၱ၀ါ
ပသု
ပသု
နရ
အမၺုစရ
၁၉။
ၿမိဳ႕၊ ေတာ
ေန႔ေတာ ညၿမိဳ႕
ေန႔ေတာ ညၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕
ေရ
၂၀။
က်က္စားရာ
သစ္ေတာ
ကြင္း၊ ေရျမုပ္လယ္
အိပ္ခန္း
ေရရိွေသာတြင္းခို်င
့္
ရာသီပရိယာယ္ဇယား

         

သိဟ္
ကန္
တူ
ျဗိစၧာ
ဓႏု
မကာရ
ကံု
မိန္


၁။
၀ိသမ
သမ
၀ိသမ
သမ
၀ိသမ
သမ
၀ိသမ
သမ

၃။
ပါပ
ေသာမ
ပါပ
ေသာမ
ပါပ
ေသာမ
ပါပ
ေသာမ

၄။
က်ား
က်ား
က်ား
က်ား

၅။
ၾကမ္းတမ္း
နူးညံ့
ၾကမ္းတမ္း
နူးညံ့
ၾကမ္းတမ္း
နူးညံ့
ၾကမ္းတမ္း
နူးညံ့

၆။
ေန႔
ေန႔
ေန႔
ေန႔
ေန႔
ေန႔

၇။
အစ
အစ
အစ
အစ
အဆံုး
စမွဆံုး
အစ
အခါခပ္သိမ္း

၈။
သိေသာဒယ
သိေသာဒယ
သိေသာဒယ
သိေသာဒယ
ပိေ႒ာဒယ
ပိေ႒ာဒယ
သိေသာဒယ
ဥဘေတာဒယ

၉။
ထိရ
ေဒြးဒဟ
စရ
ထိရ
ေဒြးဒဟ
စရ
ထိရ
ေဒြးဒဟ

၁၀။
ရဇ
သတြ
တမ
ရဇ
သတြ
တမ
ရဇ
သတြ

၁၁။
မူလ
ဇီ၀
ဓာတု
မူလ
ဇီ၀
ဓာတု
မူလ
ဇီ၀

၁၂။
ဖြင့္ထားေသာတံခါး
အတြင္း
အ၀င္
ဖြင့္ထားေသာတံခါး
အတြင္း
အ၀င္
ဖြင့္ထားေသာတံခါး
အတြင္း

၁၃။
ရွည္
ရွည္
ရွည္
ရွည္
လတ္
လတ္
တို
တို

၁၄။
ဒုတိယအရြယ္
ဒုတိယအရြယ္
ဒုတိယအရြယ္
ဒုတိယအရြယ္
တတိယအရြယ္
တတိယအရြယ္
တတိယအရြယ္
တတိယအရြယ္

၁၅။
အေရွ႕
ေတာင္
အေနာက္
ေျမာက္
အေရွ႕
ေတာင္
အေနာက္
ေျမာက္

၁၆။
ေတေဇာ
ပထ၀ီ
၀ါေယာ
အာေပါ
ေတေဇာ
ပထ၀ီ
၀ါေယာ
အာေပါ

၁၇။
အျဖဴ
အေျပာက္
အနက္
အညိဳႏွင့္အ၀ါ
ေၾကာင္ေရႊေသာ
ေရာေႏွာအေရာင္
မို္းတိမ္အေရာင္
ညစ္ႏြမ္းအေရာင္

၁၈။
ပသု
နရ
နရ
ကိဋ
နရ ပသု
အမၺုစရ ပသု
နရ
အမၺုစရ

၁၉။
ေတာ
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕
ေရေတာ
ၿမိဳ႕
ေရ

၂၀။
ေတာင္ကုန္း
စပါးစိုက္ရာေျမ
ကုန္သည္အိမ္
တြင္းအေခါင္းေပါက္
နန္းေတာ္
ေရျပည့္ေသာေတာ
အိုးလုပ္သူအရပ္
ေရ

          ရာသီပရိယာယ္မ်ားကို ရာသီဇယားျဖင့္ မွတ္သားႏိုင္သလို ရာသီခြင္စက္၀ိုင္းတြင္လည္း ထည့္သြင္းမွတ္သားထားသင့္ သည္။
          ရာသီပရိယာယ္၊ ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္၊ ဘာ၀ပရိယာယ္ ကဗ်ာမ်ား ဦးသန္းေဌး (ေဒ၀)မွေရးသားခဲ့ရာ ပရိယာယ္မ်ားကို ကဗ်ာဖဲြ႔၍ က်က္မွတ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရာသီပရိယာယ္စက္၀ိုင္း

မိႆရာသီ
          ဦးေခါင္း - စရ၊ အေရွ႕ည၊ တမ-ေတေဇာ၊ မ-သစ္ေတာ၊ ပိေ႒ာဒယ၊ ၀ိသမ၊ ပါပ-ဓာတု၊ ၾကမ္းတမ္းမႈ၊ ပသု-ပထမ၊ တိုလြန္းလွ၊ ည-ၿမိဳ႕၊ ေန႔ေတာ၊ နီေစေသာ၊ ၀င္ေသာတံခါး၊ အဆံုးထား၊ က်ား ဟုမွတ္ၾကမည္။

ျပိႆရာသီ
          မ်က္ႏွာ - ထိရ၊ ေတာင္ဘက္-ည၊ ရဇ-ပိေ႒ာ၊ နူးညံ့ေသာ၊ ေန႔ေတာ-ညၿမိဳ႕၊ မူလသို႔၊ မွတ္စို႔အိမ္ျပင္၊ လယ္ကြင္းတြင္၊ ျဖဴစင္-ေသာမ၊ ပထမ၊ သမ-စံုညီ၊ ပထ၀ီ၊ တိုသည္-ပသု၊ အဆံုးျပဳ၊ မ ဟုမွတ္ၾကသည္။

ေမထုန္ရာသီ
          ပခံုး - ေဒြးဒဟ၊ အေနာက္ည၊ သတြ-၀ါေယာ၊ ညာေတာ၊ စိမ္္းေသာ၀ိသမ၊ ၾကမ္းတမ္းၾက၊ ပါပၿမိဳ႕-က်ား၊ ဇီ၀ထား၊ မွတ္သား စ-လယ္၊ အိပ္ခန္း၀ယ္၊ အရြယ္ပထမ၊ အတြင္း-မ၊ နရ မွတ္ၾကမည္။

ကရကဋ္ရာသီ
          ေသာမ-အာေပါ၊ ေရရိွေသာ၊ ပိေ႒ာ-စရ၊ ေျမာက္-တမ၊ သမ-ဓာတု၊ နူးညံ့မႈ၊ အမၺုစရ၊ စံု-ေရ-ည၊ မႏွင့္ျဖဴနီ၊ အဆံုး သည္၊ ၀င္မည္ ရင္ဘတ္၊ အရြယ္လတ္၊ သိမွတ္ ပထမ။

သိဟ္ရာသီ
          ၀မ္းဗိုက္ - ေတေဇာ၊ ပသု-ေတာ၊ သိေသာဒယ၊ ၀ိသမ၊ ပါပ-ရွည္လ်ား၊ မူလထာ၊ ေယာက်ာ္း-အစ၊ အျပင္က၊ ထိရ-အေရွ႕၊ ရဇ-ေန႔၊ မွတ္ေလ့ေတာင္စြယ္၊ ၾကမ္းတမ္းမယ့္အရြယ္ ဒုတိယ။

ကန္ရာသီ
          သမ-ေဒြးဒဟ၊ ေတာင္-သတြ၊ နရ-စံု-ရွည္၊ ပထ၀ီ၊ သီေသာ-အေျပာက္၊ ၿမိဳ႕ကိုေရာက္၊ ထို႔ေနာက္ ဇီ၀၊ ေန႔-အစ၊ ေသာမ-စံုစြာ၊ ဒုတိယာ၊ ႏုစြာမွတ္သား၊ အတြင္း - ခါး၊ စပါးစိုက္ပို်းၾက။

တူရာသီ
          ဆီးစပ္ - စရ၊ အေနာက္က၊ တမ-၀ါေယာ၊ ၾကမ္းတမ္းေတာ၊ သိေသာဒယ၊ ၀ိသမ၊ နရ-ၿမိဳ႕-က်ား၊ ဓာတုထား၊ ရွည္လ်ား-ေန႔၀ယ္၊ ဒုအရြယ္၊ ကုန္သည္အိမ္မွ ၀င္လာၾက အစ-နက္ၾကသည္။

ျဗိစၧရာသီ
          ရာဇ-သိေသာ၊ ရွည္-အာေပါ၊ ေသာမ-ညိဳ၀ါ၊ အစမွာ၊ စံုလာထိရ၊ နူးညံ့ၾက၊ ကိဋေန႔မွတ္၊ အဂၤါဇာတ္၊ ၿမိဳ႕ရပ္-မူလ၊ အင္က၊ သမ-ဒုရြယ္၊ တြင္းေခါင္း၀ယ္၊ မွတ္ဖြယ္ကဗ်ာသီး။

ဓႏုရာသီ
          ေပါင္ - ေဒြးဒဟ၊ တတိယ၊ သတြ - ေတေဇာ၊ ပသု - ေတာ၊ ပိေ႒ာ၀ိသမ၊ အေရွ႕-ည၊ က်ား-မ-ေၾကာင္ေရႊ၊ ၿမိဳ႕မွာ ေန၊ မွတ္ေလနန္းတြင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ အတြင္း-ပါပ၊ အဆံုးၾက၊ ဇီ၀မွတ္ၾကမည္။

မကာရရာသီ
          မစံု-ေသာမ၊ နူးညံ့ၾက၊ သမ-ေရာေႏွာ၊ ေရျပည့္ေတာ၊ ပိေ႒ာစရ၊ ဓာတ္-တမ၊ ေတာင္က ဒူးဆီ၊ ပထ၀ီ၊ ၀င္သည္အစ၊ တတိယ၊ ပသြ-အမၺု၊ ေရ-ေတာဟု၊ မွတ္စုေရးကာသီ။

ကံုရာသီ
          က်ား-မ-ပါပ၊ ၀ိသမ၊ ထိရ-၀ါေယာ၊ မိုးတိမ္ေဟာ၊ သိေသာဒယ၊ တတိယ၊ ရာဇ-အျပင္၊ ခပ္သိမ္းပင္၊ ေန႔လွ်င္မူလ၊ အေနာက္မွ၊ နရ-တိုဆံုး၊ ေျခသလံုး၊ အိုးသံုးသူရပ္၊ ၿမိဳ႕ဟုမွတ္၊ ဖဲြ႔စပ္ကံုရာသီ။

မိန္ရာသီ
          မ စံု-ေသာမ၊ နူးညံ့ၾက၊ သတြ-အာေပါ၊ ဥဘေတာ၊ ညစ္ေသာေရာင္စဥ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္၊ ေန႔လွ်င္ဇီ၀၊ တတိယ၊ တိုလွေျခဖ၀ါး၊ အတြင္းထား၊ မွတ္သားေရမွ၊ အမၺုစရ၊ သမ-မိန္ရာသီ။
          ဤေနရာတြင္ ရာသီပရိယာယ္၏ ထူးျခားေသာပရိယာယ္ျဖစ္သည့္ ကာလပုရိသကို သီးျခားေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႔ ရေပမည္။

ရာသီ၏ကာလပုရိသ
 
Ä        ေခါင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ရင္၊ ႏွလံုး
          ကိုလစဥ္သံုးခါထား၊
Ä        ၀မ္း၊ ခါးမီွ၊ ဆီးစပ္၊ အဂၤါဆီ၌၊
          ေပါင္ ဒူးမီွ၊ ေျခသလံုးငယ္၊ ဆံုးတဲ့ဖ၀ါး။
ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔

No comments:

Post a Comment