ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Thursday, January 3, 2013

လြတ္လပ္ေရးေန႔၏ သိရီပတိဇာတာေတာ္

သမိုင္းမွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား...
 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္ အခမ္းအနား

 ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္ အခမ္းအနားမွ ယာယီသမၼတႀကီး စ၀္ေရႊသိုက္
download

https://docs.google.com/open?id=0BwEBRsNu6EmPU0xOYU1pRV9qcHM
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Wednesday, January 2, 2013

ေဇာတိသေ၀ဒ ဆရာျမိဳင္

 ေဇာတိသေ၀ဒ ဆရာႀကီးၿမိဳင္ ရဲ႕ သိရီပတိဇာတာေတာ္

ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ဂဏိတ လို႔ေခၚတဲ့ တြက္တာခ်က္တာ စိတ္၀င္စားသူေတြအတြက္ပါ . .

ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>