ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Wednesday, March 7, 2012

ရာသီႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္ (၁)


ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ရာသီႏွင့္ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္

ရာသီ၏ဓာတ္
          ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔၏ အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာမ်ားစာအုပ္တြင္ ရာသီ၏ဓာတ္ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ေလးပါးစံုရာသီ ေတ၊ ပ၊ ၀ါ၊ အာ ဟုမွတ္သားၾက ပါသည္။
          အဆင့္(၁)ဂဏိတပညာ ပို႔ခ်ခ်က္တြင္ ဓာတ္ေလးပါး၏ အာဒိ(အစ)အိမ္မ်ားႏွင့္ ေတေဇာ၊ ပထ၀ီ၊ ၀ါေယာ၊ အာ ေပါဓာတ္အိမ္မ်ားကို သိမွတ္လြယ္ရန္ ခဲြျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။

ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္
          အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာစာအုပ္တြင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္သဘာ၀ကို တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္-မီး၊ တနလၤာၿဂိဳဟ္-ေရ၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ - မီး၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ - ေျမ၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ - အာကာသ၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ - ေရ၊ စေနၿဂိဳဟ္ - ေလ စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထား သည္။

         
ရာသီ၏ဓာတ္
          ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔၏ အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာမ်ားစာအုပ္တြင္ ရာသီ၏ဓာတ္ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ေလးပါးစံုရာသီ ေတ၊ ပ၊ ၀ါ၊ အာ ဟုမွတ္သားၾက ပါသည္။
          အဆင့္(၁)ဂဏိတပညာ ပို႔ခ်ခ်က္တြင္ ဓာတ္ေလးပါး၏ အာဒိ(အစ)အိမ္မ်ားႏွင့္ ေတေဇာ၊ ပထ၀ီ၊ ၀ါေယာ၊ အာ ေပါဓာတ္အိမ္မ်ားကို သိမွတ္လြယ္ရန္ ခဲြျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္
          အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာစာအုပ္တြင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ဓာတ္သဘာ၀ကို တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္-မီး၊ တနလၤာၿဂိဳဟ္-ေရ၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ - မီး၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ - ေျမ၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ - အာကာသ၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ - ေရ၊ စေနၿဂိဳဟ္ - ေလ စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထား သည္။

          ထိုနည္းတူ ၿဗိဳ႕႔ဟတ္ဇာတကက်မ္းတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ မီးကိုလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ အာကာသေကာင္းကင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ေရကိုလည္းေကာင္း၊ စေန ၿဂိဳဟ္သည္ ေလကိုလည္းေကာင္း စိုးမိုး၏ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
          ပရာသရေဟာရာသွ်တၱရ (ပတဲြ)တြင္ မီးဓာတ္၊ ေျမဓာတ္၊ အာကာသဓာတ္၊ ေရဓာတ္ႏွင့္ ေလဓာတ္ စသည့္ ဓာတ္ၾကီး ငါးပါးကို အဂၤါၿဂိဳဟ္၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၊ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္တို႔က အသီးသီးအုပ္စိုးၾက၏ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။ ေ၀ဒပညာရပ္တြင္ ဓာတ္ၾကီးငါးပါးကိုသာ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဓာတ္ေျခာက္ပါးရိွပံုကို ''ပ႑ိတေ၀ဒနိယဒီပနီ က်မ္း''တြင္ ...

ဓာတ္ေျခာက္ပါး
          ပထ၀ီ၊ အာေပါစ ေတေဇာစ၊ ၀ါေယာ အာကာ - ၀ိညာဏိဒံ...
          ၁။ ပထ၀ီစ၊ ေျမဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ပထ၀ီဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၂။ အာေပါစ၊ ေရဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ အာေပါဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၃။ ေတေဇာစ၊ မီးဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ေတေဇာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၄။       ၀ါေယာစ၊ ေလဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ၀ါေယာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၅။ အာကာသ၊ ေကာင္းကင္ဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ အာကာသဓာတ္သည္လည္းေကာင္း
          ၆။ ၀ိညာဏဥၥ၊ သိတတ္ေသာသေဘာဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ၀ိညာဏဓာတ္သည္လည္းေကာင္းရိွ၏ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။

ဓာတ္ေလးပါးပရိယာယ္
          ေဇာတိသေ၀ဒမဂၢဇင္း အမွတ္(၁)တြင္ တကၠသိုလ္မင္းေက်ာ္စြာက ...

ေတေဇာ (မီးဓာတ္) ရာသီပရိယာယ္
          (မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု)
          မီးဓာတ္ရာသီမ်ားသည္ ပူျပင္းေတာက္ေလာင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားတက္ျြကျခင္း၊ နိွပ္ကြပ္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း၊ ကြ်မ္း၀င္ေႏြးေထြးျခင္း၊ ႏွစ္သက္လြယ္၊ စိတ္ဆိုးလြယ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ မီးဓာတ္ရာသီမ်ားအား ေကာင္းပါက ဇာတာရွင္သည္ လႈပ္ရွားတက္ျြကျခင္း၊ စိတ္ထက္သန္ျခင္း၊ စိတ္၀င္စားမႈရိွျခင္း၊ က်ယ္ေလာင္စြာေျပာဆိုတတ္ေသာ သဘာ၀ရိွျခင္း၊ အာသာဆနၵျပင္းျပျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ တိုက္ခိုက္လိုေသာ သဘာ၀ရိွျခင္း၊ စိတ္တိုျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနတတ္ျခင္း၊ ဟာသဥာဏ္ရိွျခင္း၊ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ရိွျခင္း၊ အားကစား၀ါသနာပါျခင္း၊ အလ်င္စလိုျပဳမူတတ္ျခင္းတို႔ ရိွပါသည္။ မီးဓာတ္သဘာ၀ အား ေရဓာတ္က ျငိွမ္းသတ္၏။ ေျမဓာတ္က သမမွ်တေစ၏။ ေလဓာတ္က ပိုမိုေတာက္ေလာင္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

ပထ၀ီ (ေျမဓာတ္) ရာသီပရိယာယ္
          (ျပိႆ၊ ကန္၊ မကာရ)
          ေျမဓာတ္ရာသီမ်ားသည္ ျပည့္၀ျခင္း၊ မီွခိုအားထားမႈကိုရေစျခင္း၊ တည္ျငိမ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈမရိွျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ ေျမဓာတ္ရာသီမ်ားအားေကာင္းပါက ဇာတာရွင္သည္ တည္ျငိမ္ျခင္း၊ မီွခိုအားထားဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ က်ျခင္း၊ အပင္ပန္းခံႏိုင္ျခင္း၊ ဇဲြရိွျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ အေသးစိတ္က်ျခင္း၊ ဂရုစိုက္ျခင္း၊ ေလးနက္ျခင္း သဘာ၀တို႔ရိွပါသည္။ ေျမဓာတ္အားေကာင္းသူမ်ားသည္ ပစၥည္းဥစၥာဓနမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရတတ္၏။ ေျမဓာတ္သဘာ၀အား ေလဓာတ္က ေျခာက္ေသြ႔ ေစ၏။ မီးဓာတ္က ပူေလာင္ေစ၏။ သို႔ေသာ္ ေရဓာတ္က လန္းဆန္းေစ၏။

၀ါေယာ (ေလဓာတ္) ရာသီပရိယာယ္
          (ေမထုန္၊ တူ၊ ကံု)
          ေလဓာတ္၏သဘာ၀သည္ သက္ရိွသတၱ၀ါမ်ား၏ အသက္ရွူရိႈက္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ အသံလိႈင္းကို သယ္ေဆာင္သည္။ ေလမရိွပါက အသံကိုၾကားရမည္ မဟုတ္ေပ။ အသံကိုျဖစ္ေစမည္ မဟုတ္ေပ။ ေလသည္ အရာအားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ရိွ သည္။ ဟိုမွဒီသို႔ ေရြ႔လ်ားတိုက္ခတ္လ်က္ရိွ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ ေလဓာတ္ရာသီမ်ားအားေကာင္းပါက ဇာတာ ရွင္သည္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ျခင္း၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး ရွင္းျပတတ္ျခင္း၊ အသိဥာဏ္ျြကယ္၀ျခင္း၊ စိတ္ကူး ဥာဏ္ေကာင္းျခင္း သဘာ၀တို႔ရိွပါသည္။ ေလသည္ ေပါ့ပါးေသာသေဘာရိွ၍ ေျမေအာက္တြင္ရိွေသာ ေရႏွင့္ဓာတ္မတည့္ေပ။ ေလဓာတ္သည္ မီးဓာတ္ကို ၾကိုက္ႏွစ္သက္၏။

အာေပါ (ေရဓာတ္) ရာသီပရိယာယ္
          (ကရကဋ္၊ ျဗိစၧာ၊ မိန္)
          ေရဓာတ္၏သေဘာသည္ အေရာင္တံု႔ျပန္မႈ၊ အရာ၀တၳုမ်ားကို ေပ်ာ္၀င္ေစမႈ၊ အညစ္အေၾကးမ်ားကို သန္႔စင္ေစမႈႏွင့္  ၾကီးထြားမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ေရ၏မူလမ်က္ႏွာျပင္သည္ တည္ျငိမ္မႈရိွေသာ္လည္း မုန္တိုင္းက်သည့္အခါ လိႈင္းတံပိုးမ်ားျဖစ္ေစ သည္။ ေရသည္ ကိုယ္ပိုင္အေရာင္ အဆင္းအနံ့အရသာႏွင့္ ပံုသဏၭာန္မရိွေပ။ ေရသည္ ထည့္သည့္ခြက္ ပစၥည္း၏ပံုသဏၭာန္ အတိုင္းသာ တည္ရိွတတ္၏။ ဇာတာတစ္ေစာင္တြင္ ေရဓာတ္ရာသီမ်ား အားေကာင္းပါက မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈနည္းသည္။ ထိလြယ္ ခိုက္လြယ္ေသာစိတ္ရိွ၏။ ခံစားမႈလြယ္၏။ အႏုပညာ၊ ဂီတစာေပကို ခံုမင္၏။ ေရဓာတ္အား မီးဓာတ္က ဆူပြက္ေစ၏။ ေလဓာတ္က လႈပ္ရွားထျြကေလ၏။ ေျမဓာတ္က ထိန္းသိမ္းေပး၏။

ဓာတ္ေလးပါးကို ေရွးပညာရွင္တို႔၏အျမင္
        Mathematics for the Million စာအုပ္တြင္ ပိုက္သာဂိုးရပ္စ္၏အျမင္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စသည္ျဖငMathematics for the Million သခၤ်ာစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

(ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္)
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔

No comments:

Post a Comment