ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, February 17, 2013

လက္လွမ္းမွီသမွ် ကမၻာ့ျပကၡဒိန္တို႔ကို စီစစ္ခ်က္            ျပကၡဒိန္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသာရ(အံသာ)ရက္ (၃၆၀)ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ၃၆၅ ရက္၊ ၁၅နာရီ၊ ၃၁ဗီဇနာ၊ ၃၁ခရာ၊ ၂၄၀ိခရာ၊ (၃၆၅.၂၅) ရွိေသာ သာ၀နရက္ကို တႏွစ္စာ တႏွစ္စာတြက္ အပိုင္းအျခားထား၍ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔က စီစဥ္တြက္ခ်က္ ထုတ္ေ၀ၾကပါသည္။
            ဤအခ်က္ကေတာ့ ကမၻာ့ ျပကၡဒိန္မ်ား တူညီေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တူညီသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ႏွစ္၏ အတိုင္းအတာပမာဏသာ တူညီသည္။ ႏွစ္၏ အစအဆံုး သတ္မွတ္ရာကာလကား မတူညီၾကပါ။
ဥပမာ- ယခုေခတ္ ကမၻာသံုး အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္ဟုေခၚေသာ (ဂရက္ဂိုရီယမ္) အေနာက္တိုင္း ျပကၡဒိန္၌ သာယန (အယနအံသာေႏွာၿပီး) တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ (ေန) ဒကၡိဏယဥ္ (ေတာင္ဘက္လမ္း)အဆံုး ဓႏုရာသီမွ ဥတၱရာယဥ္ (ေျမာက္ဘက္လမ္းအစ)သို႔ ကူးေျပာင္းေသာေန႔တြင္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္စၾကပါသည္။
            အိႏိၵယ ျပကၡဒိန္မ်ား၌ကား နိရာယန (အာယနအံသာမပါေသာ) ဖုဋတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ဒကၡိဏေဂါလ (ရာသီစက္၀န္း၏ ေတာင္ဘက္ျခင္းအဆံုး)မွ ဥတၱရေဂါလ (ရာသီစက္၀န္း၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းအစ)သို႔အ၀င္ မိန္ရာသီမွ မိႆရာသီသို႔ ကူးေျပာင္းေသာေန႔တြင္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္သို႔ စတင္ၾကပါသည္။
            ၎ႏွစ္ကို အစအဆံုးသတ္မွတ္ရာ မိႆ၀ိသု၀ သၾကၤန္ဟု ေခၚၾကပါသည္။
            ျမန္မာ ျပကၡဒိန္တို႔၌ကား မဓ် တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ဒကၡိဏေဂါလမွ ဥတၱရေဂါလသို႔အ၀င္ မိန္ရာသီမွ မိႆရာသီသို႔ ကူးေျပာင္းေသာေန႔တြင္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္သို႔ စၾကပါသည္။
            အိႏိၵႏွင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္တို႔ ႏွစ္၏ အစႏွင့္အဆံုးသတ္မွတ္ရာ ကာလ တူညီၾကပါလ်က္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ဖုဋ၊ မဓ် ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားေနသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိႏိၵယႏိုင္ငံအေပၚ လက္တစ္လံုးျခား အသာယူၿပီး ကြန္႔လိုက္ ညြန္႔လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္႔ပံုညြန္႔ပံုတို႔ကို ရွင္းလင္းတြက္ျပေနလွ်င္ က်ယ္၀န္းသြားလိမ့္မည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေနရာ ဒီမွ်နဲ႔ဘဲ တစခမ္းရပ္ၾကပါစို႔။

            အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံသေဘာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေ၀းကြာမသြားေစဘဲ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အညြန္႔၊ အတက္၊ အခက္၊ အလက္ေတြ ေ၀ေ၀ဆာဆာႏွင့္ စီစဥ္ၾကပံုကေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ အေခၚအေ၀ၚ အမွတ္အသား၊ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား၏ အယူအဆမ်ားလည္း ျပကၡဒိန္တြင္ အႀကံဳး၀င္ ပါရွိသြားေလေအာင္ ႀကံဆ၍ (ကိန္းခန္းဆင္၍) ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။
            ေရွးဦးစြာ ႀကံဆတီထြင္ စီရင္ၾကေသာ ပညာရွင္တို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကား ႀကီးမ်ားက်ယ္၀န္းလွေပသည္။ အလြန္သိမ္ေမြ႕ နက္ရႈိင္းခက္ခဲေသာ ပညာအရာျဖစ္၍ အယုတ္အလြန္ အပိုအလို မည္သည့္ ျပကၡဒိန္မွာမဆို ရွိေနၾကပါသည္။
            ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေနာက္ေနာင္ပညာရွင္တို႔က အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲျဖည့္စြက္ ႏႈတ္ပယ္ျပင္ဆင္မႈ တို႔ကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

ျပကၡဒိန္အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းစီစစ္ၾကပါဦးစို႔ . ..
            ဂရက္ဂိုရီယမ္ေခၚ အေနာက္တိုင္း ျပကၡဒိန္တို႔၌ ကမၻာ့ ျပကၡဒိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အသိအလြယ္ဆံုး၊ အသန္႔ရွင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လဆန္း၊ လဆုတ္၊ တိထီ၊ နကၡတ္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ (ညီညြတ္မႈ) မကိုက္ညီမႈ (မညီညြတ္မႈ) တို႔ကို အေလးဂရုမျပဳဘဲ (အေလးမထားဘဲ) . . .
            လအမည္တို႔ကိုလည္း ေခၚစရာအမည္ရွိလွ်င္ ၿပီးေရာဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ မင္းအမည္၊ နတ္အမည္တို႔ကို စြဲ၍
၁။ ဇန္န၀ါရီလ
၂။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
၃။ မတ္လ
၄။ ဧၿပီလ
စေသာအမည္တို႔ကို မွည့္ခဲ့၏။

            ထိုလတို႔၏ ရက္အေရအတြက္ကိုလည္း ၁၂ လရွိ၍ တႏွစ္ျပည့္က အံသာေသာရရက္ ၃၆၀ ႏွင့္ညီမွ်သည့္ သာ၀ (ေနထြက္ေန၀င္) ၃၆၅ ရက္၊ ၁၅နာရီ၊ ၃၁ဗီဇနာ၊ ၃၁ခရာ၊ ၂၄၀ိခရာ၊ (၃၆၅.၂၅) ခန္႔ရွိရန္ ၃၀(သို႔)၃၁ ရက္၊ ၂၈(သို႔)၂၉ရက္ သတ္မွတ္ခဲ့၏။
            ထိုသို႔သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္၏အစ အဆံုးႏွင့္ လ၏ အစ အဆံုးတို႔ တတိုင္းတည္း တျဖတ္တည္း တူညီျပတ္ဆံုးမသြားၾကဘဲ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွာ သာယနတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ဒကၡိဏာယဥ္အဆံုး ဓႏုရာသီမွ ဥတၱရာယဥ္အစ မကာရရာသီသို႔ ေျပာင္းၿပီး ႏွစ္ကုန္ဆံုးသြားေသာ္လည္း ရက္အလို ၉ ရက္က်န္ပါေသးသည္။
            ထိုသို႔ ရက္က်န္ပါလ်က္လည္း ဒီဇင္ဘာရက္ကစ၍ ႏွစ္သစ္မစဘဲ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ကစ၍ ႏွစ္သစ္ျပကၡဒိန္ကို စ၍ထားပါသည္။
            ဒီမွ်သာမက တျဖည္းျဖည္း ရက္မကိုက္ညီျဖစ္လာျပန္သျဖင့္ ၄ႏွစ္တႀကိမ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလကို ၂၉ရက္ထား၍ ရက္ထပ္ရက္ငင္ ျပဳလုပ္ရျပန္ပါသည္။
            ဒါေတာင္မွ သူတို႔ျပကၡဒိန္ကို သူတို႔ အျပစ္ကင္းၿပီး ျပင္ဆင္ရန္မလိုဟု သေဘာမထားၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ ၁၄ ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ၾကျပန္ပါသည္။
၁။ ဇန္န၀ါရီလ                  ၃၁ ရက္
၂။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ               ၃၀ ရက္
၃။ မတ္လ                      ၃၀ ရက္
၄။ ဧၿပီလ                       ၃၁ ရက္
၅။ ေမလ                        ၃၀ ရက္
၆။ ဇြန္လ                        ၃၀ ရက္
၇။ ဇူလိုင္လ                     ၃၁ ရက္
၈။ ၾသဂုတ္လ                   ၃၀ ရက္
၉။ စက္တင္ဘာလ             ၃၀ ရက္
၁၀။ ေအာက္တိုဘာလ        ၃၁ ရက္
၁၁။ ႏို၀င္ဘာလ                ၃၀ ရက္
၁၂။ ဒီဇင္ဘာလ                ၃၀ ရက္
ေပါင္း ၃၆၄ ရက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားကမလိုက္နာၾကသျဖင့္ ၎ျပင္ဆင္ခ်က္ မတြင္က်ယ္ပါ။

            အိႏိၵယျပကၡဒိန္မ်ား၌ ေန႔-နကၡတ္-ယုဂ္-တိထီ-ကရိုဏ္း အားျဖင့္ အစိတ္အပိုင္း ငါးပါးထား၍ စီစဥ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ျပကၡဒိန္ကို (ပတ်ံဂ) (ပဥၥဂၤ) အမည္ေပးထားပါသည္။ ေနထြက္ေန၀င္ သာ၀နရက္ကို ပဓာန မမွတ္သားဘဲ တိထီရက္ (စန္းသြားရက္) ကိုသာ ပဓာနထား၍ မွတ္သားအပ္ေသာေၾကာင့္ တိထီပၾတ ဟူ၍လည္း ေခၚပါသည္။
            ႏွစ္ကို ေသာရ(အံသာ)ႏွစ္၊ စႏၵရ (တိထီ)ႏွစ္ဟု ႏွစ္မ်ိဳးထားပါသည္။ တႏွစ္တႏွစ္မွာ စႏၵရတိထီႏွစ္က ေသာရ အံသာႏွစ္ထက္ ၁၁ ၁/၆ (၁၁ရက္ ၄နာရီ)ရက္ခန္႔ ပိုပါသည္။
            ဤသို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပိုလာခဲ့ရာ ၂ႏွစ္၊ ၈လ၊ ၁၆ရက္၊ ၄နာရီခန္႔ ရွိေသာအခါ ရက္ေပါင္း ၃၀ (တစ္လ) တိထီပိုလာသျဖင့္ အၾကမ္းစား (မဓ်) လထပ္ကိန္း ႀကံဳလာပါသည္။
            ထိုသို႔ႀကံဳလာေသာ္လည္း ယခုေခတ္ အိႏိၵယ ျပကၡဒိန္တို႔က ထိုႀကံဳလာရာ အခ်ိန္ႏွင့္ အကိုက္အညီ လမထပ္ေသးဘဲ တစ္လအတြင္း တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ တစ္ရာသီမွ တစ္ရာသီသို႔ မေျပာင္း (အဓိမာသ္လကၡဏာေပၚလာ)ေသာ လက်မွ က်ေရာက္ရာလကို ၂လျပဳ၍ ထပ္ၾကပါသည္။
            ထိုအဓိမာသ္ လကၡဏာေပၚလာရာ ကာလပမာဏကား အဓိမာသ္ တႀကိမ္က်ၿပီးေနာက္ ၂ႏွစ္၃လႏွင့္ ၃ႏွစ္အၾကား မ်ားေသာအားျဖင့္ တန္ခူး၊ ကဆုန္၊ နယုန္၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္၊ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကၽြတ္လအထိ (၇)လ။
            ရံခါ အနည္းငယ္ တေပါင္းလမွ သီတင္းကၽြတ္လအထိ (၈)လ ျဖစ္ပါသည္။
            အကယ္၍ တန္ခူးလမွာ အဓိမာသ္လကၡဏာေပၚလာလွ်င္ တန္ခူး- တန္ခူး ၂လ၊ ကဆုန္လမွာ အဓိမာသ္ လကၡဏာေပၚလာလွ်င္ ကဆုန္- ကဆုန္စသည္ျဖင့္ ၂လ ထပ္ၾကပါသည္။
            ေ၀ါဟာရ သာ၀နရက္ကို မသံုးဘဲ တိထီရက္ကိုသာ သံုးေသာေၾကာင့္ သူတို႔ျပကၡဒိန္မွာ ရက္ထပ္ ရက္ငင္မရွိပါ။ လတို႔၏ အမည္ကိုလည္း ထိုထိုလတို႔၏ လျပည့္စန္းယွဥ္နကၡတ္ကို အစြဲျပဳၿပီး စဲၾတ(စိၾက)၊ ၀ဲဂါခ(၀ိသာခါ) စသည္မည့္ေခၚ ထားပါသည္။ ထိုသို႔ မွည့္ေခၚထားေသာ္လည္း အစဥ္အျမဲ ယွဥ္တြဲ ကိုက္ညီမေန၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုက္ညီတတ္ေသာေၾကာင့္ မွည့္ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
            တစ္လ၏ အဆံုးကို တိထီ (၃၀)ျဖင့္ ပိုင္းျခားရာ ထိုတိထီရက္မွာလည္း ေနထြက္၊ ေန၀င္ (သာ၀န)ရက္ကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကာလမွန္၊ နာရီမွန္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိသျဖင့္ အစဥ္အတိုင္းေရတြက္၍ မရဘဲ ရံခါ ၂ႀကိမ္ထပ္ ရံခါေက်ာ္လႊား၍ ေရတြက္ မွတ္သားထားပါသည္။
ဥပမာ . .
            ျမန္မာျပကၡဒိန္ ၁၃၄၀ ျပည့္ႏွစ္ တပို႔တြဲလဆန္း ၁၅ရက္၊ လျပည့္ေန႔(သာ၀ကသႏၷိပါတ)ေန႔မွာ တိထီ ၁၅လံုး . .
            အိႏိၵယျပည္ျပကၡဒိန္တို႔ကလည္း တိထီ၁၅လံုး လျပည့္ေန႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္ ေနာက္တေန႔ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ရက္ေန႔ တိထီ ၁လံုး . . အိႏိၵယျပကၡဒိန္တို႔က တိထီ ၁၅လံုး လျပည့္ေန႔ပင္ ရွိေသး၍ တစ္ရက္ေနာက္က်ပါသည္။
အိႏိၵယျပကၡဒိန္စီစစ္ခ်က္ ၿပီး၏။

            ျမန္မာျပကၡဒိန္ တန္ခူးလဆန္း (၁)ရက္မွာ အိႏိၵယျပကၡဒိန္တို႔က တေပါင္းလကြယ္ တိထီ ၃၀လံုးျပည့္၍ တန္ခူးလဆန္း ၂ရက္မွာ အိႏိၵယျပကၡဒိန္တို႔က တိထီ ၁-လံုး (တစ္ရက္)ကိုေက်ာ္လြန္၍ လဆန္းတိထီ ၂-ရက္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္အိႏိၵယျပကၡဒိန္တို႔ လဆန္း ၈-ရက္အထိ တူညီသြားပါသည္။
            အဲဒီလို ကေမာကၠမျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အိႏိၵယျပကၡဒိန္မ်ားကို မွားသည္ဟု မဆိုရ။ ကေမာကၠမ မျဖစ္မေန ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည့္အေၾကာင္း အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပကၡဒိန္မ်ားတြင္ အဲဒီလို ကေမာကၠမ ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ ျမန္မာ့ ျပကၡဒိန္ဆရာေတြ ဦးေႏွာက္ပ်က္ေနၿပီလားဟု ဆိုေကာင္းဆိုၾကေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

မူစလင္ျပကၡဒိန္မ်ားစီစဥ္ပံု
            ဟိဇရီ ေခၚေသာ မူစလင္ျပကၡဒိန္မ်ား၌ကား တိထီရက္ ၃၆၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ သာ၀နရက္ ၃၅၄ ၁/၆ ခန္႔ျဖင့္ စႏၵရမာသႏွစ္ကို သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ (ေသာရမာနႏွစ္ကို မယူပါ)
            လမ်ားကိုလည္း ၂၉-ရက္- ၃၀-ရက္ ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ ၁၂-လ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္လ ၂၉-ရက္၊ မည္သည့္လ ၃၀-ရက္ဟု အမွတ္အသားမျမဲပါ။
            ထို႔ေၾကာင့္ ၂၉-ရက္ ရွိေသာလ၊ ၃၀-ရက္ရွိေသာလ ဟု အစဥ္အတိုင္းမသြားဘဲ ရံခါ ၂၉-၂၉-ရက္၊ ရံခါ ၃၀-၃၀-ရက္ ဟုသြားပါသည္။
            ၎ျပကၡဒိန္မွာ လထပ္လည္း မရွိပါ။ လထပ္မရွိေသာ္လည္း မိုဟရ္ရမ္ ေခၚေသာ ႏွစ္ဦးလသည္ ၃-ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အိႏိၵယျပကၡဒိန္၊ ျမန္မာျပကၡဒိန္တို႔ထက္ တစ္လေစာလာပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၂-ႏွစ္၊ ၃၃-ႏွစ္ၾကာေသာအခါ တႏွစ္တိုးၿပီး အစဥ္အတိုင္း ၃၃-ႏွစ္၊ ၃၄-ႏွစ္ ျဖစ္လာပါသည္။ လ-မထပ္ဘဲ ႏွစ္ထပ္ၿပီး ၃၂-ႏွစ္ ၃၂-ႏွစ္ၾကာမွ ေသာရမာသႏွစ္ႏွင့္ စျႏၵမာသတို႔ တူညီေအာင္ ညွိလိုက္ေသာ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ဂ်ဴးျပကၡဒိန္မ်ား စီစဥ္ပံု
            တရုတ္ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ဂ်ဴးျပကၡဒိန္မ်ားမွာလည္း မူစလင္ျပကၡဒိန္ကဲ့သို႔ပင္ ႏွစ္-လ တို႔ကို သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂-ႏွစ္၊ ၈-လ၊ ၁၇- ၁/၈ ခန္႔ရက္ေလာက္ရွိက ေသာရမာသႏွစ္ႏွင့္ စျႏၵမာသႏွစ္တို႔ မညီညြတ္ဘဲ စျျႏၵမာသႏွစ္က ေသာရမာသႏွစ္ထက္ ရက္ေပါင္း ၃၀- (တစ္လ) အေရအတြက္ ပိုလာသျဖင့္ လထပ္ကိန္း ႀကံဳလာ၍ ေသာရမာသႏွစ္ႏွင့္ စျႏၵမာသႏွစ္ ၂မ်ိဳးညီညြတ္ေစရန္ လထပ္ၾကရပါသည္။ မည္သို႔တြက္၍ မည္သည့္လကို ထပ္သည္ဟုေတာ့ မသိပါ။

ဖါရသီျပကၡဒိန္မ်ားစီစဥ္ပံု
            ဖါရသီျပကၡဒိန္မ်ားမွာ တစ္လ-သာ၀နရက္ ၃၀၊ ၁၂-လ သာ၀နရက္ ၃၆၀-အတိထား၍ ႏွစ္ကို သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ေသာရမာသႏွစ္လည္း မမွီ၊ စျႏၵမာသႏွစ္လည္းမက ျခားက်ေနပါသည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ ေသာရမာသႏွစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ တႏွစ္ ၅ ၁/၆ ရက္ခန္႔ လိုေန တိုးေပးရပါသည္။ ထိုတိုးေသာရက္ကို ဂါထာဂံဗရ ဟု ေခၚဆိုပါသည္။
            ခရစ္ ၁၈၄၉-ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ျပကၡဒိန္အဖြဲ႕က တစ္လမွာ ၂၈-ရက္ အညီအမွ် ၁၃-လထား၍ တႏွစ္ ၃၆၄-ရက္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။
            ေသာရမာသႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ၁ ၁/၄ ကြာျခားပါသည္။ ကိုက္ညီေအာင္ မည္သို႔ ျပဳျပင္သည္ကို မသိပါ။ ျပဳျပင္ရမွာေတာ့ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပကၡဒိန္စီစဥ္ပံု
            ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပကၡဒိန္မ်ားကား သူရိယသိဒၶႏၱစေသာ တြက္ရိုးက်မ္းမ်ားကို မွီျငမ္း၍ အိႏိၵယျပကၡဒိန္မ်ားမွ ဆက္သက္လာပါသည္။ ဆင္းသက္လာၾကသည္ ဆိုေသာ္လည္း ပကၡဒိန္ခ်င္း တတိုင္းတျဖတ္တည္း တပံုစံတည္းေတာ့ မက်ပါ။
            အိႏိၵယျပကၡဒိန္မ်ားက ေသာရမာသႏွစ္ျဖင့္ ႏွစ္ကို အဆံုးသတ္သလို ျမန္မာျပကၡဒိန္တို႔ကလည္း ေသာရမာသႏွစ္ျဖင့္ပင္ အဆံုးသတ္ၾကပါသည္။ ေန႔စဥ္တိထီ- နကၡတ္မ်ားကိုလည္း အိႏိၵယျပကၡဒိန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္က တြက္ခ်က္ထုတ္ေဆာင္ ျပထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပကၡဒိန္ ၂-မ်ိဳးလံုးမွာဘဲ တိထီ-နကၡတ္တို႔ အစဥ္အျမဲ မကိုက္ညီၾကပါ။
            (ဘယ္ဘုရား၊ ဘယ္တန္ခိုးရွင္မွလည္း ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ဘန္ဆင္းလို႔ မရပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ တိုတိုဘဲေျပာရလ်င္ မကိုက္ညီေကာင္း၊ မကိုက္ညီႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္၍ မကိုက္ညီျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
            ဒါေတာင္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွာ ျပဳဗၺာသဠ္ (သို႔မဟုတ္) ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ႏွင့္ စန္းမယွဥ္လွ်င္ ဘုရားေဟာက်မ္းဂန္ႏွင့္ မညီညြတ္ဘူးဆိုၿပီး ျမန္မာျပကၡဒိန္ဆရာတို႔ ေရွ႕က အႀကိမ္ႀကိမ္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလည္း ၀ါဆိုလအတြက္ အေတာ္ေရးေပး စဥ္းစားရပါေသးသည္။
            အိႏိၵယျပကၡဒိန္မ်ားတြင္ လထပ္ရွိသလို ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ားတြင္လည္း လထပ္ရွိပါသည္။ လထပ္ပံု နည္းစနစ္ခ်င္းေတာ့ မတူၾကပါ။ အိႏိၵယ လထပ္ပံုကို အထက္တြင္ ျပဆိုခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ျမန္မာျပကၡဒိန္ လထပ္ပံုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကား
            သကၠရာဇ္ ၁၂၁၇-ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဗဟၼသိဒၶ ႏၱက်မ္းလာ သကၠရာဇ္ကို ၁၉-ခုစား၍ ၂-ခု(စမၼာဓိမာသ္)၊ ၅-ခု(ပဥၥာဓိမာသ္)၊ ၈-ခု(ဗသွ်ဳဓိမာသ္)၊ ၁၀-ခု(ဒသာဓိမာသ္)၊ ၁၃-ခု(ေကရသာဓိမာသ္)၊ ၁၆-ခု(ေသာဠသာဓိမာသ္)၊ ၁၈-ခု(အဌာရသာဓိမာသ္) ျဖစ္ေသာႏွစ္မွာ ၀ါလထပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
            ထိုနည္းစနစ္ျဖင့္ ၀ါလ အစဥ္သျဖင့္ ထပ္ခဲ့ရာ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ ၁၂၁၇-ခုႏွစ္အတြက္ ၀ါထပ္သင့္-မသင့္ အျငင္းပြါးခဲ့ၾကရာ ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ၁၉-ခုစားၾကြင္းျဖင့္ ၀ါထပ္နည္းကိုပယ္၍ ရက္လြန္ၿပိဳ ေရွ႕ေလးပိုင္း၊ ေနာက္ရွစ္ပိုင္း စနစ္ျဖင့္ ၁၂၁၇-ခုႏွစ္ ၀ါလထပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူသည္။
            ၎စနစ္ကိုပင္ အခိုင္အမာယူ၍ ေနာက္ပညာရွိတုိ႔ အစဥ္သျဖင့္ ၀ါထပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎စနစ္သည္လည္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ နည္းေသးသျဖင့္ အျငင္းအခံုမကင္း ရွိေနရာ တဖန္ အျငင္းအခံုကင္းေအာင္ ေကာင္းႏိုင္သမွ် ေကာင္းေအာင္ အိႏိၵယျပကၡဒိန္မ်ားကဲ့သို႔ အဓိမာသ္ လကၡဏာေပၚလာ (ဖုဋာဓိမာသ္ၿပိဳ)ရာ ႏွစ္မွသာ လထပ္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္၍ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္၏ ေရွ႕ေလးပိုင္း၊ ေနာက္ရွစ္ပိုင္း စနစ္ကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
            အဓိမာသ္လကၡဏာေပၚ (ဖုဋာဓိမာသ္ၿပိဳ)ရာမွာသာ လထပ္ေသာစနစ္ျဖင့္ ၁၃၂၆-ခုႏွစ္ကစ၍ ၀ါလထပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
            (မဓ်ၿပိဳသျဖင့္ ၀ါလထပ္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ဖုဋာဓိမာသ္ျဖင့္သာ (ဖုဋာဓိမာၿပိဳ)ျဖင့္သာ ၀ါလထပ္ရန္ ဆံုးျဖစ္၍ ၁၃၂၆-ခုႏွစ္ကစ၍ ယေန႔တိုင္ ဖုဋာဓိမာသ္ျဖင့္ ၀ါလထပ္ခဲ့ၾကပါသည္။)
            ဖုဋာဓိမာသ္ လကၡဏာေပၚရာ ႏွစ္မွာလထပ္ေသာ္လည္း ထိုႏွစ္ ဖုဋာဓိမာသ္ လကၡဏာေပၚႏိုင္သည့္ ၇-လ သို႔မဟုတ္ ၈-လတြင္ က်ရာလတြင္ လမထပ္ဘဲ ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစရန္ ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ားက ၀ါဆိုလမွာသာ ၀ါဆို ၂-လ လထပ္ၾကပါသည္။
            ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာသနာေတာ္ မကြယ္ေသးသ၍ ဤနည္းထက္ေကာင္းေသာ လထပ္နည္းကို ေနာက္ထပ္ရွာႀကံ၍ ရႏိုင္မည္မထင္ပါ။
            အိႏိၵယႏွင့္ျမန္မာျပကၡဒိန္တို႔ အထူးကြာျခားခ်က္မွာ . . .
အိႏိၵယျပကၡဒိန္တို႔က ေန႔စဥ္ တိထီရက္ကိုသာသံုး၍ ေ၀ါဟာရ သာ၀နရက္ကို မသံုးပါ။ ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ားက က်ား-မ မဟူ ကေလးသူငယ္ပါမက်န္ မိမိတို႔ ေမြးလ- ေမြးရက္မွ စႆ လိုသမွ် အခ်ိန္အခါကို လြယ္ကူစြာ ျမန္မာလို မွတ္သားႏိုင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဥပုသ္ ပ၀ါရဏာအတြက္ အမွတ္အသား လြယ္ကူရန္လည္းေကာင္း ေ၀ါဟာရ(သာ၀န)ရက္ေရာ တိထီရက္ပါ ၂-မ်ိဳးလံုးကို သံုးပါသည္။
            ထိုသို႔သံုးစဲြရာ တိထီရက္က သာ၀နရက္ထက္ ပ်မ္းမွ် တရက္ ၄၇-စကၠန္႔သာသာ၊ တစ္လ ၂၃-မိနစ္၊ ၁၆-စကၠန္႔ခန္႔၊ တစ္ႏွစ္ ၄-နာရီ၊ ၂၉-မိနစ္၊ ၁၅-စကၠန္႔ခန္႔ ပိုလြန္သျဖင့္ ၅ႏွစ္၊ ၂-လ၊ ၂၃-ရက္၊ ၁၂-နာရီ၊ ၃၃-မိနစ္ ခန္႔ရွိေသာအခါ ၂၄-နာရီ (တစ္ရက္လံုးလံုး) ပိုသြားသျဖင့္ ရက္ငင္ရက္ထပ္ကိန္းႀကံဳပါသည္။
            ထိုသို႔ ရက္ငင္ရက္ထပ္ကိန္း ႀကံဳေသာ္လည္း အျမဲႀကံဳရာႏွစ္၊ ႀကံဳရာလ၊ ႀကံဳရာရက္ ၌သာ ရက္ထပ္ရက္ငင္ကိစၥ မျပဳဘဲ ေ၀ါဟာရ သာ၀နရက္၊ တိထီရက္၊ စန္းယွဥ္နကၡတ္တို႔ႏွင့္ ညီ-မညီ ဆင္ျခင္ခ်င့္ခ်ိန္ ၾကည့္ရႈ၍ ၀ါလထပ္ေသာ ႏွစ္မွာသာ နယုန္လ ရက္စံုသတ္လ်က္ ၀ါႀကီးထပ္ သမုတ္ၿပီးလွ်င္ ရက္ငင္ရက္ထပ္ကိစၥကို ေရွးျမန္မာပညာရွိတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလည္း ဤနည္းအတိုင္း က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါသည္။
            စင္စစ္ေတာ့ ရက္ထပ္ရက္ငင္ဆိုတာ ေ၀ါဟာရ သာ၀နရက္- တိထီရက္- စန္းယွဥ္နကၡတ္တို႔ မကြဲမျပား ကိုက္ညီႏိုင္သမွ် ကိုုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ညွိႏႈိင္းေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
            အဲဒီလို ျပဳျပင္ညွိႏႈိင္းေပးလိုက္တဲ့ အခါမွာလည္း နကၡတ္တိထီ ၂-မ်ိဳးလံုး ငဲ့ရေတာ့ . . .
            - တိထီငဲ့လြန္းလွ်င္ နကၡတ္ႏွင့္ မကိုက္မညီ ျဖစ္တတ္သည္။
            - နကၡတ္ငဲ့လြန္းလွ်င္ တိထီႏွင့္ မကိုက္မညီ ျဖစ္တတ္ပါသျဖင့္ ရံခါ ဦးေႏွာက္ရႈပ္စရာ အခက္အခဲတို႔ႏွင့္ ႀကံဳရပါေသးသည္။
            အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လြတ္ႏိုင္သမွ် လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ခြါ၊ အရာရာအေၾကာင္းေၾကာင္းကို ေထာက္ဆၿပီး စီစဥ္ရေသာ ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ား၌ မလြဲမေရွာင္သာပါလာေသာ အျပစ္အနည္းငယ္ကို အေၾကာင္းျပကာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက (ဆရာမ်ားက) . . .
-       ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ားမွာ လျပည့္ေခၚတဲ့ေန႔ လမျပည့္ဘူး။
-       လကြယ္ေခၚတဲ့ေန႔ လကိုျမင္ေနရတယ္။ လဆန္း ၁-ရက္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ေန႔ လကိုမျမင္ရဘူး။
-       တန္ခူးလဆန္း ၁-ရက္ေန႔မွာ ဘာေၾကာင့္ႏွစ္ဆန္း ၁-ရက္မျဖစ္တာလဲ။
-       အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၁-ရက္ေန႔ ႏွစ္ဆန္း ၁-ရက္ျဖစ္သလို တန္ခူးလဆန္း ၁-ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္း ၁-ရက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါေတာ့လား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေ၀ဖန္ ေျပာဆိုကဲ့ရဲ႕ၾကပါသည္။
အဲဒီလို အျပစ္တင္လာတဲ့ အျပစ္မ်ိဳးကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၌ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္း ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ေစ့ေစ့ငင ေလ့လာၿပီးမွ ျပဳလုပ္ေျပာဆိုၾကပါ။ စံုစံုလင္လင္ မေလ့လာဘဲ ျပဳလုပ္ေျပာဆိုလွ်င္ ျပဳလုပ္ေျပာဆိုသူမွာသာ အျပစ္မကင္းပါဘူးလို႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းပန္ ေျဖၾကားရမွာဘဲ။
            သိဒၶါႏၱသိေရာမဏိက်မ္းကို ေရးသားစီရင္ခဲ့တဲ့ ဘာကရဆရာကေတာ့ အရမ္းတင္တဲ့ အျပစ္မ်ိဳးကို ေအာင့္အီးမ်ိဳသိပ္မထားဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မငဲ့မညွာ ေခ်ပေျပာဆိုတတ္တယ္။
            ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ သိဒၶါႏၱသိရာမဏိက်မ္းအစ ၅-ခုေျမာက္ ဂါထာမွာ . .
တုႆႏၱဳသုဇနာဗုဒၶါ၊ ၀ိေသေသ မယုဓိရေတ။
အေဗာေဓန စသေႏၱာမံ၊ ေတာသေမႆႏၱိဒုဇၨနာ ။  ။
အနက္
            မယာ-ငါသည္၊ ဥဓိရိေတ-မိန္႔ဆိုအပ္ေသာ၊ ၀ိေသေသ- အထူးထူးအျပားျပားေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ အသြယ္သြယကို၊ ဗုဒၶါ- အဟုတ္တကယ္သိၾကကုန္ေသာ၊ သုဇနာ- ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္၊ တုႆႏၱဳ- ႏွစ္သိမ့္ ေက်နပ္ေတာ္မူၾကပါေစသတည္း။ . . .
ဒုဇၨနာ-ေသးငယ္ဖ်င္းသိမ္ ဥာဏ္လိမ္ဥာဏ္ရြဲ႕ ဥာဏ္ႏံုနဲ႔ ငမိုက္သားတို႔သည္ကား၊ အေဗာေဓန- အဟုတ္အမွန္ကို ေျခငံေစ့ငံု မသိမႈေၾကာင့္၊ မံ- ငါ့ကို၊ ဟသေႏၱာ- ျပဳံးစပ္စပ္မ်က္ႏွာေပးႏွင့္ ေမးေငါ့ကာ ရယ္သြမ္းၾကကုန္လ်က္၊ ေတာသံ- ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ျခင္းသို႔၊ ဧႆႏိၱ- မုခ်မေသြ ေရာက္ၾကေစကုန္လတၱံ႕။ . .  လို႔ ေျပာထားခဲ့တဲ့ စကားရွိပါတယ္။
အဲဒီ ဘာကရဆရာ ေျပာထားခဲ့တဲ့စကားအတိုင္း မက်ရေလေအာင္ ႏွလံုးသြင္းသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာျဖင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ အထပ္ထပ္ေလ့လာၿပီးမွ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကိုျပဳလုပ္ၾကပါလို႔ ဤစာတမ္း၏ အဆံုး၌ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

                                                                                   ဆရာေတာ္-ဦးသီလာစာရ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)
                                                                              ႏိုင္ငံေတာ္ျပကၡဒိန္အႀကံေပးအဖြဲ (ဥကၠဌ) (ယခုပ်ံလြန္)
                                                                                      ပုသိမ္ေက်ာင္း၊ ဘုရားႀကီးတိုက္၊ မႏၱေလး
                                                                                              (၁၉၇၉- မတ္လ- ၁၀-ရက္)

အထက္ပါေန႔စြဲျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တင္သြင္းေသာ စာမူကို အေခ်ာေရးသားၿပီး ဆရာႀကီး ဦးသန္းညြန္႔၏ လက္ေရးမူျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ . . .
မူရင္းလက္ခံ ဆရာႀကီး ဦးသန္းညြန္႔ မႏၱေလး ထံတြင္ရွိပါသည္။           


ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Monday, February 4, 2013

ျမန္မာ့ရိုးရာ သံဒိဌ ျပကၡဒိန္ (၂၀၁၃)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့ရိုးရာ သံဒိဌ ျပကၡဒိန္ ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ . . ေရွ႕ျပကၡဒိန္မွာ ရွင္းျပထားတဲ့အတိုင္း လိတၱာတန္ဖိုး ခဲေရာင္ျခယ္ထားတာေတြက ၀ၾကသြားတဲ့ၿဂိဳဟ္ေတြပါ . . .

လိုအပ္လို႔ ေဒါင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ သြားယူႏိုင္ပါတယ္ . . အဆင္ေျပၾကပါေစ . .
 ၂၀၁၃ အတြက္ယခင္တင္ၿပီး ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္မ်ား

 ျမန္မာ့ရိုးရာ သူရိယ သိဒၶါႏၱ ျပကၡဒိန္
http://mmastrolesson.blogspot.com/2013/02/blog-post_3.html
 ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေန႔စဥ္ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္
http://mmastrolesson.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Sunday, February 3, 2013

သူရိယသိဒၶါႏၱ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ (၂၀၁၃)

ျမန္မာမႈကိုမွ ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃အတြက္ သူရိယသိဒၶါနၱၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ . . . သံဒိဌမူနဲ႔တြက္တဲ့ ျပကၡဒိန္ကိုေတာ့ ကြန္နက္ရွင္ေကာင္းတဲ့တစ္ေနမွတင္ပါဦးမယ္ . . .


ေဒါင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ သြားယူလိုက္ပါ . . အဆင္ေျပၾကပါေစ . . .
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Saturday, February 2, 2013

၂၀၁၃ အတြက္ ေန႔စဥ္ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္

၂၀၁၃ အတြက္ ေန႔စဥ္ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ . . swiss ephemeris ကိုအေျခခံၿပီး တြက္ထားပါတယ္ . . သံဒိဌမူ၊ သူရိယသိဒၶႏၱမူ ေတြနဲ႔တြက္တဲ့ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္မ်ားကိုလည္း မၾကာခင္တင္ေပးသြားပါ့မယ္ . . .၀ၾကသြားေန႔တဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြကို လိတၱာတန္ဖိုးေနရာမွာ ခဲေရာင္နဲ႔ခ်ယ္ျပထားပါတယ္ အဆင္ေျပၾကပါေစ . .

download
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>