ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, April 20, 2014

ျမန္မာ/ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္အား ၀ါငယ္ထပ္မည္လား ၀ါႀကီးထပ္မည္လား (၁-က)

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၀ါငယ္ထပ္အတြက္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္မွ မွ ၁၃၈၀ခုႏွစ္ ထိ လျပည့္စန္းယွဥ္နကၡတ္ဇယား
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ျမန္မာ/ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္အား ၀ါငယ္ထပ္မည္လား ၀ါႀကီးထပ္မည္လား (၁-ခ)

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၀ါႀကီးထပ္အတြက္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္မွ မွ ၁၃၈၀ခုႏွစ္ ထိ လျပည့္စန္းယွဥ္နကၡတ္ဇယား
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Saturday, April 19, 2014

ျမန္မာ/ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္အား ၀ါငယ္ထပ္မည္လား ၀ါႀကီးထပ္မည္လား (၁)

Swiss Ephemeris ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း


ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>