ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Saturday, March 3, 2012

ဘာ၀(၁၂)ပါးပရိယာယ္ (၂)


ေ၀ဒပညာရွင္းတမ္း
ဘာ၀(၁၂)ပါးပရိယာယ္ (၂)

(၇)     ပထနီဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ဆီးစပ္
          ကာရက - ေသာၾကာၿဂိဳဟ္
          (၁)     မယားႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း         =       ပထနီ(ပတိနီ) ဘ၀အရွင္သခင္ ဘာ၀အမည္ပရိယာယ္
          (၂)     ခင္ပြန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း        =       ပထနီ(ပတိနီ) ဘ၀အရွင္သခင္ ဘာ၀အမည္ပရိယာယ္
          (၃)     ကာမဂုဏ္၌ယစ္ျခင္း   =       ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ = သုကၠ = သုက္ေသြး
          (၄)     လမ္းခရီး        =       သံတမန္ = ခရီးသြားေနရသူ
          (၅)     စိတ္၏ပြားစီးျခင္း        =       ေသာၾကာပရိယာယ္
          (၆)     သံအမတ္       =       ေသာၾကာ = ဘရဂု = မင္းတိုင္ပင္အမတ္
          (၇)     လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း =       ေသာၾကာပရိယာယ္
          (၈)     ကစားျခင္း      =       ေသာၾကာပရိယာယ္
          (၉)     သတိေမ့ျခင္း   =       မဒၵ = ယစ္မူးေသာဘ၀
          (၁၀)   သိမ္းဆည္းထားေသာေငြ        =       လွ်ိဳ့၀ွက္အပ္ေသာဘာ၀ (၆၊ ၇၊ ၈ တန္႔)
          (၁၁)   ဆီးစပ္ =       ကာလပုရိသ
          ပထနီဘာ၀ကဗ်ာ - ကာမဂုဏ္ပြား၊ လင္မယား၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္၊ ေမ့ေလ်ာ့တတ္၊ စိတ္ဓာတ္စီးပြား၊ လမ္းခရီး၊ ဆီး အဂၤါစပ္၊ သံအမတ္၊ မွတ္ရန္ေငြမ်ား၊ သိမ္းဆည္းထား၊ ကစားေလာင္းတတ္မႈ။

(၈)     မရဏဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - လိင္အဂၤါဇာတ္
          ကာရက - စေနၿဂိဳဟ္
          (၁)     အသက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း       =       မရဏ = ေသျခင္း
          (၂)     ေသျခင္း         =       မရဏ = ေသျခင္း
          (၃)     ရံႈးျခင္း  =       စေန = ပါပၿဂိဳဟ္
          (၄)     စိတ္ဆင္းရဲျငိုျငင္ျခင္း   =       စေန = ပါပၿဂိဳဟ္
          (၅)     ဘ၀သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္    =       သက္တမ္းရွည္စြာ ေနကိုလွည့္ပတ္ေနေသာ စေနၿဂိဳဟ္
          (၆)     ေရာဂါ  =       စေနပရိယာယ္
          (၇)     ေစာ္ကားခံရျခင္း        =       တမဂုဏ္ = စေန
          (၈)     အရွက္ကဲြခံရျခင္း        =       တမဂုဏ္ = စေန
          (၉)     ညီအစ္ကိုမ်ား၏ရန္သူ  =       ၃ တန္႔ဘာ၀မွ ၆ တန္႔ = ရန္သူဘာ၀
          (၁၀)   ရန္သူခံတပ္    =       စေနၿဂိဳဟ္      
          (၁၁)   ပ်င္းရိျခင္း       =       စေန = တမဂုဏ္
          (၁၂)   မင္းဒဏ္သင့္ျခင္း        =       စေန = တမဂုဏ္
          (၁၃)   ေငြအကုန္အက်မ်ားျခင္း         =       စေန = တမဂုဏ္
          (၁၄)   စစ္တိုက္ျခင္း   =       စေန = တမဂုဏ္
          (၁၅)   ေက်းကြ်န္       =       စေန = တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သား
          (၁၆)   အညစ္အေၾကး =       စေန = တမ
          (၁၇)   အေခါင္းအေပါက္       =       စေန၏ကြင္း
          (၁၈)   လိင္အဂၤါဇာတ္ =       ကာလပုရိသ
          မရဏဘာ၀ကဗ်ာ - အညစ္အေၾကး၊ စစ္တိုက္ေရး၊ မင္းေဘးသင့္ၾက၊ ေရာဂါရ၊ ကုန္က်ေငြမ်ား၊ ေက်းကြ်န္ထား ေစာ္ကားခံရ၊ ရွက္ကဲြၾက၊ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္၊ အေခါင္းေပါက္၊ စိတ္ေနာက္ျငင္ျငိုး၊ အသက္တို၊ ညီကိုမ်ား၏၊ ရန္သူရိွ၊ ပ်င္းရိရံႈးသူ၊ ေသျခင္းဟူ၊ ရန္သူခံတပ္၊ အဂၤါဇာတ္၊ စဲြမွတ္ေဟာၾကားျပဳ။

(၉)     သုတဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ေပါင္
          ကာရက - ၁ေႏြၿဂိဳဟ္၊ ၅ေတးၿဂိဳဟ္
          (၁)     ဆရာသမား    =       ၅ေတး၏ပရိယာယ္
          (၂)     အဘ   =       ၁ေႏြ၏ပရိယာယ္
          (၃)     ေကာင္းမႈကုသိုလ္       =       ၅ေတး = သတြဂုဏ္
          (၄)     အစ္ကိုၾကီး      =       ၅ေတး၏ပရိယာယ္
          (၅)     သနား ၾကင္နာျခင္း     =       ၅ေတး၏ပရိယာယ္
          (၆)     ရိွခိုးျခင္း         =       ၅ေတး = သတြဂုဏ္
          (၇)     ေရွးအတိတ္ကံ =       သီးျခားပရိယာယ္ = ၁တန္႔ဘ၀ကံ၊ ၅တန္႔ပစၥုပၸန္ကံ = ၉တန္႔အတိတ္ကံ
          (၈)     ေလးစားသူ     =       ၁ ေႏြ၊ ၅ ေတး = သတြဂုဏ္
          (၉)     ခရီးလမ္း        =       သီးျခားပရိယာယ္
          (၁၀)   ေပးကမ္းျခင္း   =       ၅ေတး
          (၁၁)   ဘုန္းကံၾကီးျခင္း         =       ဘာ၀ ၂ = ဘုန္းကံ
          (၁၂)   အက်င့္စာရိတၱ =       ၅ေတးေသာမ = သီလ သမာဓိ ပညာၿဂိဳဟ္
          (၁၃)   ေပါင္   =       ကာလပုရိသ
          သုဘဘာ၀ကဗ်ာ - ေကာင္းမႈကုသလ၊ ၾကင္နာၾက၊ အဖ အစ္ကိုၾကီး၊ လမ္းခရီး၊ ၾကီးမားဘုန္းကံ၊ အတိတ္ကံ၊ မွတ္ရန္ စာရိတၱ၊ က်င့္သီလ၊ ဒါနေပးလွူ၊ ေလးစားအပ္သူ၊ မွတ္ယူေပါင္မွာ၊ ရိွခိုးပါ၊ ဆရာသမားဟု။

(၁၀)   ကမၼဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ဒူူးေခါင္း
          ကာရက - ၁ေႏြၿဂိဳဟ္၊ ၄ဟူးၿဂိဳဟ္၊ ၅ေတးၿဂိဳဟ္၊ စေနၿဂိဳဟ္
          (၁)     ရိုေသေလးစားျခင္း      =       -
          (၂)     အလုပ္ =       ကမၼဘာ၀ပရိယာယ္ = ကမၼ = အလုပ္
          (၃)     အမိန္႔ၾသဇာအာဏာ    =       ၁ ေႏြ၊ ၅ ေတး
          (၄)     ဂုဏ္ေက်းဇူး    =       ၁ ေႏြ၊ ၅ ေတး
          (၅)     အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း         =       ကမၼ = အလုပ္အကိုင္
          (၆)     မာန္မာန        =       ၁ ေႏြ
          (၇)     ၾကိုးစားအားထုတ္ျခင္း  =       စေန
          (၈)     ကုန္သြယ္ျခင္း  =       ၄ ဟူးး
          (၉)     ေအာင္ျမင္ျခင္း =       ၁ေႏြ ကံ၊ ၄ဟူး ဥာဏ္၊ စေန ၀ီရိယ၊ ၅ ေတး ပညာ
          (၁၀)   ေက်ာ္ေစာျခင္း =       ၁ ေႏြ
          (၁၁)   အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုျခင္း       =       ၁ ေႏြ၊ ၄ ဟူး၊ စေန၊ ၅ ေတး
          (၁၂)   ရာထူး  =       ၁ ေႏြ၊ ၅ ေတး
          (၁၃)   ဂုဏ္ထူး         =       ၁ ေႏြ၊ ၅ ေတး
          (၁၄)   ေကာင္းေသာအက်င့္က်င့္ျခင္း  =       ၅ ေတး
          (၁၅)   စည္းစိမ္ျြကယ္၀ျခင္း    =       ၅ ေတး၊ ၄ ဟူး
          (၁၆)   ခရီး     =       သီးျခားပရိယာယ္
          (၁၇)   ဒူး       =       ကာလပုရိယ
          ကမၼဘာ၀ကဗ်ာ - အရည္အခ်င္းပါ၊ ကုန္သြယ္ရာ၊ ရာထူး၊ ဂုဏ္ထူး၊ ခရီး ဒူး၊ ေက်းဇူးဂုဏ္အင္၊ အလုပ္ပင္၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ေစာ၊ ၾကိုးစားေသာ၊ ၾသဇာအာဏာ၊ အမိန္႔ပါ၊ ေကာင္းစြာအက်င့္၊ စည္းစိမ္ျဖင့္၊ မာန္ႏွင့္မာန၊ ရိုေသၾက၊ သိရသက္ေမြးမႈ။

(၁၁)   လာဘဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ေျခသလံုး၊ ကာရက - ၅ ေတးၿဂိဳဟ္
          (၁)     အျမတ္အစြန္း  =       လာဘ = လာဘ္လာဘ၀င္ေငြ အျမတ္အစြန္း
          (၂)     ၀င္ေငြ  =       လာဘ = လာဘ္လာဘ၀င္ေငြ အျမတ္အစြန္း
          (၃)     အသက္ရွည္ျခင္း        =       ၅ ေတး = သတြဂုဏ္ = သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ
          (၄)     ဘ၀၌ေအာင္ျမင္ျခင္း   =       ၅ ေတး
          (၅)     သူငယ္ခ်င္း     =       ၅ ေတး
          (၆)     အစ္မၾကီး၊ အစ္ကိုၾကီး  =       ၅ ေတး (လဂ္မွေနာက္၃တန္႔ = အၾကီး၊          လဂ္မွေရွ႕၃တန္႔ = အငယ္)
          (၇)     လက္ေဆာင္ပဏၰာရျခင္း        =       လာဘဘာ၀ပရိယာယ္
          (၈)     အေဖဘက္မွအေမြဥစၥာ          =       လာဘဘာ၀ပရိယာယ္
          (၉)     ဘုန္းကံတိုးတက္ျခင္း   =       ၅ ေတး
          (၁၀)   လိမၼာေရးျခားရိွျခင္း     =       ၅ ေတး = သတြပညာ
          (၁၁)   ႏိုင္ငံျခားခရီး    =       သီးျခားပရိယာယ္
          (၁၂)   ေျခသလံုး       =       ကာလပုရိသ
          လာဘဘာ၀ကဗ်ာ - အျမတ္အစြန္း၊ ၀င္ေငြညႊန္း၊ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္၊ ဘ၀တြင္၊ ဖခင္ဘက္မွ၊ အေမြရ၊ အစ္မ အစ္ကို၊ ပဏၰာဆို ေဟာဆိုၾကရာ၊ ငယ္ခ်င္းပါ၊ လိမၼာေရးျခား၊ ရိွသည္မ်ား၊ တိုင္းျခားခရီး၊ သက္ရွည္ျပီး၊ ၾကီးမားဘုန္းကံ၊ တိုးတက္ျပန္၊ မွတ္ရန္ေျခသလံုးဟု။


(၁၂)   ဗ်ာယဘာ၀ပရိယာယ္
          ကာလပုရိသ - ေျခဖ၀ါး၊ ကာရက - စေနၿဂိဳဟ္
          (၁)     ျဖဳန္းတီးျခင္း    =       စေန = တမဂုဏ္
          (၂)     အေလအလြင့္  =       စေန = တမဂုဏ္
          (၃)     ကုန္ခန္းျခင္း    =       စေန = တမဂုဏ္
          (၄)     ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း =       စေန = ပါပၿဂိဳဟ္
          (၅)     သူလွ်ိဳ  =       သီးျခားပရိယာယ္
          (၆)     လက္၀ဲဘက္မ်က္စိ     =       လဂ္မွ ၂တန္႔ လက္ယာမ်က္စိ၊ လဂ္မွ ၁၂တန္႔ လက္၀ဲမ်က္စိ
          (၇)     ေျခဖ၀ါး          =       ကာလပုရိသ
          (၈)     မေကာင္းမႈျပဳျခင္း       =       စေန = တမဂုဏ္
          (၉)     ဆင္းရဲမဲြေတျခင္း        =       စေန = တမဂုဏ္
          (၁၀)   အေႏွာင္အဖဲြ႔ခံရျခင္း    =       စေနကြင္း = လက္ထိတ္အေႏွာင္အဖဲြ႔
          (၁၁)   ရာထူးေလွ်ာက်ျခင္း     =       စေန = ပါပ
          (၁၂)   ေဘးဥပဒ္       =       စေန = ပါပ
          ဗ်ာယဘာ၀ကဗ်ာ - ဗ်ာယေဟာခြင့္၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သင့္၊ ေလလြင့္ျဖဳန္းတီး၊ ကုန္ခန္းျပီး၊ ေဘးၾကီးဥပဒ္၊ ဆင္းရဲတတ္၊ စဲြမွတ္သူလွ်ိဳ၊ ဖ၀ါးကို၊ ေဟာဆိုစကၡု၊ ၀ဲဘက္ဟု၊ မဲြမႈဒုကၡ၊ ရာထူးက်၊ ပါပမေကာင္းမႈ။
         
 


 

          ရာသီပရိယာယ္ ဘာ၀ပရိယာယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔၏ ''အေျခခံေ၀ဒပညာ သိမွတ္စရာမ်ား''မွ ပရိယာယ္မ်ားကိုသာ သင္ရိုးအရ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ''ဥတၱရ ကာလအျမိတၱက်မ္း'' တြင္ ပရိယာယ္မ်ားစြာကို ေဖာ္ျပထားရာ အက်ယ္သိလိုေသာ္ ''ဆရာေတာ္ဦးကုမာရ၊ ေဒါက္တာဗိုလ္ ေလး'' တို႔ ျမန္မာျပန္ေသာက်မ္းတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။
မွဴးေ၀ဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔
 

No comments:

Post a Comment