ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Friday, January 24, 2014

ျမန္မာရိုးရာေဗဒင္ ပရိုဂရမ္ ေၾကျငာ . .


ျမန္မာရိုးရာေဗဒင္ ပရိုဂရမ္အသံုးျပဳနည္း

ဤပရိုဂရမ္တြင္ . .

ခရစ္ရက္စြဲ
အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္စနစ္အား နကၡတၱေဗဒပညာရွင္ Oliver Montenbruck ၏ Pracital Ephemeris Calculations စာအုပ္မွ  ေဖာ္ျမဴလာမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသျဖင့္ BC 1.1.4713 မွစ၍ တနဂၤေႏြေန႔ တနလၤာေန႔ စသည္တို႔အား မွန္ကန္စြာ တြက္ႏိုင္ပါမည္ . . .
ဂ်ဴလီယမ္မွ ဂရက္ဂိုရီယမ္ ျပကၡဒိန္စနစ္ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးေသာ စနစ္ကို အသံုးျပဳထားပါသည္ . . . 4.10.1582 မတိုင္မီ ရက္စြဲမ်ားသည္ ဂ်ဴလီယမ္ရက္စြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္ရက္စြဲမ်ားသည္ ဂရက္ဂိုရီယမ္ ရက္စြဲမ်ားအျဖစ္ ပရိုဂရမ္မွ တြက္မည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္
    ျမန္မာသကၠရာဇ္မ်ားအား သူရိယသိဒၶါႏၱ သႀကၤန္တြက္ရိုးကို အသံုးျပဳ တြက္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္အကူးအေျပာင္း ခရစ္ႏွစ္ရက္စြဲမ်ားႏွင့္အား မွန္ကန္စြာ တြက္ေပးပါမည္။
ဥပမာ . .
ယခု ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1375 ခုႏွစ္သည္ ခရစ္ရက္စြဲအရ 17.4.2013 တြင္ ႏွစ္သစ္စတင္သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1 ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ရက္စြဲအရ 23.3.639 တြင္ ႏွစ္သစ္စတင္သည္။

လာမည့္ 10000 တြင္ သႀကၤန္သည္ မည္သည့္ႏွစ္တြင္ စတင္မည္လဲ ဆိုသည္မ်ားကို တြက္ႏိုင္ေပမည္။
ျမန္မာသကၠရာဇ္ 10000 စတင္ေသာရက္စြဲသည္သည္ ခရစ္ရက္စြဲအရ 5.9.10639 သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာျပကၡဒိန္
ခရစ္ရက္စြဲသိရွိယံုျဖင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ရက္စြဲမ်ားအားသိရွိႏိုင္ရန္ ႏွစ္ 300 ေက်ာ္ျမန္မာျပကၡဒိန္ အား ထည့္သြင္းျပဳစု ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္အား ျပဳစုရာတြင္ ထုတ္ေ၀ၿပီး ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡဓမၼာလကၤာရ ႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းတို႔ျပဳစုေသာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာရက္စြဲသမိုင္း စာအုပ္ပါ ရက္စြဲတို႔ျဖင့္ စစ္ေဆး၍ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ျျပဳစုထားပါသည္။ ခရစ္ႏွစ္ 1701 ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာရက္စြဲမ်ားအား သိရွိႏိုင္ပါမည္။ ေႏွာင္းတန္ခူး၊ ဦးတန္ခူးမ်ားအား ခြဲျခားမွတ္သားႏိုင္ရန္ ျပဳစုထားသည္။
ဥပမာ . .
ခရစ္ႏွစ္ 1.1.1701 = ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1062 ခု ေႏွာင္းတန္ခူး လဆုတ္ (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔

ျမန္မာ့ရိုးရာဇာတာသည္ သကၠရာဇ္ႏွင့္ ေမြးေန႔ကို သိလွ်င္ တြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤပရိုဂရမ္သည္ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္တြက္နည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ သႀကၤန္တြက္ရိုးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳထားပါသျဖင့္ BC 4713 မွ AD မည္သည့္ႏွစ္အတြက္မဆို တြက္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ 1 ခုတြင္ 1 ၾကြင္းသည္။။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ မစတင္မီ 1 ႏွစ္အလိုတြင္ 0 ႀကြင္းေပလိမ့္မည္။ ဤနည္းျဖင့္ BC ႏွစ္မ်ားရွိ ဇာတာမ်ားကို တြက္ယူထားပါသည္။

ပရိုဂရမ္အသံုးျပဳနည္းစလိုက္ၾကရေအာင္ . .
(၁) ဇာတာရွင္လာေမးေသာအခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအခ်ိန္ အတြက္ အသံုးျပဳနည္း

၁။ ဇာတာရွင္ေနရာတြင္ အမည္ရိုက္ထည့္ပါ  . .


၂။ ေမြးသကၠရာဇ္ ခရစ္ ရက္- လ- ႏွစ္ တို႔အား အ၀ါေရာက္ခ်ယ္ထားေသာ အကြက္မ်ားတြင္ ျဖည့္ပါ . .


၃။ က်ား/မ အားေရြးခ်ယ္ပါ . .
က်ား/မ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ဆန္းေဗဒင္အတြက္ ဣဌ၊ အနိဌ (သက္ရွိ၊ သက္မဲ့)စသည္တို႔အား တြက္ခ်က္ရန္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
က်ား/မေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း cell box တြင္ ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ . . ေထာင့္တြင္မွ်ားပံုေလး ေပၚလာမည္ . . ထိုမွ်ားေပၚတြင္ ထပ္မံကလစ္ပါ . . ေမးျမန္းသူသည္ အမ်ိဳးသားျဖစ္လွ်င္ အေပၚရွိ (က်ား) အား ေရြးပါ . .  အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ရွိ (မ) အားေရြးပါ . . ျပီးလွ်င္ Enter ေခါက္ပါ . . .ပရိုဂရမ္မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား တြက္ေပးပါလိမ့္မည္ . . .
 ဇာတာရွင္၏
o    ေမြးေန႔၊ သက္ေရာက္၊ ၿဂိဳဟ္စား
o    ဇာတာရွင္ေမြးဖြားေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ရက္စြဲ ခုႏွစ္ လ(လဆန္းလဆုတ္၊ လျပည့္လကြယ္) ရက္ ေန႔
o    ဇာတာရွင္၏ အသက္
o    တြက္ေသာအခ်ိန္ရွိရက္စြဲ
o    မူလမဟာဘုတ္၊ ေကာဇာမဟာဘုတ္၊ မူလနာမကၡရတိုင္၊ ေကာဇာနာမကၡရတိုင္


အဂၤ၀ိဇၨာေဗဒင္အတြက္
၁ နာရီခြဲအခါတိုင္၊ ၁နာရီအခါတိုင္

ေသသ၀ိဇၨာတိုင္

ဇာတာရွင္သည္  . .
စတုဂု မၻာန္နိစ္ႀကီး၊ စတုဂု မၻာန္နိစ္လတ္၊ စတုဂု မၻာန္နိစ္ငယ္ ကိန္း မိ/မမိ
ေတာင္းေမွာက္ကိန္း၊ ေတာင္းလွန္ကိန္း မိ/မမိ
ဘုမၼိႀကီး၊ ဘုမၼိႏွစ္ထပ္၊ သက္ေရာက္ဘုမၼိ၊ ၿဂိဳဟ္စားဘုမိၼကိန္း မိ/မမိကို အညိဳေရာင္အကြက္တြင္ တြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ နမူနာဇာတာတြင္ စတုဂု မၻာန္နိစ္ငယ္ကိန္း မိေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ဆန္းေဗဒင္အတြက္ ဇာတာရွင္၏
o    အတၱတိုင္ ပရတိုင္၊ ကပ္ၿဂိဳဟ္၊ အားဗလ၊
o    စာေျခာက္တန္း- မိတ္ရန္ဓာတ္ဥဒါသိန္ ခြဲျခားျခင္း
o    သက္ရွိ/သက္မဲ့ ခြဲျခားျခင္း
o    လူ၊ တိရစာၦန္၊ အပ်ိဳ၊ အအို၊ မုဆိုးဖို/မ ခြဲျခားျခင္း
o    အနီးအေ၀းအရပ္ ခြဲျခားျခင္း
o    လူမ်ိဳးတူ၊ လူမ်ိဳးကြဲ၊ သူစိမ္း၊ ေဆြမ်ိဳး ခြဲျခားျခင္း
o    ဓာတ္ေလးပါး (မီး၊ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ) ခြဲျခားျခင္း
o    ကာရက (၈)ပါး . .  (ကတၱဳ၊ သာမိ . . . ) ခြဲျခားျခင္း

ဆန္းက်င္ၿဂိဳဟ္ . . အနီေရာင္ျဖင့္ေဖာ္ျပမည္
နမူနာဇာတာတြင္ ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္ရွိ္ အနီေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေနေသာ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ဆန္းက်င္ေနေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။

ေမြးနံ နိစ္ျပမိေနလွ်င္လည္း ၀ိပၸရိတ္ျပန္ေဟာရန္ အတြက္ ခရမ္းေရာင္အကြက္တြင္ သတိေပးစာသား ေဖာ္ျပေပးလိမ့္မည္ . .

ဇာတာရွင္ ေမးေသာအခ်ိန္အရ
၁၄ အင္း၀ (အတြင္းရန္)၊  ဦးေ၀ (ဓာတ္ရန္)
၂၄ ကုလား (အျပင္မိတ္)၊ ကိုရွာ (အတြင္းမိတ္)
၂၅ ေခမာ (အျပင္ရန္)၊ ဂေဗၻ (ဓာတ္မိတ္)
၃၂ စံကူး (ဓာတ္ရန္)၊ ပါပ ပဋိပကၡ
၃၄ ဇာရာ (အျပင္မိတ္တု)၊ စေရ (ဓာတ္မိတ္)
၄၄ ေ၀ရီ (အျပင္ရန္)၊ ရီေ၀ (အတြင္းမိတ္တု)
၄၅ ေရဘူး(ဓာတ္ရန္)၊ ေသာမအညမည
၀၄ ေတာ္ရင္း (အျပင္မိတ္)၊ ဒါန္းလွ (အတြင္းမိတ္) စသည္တို႔အားလည္း မည္သည့္ ပရိယာယ္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ကို ပရိုဂရမ္မွ ေမးခ်ိန္ နံနက္ပိုင္း/ညေနပိုင္းအား တြက္ၿပီး အဆင္သင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္ . .နမူနာဇာတာအျပည့္အစံု . .
ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ၾကည္အတြက္ ျပဳစုထားေသာ ပရိုဂရမ္အား နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ Print ထုတ္ႏိုင္ရန္ တစ္မ်က္ႏွာတည္းတြင္ တြက္ထားပါသည္။
၂။ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနပိုင္းဖြား ရာဟုေန႔သားမ်ားအား တြက္ျခင္း
    အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နမူနာဇာတာသည္ 1-1-2013 (အဂၤါေန႔)သားအတြက္ ျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ 2-1-2013 (ဗုဒၶဟူး)ေန႔သားအတြက္ ေဖာ္ျပထားသည္ . . ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ၄ဟူး/ရာဟု (နံနက္ပိုင္း၊ ညေနပိုင္း)ေရြးခ်ယ္ရန္အကြက္သည္ ေမြးသကၠရာဇ္အရ ဗုဒၶဟူးေန႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔သားမ်ားအတြက္ နံနက္ပိုင္း/ညေနပိုင္း မေရြးလွ်င္ သက္ေရာက္၊ ၿဂိဳဟ္စားမ်ား လြဲေခ်ာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ေမြးဖြားေသာ ဗုဒၶဟူးေန႔သား နံနက္ပိုင္းေမြး၊ ညေနပိုင္းေမြး ဇာတာႏွစ္ခုအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
နံနက္ပိုင္းေမြးအတြက္ စေန သက္ေရာက္၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္စားျဖစ္သည္။
ညေနပိုင္းေမြးအတြက္ ေသာၾကာ သက္ေရာက္၊ ရာဟုၿဂိဳဟ္စားျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အတၱတိုင္ ပရတိုင္ရွိ အားဗလမ်ား၊ မိတ္ရန္ဓာတ္ဥဒါသိန္၊ သက္ရွိသက္မဲ့ စသည္တို႔လည္း ကြာျခားကုန္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔သား လာေမးလွ်င္ နံနက္ပိုင္း/ညေနပိုင္း ေမြးဖြားသူလား ဆိုသည္ကို ေသခ်ာေအာင္ေမးျမန္း၍ ပရိုဂရမ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။
နံနက္ပိုင္းေမြးဖြားသူအတြက္ တြက္ပံု


ညေနပိုင္းေမြးဖြားသူအတြက္ တြက္ပံု


၃။ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ရွိ ဇာတာအားတြက္ခ်က္ျခင္း
    လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ရွိ ဇာတာအား တြက္ခ်က္ျခင္းဆိုသည္မွာ အတိတ္ကာလဇာတာမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ကာလ ရွိဇာတာမ်ား တြက္ရန္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပမာ-
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 1.1.2000 တြင္ ေမြးဖြားၿပီး 1.1.2010 ညေန (5)နာရီ  တြင္ကြယ္လြန္ေသာ သူတစ္ဦး၏ ေသဆံုးခ်ိန္ ရွိဇာတာကို တြက္လိုသည္ဆိုပါစို႔ . .  ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ယူရပါမည္…
ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွစ္လရက္ က်ား/မတို႔အား ေရြးပါ။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေမြးသကၠရာဇ္ ေအာက္ရွိ ယေန႔ဟူေသာ အကြက္အား ေရြးၿပီး တြက္လိုေသာေန႔ ဟူ၍ ေျပာင္းလိုက္ပါ . .  မိမိတြက္လိုေသာ ရက္လႏွစ္ နာရီမိနစ္တို႔အား ျဖည့္သြင္းရန္ အ၀ါေရာင္ခ်ယ္ျပထားေသာ အကြက္မ်ားေပၚလာမည္။ အတိတ္ကာရွိဇာတာမ်ားအား ထိုနည္းအတိုင္း မိမိတြက္လိုေသာ ရက္လႏွစ္ နာရီမိနစ္တို႔အား ျဖည့္သြင္းၿပီး တြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေမြးဖြားခ်ိန္မူလမဟာဘုတ္ႏွင့္ ျဖည့္သြင္းထားေသာအခ်ိန္၏ ေကာဇာမဟာဘုတ္ စသည္ျဖင့္ တြက္ေပးပါလိမ့္မည္။

နာရီျဖည့္သြင္းရာတြင္ 24 နာရီစနစ္ကို အသံုးျပဳထားပါသျဖင့္ ညေန (5)နာရီ = 12 + 5 =17 နာရီဟု ျဖည့္သြင္းရပါမည္။
လာမည့္ႏွစ္ 1.1.2020 ရွိ ဇာတာအား ႀကိဳတင္ တြက္ၾကည့္ခ်င္သည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုရက္စြဲအား ေမြးသကၠရာဇ္ ေနရာႏွင့္ တြက္လိုေသာေန႔ ေနရာႏွစ္ခုစလံုးတြင္ တူညီစြာ ျဖည့္သြင္းလိုက္ပါ. . ထိုေန႔ရက္ရွိ ဇာတာအား တြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ပရိုဂရမ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
၁။ Office - Microsoft Excel
၂။ Zawgyi-One Font
ပရိုဂရမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ အၾကံျပဳလိုသည္မ်ားရွိပါက aungheinayeaha@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္အႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္ . .


ေက်းဇူးတင္ပါသည္ . .
ေမာင္ေအာင္ဟိန္းေအး
aungheinayeaha@gmail.com

ပရိုဂရမ္ရွိၿပီးသားသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္အား ေအာက္ပါေနရာတြင္ ေဒါင္းႏိုင္ပါသည္ . .
ျမန္မာရိုးရာေဗဒင္ ပရိုဂရမ္အသံုးျပဳနည္း PDF
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Tuesday, January 7, 2014

ျပကၡဒိန္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား (၂),

ျပကၡဒိန္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား (၂),
ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ျပကၡဒိန္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား (၁)

ျပကၡဒိန္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား (၁)


ဆက္ဖတ္ရန္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>