ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, July 1, 2012

ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ "သစၥာခံ ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ပညာ"ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
သစၥာခံ ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ပညာ သင္တန္းမူ

ဤလွ်ိဳ႕၀ွက္ရွားပါးေသာ ေဗဒင္ပညာကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္၍ ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လိုသူ ပုဂိၢဳလ္တိုင္းသည္ ေရွးအစဥ္အလာ စည္းကမ္းအတိုင္း ေအာက္ပါသစၥာကို ဘုရားေရွ႕ေမွာက္၌ ဆိုရမည္။ ဤသို႔ ခံယူေသာ သူမ်ားသာလွ်င္ လွ်င္ျမန္စြာ တတ္ကၽြမ္းေပါက္ေျမာက္ေစသည့္ ဥာဏ္အလင္းေရာင္ကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ ႏႈတ္အာဏာစက္ ထက္ျမက္ထင္ရွားလာ၍ အေဟာတို႔သည္ တိက်မွန္ကန္လာသည္။ ဓါတ္ယၾတာမ်ား ျပဳျပင္စီမံေပးေသာ အခါ ဓါတ္ထိခိုက္သျဖင့္ လိုရွိရာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစႏုိင္သည္။
သစၥာဆိုရန္ . . .
            ဘုရားေရွ႕ေမွာက္၌ ဆီမီးေရခ်မ္းတို႔ ကပ္လွဴပူေဇာ္ၿပီး ငါးပါးသီလ ခံယူ ေဆာက္တည္ရမည္။ ေမတၱာပို႔ အမွ်ေ၀ၿပီးသည့္ေနာက္ . . .
၁။ ကၽြန္ေတာ္သည္/ကၽြန္မသည္ ဤေန႔မွစ၍ ဆီမီးေရခ်မ္းတို႔ ကပ္လွဴပူေဇာ္ၿပီး ႏြားသား၊ ကၽြဲသားကို သိလွ်က္ႏွင့္ မစားပါ။
၂။ ေသရည္ ေသရက္တို႕ကို ေဆး၀ါးအျဖစ္ေတာင္မွ လိမ္းက်ံျခင္း ေသာက္စားျခင္း မျပဳပါ။
၃။ သူမ်ား လင္ရွိမယား၊ မယားရွိလင္ တို႔ကို ကိုယ္ထိ ကာယ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္း မျပဳပါ။
၄။ ဤေဗဒင္ပညာကို အထင္ေသးဖြယ္ရာ ေဟာေျပာျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။
၅။ ဤေဗဒင္ပညာမွ အပျဖစ္ေသာ အျခင္းအရာတို႔ကို မုသားေျပာဆို ေဟာေျပာျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ (စိတ္ကူးျဖင့္ ႀကံစည္ေဟာေျပာျခင္း)
            ဤသစၥာ က်ိဳးေပါက္ခဲ့ပါက ေလာကီပညာရပ္မ်ားကို လိုက္စားအားထုတ္ရာ၌ မေပါက္ေျမာက္ပဲ ပ်က္စီးရပါေစသား။
            ဤသစၥာမွန္ကန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ (ကၽြန္ေတာ္သည္/ ကၽြန္မသည္) သတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္သည့္အျပင္ ပီယသဒၶိ၊ ဥာဏသိဒၶိ စေသာ သိဒၶိအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရပါေစသား အရွင္ဘုရား . . .
            အထက္ပါသစၥာကို ခံယူျခင္း ျပဳရမည့္အျပင္ ေဗဒင္ပညာျဖင့္ ဆရာတစ္ဆူ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ပါက ေန႔စဥ္ ရတနာသံုးပါးကို ဦးထိပ္ထား၍ နံနက္တိုင္း သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ သမၼာေဒ၀ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းတို႔အား ေမတၱာပို႔၍ နိမိတ္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းတို႔ကို ျပဳရမည္။
            တတ္ႏိုင္လွ်င္ “အရဟံ သုဂေတာ ဘဂ၀ါ” တည္းဟူေသာ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ကို တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ ပုတီး (၉)ပါတ္ စိပ္ရမည္။ ဘုရားေရွ႕ေမွာက္မွလြဲ၍ ေဗဒင္ေဟာေျပာျခင္း၊ ဓါတ္ယၾတာေပးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ဤအခ်က္ႀကီးမ်ားသည္ ေဗဒင္ပညာကို ေလးစားျမတ္ႏိုးၾကေသာ သမားအစဥ္အလာ ေကာင္းျမတ္ေသာ စရဏမ်ားပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

ဆန္းေဗဒင္ပညာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ ေသာ့ခ်က္မ်ား
            ဤဆန္းေဗဒင္ပညာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားအပ္ေသာ က႑မ်ားမွာ ကိန္းခန္းပိုင္း၌ . . .
(က) ဒသာပိုင္းျဖတ္ျခင္း
(ခ)  ဆန္းက်င္ေသာၿဂိဳဟ္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
(ဂ)  ခြင္လႊဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲပံုတို႔ကို တတ္သိနားလည္၍ ပိုင္ႏိုင္စြာ တြက္ခ်က္ တိုင္ထူႏိုင္ရမည္။
            အယူအဆပိုင္း၌ . . .
(က) မူလဇာတာၿဂိဳဟ္ေနႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းတို႔ ဆန္း၀င္ျခင္း၊ ဆန္းက်င္ျခင္းတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
(ခ)  ကိန္းအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအေဟာပိုင္း ေကာက္ယူပံု
(ဂ)  ကိန္းတို႔ကို ဆန္းက်င္၍ ေပၚေပါက္ေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္ႏွင့္ ဆန္း၀င္ေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္မ်ား
(ဃ) ကိန္းအလိုက် စီမံယူရေသာ အ၀င္အထြက္ယၾတာ ဓါတ္ျပဳျပင္ပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ယူဆ သိရွိႏိုင္ ေစရမည္။
ဆန္းေဗဒင္၏သေဘာ
            ဆန္းေဗဒင္ပညာသည္ တရားေသ ကိန္းဘတ္၊ ၿဂိဳဟ္ဘတ္ပညာ မဟုတ္ပါေခ်။ သဘာ၀ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ဓါတ္မ်ားႏွင့္ လူသားတို႔ ကိုက္ညီလွ်င္ ဆန္း၀င္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္း၊ လြယ္ကူျခင္း၊ မကိုက္ညီလွ်င္ ဆန္းက်င္ေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆံုးရႈံးျခင္း၊ ထိခိုက္ျခင္း၊ ခက္ခဲပင္ပန္းျခင္းတို႔ကို စီစစ္ခြဲျခား ေဟာေျပာရေသာ ပညာပင္ ျဖစ္ေလသည္။
            လူတစ္ဦးသည္ ကံအက်ိဳးေပး လြဲေခ်ာ္ပ်က္ျပားေတာ့မည့္အခါမ်ားတြင္ ဆန္း၀င္ေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕လာရတတ္၏။ ဆန္း၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏွစ္သက္သေဘာက်၏။
            ကံအက်ိဳးေပး ေကာင္းမြန္လြယ္ကူေတာ့မည့္ အခါမ်ားတြင္ ဆန္း၀င္ေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ လာရတတ္၏။ ဆန္း၀င္ေသာ အရာမ်ားကို ႏွစ္သက္ သေဘာက်၏။
သဘာ၀အရွိတရားအတိုင္း ဆန္းက်င္ေနေသာ သူမ်ားအား သဘာ၀အရွိအတိုင္း ဆန္း၀င္လာေအာင္ ျပဳျပင္စီမံ၍ ယၾတာဆင္ရသည္။ ဆန္း၀င္ေသာ အရာမ်ားကို ေဆာင္၍ ဆန္းက်င္ေသာ အရာမ်ားကို ေရွာင္ရျခင္းသည္ ဆန္းေဗဒင္၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
အရာရာကို ဆန္းဥပေဒသျဖင့္ (ကၠဌ ႏွင့္ အနိဌ) ခြဲျခားစီစစ္ျခင္း ေဟာေျပာျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သရုပ္မွာ . . . ဘိနပ္ကို ေတြ႕ရ၏။ ေဟာရန္ကား . . .
အိမ္ေျခရင္း၊ နိမ့္က်ေသာ အရပ္မွာ ေနသလား . . . (အေမး)
ေနလွ်င္ ဆန္း၀င္၏ အေကာင္းကို ေဟာရာ၏။
“အိမ္ဦးခန္း၊ ေခါင္းရင္းမွာ ေနပါတယ္” ဟု ေျဖလာလွ်င္ ဆန္းက်င္၏။ အဆိုးကို ေဟာရာ၏။ ဤတြင္ ဆန္း၀င္ေသာ အေဟာ (အေမး)ႏွင့္ ဆန္းက်င္ေသာ အေဟာမ်ားကို ေဟာေျပာရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘိနပ္ဟူေသာ အရာကိုေတြ႕ရံုျဖင့္ အေကာင္းအဆိုး ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ဆန္း၀င္ျခင္း၊ ဆန္းက်င္ျခင္းကို စစ္ေဆး ေဟာေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။
ဤဆန္းေဗဒင္ကို ကိန္းၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ဌာန၊ သဘာ၀ ပရိယာယ္မ်ားကို အရွိတရားအတိုင္း အေဟာမ်ားသည္ ဆန္း၀င္ေသာ အေဟာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မဟုတ္လွ်င္ ဆန္းက်င္၏။ ဆန္းက်င္၍ ျဖစ္ေသာ အေဟာမ်ားသည္ အျပန္သာ ျဖစ္ေလသည္။ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ပ်က္လာေစတတ္ေသာ အရာမ်ားမွာ ကိန္းကို ေထာက္ခံေသာ (၀ါ) ဆန္း၀င္ေသာ “အေၾကာင္းနိမိတ္မ်ား” သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္တတ္၏။ ဤသို႔ ေပၚလာလွ်င္ ဆန္း၀င္သည့္အတိုင္း “အက်ိဳးတရား” အျဖစ္ ေဟာစရာ အခ်က္မ်ား ေပၚလာေလသည္။
ေဗဒင္ေဟာရာတြင္ . . .
(က) ကုလားထိုင္ စားပြဲႏွင့္ မေဟာသင့္။ ေဗဒင္ေမးသူ၏ ထုိင္ပံု၊ ေနရာယူပံု ဣ႒ အနိ႒ တို႔ကို သိရွိရန္ႏွင့္ နိမိတ္အဂၤါမ်ားကို သိရွိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
(ခ)  ႏြားသား၊ ကၽြဲသား စားတတ္သူမ်ားကို မိမိေဟာေျပာသည့္ေန႔မွစ၍ မစားေသာက္ရန္ အဓိ႒ာန္ ျပဳေစရမည္။ (ဓါတ္ ယၾတာမ်ား ေပးရာတြင္ ေလးနက္၍ ထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ဇာတာပံုအတိုင္း ျပဳျပင္၍ ရမရကို ႀကိဳတင္စမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(ဂ)  ေဗဒင္ေမးသူအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ သူ၏အမႈကိစၥဟူသမွ်ကို ကူညီရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျပင္းျပစြာျဖင့္သာ ၾကံဆေဟာေျပာရမည္။ သို႔မွသာ ဓါတ္ခိုက္သျဖင့္ ေဟာရာတြင္ မွန္ကန္ျခင္း ယၾတာဓါတ္မ်ား စြမ္းျခင္းျဖစ္မည္။
(ဃ) အေကာင္းအဆိုးကို ေဟာေျပာရာတြင္ ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္း၍ “ျဖစ္ႏိုင္ကိန္းရွိသည္” ဟုသာ ေဟာသင့္၏။ နိမိတ္ဘတ္သကဲ့သို႔ မိမိႏႈတ္မွ တထစ္ခ် မေဟာေျပာရပါ။ ကိန္းအရွိတြင္ ဓါတ္ခိုက္၍ တကယ္အဆိုး ဆန္း၀င္လာတတ္သည္။ အဆိုးကို တာ၀န္ယူ ကူညီကာကြယ္ေပးေသာ အားကိုးထိုက္သူ ဆရာသာျဖစ္၏။ “ငါေဟာတာ မွန္ရမယ္ . .  မွန္ရင္ၿပီးေရာ” ဟူေသာဆရာသည္ မွီခိုအားထားသင့္ေသာ ဆရာမဟုတ္ေသး။ ေၾကးရရံုသာ အာရံုရွိသူ ဆရာျဖစ္လိမ့္မည္။
(င)  ဓါတ္ယႀတာေပးရာတြင္ အဆိုးေက်ေပ်ာက္ရန္ ေပးျခင္းမွာ အခါမေရြး ေပးအပ္၏။ အေကာင္းအတြက္ ယၾတာမ်ားမွာ ကိန္းခန္းက မည္မွ်ပင္ ေကာင္းေစကာမူ ေမးသူ၏ ဓါတ္ျဖစ္ေသာ “ဣ႒ အထိုင္၊ အနိ႒အထိုင္” သူ၏စကားအသံ “တေဘာင္” တို႔ကို ၾကားနာၿပီးမွ စီရင္ေပးရာ၏။
သရုပ္ . . .
ရာထူးတိုးကိန္း၊ တိုးတက္ေကာင္းစားကိန္းကို ျမင္ရသျဖင့္ . . “ရာထူး တိုးခ်င္သလား” “စီးပြားတက္ခ်င္သလား” စသည္ ဆန္း၀င္/မ၀င္ စစ္ေမးရေသး၏။ “တိုးခ်င္ပါတယ္ဆရာ” “တက္ခ်င္ပါတယ္ဆရာ” ဟူေသာအေျဖသည္ ဆန္း၀င္ေသာ တေဘာင္ဓါတ္ပင္ ျဖစ္ရာ ဧကန္တိုးတက္ႏိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကိန္းအတိုင္း ဆန္း၀င္ေအာင္ ဓါတ္ယႀတာကို ျပဳေပးရေလသည္။ ဤသို႔ မဟုတ္မူ၍ . . .
            “တိုးဖို႔ ျမင္လို႔လားဆရာ” “တိုးႏိုင္ပါ့မလားဆရာ” “ဘယ္ႏွယ့္ေျပာပါလိမ့္” စသည္ျဖင့္ ဆန္းက်င္၍ ေျဖလာလွ်င္ ဤသူကား တိုးတက္မည့္ ဓါတ္ခံ မရွိေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ဓါတ္ယၾတာႏွင့္မွ် တိုးတက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိထားရေပမည္။
ေဗဒင္ေမးလာသူသည္ သူ႔ဓါတ္ကိုသူ မူလျပန္ျပေလ့ရွိ၏။ အဆံုးအျဖတ္က႑မ်ားတြင္ ထိုအျခင္းအရာတို႔ျဖင့္သာ ယူဆေဟာေျပာေနရေပ၏။ နိမိတ္ေကာင္း၊ နိမိတ္ဆိုးမ်ားကို အခိုင္အမာျပဳ၍ ေဟာေျပာျခင္းသည္ ဆန္းေဗဒင္ပညာ၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္ေလသည္။
            ကိန္းသည္ ဆန္း၀င္ျခင္း၊ ဆန္းက်င္ျခင္းတို႔ကို စီစစ္သိရွိရျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္တို႔ကို ေဟာေျပာႏိုင္၏။
            နိမိတ္သည္ ကိန္းကို ေထာက္ခံေသာ ကံ၏သေကၤတ အျဖစ္သိရွိရာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိန္းအတိုင္းကို ဧကံ ဟု မေဟာႏိုင္ပါ။ ကံ၏ သေကၤတအျဖစ္ အေၾကာင္းနိမိတ္ကို ေတြ႕လာရလွ်င္ ကိန္းအတိုင္း ဧကံ ျဖစ္လာမည့္အေၾကာင္း အတတ္ေဟာႏိုင္ေလေတာ့သည္။
            ကိန္းတူေသာ္လည္း အေဟာမတူရပါ။ မတူႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ နိမိတ္မပါလွ်င္ အေဟာမထြက္ေသာ ပညာျဖစ္ရာ ခိုင္လံုတိက်လွပါ၏။ နိမိတ္တို႔ကို ေလ့လာပါမ်ားလွ်င္ ဆန္းပညာခြင္၌ ေပါက္ေျမာက္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဆန္းပညာသည္ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးကို ဆက္စပ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ရွားပါးေသာ ေလာကီပညာရပ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သေဘာအေျခပိုင္ေအာင္ မျပတ္ေတြးႀကံေနပါေလ။ ဆိုလိုရင္းကို အရသာရွိရွိ သိနားလည္လာေသာအခါမွ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
မူလအေဟာမ်ားကို သိထားရမည္
            လူတစ္ဦး ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ေကာင္းကိ်ဳး ဆိုးျပစ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစားထိုက္သူ ဟုတ္၏/မဟုတ္၏ ကို အားအနည္းအမ်ား ေ၀ဖန္ေဟာေျပာျခင္းသည္ မူလအေဟာမ်ား ေဟာျခင္းပင္ ျဖစ္၏။
            မူလသဘာ၀သည္ ေကာင္းက်ိဳးမည္မွ် ေပးမည့္သူ၊ ဆိုးက်ိဳးမည္မွ် ေပးမည့္သူဟူ၍ ေဖာ္ျပၿပီးသား ျဖစ္ေလသည္။ ဤမူလ သဘာ၀အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ရပ္တည္ၿပီးမွသာ ကာလရွည္၊ ကာလတို ဒသာအပိုင္းအျခားမ်ားျဖင့္ ဘယ္ပံုေကာင္းေတာ့မည္ ဆိုးေတာ့မည္တို႔ကို ေဟာရာ၏။
            မူလအက်ိဳးေပး ေကာင္းအားနည္းပါးသူ တစ္ဦးကို ကာလအပိုင္းအျခား အေဟာတြင္ အလြန္တရာ ေကာင္းလွသည္ကို ေတြ႕ေသာ္လည္း အလြန္အမင္း အက်ိဳးမေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိထားရမည္။ ဆိုးက်ိဳးေပးမည့္ ကာလႏွင့္ ႀကံဳလွ်င္မူ အဆိုးဘက္သို႔ ပို၍ အေလးသာေၾကာင္း သိရပါမည္။
            ထို႔အတူ မူလအက်ိဳးေပး အားေကာင္းသူ တစ္ဦးအား ဆိုးက်ိဳးေပးႏိုင္သည့္ ကာလတြင္ အဆိုးအလြန္အကၽြံ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ခ်င့္ခ်ိန္၍ေဟာရမည္။
            မူလဇာတာပံုႏွင့္ နာမည္အဂၤါၿဂိဳဟ္မ်ားက အိမ္ေထာင္ေရး အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၿပီး ေရာက္ဆဲ အသက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္ေရး ပ်က္ႏိုင္စရာ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရေသာ္မွ အိမ္ေထာင္ပ်က္ရမည္ဟု မေဟာႏိုင္ေတာ့ေခ်။
မူလအေဟာကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္
၁။ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအား
၂။ ရုပ္ဆင္းလကၡဏာ (ဣ႒၊ အနိ႒)အား
၃။ နာမည္၏ အဂၤါအား
            ဤသံုးခ်က္ကို ပင္မအေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ေဟာေျပာရ၏။ ဤသံုးခ်က္စလံုးတြင္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား ေပၚလြင္ေနေၾကာင္း သိရမည္။
ကာလအပိုင္းအျခားအေဟာ
၁။ ဇာတာရွင္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္ ကာလတြင္ ေကာင္းအားပိုၿပီး မည္သည့္ ကာလတြင္ ဆိုးအားပိုမည္။ (အျဖစ္အားႏွင့္ အပ်က္အားကို သိရန္)
၂။ မည္သည့္အရာသည္ ေကာင္း၍ မည္သည့္အရာသည္ ဆိုးသည္။
၃။  မည္သည့္အရာသည္ အက်ိဳးေပး၍ မည္သည့္အရာသည္ အက်ိဳးယုတ္သည္။
၄။ မည္သည့္အခါတြင္ မည္သည့္နိမိတ္မ်ားသည္ ေကာင္းနိမိတ္မ်ားျဖစ္၍ မည္သည့္နိမိတ္မ်ားသည္ ဆိုးနိမိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို သိရွိရန္။
၅။ ဆိုင္ရာ ဒသာကာလအတြင္း ဆိုင္ရာနိမိတ္မ်ား မေပၚေသးဟုဆိုလွ်င္ မ်က္ျမင္ကိန္းတြင္ လာေသာေန႔၊ လာေသာအခ်ိန္ အဆံုးအျဖတ္ကိုယူ၍ အေကာင္းဘက္သို႔ လိုက္၍ေဟာျခင္း၊ အဆိုးဘက္သို႔ လိုက္၍ေဟာျခင္း ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၆။ ေလာေလာဆယ္ အေရးႀကီးေသာ အဆံုးအျဖတ္အေမးမ်ားကို ေမးလာပါက ဦးစြာ အထိုင္ကိုၾကည့္ရႈဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ အေမးဆင့္၍ တေဘာင္ဓါတ္ကို နားေထာင္ျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ေပၚေပါက္ေသာ ေကာင္းဆိုးနိမိတ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ဒသာကိန္းကြက္အေပၚတြင္ ဆိုင္ရာနံၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အေနအထားအားတို႔ကို စစ္ေဆး၍ ဆံုးျဖတ္ေပးရေပသည္။
၇။ ေရွ႕ေရးကို ႀကိဳတင္သိလို၍ ေမးျမန္းခဲ့ပါက ကိန္း၏ အားႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းအားတို႔ကို တိုင္းဆၿပီး အႀကံေပး ေဟာေျပာရသည္။ ဆန္း၀င္ရန္ အႀကံေပး ေဟာေျပာျခင္းသာျပဳ၍ အတတ္အခ်ပ္ေဟာေျပာမႈကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ (နိမိတ္မပါဘဲ အတတ္ေဟာႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဒသာကာလအတြင္း ပစၥကၡက်က်သာ နိမိတ္ယူ ေဟာေျပာရေလသည္။)

ဓါတ္ယၾတာက႑
          ဤဆန္းေဗဒင္ပညာသည္ အေဟာသက္သက္မွ် ၿပီးေသာ ပညာမဟုတ္ေခ်။ လူတို႔ အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ ဣ႒ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတို႔ကို ခံစားထိုက္ေသာသူမ်ားအား ရရွိခံစားေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ႏွင့္ အနိ႒ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳေနရပါက ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ဤပညာ၏ အဘိုးတန္ဆံုး၊ အေရးအပါဆံုး အသဲႏွလံုးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
            ေကာင္းမည့္အခါကာလအတြင္း ေကာင္းဌာနမွ ေကာင္းနိမိတ္မ်ားေပၚေပါက္ရန္ ကိန္းအလိုက် ဓါတ္မ်ားျဖင့္ ဆန္း၀င္ေအာင္ စီမံဖန္းတီးေပးျခင္းသည္သာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားရကိန္း ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုးသည့္ကာလ ဒသာပိုင္းအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအတြက္ ဓါတ္ယၾတာ ျပဳ၍မရေခ်။ ထို႔အတူ ကိန္းတြင္ ခိုက္ေသာ ပ်က္ေသာ ဆိုးေသာ ထြက္ေသာ အရာမ်ားကို ေကာင္းရန္၊ ၀င္ရန္ ဓါတ္ယၾတာျပဳလုပ္၍ မရေခ်။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
            ဆိုးေသာကိန္း၏ ကာလအတြင္း အဆိုးေက်ေပ်ာက္ရန္၊ ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္မွာမူ ကာယကံရွင္က တိက်ရိုေသစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါက အဆိုးမ်ားေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း ေက်ေပ်ာက္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခါမလပ္ စီမံေပးရမည္။

ဆက္ရန္ . . 
ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္


ဤသစၥာခံေဗဒင္ပညာသင္တန္းအား သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး မင္းေက်ာ္ေဇာ္သည္လည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွားပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ ဤသင္တန္းမူအား ျမန္မာ့ရိုးရာ ပညာရပ္မ်ား ေမွးမိွန္မေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊  ျမန္မာ့ရိုးရာပညာရပ္မ်ားအား ေလ့လာလိုေသာ ၀ါသနာရွင္မ်ား အတြက္လည္းေကာင္း ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ၾကည္(ေသသ၀ိဇၨာ) မွေစတနာျဖင့္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀၍ ပညာဒါနျပဳပါသည္။

အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ရည္ရြယ္လွ်က္ 

aha


No comments:

Post a Comment