ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, July 8, 2012

သစၥာခံ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း-2)


ေဗဒင္ေဟာေတာ့မည္ဆိုလွ်င္
၁။ လာေရာက္သူသည္ ဆရာ၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ မည္ကဲ့သို႔ ေနရာယူထုိင္သည္ကို မွတ္သားရမည္။ ေမးသူသည္ ဆရာ၏ လက္်ာဘက္မွ ထိုင္ျခင္း၊ လက္၀ဲဘက္မွ ထိုင္ျခင္း၊ အလယ္တည့္တည့္မွ ထိုင္ျခင္းတို႔ကို မွတ္သားရမည္။ ယႀတာျပဳျခင္း အေကာင္းအဆိုး အေဟာထုတ္ရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
၂။ တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ျခင္း၊ ရာဇထိုင္ထိုင္ျခင္း၊ ႀကံဳ႕ႀကံဳ႕ထိုင္ျခင္း၊ ဒူးတစ္ဖက္ေထာင္ တစ္ဖက္လွဲထိုင္ျခင္း၊ ေရာ့တိေရာ့ရဲ ေျခဆင္းေျခဆန္႔ ေျခပိုက္လက္ပိုက္ထိုင္ျခင္းတို႔ကို တြဲဖက္၍ မွတ္သားရမည္။
၃။ ေမြးသကၠရာဇ္၊ နာမည္ စသည္တို႔ကို ေမးစဥ္ ၾကားရေသာ တေဘာင္၊ ေမးသူ၏ လႈပ္ရွားမႈ အမူအရာမ်ားကို မွတ္သားရမည္။
၄။ လာေရာက္ေသာ ေန႔ကို ကံနိမိတ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္သားရမည္။ ေရာက္လာေသာ အခ်ိန္ကိုလည္း တိတိက်က် မွတ္သားရမည္။
၅။ ေမြးသကၠရာဇ္ ရက္၊ လမ်ားကို စတင္တြက္ခ်က္၍ ရေသာ ကိန္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေရးသားစီစဥ္ၿပီးလွ်င္ ဆရာ့ဘက္မွ ျပဳဘြယ္ကိစၥမ်ား ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္၍ စတင္ေဟာေျပာရန္ ျဖစ္ၿပီဟု ဆိုရပါမည္။
 


            ဆရာ၏ေရွ႕ေမွာက္၌ ဆရာ၏ ၀ဲယာမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ေနရာယူထိုင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္၀ဲဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္၍ ထိုင္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူသည္ အနိ႒ အားသာေန၏၊(၀ါ) ဆိုးအားသာေန၏။ ထိုသူ အေရးထား၍ သိခ်င္ေနေသာ ကိစၥသည္ အဆိုးျဖစ္၏။ ထိုသို႔ အဆိုးအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေဗဒင္ေမးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဥပမာ . . .
Ø  အလုပ္မွ အေရးယူခံထားရသူက အလုပ္အတြက္ စိုးရိမ္၍ ရာထူးက်မလား . . .
Ø  အိမ္မွ ဆင္းေပးရေတာ့မလား . . .
Ø  အမႈရႈံုးမလား၊ ရႈံးလွ်င္ ေထာင္ဒါဏ္ ေငြဒါဏ္ ခံရမွာလား . . .
Ø  ေငြပစၥည္း စသည္ ေပးလိုက္သူမွာ လိမ္ေကာက္သြားပလား . . .
Ø  ေနမေကာင္းသူ အသက္ခ်မ္းသာပါ့မလား . . .
Ø  ခရီးသြားသူ ျပန္လာပါ့မလား။ ေဘးေတြ႕ေနလား . . .
Ø  အိမ္ေထာင္ကြဲမလား။ ပ်က္မလား . . .
Ø  ကုန္ရႈံုးမလား . . .
            စသည့္ အဆိုး (အနိ႒) ကို အလိုမရွိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေဗဒင္ေမးလာသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေလသည္။ အနိ႒ဘက္သို႔ ဦးစားေပး၍ သိခ်င္ေနသည္။ ဤအခ်က္မ်ားမွာ ေမးသူ၏ စိတ္၌ ပဓာန မဟုတ္ပါ။ ဤတြင္ ကိန္းပံုမ်ားကို ၾကည့္၍ အထြက္အပ်က္ (အနိ႒) အေၾကာင္းနိမိတ္၊ အနိ႒ အက်ိဳးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္၍ ေဟာေျပာရမည္။ (ဥပေဒသ)
            ဆရာ၏ ေရွ႕တည့္တည့္ တူရူမွ ထိုင္၍ ေမးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ မတ္တပ္ထုိင္လ်က္ ေမးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ဣ႒ႏွင့္ အနိ႒) အား မွ်တသူ ျဖစ္၏။ ထိုသူ၏ စိတ္၌ ေဗဒင္ေမးရျခင္း အေၾကာင္းသည္ စံုစမ္းရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္သိထားခ်င္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ မွ်တေသာစိတ္ျဖင့္ အေကာင္းေရာ အဆိုးပါ ပါ၀င္ေနမည္ ျဖစ္ပါ၏။
            ၎ဦးစားေပး သိခ်င္ေနေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထစ္ေငါ့ေနျခင္း၊ ေကာင္းဆိုးအေျဖ မေပၚေသးျခင္း၊ ေရွ႕ဆက္ရမလား၊ ဆုတ္ရမလား၊ ေကာင္းမလား၊ ဆိုးမလား ႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ ျဖစ္သည္။
ဥပမာ . . .
Ø  လုပ္ထားေသာလုပ္ငန္း တိုူတက္လာႏိုင္၊ မလာႏိုင္ . . .
Ø  အလုပ္ေလွ်ာက္ထားတာ ရပါ့မလား . . .
Ø  လက္ထပ္ဘို႔ စီစဥ္ထားတာ ေအာင္ျမင္ပါ့မလား . . .
Ø  အလွဴအတန္းလုပ္ခ်င္တာ အထေျမာက္ပါ့မလား . . .
Ø  ေငြေခ်းထားတာ ရႏိုင္ပါ့မလား . . .
            ဟူေသာ ေကာင္းဆိုး ဘယ္ညာ ခ်ိန္ခြင္ကဲ့သို႔ ယိမ္းယိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းဟု သိမွတ္ရမည္။
            ဆရာ၏ လက္်ာဘက္မွ ေနရာယူထိုင္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆရာ၏ လက္်ာဘက္ဆီသို႔ ယိမ္းယိုင္ၿပီး ထိုင္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူအေလးထား သိခ်င္ေနေသာ ကိစၥသည္ (ေကာင္းစားမွာ၊ တိုးတက္မွာ၊ ေအာင္ျမင္မွာ၊ လာဘ္ရမွာ ..  ရပါ့မလား) ဟု၀မ္းသာ စိတ္ခ်လို၍ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္၏။
ဥပမာ . . .
Ø  ရာထူးတိုးပါ့မလား
Ø  အေမြရမလား
Ø  အိမ္တိုက္ကား စသည္ ရဘို႔ ၀င္ဘို႔ ကိစၥ
Ø  ႏိုင္ငံျခား သြားရမလား
Ø  ဆုလာဘ္ ဂုဏ္ထူး ရပါ့မလား
ေငြ၀င္ဘို႔ကိစၥ ၀င္ပါ့မလား . . . ဟူေသာ အေကာင္း (ဣ႒) ဘက္မွ စိတ္ေမာေန၍ ေသခ်ာစိတ္ခ်ရန္ သိခ်င္၍ ေမးလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားရပါမည္။
မွတ္ခ်က္            ။ ဤအထိုင္ (၃)ပါးကို ၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ ဣ႒ အနိ႒ တို႔ကို ခြဲျခားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဗဒင္ေမးသူက အထက္ပါတို႔မွလြဲ၍ အျပန္အားျဖင့္ ေမးခဲ့ေသာ္ လက္၀ဲဘက္မွ ထိုင္ေသာ္လည္း “ရာထူးတိုးမလား” “ႏိုင္ငံျခားသြားရဘို႔ ျမင္သလား” “ကား၀ယ္ျဖစ္ပါ့မလား” အစရွိေသာ (ဣ႒) အေမးမ်ားကို ေမးခဲ့ေသာ္ (အနိ႒) အေျဖအျဖစ္ “ရာထူးတိုးဖို႔တြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္” “ကား၀ယ္ယူလွ်င္ အရႈပ္အရွင္းေပၚလာမည္” ဟူေသာ အေဟာသာ ဧကန္ ေဟာရပါမည္။ ထူထားေသာ ကိန္းမ်ားတြင္ အေကာင္း အ၀င္အထြက္ ေတြ႕ေသာ္မွ ဆန္းမ၀င္ေတာ့ သျဖင့္ ပ်က္ျပားသြားရေပသည္။ အထြက္၊ အပ်က္ဌာနမ်ားမွ ဆန္းမ၀င္ေသာ အေၾကာင္းတို႔ ၀င္လာခံစားရသျဖင့္ မေကာင္း အနိ႒ အပ်က္တို႔သာ ေဟာရေလေတာ့သည္။
            ထို႔နည္းအတူ လက္်ာဘက္မွ ထိုင္ေသာ္လည္း “ေငြလိမ္ခံရမလား” “ရာထူးက်ဖို႔ ရွိသလား” ဟူေသာ အေမးမ်ိဳးကို ေမးလာခဲ့ေသာ္ “လိမ္ၿပီးသြားေသာ္လည္း ျပန္ရမည္” “ရာထူးက်ဖို႔ေပၚေသာ္လည္း အလိုလို ကူညီသူေပၚလာၿပီး ေျပေပ်ာက္သြားမည္” ဟူ၍သာ ဧကန္ ေဟာရာ၏။
            သူ၏ မူလတိုင္တြင္ ေကာင္းဌာနရွိ ဣ႒ၿဂိဳဟ္မ်ား ဆန္း၀င္ေသာ နိမိတ္မ်ား အျဖစ္မ်ားေသာေၾကာင္း အဆိုး အနိ႒မ်ား ေျပေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဗဒင္ေမးသူ၏ အထိုင္သည္လည္း ဆန္းက်င္ျခင္း ဆန္း၀င္ျခင္း ျဖင့္သာလွ်င္ အေျဖေပး ဆံုးျဖတ္ ေဟာေျပာရပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ နိမိတ္ပံုမ်ား ျဖစ္သည့္ ဣ႒ထိုင္ အနိ႒ထိုင္မ်ားသာ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိန္းခန္းႏွင့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ သဘာ၀ျဖစ္၍ ကံႏွင့္ မပတ္သက္ပါ။ နိမိတ္ တေဘာင္တို႕သည္ ကံႏွင့္ ပတ္သက္သျဖင့္ ကိန္းကို ပယ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ ကိန္းသည္ ေရွာင္၍ရသည္။ ေဆာင္၍ ရသည္။ (ေရွာင္ခ်င္ေရွာင္ ေဆာင္ခ်င္ေဆာင္ မိမိသေဘာမွ်သာ ျဖစ္သည္) ဤေရာဂါ ေ၀ဒနာသည္ ဤအစာျဖင့္ မတည့္ဟူသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္သည္။ ေရွာင္ခ်င္ေရွာင္ စားခ်င္စား၊ ေရွာင္လွ်င္ အနာမတိုး၊ စားလွ်င္ အနာတိုးမည္မွာ သဘာ၀ဓါတ္မ်ား၏ သေဘာမွန္သာ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ကံက စီရင္ေသာ အနာမ်ားျဖစ္လွ်င္ ေရွာင္၍ ေဆာင္၍ အခ်ီးႏွီးသာျဖစ္ရာ ကိန္းကိုပယ္ႏိုင္ ေဖာက္ႏုိင္ေလသည္။ ကိန္းႏွင့္ ကံကိုခြဲ၍ထားေသာ ပညာႀကီးျဖစ္၍ ကြဲျပားမွ သေဘာပိုင္မွ အရသာရွိရွိ တတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္။
အထိုင္(၃)မ်ိဳးႏွင့္ လက္(၃)ေခ်ာင္း
            အထက္ေဖာ္ျပပါ အထိုင္(၃)မ်ိဳးအတိုင္းပင္ ဣ႒ႏွင့္ အနိ႒ နိမိတ္အဆံုးအျဖတ္ကို လက္(၃)ေခ်ာင္းကို ဆြဲခိုင္းေသာ နည္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။
            သိလိုစိတ္ျပင္းျပေနသူတစ္ဦးအား အေၾကာင္းအရာ တစ္မ်ိဳးအတြက္ ဆရာျဖစ္သူ၏ လက္(၃)ေခ်ာင္းကို စူးစူးစိုက္စိုက္ အာရံုထား၍ အဆြဲခိုင္းရပါသည္။ ဆရာ၏ လက္်ာလက္ (လက္ညွိဳး၊ လက္ခလယ္၊ လက္သူၾကြယ္) ၃ ေခ်ာင္းကို ေမွာက္ရက္ အေနအထားအတိုင္း ဓိဌာန္၍ ဆြဲေစရပါသည္။ ဤတြင္ ဆြဲသူသည္ (လက္ညွိဳး)ကို ဆြဲလွ်င္ အထိုင္တုန္းက လက္၀ဲႏွင့္ တစ္သေဘာတည္း ျဖစ္ေလသည္။ (လက္ခလယ္)သည္ အထစ္အေငါ့၊ ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ မရရာမႈ၊ (လက္သူၾကြယ္)သည္ လက္်ာႏွင့္ သေဘာခ်င္းတူသျဖင့္ အေကာင္းအဆိုးကို ဆံုးျဖတ္ ေဟာေျပာရေလသည္။
            “ေထာင္က်မလား” ဟုေမး၍ လက္ကို ဆြဲေသာအခါ (လက္ညွိဳး) ကို ဆြဲမိလွ်င္ “က်မည္ဧကန္” (လက္ခလယ္)ကို ဆြဲမိလွ်င္ “ထစ္ေငါ့ၿပီးမွ ၾကန္႔ၾကာၿပီးမွ လြတ္မည္” (လက္သူၾကြယ္)ကို ဆြဲမိလွ်င္ “ကြင္းလံုးကၽြတ္ လြတ္မည္ ဧကန္” ျဖစ္ေတာ့သည္။
            အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ဆရာသည္ ငါးပါးသီလခံယူထားျခင္း၊ ရတနာသံုးပါး မျပတ္ကိုင္းရႈိင္းသူ ျဖစ္ျခင္း၊ သစၥာ အဓိဌာန္ရွိသူ ျဖစ္ျခင္းတို႔ ရွိပါမွ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္ေလသည္။
လက္၀ဲဘက္မွထိုင္၍
(က) တင္ပလႅင္ေခြထိုင္လွ်င္             - အႀကံအစည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ယွက္သူေပၚ၍၊ ထိခိုက္နစ္နာေန၍၊ စိတ္ဆင္းရဲ၍ ေဗဒင္လာေမးသူ ျဖစ္မည္။
(ခ)  ရာဇထိုင္ခ်ိတ္၍ထိုင္လွ်င္           - အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနဲျဖစ္ရ၍၊ ကိုယ့္ထက္နိမ့္က်သူမ်ားက တိုက္ခိုက္ေနွာင့္ရွက္၍၊ အစိုးရအမႈအခင္းတစ္ခုခု ႀကံဳေတြ႕ရ၍ ေဗဒင္ေမးလာသူ ျဖစ္မည္။
(ဂ)  ႀကံဳ႕ႀကံဳ႕ထိုင္လွ်င္                   - မိတ္ေဆြတို႔ႏွင့္ ရန္ႀကံဳ၍ အႀကံအစည္ပ်က္၍ ေဗဒင္လာေမးသူ ျဖစ္မည္။
(ဃ) ဒူးတဖက္ေထာင္တဖက္လွဲထိုင္  - အေျပာင္းအေရြ႕ လႈပ္ရွားေရြ႕လ်ားျခင္းအတြက္ ေဗဒင္လာေမးသူ ျဖစ္မည္။
(င)  ေရာ့တိေရာ့ရဲ ေျခဆင္းျခင္း၊ ေျခကိုပိုက္ျခင္း၊ လက္ပိုက္ျခင္း   - အိမ္တြင္းေရးအပူသင့္၍၊ ျပႆနာေပၚ၍၊ အေျခအေနဆိုးမ်ား ေပၚေပါက္လာ၍၊ အိမ္ေထာင္ေျပာင္းလို၍ အလုပ္အကိုင္မဲ့၍ အႀကံဥာဏ္ကုန္ေန၍ ေဗဒင္လာေမးသူ ျဖစ္မည္။
အလယ္မွထိုင္၍
(က) တင္ပလႅင္ေခြထိုင္လွ်င္             - နဂိုအေျခအေနထက္ တိုးတက္လာသူ၊ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လို၍ စီးပြားေရးရာထူး ျမဲမျမဲ သိလို၍ ေမးလာသူ ျဖစ္မည္။
(ခ)  ရာဇထိုင္ခ်ိတ္၍ထိုင္လွ်င္           - အေျခအေန တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာသူ၊ ထို႔ထက္ပို၍ ေအာင္ျမင္ရန္ ရွိေသးလားဟု ေမးလာသူ၊ ၎၏ ေဘးရန္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္လို၍ ေမးလာသူ ျဖစ္မည္။
(ဂ)  ႀကံဳ႕ႀကံဳ႕ထိုင္လွ်င္                   - ေကာင္းမႈျပဳလို၍ လာေမးသူ၊ အေပါင္းအေဖာ္ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ လာေမးသူ ျဖစ္သည္။
(ဃ) ဒူးတဖက္ေထာင္တဖက္လွဲထိုင္  - ကူးသန္းသြားလာ လုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္သည္။ အသြားအလာ အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ ကူးသန္းရမည့္ ကုန္ပစၥည္းတို႔ကို သိလို၍ လာေမးသူ ျဖစ္မည္။
(င)  ေရာ့တိေရာ့ရဲ ေျခဆင္းျခင္း၊ ေျခကိုပိုက္ျခင္း၊ လက္ပိုက္ျခင္း   - အိမ္ေထာင္ေရး အပူသင့္လာသူ၊ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာသူ၊ အလုပ္အကိုင္ ပ်က္စီးထိခိုက္၍ ေဗဒင္ေမးလာသူ ျဖစ္မည္။
လက္်ာဘက္မွထိုင္၍
(က) တင္ပလႅင္ေခြထိုင္လွ်င္             - အေျခအေနမ်ား၊ အႀကံအစည္မ်ား တိုးခ်ဲ႕လို၍ ေဗဒင္ေမးလာသူ၊ ယခုအခါမွ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ရွိသည့္သူ ျဖစ္မည္။
(ခ)  ရာဇထိုင္ခ်ိတ္၍ထိုင္လွ်င္           - ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ တိုးတက္လို၍ ေမးလာသူ၊ တန္ခိုးၾသဇာ ပိုမိုႀကီးလို၍ ေမးလာသူ ျဖစ္မည္။
(ဂ)  ႀကံဳ႕ႀကံဳ႕ထိုင္လွ်င္                   - အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းလို၍ ေမးလာသူ၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း၍ ေမးလာသူျဖစ္မည္။
(ဃ) ဒူးတဖက္ေထာင္တဖက္လွဲထိုင္  - ခရီးသြားလို၍၊ လုပ္ငန္းေနအိမ္ေျပာင္းလဲလို၍ ေမးလာသူျဖစ္မည္။
(င)  ေရာ့တိေရာ့ရဲ ေျခဆင္းျခင္း၊ ေျခကိုပိုက္ျခင္း၊ လက္ပိုက္ျခင္း   - အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ ေၾကာင့္က်ပူပန္မႈျဖင့္ ေမးလာသူ၊ စီးပြားႏွင့္ အိမ္ေထာင္အတြက္ ေမးလာသူ ျဖစ္မည္။အတိတ္ နိမိတ္ႏွင့္ တေဘာင္မ်ား
            ေဗဒင္လာေမးသူ၏ အသက္ ႏွစ္ လ စသည္တို႔ကို မသိရခင္ကပင္ ေမးသူ၏ ကံနိမိတ္က ျပသေနေသာ နိမိတ္မ်ားသည္ ေဗဒင္ေဟာသူ ဆရာတို႔အတြက္ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ မိမိေရွ႕ေရးဘ၀တြင္ အေရးႀကီးေသာ ကံၾကမၼာ အဆံုးအျဖတ္အတြက္ သိခ်င္စိတ္ေဇာအျပည့္ျဖင့္ ေရာက္လာသူတိုင္းတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ နိမိတ္ တေဘာင္မ်ားသည္ ထင္ထင္ရွားရွား ေပးလာျမဲ ျဖစ္ပါသည္။
            ေဗဒင္ေမးသူက သိခ်င္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥပါလာ၍ အေမးကို ေျဖဆိုဆံုးျဖတ္ရျခင္းသည္ ပိုမိုလြယ္ကူ၏။ သိခ်င္ေသာ အေရးႀကီး ကိစၥပါမလာသူတို႔မွာ တခါတရံ နိမိတ္ထူးမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ ဆရာက ဆံုးျဖတ္ေဟာေျပာမႈကို ႀကိဳတင္ေဟာေျပာႏိုင္၏။ ဤကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္ေနသူမ်ား မဟုတ္လွ်င္မူကား ဆန္းေဗဒင္၏ ကိန္းခန္း အတိုင္းသာလွ်င္ ေဟာေျပာရေလေတာ့သည္။ ထိုသူတို႔မွာ ဆရာ၏ အႀကံဥာဏ္ကို အလိုရွိေသာေၾကာင့္ လာေရာက္တိုင္ပင္ ေတာင္းခံရန္ လာျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။
၁။ ေဗဒင္ေမးသူသည္ ရယ္ေမာလ်က္ေမးျခင္း၊ ေမးစဥ္ ရယ္ေမာသံကို ၾကားရျခင္းသည္ ေမးသူ ခရီးသြားရမည္။ ေရေၾကာင္းခရီးသြားလွ်င္ အႏၱရာယ္ေတြ႕မည္။ ေခြး၊ ေျမြ၊ ကင္း၊ ပ်ား စသည္ အဆိပ္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားလည္း အကိုက္ခံရတတ္သည္။
၂။ ဒူးေပၚမွာ လက္တင္၍ ေမးျမန္းလာမူ စေနသမီးႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ တနလၤာႏွင့္ စေနသမီးတို႔ေၾကာင့္ အရွက္ရ အက်ိဳးယုတ္လိမ့္မည္။
၃။ နားကိုဆြဲကိုင္ရင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါမူ စေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစြပ္အစြဲ အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳလိမ့္မည္။
၄။ နဖူးကို စမ္း၍ ေမးပါက အစြဲတစ္ခုခုရွိသည္။ ရိုးရာစြဲ ရွိလိမ့္မည္။
၅။ ေမးကိုေထာက္လ်က္ ေမးပါက အိမ္တြင္းမွာ ခရီးသြားသူရွိသည္။ ေမးသူသည္ အျမင့္မွ မေတာ္တဆ လဲက်ခဲ့သည္။
၆။ ႏွာေခါင္းကို ကိုင္ရင္းေမးပါက ခရီးသြားသူ တစ္ဦးဦးအတြက္ ေဗဒင္လာေမးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမးသူသည္လည္း စိတ္ႏွလံုး မသာမယာရွိသည္။
၇။ ႏွာေခါင္းကို ဆိပ္၍ ေမးျမန္းပါက ထိုသူ၏အိမ္၌ ေရာဂါသည္ လူနာရွိသည္။ မရွိလွ်င္ လာလိမ့္မည္။
၈။ ပါးစပ္ကို တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ သုတ္၍ ေမးပါက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တရားတေဘာင္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ စကားမ်ားရကိန္း ရွိသည္။
၉။ အထက္ႏႈတ္ခမ္း၊ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကို ဆိတ္၍ ေမးပါက ေငြေၾကး ကုန္က်ဖို႔ ရွိသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ စိတ္ဆိုးရလိမ့္မည္။
၁၀။ သြားၾကားကို တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ထုိးလွ်က္ ေမးပါက ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ အပ်ိဳလူပ်ိဳ အစစ္မဟုတ္၊ အိမ္ေထာင္ႀကီးရွိသူႏွင့္ ေပါင္းဖက္ေနရသူ ျဖစ္သည္။
၁၁။ မ်က္စိကို သုတ္၊ ႏွပ္ညွစ္လ်က္ျဖစ္ေစ ေမးပါက ၁၀ ရက္အတြင္း ေလာေလာဆယ္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ထြက္ကိန္းရွိသည္။
ဎ၂။ ေခါင္းကို ငဲ့ေစာင္းလွ်က္ လက္ကိုေထာက္လွ်က္ ေမးပါက လက္ရွိအဆင့္အတန္းက က်ေလွ်ာဖို႔ အေၾကာင္းရွိသည္။
၁၃။ ဆံထံုးကို ေမးဆဲကာလ ျပင္ဆင္ကိုင္တြယ္သည္ကို ေတြ႔ရပါက အိမ္ေထာင္ဆက္၊ ရီးစားဆက္ ၂ႀကိမ္၊ ၃ႀကိမ္ ရွိသည္။
၁၄။ ဆံပင္ကို ဆြဲသပ္လွ်က္ ေမးပါက အႀကီးအကဲႏွိပ္စက္မည္။ အမႈအခင္းလည္း ျမင္သည္။
၁၅။ ေဗဒင္ေမးစဥ္ တစ္ဦးဦးက ထိုင္လွ်က္မွ အိပ္လွ်က္အေနအထားသို႔ ေျပာင္းျခင္းကို ေတြ႕ရလွ်င္ ေမးသူသည္ အိမ္ယာျပဳမည့္ အႀကံအစည္ရွိသည္။ ခရီးလည္းရွိသည္။ (နာေရးေမးေသာ္ မလြတ္)
၁၆။ လည္ေခ်ာင္းကို စမ္းလ်က္ေမးပါက အိမ္ေထာင္ပ်က္ခဲ့ရမည္။ အပ်ိဳလူပ်ိဳျဖစ္ေသာ္ ရီးစား ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ရွိၿပီး တဏွာကိစၥ တိတ္တဆိတ္ ႀကံစည္ခဲ့သည္။
၁၇။ မ်က္ႏွာကို ပ၀ါ၊ လက္ကိုင္ပ၀ါ တစ္ခုခုႏွင့္သုတ္၍ ျဖစ္ေစ၊ လက္၀ါးကို သုတ္၍ျဖစ္ေစ ေမးခဲ့ေသာ္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ၀င္လာမည္။ အပ်ိဳလူပ်ိဳျဖစ္လွ်င္ မဂၤလာျပဳရေတာ့မည္။
၁၈။ ေမးစဥ္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္သည့္ နိမိတ္ကို ေတြ႕ေသာ္ ခရီးသြားရန္ျမင္သည္။
၁၉။ မိန္းမထိုင္ထိုင္၍ ေျခေထာက္ကို ကိုင္ကာေမးေသာ္ ခရီးမွ ျပန္ခဲ့ၿပီ။
၂၀။ မိမိလက္ကို မိမိဆြဲ၍ ေမးပါက အစြပ္အစြဲ ခံရလိမ့္မည္။
၂၁။ လက္ကိုယွက္၍ ေမးခဲ့ပါက မိမိေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သားသမီးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနဲ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။
၂၂။ လက္ထိပ္ကို ဆိပ္၍ ေမးပါက အဆိပ္ရွိေသာ သတၱ၀ါ ကိုက္ခဲခံရလိမ့္မည္။
၂၃။ ဒါး၊ ဒုတ္ တခုခုနိမိတ္ တေဘာင္ကို ေတြ႕ရ ၾကားရပါက ေမးသူအိမ္တြင္ နာတာရွည္ လူမမာရွိသည္။ အိမ္ ႏွစ္ခါ သံုးခါ ေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။
၂၄။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေမးရာတြင္ ျဖစ္ေစ တင္ပလႅင္ေခြ၍ ေမးေသာ္ မသြားျဖစ္။ မလာႏိုင္။ မေျပာင္းေရႊ႕ရေသး။
၂၅။ ေဗဒင္ေမးသူျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ ဟိုမွသည္ ဂဏာမၿငိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလႈပ္ရွားပါက သူသည္ အိမ္ေျခယာေျခ အတည္တက်မရွိေသး။ အိမ္ေျပာင္းရန္ အႀကံအစည္ ရွိသည္။
၂၆။ ထုိင္ေနေသာ ေနရာမွ ေနာက္သို႔ အနည္းငယ္ဆုတ္၍ ထိုင္ၿပီးေမးပါက ႀကီးသူအတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျခင္း။ ႀကီးသူက ႏွင္ခ် ႏွင္ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္မည္။
၂၇။ ညာဘက္တင္ပါးကို စမ္း၍ ေမးပါက ေယာက္်ားျဖစ္လွ်င္ ဥစၥာေပ်ာက္အံ့။ မိန္းမျဖစ္လွ်င္ ခင္ပြန္းလင္ ရအံ့။
၂၈။ ၀ဲဘက္တင္ပါးကို စမ္း၍ ေမးပါက ေယာက္်ား ျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ ခင္ပြန္းရအံ့။
၂၉။ ညာဘက္ေပါင္ကို စမ္း၍ ေမးပါက အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ေယာက္်ား၀င္လာမည္။ တိုးလာမည္။
၃၀။ လက္၀ဲေပါင္ကို စမ္း၍ ေမးပါက အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း မိန္းမငယ္ ၀င္လာမည္။
၃၁။ ညာလက္ညွိဳး၊ လက္မမ်ားကို ဆုတ္လွ်က္ ေမးပါက အိမ္မွာ နာတာရွည္ သူငယ္ရွိသည္။
၃၂။ ရွိခိုးသည့္ နိမိတ္ တေဘာင္မ်ားကို ေတြ႕ရေသာ္ သားခ်င္း တစ္က်ိပ္ေက်ာ္ရွိသည္။ လူနာအတြက္ ေမးေသာ္ ျပင္းထန္စြာ ခံရမည္။
၃၃။ ညာဒူးကိုေထာင္ ဘယ္ဒူးကိုလွဲ၊ ညာဒူးေပၚ လက္တင္လွ်က္ေမးေသာ္ အေျခအေန အနိမ့္မွ အျမင့္သို႔ ေရာက္ေတာ့မည္။
၃၄။ ေနာက္ကို လက္ေထာက္၍ ေမးေသာ္ အျမင့္မွ အနိမ့္သို႔ ေလွ်ာက်ခဲ့သည္။ က်ေတာ့မည္။
၃၅။ ေျခကို ဆိတ္၍ေမးေသာ္ အဆိပ္ရွိသတၱ၀ါ ကိုက္ခဲမည္။ အထူးသတိျပဳေလ။
၃၆။ တေတာင္ဆစ္ကို စမ္း၍ ေမးပါက သတ္မႈ၊ ျဖတ္မႈ၊ ရန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈအခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။
၃၇။ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ ထပ္လွ်က္ ေမးပါက မဂၤလာေဆာင္မႈ ျပဳရေတာ့မည္။
၃၈။ ခ်ိဳင္းကို မ၍ ေမးပါက ႀကီးစြာ ဥပါဒ္ေရာက္ေတာ့မည္။
၃၉။ အလ်ားေမွာက္ေသာ နိမိတ္ကို ေတြ႕ရပါက အႀကံအစည္ မေအာင္ျမင္၊ အပ်က္အစီး အဆံုးအရႈံးမ်ားသည္။
၄၀။ ေျခဆင္းေသာ နိမိတ္ကို ေတြ႕ရပါက အသက္တိုလိမ့္မည္။
၄၁။ ေျခကိုလိမ္ေနသည့္ နိမိတ္ကို ေတြ႕ရပါက အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရလိမ့္မည္။
၄၂။ လက္မကို ဆြဲ၍ ေမးပါက သူတစ္ထူးက မစလိမ့္မည္။ လူအိုမ်ား မုဆိုးမမ်ားႏွင့္ စကားေျပာရလိမ့္မည္။ အပ်ိဳျဖစ္လွ်င္ မုဆိုးမ သားသမီးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္။ အႀကံအစည္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အမႈျဖစ္လိမ့္မည္။
၄၃။ လက္ညွိဳးကို ဆြဲလွ်က္ ေမးပါက အမႈအခင္း ျဖစ္မည္။
၄၄။ လက္ခလယ္ကို ဆြဲလွ်က္ ေမးပါက အႀကံအစည္ ခၽြတ္ေခ်ာ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွ႕အဖို႔မွာ သင့္ေတာ္မည္။
၄၅။ လက္သူၾကြယ္ကို ဆြဲ၍ ေမးပါက လာဘ္ေကာင္း စုတ္ေကာင္း ရေတာ့မည္။
၄၆။ လက္သန္းကို ဆြဲလွ်က္ ေမးပါက ငယ္သူႏွင့္ စကားေျပာရန္ ရွိသည္။
            အထက္ပါ နိမိတ္တေဘာင္မ်ားသည္ကား ပညာရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္ အမွတ္အသားထားၿပီး ေသာေျပာခဲ့ေသာ နိမိတ္ တေဘာင္ အေဟာအယူအဆမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတပါး ေဗဒင္ေမးသူ၌ သိလိုစိတ္ေဇာ ျပင္းစြာရွိလွ်င္ ဆရာက ၎၏အေမးကို စူးစမ္း၍ ထိုခဏ၌ ထူးျခားစြာ ေပၚလြင္ေသာ နိမိတ္တေဘာင္မ်ားကို ခံယူၿပီး ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အာရံုခံယူရာ၌ ၾကားရေသာ တေဘာင္ (၀ါ) အၾကားအသံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ နိမိတ္ပံုမ်ားမွာ မိမိ၏ အာရံု၌ (ဣ႒) (အနိ႒) ခြဲျခား ခံစားရပါမွသာ အေဟာထုတ္တိုင္း မွန္ပါသည္။
            “ေဗဒင္ဆရာဆိုတာ ကိန္းေလာက္တတ္ရံုနဲ႕ ဘယ္ေတာ့မွ မေက်ာ္ၾကားဘူး၊ ကံကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ သစၥာ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ျပည့္စံုရတယ္၊ ဒီေတာ့မွ အတိတ္ နိမိတ္ တေဘာင္ စနည္းေတြကို မိမိအလိုရွိတဲ့အတိုင္း အာရံုခံ ေဟာေျပာႏိုင္တယ္” (ဦးလႊမ္းမိုဃ္း၏ မိန္႔မွာခ်က္)
            ေဗဒင္ ေမးလာသူ ေရာက္ရွိၿပီး ေနရာယူ ထိုင္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေဗဒင္ေမးသည့္ေန႔သည္ ေဗဒင္ေဟာေျပာရာတြင္ အဆံုးအျဖတ္က႑၌ အေရးပါ အရာေရာက္ေလသည္။
            ေဗဒင္ေမးသည့္ေန႔သည္ ေမြးေန႔ ေမြးနံကဲ့သို႔ အေရးႀကီး ပါသည္။ ေဗဒင္ေမးသူမွာ အေၾကာင္းႀကီးငယ္ ေလာေလာဆယ္ ေပၚေပါက္ေနပါက (ေမးေန႔ ေမးခ်ိန္)သည္ ယင္းပစၥကၡ အေၾကာင္းႀကီးငယ္အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ အေရးပါေလသည္။
            ေမြးေန႔ ေမြးလ မသိသူမ်ား ေဗဒင္ေမးလာပါက ၎ေမးေန႔သည္ ၿဂိဳစ္စားတိုင္ကဲ့သို႔ထူၿပီး ေမးခ်ိန္ကို သက္ေရာက္တိုင္ကဲ့သို႔ ထူၿပီး ေဟာေျပာရေလသည္။

ဆက္ရန္ . . .
ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္

No comments:

Post a Comment