ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Monday, July 9, 2012

ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္၏ သစၥာခံ ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း-3)


ဆန္းေဗဒင္ ကိန္းခန္းတြက္ပံု


၀ဲယာတိုင္မူလတိုင္
ေကာဇာတိုင္

ၿဂိဳဟ္စားတိုင္

သက္ေရာက္တိုင္

ဒသာတိုင္

မူလတိုင္ႏွင့္ညွိ
            ၿဂိဳဟ္စားတိုင္ထူထားေသာ ဌာနႏွင့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ျပဳရန္မွာ မူလတိုင္ႏွင့္ ညွိရေလသည္။
            မည္သည့္ ဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္စားသနည္း။ ေကာင္းေသာဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္စားလွ်င္ ၿဂိဳဟ္စားတိုင္တြင္ ေကာင္းေသာဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ အက်ိဳးျပဳတတ္ျခင္း။ ဆိုးေသာဌာနရွိၿဂိဳဟ္စားလွ်င္ ၿဂိဳဟ္စားတိုင္တြင္ ဆိုးေသာဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို အထူး သတိျပဳရေလသည္။မူလတိုင္

ၿဂိဳဟ္စားတိုင္
ပံုစံအားျဖင့္-
တနဂၤေႏြသားတစ္ေယာက္သည္ သူ၏မူလတိုင္တြင္ ေအာက္ဆံုးရွိ ဆိုးေသာဌာနၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ ၿဂိဳဟ္စားသျဖင့္ ၿဂိဳဟ္စားတိုင္ ထူေသာအခါ အဆိုး အဂၤါၿဂိဳဟ္မွလာေသာ တိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုးဌာနမ်ားကိုသာ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ရမည္။
သက္ေရာက္ဒသာတိုင္မ်ား
          ဆန္းေဗဒင္ပညာ၏ အေရးႀကီးဆံုးႏွင့္ အလြန္လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ သက္ေရာက္ဒသာကာလ အႏုစိတ္တြက္ခ်က္ တိုင္ထူနည္းသည္ ေရွးအစဥ္အလာ ဆန္းေဗဒင္ ဆရာႀကီးမ်ား ဆရာစားထားၾကသည့္ ပညာပင္ ျဖစ္ေလသည္။
            ဆန္းဒသာတိုင္မ်ားကိုမွ မတတ္လွ်င္ ကိန္းခန္း အစစ္အမွန္ကို မသိေသးသျဖင့္ ေဗဒင္ေဟာျခင္း၊ ယၾတာေပးျခင္းမ်ားကို လံုး၀ျပဳ၍ မရပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ ယၾတာ စိတ္ကူးယဥ္ ကိန္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးလ ဒသာ (၃) မ်ိဳး
            သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ေသာ ကာလ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သံုးပိုင္းပိုင္း၍ တစ္ပိုင္းလွ်င္ ေလးလစီ ဒသာတိုင္ ေျပာင္းေလ့ရွိသည္။
Ø  ပထမ ေလးလသည္ သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဒသာကာလ ျဖစ္သည္။
Ø  ဒုတိယ ေလးလသည္ သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္မွ ကူးေျပာင္းလာေသာ ဓါတ္ဖက္ ဒသာကာလ ျဖစ္သည္။
Ø  တတိယ ေလးလသည္ ဒုတိယ ဓါတ္ဖက္မွ ကူးေျပာင္းလာေသာ မိတ္ၿဂိဳဟ္၏ ဒသာကာလျဖစ္သည္။
ဥပမာ . . .
ပထမေလးလသည္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တြင္ သက္ေရာက္လ်က္ရွိ၍ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ သက္ေရာက္တိုင္ကို ထူပါ။ မူလ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၊ ေကာဇာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တို႔၏ အေနအထားဌာနကို ၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
ဒုတိယေလးလသည္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ ဓါတ္ဖက္မိတ္ျဖစ္ေသာ (ဂေဗၻ) တနလၤာၿဂိဳဟ္ျဖစ္ရာ တနလၤာၿဂိဳဟ္မွ ေကာက္ယူ၍ သမသတ္ရႈ၊ တခြင္ဆုတ္၍ ထူေနက်အတိုင္း ထူရပါမည္။ တနလၤာၿဂိဳဟ္၏ မူလႏွင့္ ေကာဇာတိုင္တို႔တြင္ ရပ္တည္မႈ၊ ဌာနဆိုးေကာင္း ပရိယာယ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။
တတိယေလးလသည္ တနလၤာၿဂိဳဟ္၏ မိတ္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မွ သမသတ္ကိုၾကည့္၍ တစ္ခြင္ဆုတ္ ထံုးစံအတိုင္း ထူရပါမည္။ မူလႏွင့္ ေကာဇာတုိင္တို႔တြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ အနိမ့္အျမင့္ ဌာနပရိယာယ္ အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ရမည္။
သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္

ဓာတ္မိတ္

အျပင္မိတ္

(အေႏၱာ)

(ေအာင္ပ)

ပထမေလးလ

ဒုတိယေလးလ

တတိယေလးလ
သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္

ဓါတ္မိတ္ၿဂိဳဟ္

မိတ္ဖက္ၿဂိဳဟ္ၾကာသပေတးမွ ထူေသာ
အဓိကၿဂိဳဟ္တိုင္

ဓါတ္တနလၤာမွ ထူေသာ
အဓိကၿဂိဳဟ္တိုင္

အျပင္မိတ္ ဗုဒၶဟူး ထူေသာ
အဓိကၿဂိဳဟ္တိုင္


ဒသာခြင္လႊဲမွတ္ခ်က္
၁။ သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္၏ ပထမေလးလတြင္ ဇာတာရွင္၏ ေမြးနံ ရိုးရိုးကို ၾကည့္၍ ခြင္လႊဲထူရပါမည္။
၂။ ဒုတိယ ေလးလတြင္ ဓါတ္ဖက္၏ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ ေမြးနံမွ ၾကည့္၍ ခြင္လႊဲမထူဘဲ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ျဖစ္လွ်င္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ ဓါတ္ဘက္ျဖစ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္ကို ၾကည့္၍သာ ခြင္လႊဲထူရသည္။ (အေႏၱာ)
၃။ တတိယ ေလးလတြင္ မိတ္ဖက္မွ ဒသာတိုင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ႏွင့္ၾကည့္၍ ခြင္လႊဲမထူဘဲ ေမြးနံၿဂိဳဟ္၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ၿဂိဳဟ္ကိုၾကည့္၍ ခြင္လႊဲထူရမည္။ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ျဖစ္လွ်င္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို ၾကည့္၍သာ ခြင္လႊဲထူရမည္။ (ေအာင္ပ)            အဓိက ၿဂိဳဟ္တိုင္ (၀ဲဘက္ရွိတိုင္)သည္ ဆန္း၀င္/ဆန္းက်င္ ေဟာေျပာရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ဓါတ္ယၾတာ ေပးရာ၌ လည္းေကာင္း အေရးႀကီးေသာ တိုင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပထမ ေလးလတြင္ ေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေနေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ဒသာတိုင္မ်ား၌ ဆိုးေသာဌာနသို႔ ေရာက္ခ်င္ ေရာက္ေနမည္။ ဤဒသာတိုင္မ်ားႏွင့္ ခြင္လႊဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထူတတ္ၿပီဆိုလွ်င္ ေဟာေျပာျခင္း ဓါတ္ယၾတာ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားတြင္ အမွားမရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။
၀ဲယာတိုင္ ရွင္းလင္းခ်က္
၁။ ဇာတာရွင္ မွည့္ေခၚထားေသာ နာမည္အကၡရာၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ တိုင္စဥ္ ထက္ေအာက္ အမွားအမွန္ကို သိႏိုင္ျခင္း။
၂။ လက္၀ဲဘက္တြင္ ရွိေသာၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ လက္၀ဲဘြားျဖစ္ၿပီး လက္်ာဘက္တြင္ ရွိေသာၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ လက္်ာဘြား ျဖစ္၏။
            လက္၀ဲဘြားျဖစ္၍ လက္၀ဲအကၡရာျဖင့္ မွည့္ေခၚသူသည္ မိန္းမဆန္သျဖင့္ ေပ်ာ့၍ ေယာက္်ားျဖစ္လွ်င္ မေကာင္း။ ေယာက္်ားသည္ လက္်ာဘြားျဖစ္၍ လက္်ာအကၡရာျဖင့္ မွည့္ေခၚသူသည္ ထက္ျမက္ျပတ္သားရမည္။ အားရွိရမည္။ ေပ်ာ့လွ်င္မေကာင္းဟု ယူဆရပါမည္။ မေပ်ာ့ေသာ အလုပ္ သတၱိရွိရေသာ အလုပ္မ်ိဳးတြင္ မဟုတ္ဘဲ ေပ်ာ့လွ်င္ အက်ိဳးမေပးပါ။ လက္၀ဲဘြားသည္ မိန္းမဆန္၏။ မိန္းမျဖစ္လွ်င္ ဆန္း၀င္သည္။ ေယာက္်ားျဖစ္လွ်င္ ဆန္းက်င္သည္။ အားနာတတ္ရမည္။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ စိတ္ရွိရမည္။ ဤသို႔ မဟုတ္လွ်င္ ဆန္းက်င္သျဖင့္ အႏၱရာယ္မ်ားျခင္း၊ ရန္သူ ေပၚေပါက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
            လက္၀ဲသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့သည့္ သေဘာ၊ အားနည္းသည့္ သေဘာကို ေဆာင္လွ်င္ ဆန္း၀င္သည္။ လက္်ာသည္ အားႀကီးသည့္သေဘာ၊ ထက္ျမက္သည့္သေဘာ၊ စြန္႔စားသည့္ သေဘာႏွင့္ ဆန္း၀င္သည္။ ေပ်ာ့လွ်င္ ဆန္းက်င္ေလသည္။ ၀ဲသည္ “မ” အတြက္ဆန္း၀င္၍ “က်ား” အတြက္ ဆန္းက်င္သည္။ ယာသည္ “က်ား”အတြက္ ဆန္း၀င္၍ “မ” အတြက္ ဆန္းက်င္ေလသည္။
၃။ လက္၀ဲဘြားသည္ လက္်ာဘက္မွ ၿဂိဳဟ္မ်ားတြင္ ၿဂိဳဟ္စားစဥ္ သက္ေရာက္စဥ္ အတိုက္အခံမ်ားျခင္း၊ ခက္ခဲပင္ပန္းျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ အတားအဆီး အပိတ္အပင္မ်ားျခင္း၊ ဆန္းက်င္သည့္ သေဘာကို ယူဆႏိုင္ေလသည္။ ထို႔အတူ လက္ယာဘြားသည္ လက္၀ဲဘက္မွ ၿဂိဳဟ္မ်ားတြင္ ၿဂိဳဟ္စားစဥ္ သက္ေရာက္စဥ္တြင္ ဆန္း၀င္ေသာ အလုပ္မ်ိဳး၊ အေနမ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ပါမွ ဆန္း၀င္၍ လြယ္ကူစြာ ေအာင္ျမင္မည္။ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။
၄။ ၀ဲယာဘြား က်ားမအားလံုး တိုင္ထိပ္မွ ၿဂိဳဟ္၏ ဒသာ၊ ၿဂိဳဟ္စား၊ သက္ေရာက္တို႔တြင္ ပကၡလြတ္ပါက အလြန္အားေကာင္း၍ ထက္ျမက္ေသာ ဣ႒ၿဂိဳဟ္မ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ အက်ိဳးေပးေစ၏။ (ၿဂိဳဟ္စားတိုင္ သက္ေရာက္တိုင္တို႔၏ ေကာင္းေသာဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို အားေပးေထာက္ပံ့၏)
၀ဲယာတိုင္ႏွင့္နာမည္
            နာမည္ ပညတ္တစ္ခုသည္ တိုင္စဥ္မွန္ေနရမည္။ ပညတ္က သုတိသာယာ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ္လည္း ေမြးၿဂိဳဟ္တို႔ႏွင့္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ တိုင္စဥ္မမွန္ျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါက ၎နာမည္ရွင္သည္ ေဘးဥပါဒ္ မကင္းျခင္း၊ အခက္အခဲ အတားအဆီး အေႏွာင့္အယွက္ ေပါမ်ားျခင္း၊ အထိအခိုက္ အမႈအခင္း မကင္းေစသည့္ အျပစ္မ်ား ရွိေလသည္။
            တိုင္စဥ္မွန္လွ်င္ ေဘးဥပါဒ္ အႏၱရာယ္ ကင္းပ၏။ လြယ္ကူေခ်ာေမာ၏။ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ပင္ကိုယ္အားကို ေကာင္းမြန္ေစ၏။ တိုင္စဥ္မွားသူသည္ အျခားေသာၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဆိုးအားကို ျဖည့္တတ္၍ တိုင္စဥ္မွန္သူသည္ အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ေကာင္းအားကို ျဖည့္တတ္ေလသည္။
မူလတိုင္ ရွင္းလင္းခ်က္
            မူလေမြးသကၠရာဇ္ကို တြက္ထူထားေသာ မူလတိုင္သည္
၁။ နာမည္တစ္ခု (ပကၡ)ႀကံဳ၊ မႀကံဳ . .  ပကၡႀကံဳလွ်င္ မေတာ္တဆႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးတို႔ မကင္း။ တိုင္စဥ္မွားၿပီး ပကၡမိပါလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေအာင္ ေဘးေတြ႕ရတတ္၏။ က်ိဳးပဲ့ကန္း ဆြံ႕အေစတတ္၏။ အထိအခိုက္ ရန္သူရန္ဘက္မ်ား၏။ တစ္ပါးသူတို႔ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ လုပ္ႀကံျခင္းမ်ားကို ခံရတတ္၏။
၂။ ဇာတာရွင္သည္ (ေဇယ်၊ ၀ရ၊ လာဘ စသည္) မည္သည့္ဌာနဘြား ျဖစ္ေၾကာင္းသိႏိုင္၏။
၃။ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ႏွင့္ သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္စား စသည္တို႔ ပကၡႀကံဳမႀကံဳ သိႏိုင္သည္။
၄။ ဇာတာရွင္သည္ မည္သည့္ဌာနတြင္ ရွိေသာၿဂိဳဟ္၌ ေရာက္ရွိေနသည္ကို သိႏိုင္၏။
၅။ ေကာဇာတိုင္ႏွင့္ မူလတိုင္တို႔ ယွဥ္ၾကည့္၍ (ဆန္းက်င္ေသာၿဂိဳဟ္)မ်ားကို ရွာေဖြ သိရွိႏိုင္၏။
မူလတိုင္ႏွင့္ ပကၡႀကံဳပံု


ပကၡႀကံဳမူ ေဘးရန္ဥပါဒ္မ်ား၊ ရန္သူ ရန္ဘက္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ သက္ေရာက္တိုင္ ဒသာတိုင္တို႔တြင္ ခိုက္ေသာဌာနမွ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဇာတာရွင္တြင္ အတိုက္အခံ ရန္မ်ား ေပၚေပါက္ေစတတ္ေသာ သဘာ၀ရွိေလသည္။
ဣ႒ဘြား ေမြးနံရွင္၊ ေသာမေမြးနံၿဂိဳဟ္
            ထိုသူတို႔သည္ ဣ႒ရုပ္ႏွင့္ ဆန္း၀င္သည္။ အနိ႒ရုပ္ႏွင့္ ဆန္းက်င္သည္။ ဣ႒ အလုပ္မ်ိဳးတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္၍ အက်ိဳးေပး ထက္သန္ တည္ျမဲ၏။
အနိ႒ဘြားေမြးနံရွင္၊ ပါပေမြးနံၿဂိဳဟ္
            ထိုသူတို႔သည္ အနိ႒ရုပ္ႏွင့္ ဆန္း၀င္သည္။ ဣ႒ ရုပ္ႏွင့္ ဆန္းက်င္သည္။ အနိ႒ အလုပ္မ်ိဳးတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္၍ အက်ိဳးေပး ထက္သန္၏။ တည္ျမဲ၏။
ရုပ္ပိုင္းယၾတာ
            ဣ႒ဘြားမ်ားသည္ အနိ႒ ရုပ္ရည္မရွိေကာင္း၊ ထို႔အတူ အနိ႒ဘြားမ်ားသည္လည္း ဣ႒ ရုပ္ရည္ မရွိေကာင္းပါ။ ရွိပါက အခက္အခဲမ်ား၍ ပင္ပန္းစြာ အသက္ေမြးရတတ္သည္။ အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္တတ္သည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ ဣ႒ရုပ္၊ အနိ႒ရုပ္ ခြဲျခား၍ ယၾတာ ဆင္ေပးရမည္။
            ဣ႒ရုပ္သည္ ျဖဴ၏။ ရွည္၏၊ ျပည့္ၿဖိဳး၏။
            အနိ႒ရုပ္သည္ မဲ၏။ ပု၏။ ႀကံဳလွီ၏။
            ေမြးဇာတာႏွင့္ ရုပ္သ႑ာန္တို႔သည္ ဆန္းက်င္သည့္ဘက္က အားသာေနပါက ဆန္း၀င္သည့္ ယၾတာကို အစဥ္အၿမဲ အားျဖင့္ ျပဳေပးရမည္။
            ဇာတာရွင္သည္ ဣ႒ဘြား ဆိုပါစို႔ . . . ဣ႒ရုပ္ မရွိဘဲ အနိ႒ရုပ္က ႀကီးစိုးအားသာေနပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ရုပ္ပိုင္း ယၾတာကို ျပဳလုပ္ေပးရေလသည္။
            မိမိႏွင့္ေမြးနံတူေသာ ဣ႒ ရုပ္အားသာေသာ သီလ၊ သမာဓိတိုႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေသာ သံဃာေတာ္ တစ္ပါးကိုေရြး၍ ပစၥည္းေလးပါး ဒကာအျဖစ္ ကတိခံယူထားပါ။ မိမိ၌ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရတိုင္း ထိုသံဃာအား လွဴဘြယ္ ၀တၳဴတို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းပါ။ ထိုသံဃာသည္ မိမိႏွင့္ စိတ္တူ ကိုယ္တူ ခင္မင္ရင္းႏွီးလာ၍ မိမိအလွဴဒါနအား ၀မ္းပမ္းတသာ ခံယူလွ်င္ မိမိႏွင့္ တစ္သေဘာတည္း ေဆာင္လာလွ်င္ ထိုရုပ္ပိုင္းယၾတာသည္ ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္ေလသည္။ မိမိ အစီးအပြားသည္ ထိုသံဃာ၏ အစီးအပြားပင္ မည္ေစရမည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။
            ထိုနည္းအတိုင္းပင္ အနိ႒ဘြားမ်ားသည္ ဣ႒ရုပ္အားသာ၍ ဆန္းက်င္ေနပါက အနိ႒ရုပ္ရည္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ မိမိႏွင့္ ေမြးနံတူေသာ သီလ၊ သမာဓိတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ၾကည္ညိဳဘြယ္ျဖစ္ေသာ သံဃာတစ္ပါးကို အထက္ပါ ယၾတာနည္းအတိုင္း ရာသက္ပန္ ျပဳသြားရေပမည္။ သို႔မွသာ ဆန္း၀င္လာၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာ၍ လြယ္ကူစြာ အသက္ေမြးရ ေပလိမ့္မည္။
            ဣ႒ဘြားျဖစ္၍ ဣ႒ရုပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ေသာမေန႔ ေမြးမူ သူေတာ္ေကာင္းတရား လက္ကိုင္ထားရျခင္း၊ အလွဴဒါနႏွင့္ သီလရွိရျခင္း၊ ကူညီေပးကမ္းရျခင္း၊ ေမတၱာ ေစတနာႀကီးမားရျခင္း၊ တစ္ပါးသူအက်ိဳးကို ေဆာင္တတ္ျခင္း၊ ေဒါသနည္းပါးရျခင္း ရွိွလွ်င္ ဣ႒ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ဆန္း၀င္ေလသည္။ ဘ၀တာ၌ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမည္။ ျပည့္စံု ကံုလံု၍ ေဘးရန္ဥပါဒ္ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းမည္။
ဣ႒ စိတ္ေနစိတ္ထားကို သိရန္မွာ သဒၵအသံကိုၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရမည္။ ဣ႒အသံသည္ အသံေအး၏။ အသံရွည္၏၊ အသံႏြဲ႕၏။ အနိ႒အသံသည္ အသံပူ၏။ အသံတို၏။ ေငါက္ဆတ္တတ္၏။ အသံျပင္း၏။
            အနိ႒ဘြားတို႔သည္ အနိ႒ရုပ္ရွိလွ်င္ ဆန္း၀င္၏။ စိတ္ေနစိတ္ထားမွာ မာေက်ာခက္ထန္၏။ တိက်၏။ မဟုတ္မခံ စိတ္ရွိ၏။ ခြင့္မလႊတ္တတ္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ မာနႀကီးတတ္၏။ ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ မဆက္ဆံတတ္။ အနိ႒အလုပ္မ်ိဳး တို႔တြင္ ေအာင္ျမင္လြယ္၏။ အနိ႒စိတ္ ရွိမရွိကို အသံကို ခြဲျခား၍ စီစစ္ပါ။
            ဣ႒ အနိ႒ တို႔ကိုဆန္းစစ္ရာတြင္ . .  လက္၀ဲဘြား၊ လက္ယာဘြား တို႔ကို ထည့္သြင္းယူရမည္။
မွတ္ခ်က္            ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဣ႒ဘြားတို႔သည္ လက္်ာဘြားျဖစ္၍ တိက်ျပတ္သားျခင္း၊ စည္းကမ္းႀကီးျခင္း၊ အားမနာတတ္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အနိ႒ဘြားတို႔သည္ လက္၀ဲဘြားျဖစ္၍ စိတ္ေနစိတ္ထား ေပ်ာ့ေျပာင္း ႏူးညံ့ျခင္း၊ သည္းခံတတ္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရမည္။ (ဆန္း၀င္ျခင္း၊ ဆန္းက်င္ျခင္းတို႔ကို ရူပ သဒၵနည္းတို႔ျဖင့္ ၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ရာ၏)
နာမည္ႏွင့္ ဣ႒ အနိ႒
၁။ နာမည္၏ ေရွ႕ကအကၡရာသည္ အနိ႒ျဖစ္၍ ေနာက္အကၡရာသည္ အနိ႒ ျဖစ္လွ်င္ ဘ၀၌ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ပင္ပန္းဆင္းရဲတတ္သည္။ အတိုက္အခံလုပ္ေသာဥာဥ္ ရွိသည္။ အတိုက္အခံလည္းမ်ားသည္။ အေျပာအဆို ၾကမ္းတမ္းတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးတို႔တြင္ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတား အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရတတ္၏။ မေကာင္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို လိုက္စားတတ္၏။ အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔သည္ တည္ၿငိမ္ ခိုင္ၿမဲျခင္းမရွိ။ လႈပ္ရွားယိမ္းယိုင္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ နာမည္အုပ္စိုးမႈရွိေသာ သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ အထက္ပါအတိုင္း အျဖစ္မ်ား၏။ နာမည္ အုပ္စိုးမႈ ဆိုရာ၌ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ လူသိမ်ားေသာ နာမည္ကို ဆိုသည္။ ေမြးနံၿဂိဳဟ္က ဣ႒ျဖစ္၍ နာမည္က အနိ႒ျဖစ္လွ်င္ စိတ္ကေကာင္းေသာစိတ္ရွိေသာ္လည္း အေျခအေန ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ သူယုတ္မာ ကဲ့သို႔ ျဖစ္ရေလသည္။
၂။ ေရွ႕အကၡရာသည္ ဣ႒ျဖစ္၍ ေနာက္အကၡရာကလည္း ဣ႒ျဖစ္ပါက ေအးေဆးတည္ၾကည္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ အေျပာအဆို အမူအရာ ယဥ္ေက်းေပ်ာ့ေျပာင္း၏။ လူတစ္ဖက္သားအား သနားၾကင္နာတတ္၏။ ကူညီ ရိုင္းပင္းတတ္၏။ သည္းခံႏိုင္၏။ အားနာတတ္၏။ (မိတ္ၿဂိဳဟ္ခ်င္း မွည့္ေခၚလွ်င္ သူတပါးအက်ိဳးကို အထူးေဆာင္တတ္၏။ ေကာင္းေသာစိတ္ ေကာင္းေသာအမူအရာတို႔ကို အထူးႏွစ္သက္တတ္သူျဖစ္၍ ဣ႒ဘက္တြင္ ဆန္း၀င္ပါက အက်ိဳးေပးခိုင္ၿမဲ ေကာင္းမြန္၏။ ေကာင္းက်ိဳးေပးမႈတြင္ ထက္သန္၏။ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ကလည္း ဣ႒ပင္ ျဖစ္ပါက ဧကန္ အက်ိဳးေပး ေကာင္းမည္။ ေမြးနံၿဂိဳဟ္က အနိ႒ျဖစ္လွ်င္ စိတ္ကမပါေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သူေတာ္ေကာင္းကဲ့သို႔ ေနထိုင္ က်င့္သံုးတတ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတြင္ ေနထိုင္ရတတ္သည္။
၃။ ေရွ႕အကၡရာသည္ အနိ႒ျဖစ္၍ ေနာက္အကၡရာက ဣ႒ျဖစ္လွ်င္ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပညာေရးတို႔တြင္ ပဋိပကၡမ်ားစြာ ေပၚေပါက္တတ္၏။ အျမဲတမ္း ၿပိဳင္ဖက္မ်ား ရွိေနတတ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ရတတ္၏။ အေႏွာင့္အယွက္မကင္း ေၾကာင့္ၾကစိတ္ မကင္းဘဲ လုပ္ကိုင္ရတတ္၏။ အရာရာတိုင္းတြင္ ၀ါသနာ ပါတတ္၏။ စပ္စုတတ္၏။ စကားပရိယာယ္ ၾကြယ္၀တတ္၏။ (မိတ္မဟုတ္၊ ရန္မဟုတ္၊ ဥဒါသိန္ၿဂိဳဟ္ခ်င္း မွည့္လွ်င္ ပို၍မွန္တတ္၏)
၄။ ေရွ႕အကၡရာသည္ ဣ႒ျဖစ္၍ ေနာက္အကၡရာက အနိ႒ျဖစ္လွ်င္ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပညာေရးတို႔တြင္ ေကာင္းမလိုလိုႏွင့္ အဆိုးဘက္သို႔ ေရာက္တတ္သည္။ အစပိုင္းေကာင္းေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ်က္စီးရတတ္ ေလသည္။ ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ မေရာက္တတ္။ တပိုင္းတစႏွင့္ ပ်က္ကြက္ရတတ္သည္။ စိတ္ဓါတ္မွာလည္း ခဏပမ္းသာ လုပ္ကိုင္တတ္၍ အဖ်ားရႈးတတ္သည္။ စိတ္ပါ၀င္စားခိုက္တြင္ အပင္ပန္းမ်ားစြာခံ၍ လုပ္တတ္သည္။ တရွဴးထိုး တဟုတ္ထိုး တေဇာက္ကန္း လုပ္တတ္သည္။ စိတ္အား တက္ႀကြလြယ္၏။ ထက္ျမက္စူးရွသည္။
            ၿဂိဳဟ္စားသက္ေရာက္တြင္လည္း အထက္ပါနာမည္ကို စစ္ေဆးသကဲ့သို႔ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ကို (အစ)ဟူ၍ ၿဂိဳဟ္စားၿဂိဳဟ္၊ သက္ေရာက္ၿဂိဳဟ္တို႔ကို (အဆံုး) ျပဳၿပီး ဣ႒ အနိ႒သေဘာ၊ အားရွိအားမဲ့သေဘာမ်ားကို စစ္ေဆးၾကပါေလ။
            မူလတိုင္ကိုၾကည့္၍ မူလအမည္တို႔၏သေဘာ၊ ပကၡႏွင့္ ဣ႒ အနိ႒ သေဘာမ်ား၊ ၿဂိဳဟ္စားေသာအခါ ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ေမြးနံႏွင့္ ယွဥ္၍ ပကၡက်မက်၊ ဣ႒ အနိ႒ ကူးပံု သေဘာတို႔ကို ေ၀ဖန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရမည္။
            ဤတြက္ကိန္းမ်ား၏ အယူအဆတို႔သည္ အားသာရာသို႔လိုက္၍ ျဖစ္တတ္၏။ သဘာ၀ နိယာမ ကိန္းခန္းမ်ား၊ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္သည့္ ကိန္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သူသေဘာကို လိုက္နာလွ်င္ ဆန္း၀င္၍ လြယ္ကူသည့္သေဘာကို ယူဆရမည္။ အားသာရာကိုလိုက္၍ သဘာ၀လႈပ္ရွားမႈ သရုပ္ကို ေဆာင္တတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ သဘာ၀သရုပ္ကို မေဆာင္ေသာ္ ဆန္းက်င္ေနၿပီဟု မွတ္ရမည္။ ဆန္းက်င္လွ်င္ ဆန္း၀င္သည့္ အေဟာမ်ားႏွင့္ အျပန္အားျဖင့္ ၀ိပရိတ္ျပန္၍ ယူရေပေတာ့မည္။
ဆန္းက်င္ကပ္ၿဂိဳဟ္
ဣ႒ ႏွင့္ ဣ႒ သည္ လည္းေကာင္း
အနိ႒ ႏွင့္ အနိ႒ သည္ လည္းေကာင္း ဆန္း၀င္ၾကေလ၏။
ဣ႒ ႏွင့္ အနိ႒ သည္ လည္းေကာင္း
အနိ႒ ႏွင့္ ဣ႒ သည္ လည္းေကာင္း ဆန္းက်င္ၾကေလ၏။
မူလတိုင္ႏွင့္ေကာဇာတိုင္တို႔တြင္ . . .
ေဇယ် ႏွင့္ ကိစၦ (သို႔) ကိစၥ ႏွင့္ ေဇယ် သည္လည္းေကာင္း
၀ရ ႏွင့္ မရဏ (သို႔) မရဏ ႏွင့္ ၀ရ သည္လည္းေကာင္း
လာဘ ႏွင့္ ဗ်ာယ (သို႔) ဗ်ာယ ႏွင့္ လာဘ သည္လည္းေကာင္း
ဒြယ ႏွင့္ ဒြယ သည္လည္းေကာင္း ဆန္းက်င္ၾကေလ၏။
ဆန္းက်င္ ၀ိေသသ
ဆန္းက်င္ေသာၿဂိဳဟ္သည္ သက္ေရာက္တိုင္ႏွင့္ ဒသာတိုင္မ်ားတြင္ ကပ္ၿဂိဳဟ္အျဖစ္ ညာဘက္တြင္ ရပ္တည္ေသာအခါ အဓိက အေဟာၿဂိဳဟ္တြင္ “၀ိေသသ” အေဟာမ်ား ေပၚထြက္လာေလသည္။
ဥပမာ . .


သက္ေရာက္တိုင္
တစ္ဖက္ပါ ဇာတာခြင္တြင္ အဓိက အေဟာတိုင္တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို အဂၤါၿဂိဳဟ္က တိကၡနိစ္ဌာန၌ ဆန္းက်င္၍ ကပ္ေနသည္။ ထို႔အတြက္ ၀ိေသသအေဟာအျဖစ္ “မင္းအျပစ္ ခံရျခင္း၊ အင္းျမွဳပ္ခံရျခင္း” ကို ေဟာရေလသည္။ ဆန္းက်င္ေသာ ၿဂိဳဟ္သည္ သဘာ၀ ေဖာက္ျပန္ေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္ခု အျဖစ္ မွတ္ရမည္ . . .
ေကာဇာတိုင္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
ေကာဇာတိုင္သည္ ေဗဒင္တြက္သည့္အခိုက္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ကို တြက္ခ်က္ထူထားေသာ တိုင္ျဖစ္ရာ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ဇာတာရွင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္တိုင္ ျဖစ္ေလသည္။
၁။ ဇာတာရွင္သည္ မည္သည့္ဌာန၏ ၿဂိဳဟ္တြင္ ေလာေလာဆယ္ သက္ေရာက္ေနသည္။ ဒသာစားေနသည္။
၂။ ဇာတာရွင္၏ ေမြးနံၿဂိဳဟ္သည္ ယခုအခါ မည္သည့္ဌာနတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။
၃။ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဌာနႏွင့္ သက္ေရာက္ဒသာစားေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ပကၡသေဘာ၊ ဣ႒ အနိ႒သေဘာ
၄။ သက္ေရာက္တိုင္၊ ဒသာတိုင္တို႔တြင္ ၿဂိဳဟ္အသီးသီးအား ကပ္ၿဂိဳဟ္အျဖစ္ မည္သည့္ဌာနၿဂိဳဟ္မ်ား ကပ္ေနသည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို သိႏိုင္ပါသည္။
ဆိုၾကပါစို႔ . . . ေသာၾကာၿဂိဳဟ္တစ္ဦး . . .ေကာဇာတိုင္Ø  ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ေကာဇာတြင္ ဘဂၤေခၚ မရဏ ဌာနတြင္ ရွိသည္။
Ø  တနလၤာၿဂိဳဟ္သက္ေရာက္လွ်က္ရွိရာ ၎တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ မရဏ ေခၚ ကိစၦ ဌာနတြင္ ရွိေနသည္။
Ø  ေမြးနံၿဂိဳဟ္ရွိရာ ဌာနမွာ အနိဌ ဘဂၤျဖစ္၍ သက္ေရာက္ တနလၤာၿဂိဳဟ္မွာလည္း မရဏ အနိ႒ခ်င္း ဧကံ ျဖစ္ေနသည္။
Ø  သက္ေရာက္တိုင္တြင္ ၾကည့္လွ်င္ ေမြးနံ ေသာ႕ာမွစ၍ ၿဂိဳဟ္အသီးသီးကို ေကာဇာတိုင္မွ အထက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္းမ်ား စီစစ္ရမည္။
Ø  ယခု ဥပမာပံုတြင္ . .  ေကာဇာေအာက္ဆံုး ကိစၦ တနလၤာၿဂိဳဟ္မွ လာေသာ သက္ေရာက္တိုင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပး စီစစ္ရမည္။ နိစ္ႏွင့္ျပတြင္ရွိေသာ အနိ႒ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ ညႊန္ျပေဟာေျပာျခင္း ျပဳရမည္။ ဤနမူနာတိုင္တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အေၾကာင္းနိမိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ဦးစားေပး ေဟာေျပာ ညႊန္ျပရမည္။

သက္ေရာက္တိုင္ႏွင့္ဒသာတိုင္မ်ား ရွင္းလင္းခ်က္
          သက္ေရာက္တိုင္တြင္ျဖစ္ေစ ဒသာတိုင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေသာ မူလႏွင့္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္တို႔မွ ဆင္းသက္လွ်င္ ေကာင္းေသာဌာနမွ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို အားေပးၾကျခင္း၊ ဆိုးေသာဌာနရွိ မူလႏွင့္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္တို႔မွ ဆင္းသက္လွ်င္ သက္ေရာက္တိုင္၏ ဆိုးေသာဌာနမွ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို အားေပးၾကေလသည္။မူလ
ေကာဇာ

သက္ေရာက္

            နမူနာ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိုင္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါက မူလတြင္ (ေဇယ်) ေကာဇာတြင္ (၀ရ) ေကာင္းေသာဌာနမွ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏ သက္ေရာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထူထားေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္တန္းစီးတိုင္တြင္ မူလႏွင့္ ေကာဇာ ေကာင္းအားသာေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏တိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဌာနရွိ တနလၤာၿဂိဳဟ္၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ (တန္းကပ္၊ တန္းစီး၊ တိုင္ထိပ္) ၃ဌာနတြင္ ကပ္ၿဂိဳဟ္အားႏွင့္ ယွဥ္၍ ဧကန္ အေနကန္ သေဘာကို ဆံုးျဖတ္ ေဟာေျပာရမည္။
            မူလႏွင့္ ေကာဇာတိုင္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ အထက္ၿဂိဳဟ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္လာေသာတိုင္ျဖစ္၍ ေကာင္းအား အလြန္သာေနသည္။ တဖန္ အေဟာျဖစ္သည့္ သက္ေရာက္တိုင္တြင္ တိုင္ထိပ္၌ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို (မူလတိုင္မွ ၀ရ၊ ေကာဇာတိုင္မွ လာဘ အထက္ၿဂိဳဟ္) တနလၤာၿဂိဳဟ္က ကပ္ၿဂိဳဟ္အျဖစ္ ကပ္လွ်က္ရွိေလသည္။
            ထိုၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို ေကာင္းသည့္ၿဂိဳဟ္ ေကာင္းသည့္ဓါတ္အျဖစ္ ဧကန္ယူဆ ရေလသည္။ ဤဇာတာရွင္သည္ ဤဒသာ ေလးလကာလအတြင္း ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူး (ဆန္းစစ္မႈမ်ားအလိုက္) ကို ရရွိခံစားဖို႔ ရွိသည္ဟု ယူဆရေပ၏။ ဆန္း၀င္လွ်င္ သူ႔အလိုအေလ်ာက္(အေၾကာင္းနိမိတ္မ်ားေပၚလာၿပီး) အက်ိဳးတရားကို ေတြ႕ႀကံဳ ရရွိေပအံ့သတည္း။
            ဤသို႔ အားရွိေသာ အက်ိဳးျပဳၿဂိဳဟ္ကို ဧကန္အျဖစ္ယူဆေသာ္လည္း ဆန္း၀င္ေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္မေပၚဘဲ လိုအေလ်ာက္ ရရွိခံစားရမည္ဟု မေဟာေျပာႏိုင္ေပ။ အေၾကာင္းနိမိတ္ကို ေပး၍သာ အက်ိဳးတရားကို ေဟာလွ်င္ ေဟာႏိုင္ေပသည္။
ဧကန္ႏွင့္ အေနကန္
            ယူဆပံုမွာ ဆန္းပညာ၏ အယူအဆ အရံအားရွိေသာဘက္သို႔လိုက္ ဧကန္၊ အားမရွိေသာအခါ အေနကန္ သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ရေသာ္လည္း အတတ္ေသ မုခ်ဤသို႔ ျဖစ္ရမည္ဟု မယူဆရပါ။ ဇာတာရွင္က ဤဧကန္ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဆက္ဆံပတ္သက္လွ်င္ ဧကန္ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းကိုသာ ဆိုလိုသည္။ တိုင္ပင္ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္း နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ေဗဒင္ေမးသူမ်ိဳးအတြက္ အေကာင္းအဆိုးကို ဧကန္သေဘာ၊ အေနကန္သေဘာ ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။


မူလ
ေကာဇာ

သက္ေရာက္

တစ္ဘက္ပါ ပံုစံ၌ကား မူလတိုင္မွ (မရဏ)ဌာနရွိ စေနၿဂိဳဟ္၊ ေကာဇာတိုင္မွ (ကိစၥ)ဌာနရွိ စေနၿဂိဳဟ္သို႔ သက္ေရာက္သျဖင့္ ထူထားေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္တန္းစီးတိုင္ျဖစ္သည္။ ဤအေဟာတိုင္တြင္ မေကာင္းေသာဌာနမွ လာေသာတိုင္ျဖစ္၍ မေကာင္းေသာအား သာလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဌာန၊ မႏၵနိစ္ဌာန၊ တိကၡနိစ္ဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ စီစစ္ ေဟာေျပာရမည္။ ဤထြက္ေသာ ပ်က္ေသာဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ အေၾကာင္းနိမိတ္ခံ၍ အက်ိဳးအတိုင္း ထြက္ခဲ့ ပ်က္ခဲ့ေသာ္ ဆန္း၀င္၏။ ဤသို႔ မဟုတ္မူဘဲ အထြက္ အပ်က္ အေရွာင္ ျဖစ္ရမည့္အစား အ၀င္ အျမတ္ အေဆာင္ ျဖစ္လာလွ်င္ ျပဳခဲ့လွ်င္ “ဆန္းက်င္”ေသာေၾကာင့္ မုခ် ခိုက္ေပေတာ့မည္။
မွတ္ခ်က္            ။ ဤဆန္းေဗဒင္တြင္ ယၾတာ၊ ဓါတ္ဆိုသည္မ်ားမွာ ဆန္း၀င္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဆန္းက်င္ျခင္းကို ေရွာင္ေစျခင္းသည္ အသက္ေသြးကဲ့သို႔ ျဖစ္သတည္း။
လူကလိုက္နာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတို႔သည္ ယၾတာျဖစ္၍ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ အေၾကာင္းခံလာျခင္းကို နိမိတ္ဟု ေခၚ၏။ ဤေဗဒင္ပညာတြင္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးမျဖစ္။ အေၾကာင္းေပၚေအာင္လုပ္မွ အက်ိဳးျဖစ္၏။ ယၾတာဟူသည္မွာ အေၾကာင္းအက်ိဳး၏ အခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။


ဆက္ရန္ . . .
ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္

No comments:

Post a Comment