ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, October 7, 2012

သစၥာခံ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ပညာ (6)


ၿဂိဳဟ္တို႔ကို အားတြက္ပံု
တြက္နည္း
Ø  မူလ ေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇)စား အႀကြင္းသည္ ဘဂၤၿဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။
Ø  ၎ဘဂၤၿဂိဳဟ္၏ ေအာက္၌ ေမြးဘြားသည့္ လကိုမွတ္ (၇)ႏွင့္အထက္ျဖစ္က (၇)ျဖင့္စား၍ အႀကြင္းကိုမွတ္
Ø  ၎လေအာက္မွ ေမြးေန႔ၿဂိဳဟ္ကိုမွတ္
ဥပမာ . . . ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၀ ျပည့္၊ တပို႔တြဲလ၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ေန႔သား
၅= ဘဂၤၿဂိဳဟ္                                     ၄= တပို႔တြဲလ                     ၅= ေမြးေန႔ၿဂိဳဟ္
အထက္ပါပံုစံကို ရလွ်င္ ဘဂၤၿဂိဳဟ္မွစ၍ ၿဂိဳဟ္စင္အတိုင္း တစ္ခုတိုး၍ ေရးခ်ပါ။
ဘဂၤ

မူလၿဂိဳဟ္မ်ား
ေမြးလေမြးနံ
၁၄
၁၇

၁၁
၃ခု ေပါင္းရကိန္း

            မူလၿဂိဳဟ္၏ ေအာက္ရွိၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းရကိန္းသည္ (၁၀) အထက္ေက်ာ္လွ်င္ အားရွိေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ (၁၀) ေအာက္ရေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ အားမဲ့ေသာ ၿဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
            အားေကာင္းေသာၿဂိဳဟ္သည္ ဇာတာရွင္အား ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အက်ိဳးျပဳေသာၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေလသည္။ အားမဲ့ေသာၿဂိဳဟ္သည္ ဇာတာရွင္အား အက်ိဳးမေပးရံုသာမက ထိခိုက္နစ္နာျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေလသည္။ (၁၀)ေက်ာ္ေသာ ၿဂိဳဟ္လည္းျဖစ္၊ ေဇယ်၊ ၀ရ၊ လာဘ ၿဂိဳဟ္လည္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အထူးအက်ိဳးေပးေလသည္။
နမူနာတြက္ျပထားပံုစံတြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ ၁၄အား၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ၁၇အား၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ၁၁အား ျဖစ္ေလရာ (၁၀)အားေက်ာ္သျဖင့္ ၿဂိဳဟ္အားေကာင္းေလသည္။ မူလတိုင္တြင္ၾကည့္ပါက ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ၿဂိဳဟ္သည္ ေဇယ်ဌာနတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ၎အား (၁၁)ရေသာၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဇာတာရွင္အား ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္အားေလ်ာ္စြာ အက်ိဳးေပး ေကာင္းမြန္ေစေလသည္။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ၿဂိဳဟ္သည္ ကိစၦဌာနတြင္ ရပ္တည္ရံုသာမက အားကိုတြက္ၾကည့္လွ်င္ (၂)အားမွ်သာ ရေသာေၾကာင့္ အဆိုးဆံုးေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္ကူစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္။
Ø  အိမ္ေထာင္ေရး     - က်ား၌ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၊ မ၌ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကိုၾကည့္
Ø  စီးပြားေရး   - တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ (အလုပ္အကိုင္)၊ တနလၤာၿဂိဳဟ္ (ေငြေၾကး) တို႔ကိုၾကည့္
Ø  သားသမီး   - ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ တို႔ကိုၾကည့္
Ø  က်န္းမာေရး         - ေမြးနံကိုၾကည့္
Ø  ပညာေရး   - ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကိုၾကည့္
Ø  ရန္အမႈအခင္း       - စေနၿဂိဳဟ္ကိုၾကည့္
ဓါတ္ယၾတာက႑
            ေဗဒင္ပညာတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားေၾကာင့္ အတတ္အခ်ပ္ မေဟာေျပာႏိုင္။ ကိန္းဂဏန္းေၾကာင့္ မုခ်ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းမ်ားကို ေဟာႏိုင္ပါလွ်င္ (ယၾတာ) ျပဳျပင္ျခင္း ပညာဟူသည္ ယုတၱိမရွိေတာ့ေခ်။ ယႀတာဆိုသည္မွာ ဆိုးေသာကိန္းမ်ားကို ေၾကေစေပ်ာက္ေစ၍ ေကာင္းေသာကိန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ ဓါတ္သဘာ၀ ကိန္းမ်ားအလိုက် ျပဳျပင္စီမံျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
            ဤဆန္းေဗဒင္ပညာ၏ ယႀတာစီမံမႈသည္ ကိန္းခန္းဒသာတို႔၏ စည္းကမ္းအတိုင္း ဆန္း၀င္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္၍ ကိန္းခန္းမွ အပျဖစ္ေသာ အျခားေသာယၾတာနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ တူညီျခင္းလည္း မရွိပါေခ်။ မွန္ကန္ေသာ ကိန္းခန္းမ်ားကို အားကိုးျပဳ၍ သဘာ၀က်က် စံနစ္မွန္အတိုင္း ျပဳျပင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ ဤဆန္းယၾတာမ်ားကို အားကို၍ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို ဂရုစိုက္ရပါမည္။
(က) ဤဆန္းယၾတာမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ အျခားေသာ ယၾတာနည္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေစရ။ အေၾကာင္းမွာ ဆန္းယၾတာက ဆန္း၀င္ေအာင္ စီမံမႈမ်ားသည္ အျခားေသာနည္းမ်ားေၾကာင့္ ဆန္းက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။
(ခ)  ဤဆန္းေဗဒင္က အေရွာင္ခိုင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တေသြမတိမ္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
(ဂ)  ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ယၾတာကို ရိုရိုေသေသ ေလးေလးစားစား စူးစိုက္ယံုၾကည္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ လုပ္ျဖစ္ရံုမွ် မဟုတ္ေစရ။ အားကိုးယံုၾကည္ေသာစိတ္ ျပင္းစြာရွိရမည္။
(ဃ) ဤယၾတာမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ျဖစ္ေစ၊ အၿမဲတမ္းျဖစ္ေစ ႏြားသားကၽြဲသားကို သိလ်က္ႏွင့္ မစားေစရ။ အဓိဌာန္ ရွိေစရမည္။
(င)  ဤယၾတာေၾကာင့္ အဆိုးေျပျခင္း၊ အေကာင္း၀င္ျခင္းမ်ား ခံစားရေသာ္ ႏြားသား ကၽြဲသားကို မစားေတာ့ပါ ဟူေသာ အဓိဌာန္ရွိလွ်င္ ပိုမို၍ အက်ိဳးရွိေစမည္။
(စ)  ဆရာျပဳလုပ္သူသည္ ႏွစ္စဥ္ အတာတက္ေသာေန႔၌ ႏြားႏွင့္ကၽြဲတို႔ကို ေဘးမဲ့ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဟာေျပာျခင္း၊ ယၾတာျပဳလုပ္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားအတြက္ သီးျခား အလွဴခံပံုးထား၍ လွဴဒါန္းေစရမည္။
            ဤကဲ့သို႔ ဆန္းေဗဒင္ပညာ၏ သမားစဥ္ဆက္ လိုက္နာခဲ့ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၿပီး ျပဳလုပ္စီမံသမွ်သည္ အထူးဓါတ္ခိုက္၍ လ်င္ျမန္စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ထူးထူးျခားျခား ႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။
မွတ္ခ်က္ ။           ။ ကိန္းနိမိတ္မ်ားက ျပည့္စံုေနလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ နိမိတ္တေဘာင္မ်ားက ထင္ရွားစြာ ျမင္သိၿပီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ယၾတာ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။ အထူးသျဖင့္
လာေသာေန႔ ဒသာတိုင္တြင္ နိစ္ျပ ျဖစ္၍ ဆိုးျခင္း။
အထိုင္မွာ အနိဌ ေနရာျဖစ္ျခင္း
ဆရာ၏ အေမးအား ေျဖသည့္ တေဘာင္က ဓါတ္မလိုက္ျခင္း
တို႔ကိုေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ ထိုေဗဒင္ေမးသူအား အေကာင္းယၾတာမ်ား (အက်ိဳးရွိေစေသာ ယၾတာမ်ား) ျပဳလုပ္၍ ဓါတ္မခိုက္ေၾကာင္း သိရမည္။
ဒသာကိန္းအရ ဓါတ္ယၾတာေပးပံု
            ေရာက္ဆဲကာလ ကိန္းဒသာတိုင္အတြင္းသာလွ်င္ ယၾတာေပးမႈကို ျပဳရသည္။ အဆိုးေျပေပ်ာက္ျခင္းယၾတာ၊ အေကာင္းျဖစ္ေျမာက္ေစျခင္း ယၾတာတို႔သည္ ဒသာကိန္းကိုေက်ာ္၍ (ႀကိဳတင္ေပးထားျခင္း) မျပဳလုပ္သင့္။ အစဥ္အလာအရ ဤကဲ့သို႔ ေပးေလ့မရွိေပ။ ေမးေသာကာလႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရာက္ရွိဆဲ ေလးလ ဒသာအတြင္း၌ ဓါတ္ယၾတာေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။


ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ဒသာသို႔ ေရာက္ခိုက္ျဖစ္ပါက ဒသာတိုင္သည္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္တို႔သည္ အဆိုးဆံုးေနရာမ်ားတြင္ ရွိသည္။ ၎ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အဆိုးမ်ားက်ေရာက္လာျခင္း၊ အဆိုးနိမိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း မရွိရေလေအာင္ အေခ်ယၾတာျပဳရာတြင္ ၎ၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုးႏွင့္တြဲစပ္၍ ေဟာရေလသည္။
            ဤကိန္းတြင္ စေနၿဂိဳဟ္ပ်က္ျခင္းသည္ အမႈအခင္း၊ ရံုးဂတ္အခ်ဳပ္အေႏွာင္၊ ရန္သတၱရုႀကံဳတတ္သျဖင့္ ငါးလႊတ္ျခင္း၊ ယၾတာျပဳရသည္။ ျပဳပံုမွာ (စေနၿဂိဳဟ္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း ငါး (၇၄)ေကာင္) ကိုယ္တိုင္၀ယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ ေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳေစ၍ ေဘးကင္းရာသို႔ လိုရင္းအခ်က္ကို အာရံုျပဳဆုေတာင္းၿပီးမွ လႊတ္ရမည္။
            ထို႔အတူ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ငါး (၇၄)ေကာင္ကို ထပ္မံ၍ လႊတ္ရမည္။ ပထမ (စေနၿဂိဳဟ္)၊ ဒုတိယ (ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္) ေန႔မ်ားတြင္ မြန္းလြဲပိုင္း၌ လႊတ္ရမည္။
ဤတြင္ (က) နိစ္ႀကီးဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္အစ
            (ခ)  ျပဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္အဆံုး
            (ဂ)  မြန္းလြဲပိုင္း ျဖစ္ရျခင္းတို႔သည္ အညံ့ေခ်ယၾတာတြင္ သံုးေလသည္။
မွတ္ခ်က္ ။           ။ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း၊ အမႈအခင္း ရန္သတၱရု စသည္တို႔ ျဖစ္ႀကံဳေနလွ်င္ (သက္ရွိ ငါးအရွင္လႊတ္ျခင္း ယၾတာ) ျပဳရေလသည္။
            သာမန္အားျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပညာေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား ကင္းရွင္းပေပ်ာက္ရန္ အတြက္မူ သက္ရွိငါးလႊတ္ျခင္းအစား၊ ဆန္ကို ေျမေျပာင္ေျပာင္တြင္ ၎ေန႔မ်ားတြင္ မြန္းလြဲပိုင္း၌ အတန္းလိုက္ပံု၍ သတၱ၀ါမခြဲျခားဘဲ ေကၽြးေမြးျခင္း ဒါနမႈကို ျပဳေစရေလသည္။
ဤကိန္းဒသာတြင္ အညံ့ေျပေပ်ာက္ေသာ ယၾတာမွာ
(က) စေနၿဂိဳဟ္ေန႔တိုင္း မြန္းလြဲပိုင္း
(ခ)  ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ေန႔တိုင္း
(ဂ) အဂၤါၿဂိဳဟ္ေထာင့္သုိ႔တန္း၍ ဆန္ (၇၄)ပံု ပံုရမည္။ (ေျမမဆန္႔လွ်င္ ၂တန္း ၃တန္း စသည္ ပံုႏိုင္သည္။) ငါးလႊတ္ေသာယၾတာျပဳလုပ္ရသူမွန္သ၍ ဆန္ပံု၍ေပးရသည္။
            ဤအညံ့ေခ်ယၾတာတြင္ ညံ့ေသာၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုး၏ အေရအတြက္ (အမ်ားမွ အနည္းသို႔) ညံ့ေသာၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ေန႔ႏွစ္ေန႔ကို မူတည္၍ (တန္းစီးဌာနရွိ ၿဂိဳဟ္အရပ္သို႔) ေျမေျပာင္ေျပာင္မွာ အတန္းလိုက္တန္း၍ ပံုၿပီး ဆန္ကို ဒါနျပဳရေလသည္။
            ဤဲဓါတ္ယၾတာသည္ အလြန္ထက္ျမက္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၌ ထင္ရွားသိသာလွေပသည္။ ညံ့ေသာၿဂိဳဟ္၏ အေရအတြက္မွ်ေသာ ဆန္တို႔ တစ္စိမႀကြင္း ကုန္မွ ယၾတာေျမာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္မက ျပဳလုပ္ရေလသည္။ မိမိ၏ ဇာတာကိန္းခန္းအရ အညံ့ႏွင့္ အခက္အခဲဟူသ၍ ပ်က္ျပယ္ေပ်ာက္လြင့္သြားေစေသာ ဓါတ္ျဖစ္ေလသည္။
            (ကိန္းမွန္ဓါတ္မွန္သျဖင့္ စီမံရာတြင္ စိတ္ကို အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္သေလာက္ အခက္ခဲဟူသမွ် အည့ံဟူသမွ် ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေဘးဒဏ္ဟူသမွ် အေပ်ာက္ပ်က္သည္မရွိ၊ မေလ်ာ့ပါးသည္မရွိ။ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း ေလ်ာ့ပါးျခင္း အမွန္ျဖစ္ရေလသည္။ ကိန္းအရ နိမိတ္ဆိုးမ်ားလည္း မေပၚေပါက္ေစရန္ တင္ႀကိဳတားဆီး ပယ္ရွားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။)
            ေမြးနံသည္ နိစ္ျပတို႔တြင္လည္း တည္ရွိ၍ နာမည္အကၡရာမ်ားကလည္း တြဲလ်က္ နိစ္ျပ ျဖစ္ေနလွ်င္ ငါးလႊတ္ျခင္းယၾတာကို တင္ၾကိဳ ျပဳထားအပ္၏။
            အက်ိဳးအတြက္ ယၾတာေပးပံု


            ဤဥပမာ ဒသာတိုင္တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွ႕ေဆာင္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား ဓါတ္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေန႔နံနက္ပိုင္း (မြန္းမတည့္မီ)တြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ေယာက္်ားတစ္ဦးက (ကိုယ္တိုင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္တိုင္က) အဂၤါၿဂိဳဟ္ေဒါင့္သို႔ ထြက္လ်က္ရွိေသာ ၾသဇာကိုင္း ကို ျဖတ္ယူေပးရသည္။
            ၎ၾသဇာကိုင္းကို ဇာတာရွင္၏ လက္ျဖင့္ တိုင္းတာရန္မွာ ၀ဲဘက္၊ လက္ ၁ လက္သစ္၊ ယာဘက္ လက္ ၂ လက္သစ္ (ေပါင္း ၃ လက္သစ္) (သို႔မဟုတ္) ညာဘက္လက္ညိွဳးႏွင့္ တိုင္၍ ျဖတ္ယူရမည္။
            အဖ်ားထိပ္၀တြင္ (စ) အကၡရာကို (အရဟံ) ဟုရြတ္၍ တဆက္တည္း ေရးရမည္။ (ခံတံ၊ ေဖါင္တိန္ စသည္ျဖင့္ ထင္ေအာင္ေရးရမည္) မထင္ပါက ထပ္၍ထပ္၍ ၎နည္း ေရးရမည္။ ၎ၾသဇာကိုင္းကို ဆီမီးခြက္တြင္ ဖေယာင္းစက္ခ်၍ စိုက္ထူၿပီးလွ်င္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေန႔ ညေနေန၀င္ၿပီးမွ စတင္၍ ဘုရားကို ညစဥ္ ဆီးမီးတစ္တိုင္တင္၍ မီးပူေဇာ္ရမည္။ သက္ေစ့ ပူေဇာ္ရမည္။ ရက္မျခားေစရ။ ရက္မပ်က္ေစရ။ ဆက္တိုက္ သက္ေစ့ ပူေဇာ္ရမည္။

            စအကၡရာဘက္မွ အမွတ္အသားျပဳ၍ ၎အမွတ္အသားကို မိမိဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူေစရမည္။ တစ္ဘက္သို႔ လွည့္၍ ဓ အကၡရာျဖစ္သြားလွ်င္ ပ်က္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္အကၡရာျဖစ္၍ ထိခိုက္ေစတတ္သည့္အတြက္ အထူး သတိထားရေလသည္။ ဖေယာင္းတိုင္ အကၡရာေပၚသို႔ မစိုက္မီ သတိျပဳပါ။
            တိုင္ထိပ္ေဒါင့္အရပ္သို႔ထြက္ေသာ တန္းစီး တိုင္ထိပ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္ထိပ္ တန္းစီး နံသင့္အကိုင္း အရိုး၊ တိုင္ထိပ္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တိုင္ထိပ္ေန႔သား ေယာက္်ားေလးက ယူ၍ မိမိလက္ျဖင့္ တန္းစီး လက္၀ဲ လက္၂သစ္၊ တိုင္ထိပ္ လက္ယာ လက္ ၂ သစ္ (ေပါင္း လက္ ၄ သစ္) ျဖင့္တိုင္းျဖတ္။ ထိပ္၀တြင္ တိုင္ထိပ္ အစအကၡရာ (သို႔) တန္းစီး အစအကၡရာေရး။
၂-၄       ခေရ။ ၀ဲလက္၂သစ္၊ ယာလက္၂သစ္ (ေပါင္း ၄သစ္) (သို႔မဟုတ္) လက္ခလယ္ႏွင့္ တုိင္းျဖတ္။ ထိပ္၀တြင္ “ယ” အကၡရာေရး။
၃-၅       စိန္ပန္းကိုင္း။ ၀ဲလက္၂သစ္၊ ယာလက္၃သစ္ (ေပါင္း ၅သစ္)။ ထိပ္၀တြင္ “စ” အကၡရာေရး။
၄-၆       သရက္။ ၀ဲလက၃သစ္၊ ယာလက္၃သစ္ (ေပါင္း ၆သစ္)။ ထိပ္၀တြင္ “သ” အကၡရာေရး။
၅-၀       ပိေတာက္။ ၀ဲလက္၃သစ္၊ ယာလက္၄သစ္ (ေပါင္း ၇သစ္)။ ထိပ္၀တြင္ “တ” အကၡရာေရး။
၆-၁       သေျပ(သို႔မဟုတ္)သစ္အယ္။ ၀ဲလက္၃သစ္၊ ယာလက္၃သစ္ (ေပါင္း ၆သစ္)။ ထိပ္၀တြင္ “အ” အကၡရာေရး။
၀-၂       ေဒါင့္သို႔ထြက္ေသာ ကံ့ေကာ္ကိုင္း (ခတက္ကိုင္း)။ တနလၤာၿဂိဳဟ္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကယူ ၀ဲလက္၃သစ္၊ ယာလက္၃သစ္ (ေပါင္း ၆သစ္)တိုင္း။ ထိပ္၀တြင္ “က” အကၡရာေရး။
အစားအစာျဖင့္ ယၾတာေပးပံု
v  တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္တန္းစီး         - အဂၤါၿဂိဳဟ္ေန႔ နံနက္ပိုင္း။ ဇီးပင္ေအာက္တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေဒါင့္သို႔ လွည့္ထိုင္ၿပီး အဂၤါၿဂိဳဟ္ ၀ယ္ေပးေသာ အုန္းသီးစိတ္ကို (ကိုယ္တိုင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္တိုင္၀ယ္၍) ၀ယ္ခဲ့သေလာက္ ကုန္ေအာင္စားၿပီးမွ အလိုရွိရာ အႀကံအစည္ အလုပ္အကိုင္တို႔ကို (ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးရမည္) ဟု ေအာက္ေမ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ရမည္။
v  တနလၤာၿဂိဳဟ္တန္းစီး          - ၀ါးပင္ေအာက္တြင္ (သို႔မဟုတ္) ရဲယိုပင္ေအာက္တြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္အရပ္သို႔ လွည့္ထိုင္ၿပီး ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ၀ယ္ေသာ ႀကံကိုစုတ္ရမည္။ (ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ေန႔နံနက္ပိုင္း)
v  အဂၤါၿဂိဳဟ္တန္းစီး  - ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၊ ေပါက္ပင္ (သို႔) စိန္ပန္းပင္ေအာက္တြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေဒါင့္သို႔ လွည္၍ထုိင္ၿပီး ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ၀ယ္ေပးေသာ ဇီးသီးကို စားရမည္။
v  ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တန္းစီး            - ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ေန႔ နံနက္ပိုင္း သရက္ပင္ေအာင္တြင္ ေတာင္အရပ္သို႔ လွည့္ထိုင္ၿပီး ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ၀ယ္ေပးေသာ သစ္သီးယို တစ္ခုခုကိုစား (ေျမပဲ၊ အုန္းယိုမ်ားမွအပ)
v  ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တန္းစီး   - စေနၿဂိဳဟ္ေန႔နံနက္ပိုင္း၊ ထန္းပင္ေအာက္တြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အရပ္သို႔လွည့္ထိုင္ၿပီး စေနၿဂိဳဟ္ ၀ယ္ေပးေသာ ပဲေလွာ္ကို စားရမည္။
v  ေသာၾကာၿဂိဳဟ္တန္းစီး        - တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေန႔ နံက္ပိုင္း အုန္းပင္ေအာက္တြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္အရပ္သို႔ လွည့္ထိုင္ၿပီး တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ၀ယ္ေပးေသာ သစ္သီးကို စားရမည္။ (ဇီးသီး၊ ထန္းသီး စေနၿဂိဳဟ္၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္မွအပ)
v  စေနၿဂိဳဟ္တန္းစီး  - တနလၤာၿဂိဳဟ္ေန႔ ကံ့ေကာ္၊ ကုကၠိဳပင္ေအာက္တြင္ စေနၿဂိဳဟ္ေဒါင့္သို႔ လွည့္၍ ထိုင္ၿပီး တနလၤာၿဂိဳဟ္ ၀ယ္ေပးေသာ ထန္းလ်က္ ကိုစားရမည္။
အထက္ပါ အေကာင္းဓါတ္ယၾတာမ်ားကို ေပး၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အညံ့ေခ်ယၾတာမ်ားကိုပါ လုပ္ရမည္။ ယၾတာဓါတ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး၊ အညံ့မ်ား ေျပေပ်ာက္၍ ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားမ်ား တိုးတက္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာရမည္။
Ø ခိုက္ေသာ ပ်က္ေသာ တိကၡနိစ္၊ ျပဌာနမ်ားရွိ နံသင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရွာင္ရမည္။
Ø ခိုက္ေသာ ၎ဌာနရွိ ၂ေန႔တြင္ ျမဲေသာပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ လက္သဲေျခသဲ ဆံပင္ လွီးျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
Ø ခိုက္ေသာ နံ ၂နံဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ၀င္လာျခင္းကို လက္မခံရ။ (၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္)
Ø ခိုက္ေသာ နံ၂နံ တြဲလ်က္ရွိေသာ နာမည္ရွင္မ်ား ေကၽြးသည့္ အစားအေသာက္ကို မစားရ။ မဆက္ဆံ မပတ္သက္ရ။
Ø ခိုက္ေသာ နံ၂နံ၏ ပရိယာယ္အလိုက္ သက္ရွိမ်ား ၎ဒသာအတြင္ ညအိပ္လက္ခံျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္း မျပဳရ။
            အထက္ပါတို႔ကို လိုက္နာေသာ္ စီမံျပဳလုပ္ေသာ ဓါတ္ကို အဟန္႔အတား ကင္းစင္ေစၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းေစသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အက်ိဳးရွိေစရေလသည္။
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ခိုက္လွ်င္      - အဆြံ႕ အအမ်ားကို မေကၽြးေမြး၊ မလွဴဒါန္းရ၊ မဆက္ဆံရ။ မကူးယွက္ရ။
တနလၤာၿဂိဳဟ္ခိုက္လွ်င္       - အလွဴမဂၤလာ မသြားရ။ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ၾကက္၊ က်ီး တို႔ကို ရည္စူး၍ မေကၽြးေမြး မလွဴဒါန္းရ။
အဂၤါၿဂိဳဟ္ခိုက္လွ်င္            - ကိုယ္အဂၤါၿဂိဳဟ္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၊ မ်က္စိခ်ိဳ႕ယြင္းသူႏွင့္ သူေတာင္းစားမ်ားကို မေကၽြးေမြးရ၊ မလွဴဒါန္းရ။
ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ခိုက္လွ်င္         - လက္မသန္သူမ်ားကို မေကၽြးေမြး မလွဴဒါန္းရ။
ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ခိုက္လွ်င္  - ေမ်ာက္၊ ျမင္း သတၱ၀ါမ်ားကို မေကၽြးေမြး မလွဴဒါန္းရ။
ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ခိုက္လွ်င္     - သခ်ၤ ိိဳင္း သုႆန္ေျမေပၚမသြားရ။
စေနၿဂိဳဟ္ခိုက္လွ်င္            - ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမ၊ မီးေနသည္မ်ားကို ေပးကမ္းျခင္း ေကၽြးေမြးျခင္း မျပဳရ။
            အထက္ပါတို႔မွာ ယၾတာဓါတ္ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ ခိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရွာင္ေစရေလသည္။ ခိုက္ေသာေန႔ ၂ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း၊ ခရီးစထြက္ျခင္း၊ ခရီးဆံုးမွ ျပန္ျခင္းႏွင့္ ကိစၥအားလံုးကို ေရွာင္ရွားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
            ေမြးနံသည္ ခိုက္ေသာ ၂ဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနပါက ခိုက္ေသာေန႔မ်ား၊ ခိုက္ေသာ အရပ္သို႔ ေန၀င္ၿပီးသည္ႏွင့္ သြားလာျခင္းကို လံုး၀ မျပဳသင့္ေခ်။ သြားစဥ္လည္းေကာင္း၊ လာစဥ္လည္းေကာင္း၊ ေဘးရန္သင့္တတ္ျခင္း၊ သြားလာမိေသာ္ ဓါတ္ခိုက္သျဖင့္ ၎ဒသာရက္ပိုင္းအတြင္း ကံမေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းသတင္း၊ မေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ႀကံဳရတတ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သေဘာရွိေၾကာင္း သတိျပဳရမည္။
            ေကာင္းေသာဌာနမွ နံသင့္ပစၥည္းမ်ား ဣ႒ လကၡဏာႏွင့္တကြ ျပည့္စံုစြာ ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ နိမိတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာဌာနမွ ျပေသာနိမိတ္သည္ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ေသာ နိမိတ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
            ဆိုးေသာဌာနမွ ပစၥည္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ၀င္လာသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးနိမိတ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဆိုးေသာဌာနမွ ျပေသာနိမိတ္သည္ ဆိုးက်ိဳးကို ေဆာင္ေသာ နိမိတ္ပင္ျဖစ္သည္။
ၿဂိဳဟ္မ်ား ေကာင္းဆိုးအလိုက္ နိမိတ္ျပတတ္ၾကပံု
            တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ေကာင္းဌာနတြင္ ေနစဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကပ္လွ်က္တို႔တြင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းေဆာက္ျခင္း အိမ္သစ္ ျပင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း တို႔ကို ျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ေကာင္းက်ိဳးရေတာ့မည္။
            တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ မေကာင္းဌာနတြင္ေနစဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကပ္လွ်က္တို႔တြင္ အိမ္ပ်က္ အိမ္ၿပိဳျခင္း၊ အိမ္မႈျဖစ္ျခင္း၊ အိုးကြဲျခင္းတို႔ကို ျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ ထိခိုက္ေတာ့မည္။
            တနလၤာၿဂိဳဟ္ မေကာင္းဌာနတြင္ ေနစဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကပ္လွ်က္တို႔တြင္ အလွဴပ်က္ျခင္း၊ မဂၤလာပ်က္ျခင္း၊ အိမ္ခန္း၊ အိမ္ေခါင္ပ်က္ျခင္း မ်ားကိုျပလွ်င္ ဇာတာရွင္တြင္ ထိခိုက္ေတာ့မည္။
            တနလၤာၿဂိဳဟ္ ေကာင္းဌာနတြင္ ေနစဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကပ္လွ်က္တို႔တြင္ အလွဴမဂၤလာႀကီးမ်ား တင့္တယ္စြာ ျပဳျခင္းတို႔ကို ျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ ေကာင္းစားေတာ့မည္။
            အဂၤါၿဂိဳဟ္ေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေနစဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကပ္လွ်က္တို႔တြင္ ဆိုင္းပြဲ၊ ဇာတ္ပြဲ၊ ေဆးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကို ျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ ေကာင္းက်ိဳးရေတာ့မည္။
            အဂၤါၿဂိဳဟ္ ဆိုးဌာနတြင္ေနစဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကပ္လွ်က္တို႔တြင္ အဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ေဆးထိုးမွားျခင္း၊ အစာအဆိပ္မိျခင္း၊ အစြပ္အစြဲျပႆနာေပၚျခင္း၊ စုန္း ပေယာဂ ႀကံဳေတြ႕ျခင္းကို ျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ ထိခိုက္ေတာ့မည္။
            ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ ေကာင္းဌာနတြင္ေနစဥ္ ဘုရား၊ ရဟႏၱာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပြဲမ်ားကို ျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ ေကာင္းစားေတာ့မည္။
            ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ ဆိုးဌာနတြင္ေနစဥ္ ေရႊမႈျဖစ္ျခင္း၊ ရင္ခြဲျခင္း၊ ရူးျခင္း၊ ေရနစ္ျခင္း၊ ကေလးအျမင့္မွက်ျခင္း မ်ားကို ျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ ထိခိုက္ေတာ့မည္။
            ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ေကာင္းဌာနတြင္ေနစဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ကပ္လွ်က္ မ်က္ႏွာစာ၊ အိမ္၏ေခါင္းရင္း အထက္ပိုင္း တို႔တြင္ ပ်ားစြဲျခင္းကို ျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ေကာင္းက်ိဳး ရေတာ့မည္။
            ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ဆိုးဌာနတြင္ ေနစဥ္ ေနာက္ေဖးဘက္၊ အိမ္ေအာက္ဖက္တို႔တြင္ ပ်ားစြဲျခင္း၊ ေျမမႈ၊ မိန္းမမႈ ေပၚျခင္းကိုျပလွ်င္ ဇာတာရွင္ ထိခိုက္ေတာ့မည္။
            ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ေကာင္းဌာနတြင္ရွိစဥ္ အိမ္ထဲသို႔ အေတာင္ေပါက္သတၱ၀ါ ၀င္လာျခင္း၊ ဇာတာရွင္ လက္ႏွင့္ ကိုင္မိ ထိမိလွ်င္ ဇာတာရွင္သည္ ေကာင္းက်ိဳးရေတာ့မည္။
            ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ဆိုးဌာနတြင္ရွိစဥ္ အေတာင္ေပါက္သတၱ၀ါ နာလွ်က္၀င္လာျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ေသျခင္း၊ အိမ္သာ ၿပိဳပ်က္ျခင္း၊ ေသြးသားမသန္႔သူ ၀င္လာျခင္း၊ နာတာရွည္လူနာမ်ား ၀င္လာျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ ဇာတာရွင္ ထိခိုက္ေတာ့မည္။
            စေနၿဂိဳဟ္ ေကာင္းဌာနတြင္ရွိစဥ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမ မ်က္ႏွာျမင္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေရာက္ျခင္း နိမိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရလွ်င္ ဇာတာရွင္ ေကာင္းက်ိဳးရေတာ့မည္။
            စေနၿဂိဳဟ္ၿဂိဳဟ္ ဆိုးဌာနရွိစဥ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကပ္လွ်က္တို႔တြင္ မီးလန္႔ျခင္း၊ သတ္မႈ ခိုးမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း နိမိတ္ကို ေတြ႕ရလွ်င္ ဇာတာရွင္ ထိခိုက္ေတာ့မည္။
            အထက္ပါ နိမိတ္မ်ားသည္ ကပ္ၿဂိဳဟ္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ (အေၾကာင္းအက်ိဳးတို႔ျဖင့္) ျပေသာ နိမိတ္ႏွင့္ သေဘာသြားျခင္း မတူညီပါ။ ေကာင္းဌာန ၂ဌာနျဖစ္သည့္ (တိုင္ထိပ္ႏွင့္ တန္းစီး)တို႔မွ ျပတတ္ေသာ ဣ႒နိမိတ္မ်ားေၾကာင့္ ဇာတာရွင္အဘို႔ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား (အရာဌာနမေရြး) ေပၚေပါက္ခံစားရႏိုင္သည့္ နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆိုးဌာန ၂ဌာနျဖစ္သည့္ (ျပႏွင့္တိကၡနိစ္)တို႔မွ ျပတတ္ေသာ အနိ႒ နိမိတ္မ်ားေၾကာင့္ ဇာတာရွင္သည္ ကံနိမ့္က်လွ်က္ အစစအရာရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာ မေအာင္ျမင္တတ္ေသာ သေဘာကို ယူဆျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
            ေကာင္းေသာဌာနနံမ်ား ၀င္လွ်င္ ေကာင္း၍၊ ထြက္လွ်င္ ကံနိမ့္ေနေသာသေဘာ၊ အရာရာ အဆင္မေျပသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
            ဆိုးဌာနရွိ နံမ်ား ထြက္လွ်င္ ပ်က္လွ်င္ ေကာင္၍ ၀င္လာလွ်င္ ခိုက္တတ္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
အလိုအေလ်ာက္ ယၾတာေက်တတ္ပံု
          ေကာင္းေသာဌာနတြင္ ရွိေသာၿဂိဳဟ္၏ အက်ိဳးျပဳေစတတ္ေသာ သဘာ၀၊ ၀င္လာေစတတ္ေသာ သဘာ၀မ်ားကို ပ်က္ျပယ္ေစတတ္ေသာ သဘာ၀တရားမ်ားမွာ နံတူပစၥည္းမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ၀င္လာျခင္း၊ အနိ႒ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ဇာတာရွင္က ငွားရမ္း၍ အေပါင္ခံ၍ ၀င္လာျခင္း၊ အပ်က္မကင္းေသာ နံပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ေကာင္းဌာနရွိ အက်ိဳးျပဳေစတတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္အားနည္းေစရန္ ဟန္႔တား၍ ယၾတာေက်သြားေစတတ္သည္။
            ဥပမာ- စေနၿဂိဳဟ္သည္ စေနၿဂိဳဟ္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ၀ိေသသလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္သည့္ အခါပင္ျဖစ္လင့္ကစား ဘိနပ္ အလကား၀င္ျခင္း၊ ထီးပ်က္ ေမ့က်န္ရစ္ခဲ့၍ ၀င္ျခင္း၊ ေဖာင္တိန္အက်ိဳးေကာက္ရျခင္း၊ နာရီအေပါင္ခံမိျခင္း စသည္တို႔ ျပဳမိျဖစ္မိေသာ္ အက်ိဳးေပး ေက်ေစေျပေစတတ္ေသာ သေဘာျဖစ္ေလသည္။
            ဣ႒ သဘာလည္းျဖစ္၊ အပိုင္သေဘာ၊ အလကားရရွိျခင္း၊ ေကာက္ရသကဲ့သို႔ ၀င္ျခင္း၊ အျပစ္အနာ ကင္းစင္ျခင္းသည္ ေကာင္းနိမိတ္ကို ေဆာင္၍ အထက္ပါအတိုင္ မယူရပါေခ်။
            ဆိုးေသာဌာနတြင္ ရွိေသာၿဂိဳဟ္၏ ဆိုးေစ ခိုက္ေစေသာ သဘာ၀ ထြက္ေစပ်က္ေစေသာ သဘာ၀မ်ားကို ေၾကေပ်ာက္ေစတတ္ေသာ သဘာ၀တရားမွာ မိမိအိမ္အတြင္း နံတူ တိရစၦာန္မ်ား ေသၾကပ်က္စီးသြားျခင္း၊ ထြက္သြားျခင္းတုိ႔သည္လည္း ယၾတာေက်ေလသည္။
            နိမိတ္ဟူေသာ သေဘာမွာ ထူးထူးျခားျခား ၀ိေသသအသြင္ လကၡဏာကိုေဆာင္မွ နိမိတ္ဟုယူ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ေတြ႔ရိုးေတြ႕စဥ္မ်ားသည္ နိမိတ္မဟုတ္ပါ။ေကာင္းေသာ အဂၤါ၏ ဒသာတြင္
မီးခြက္မွ အလိုလိုမီးထေတာက္ျခင္း
ဘုရားမွ ထူးဆန္းစြာ နိမိတ္ျပျခင္း
ပီတိသုခႀကံဳေစေသာ မီးႏွင့္ဆိုင္ေသာနိမိတ္ကိုျပလွ်င္ ေကာင္းေသာအက်ိဳး
 ၀
မေကာင္းေသာ စေနၿဂိဳဟ္၏ ဒသာတြင္ အ၀တ္အက်ႌ စသည္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ အိမ္ေပၚ အိမ္နားတြင္ မီးလန္႔ျခင္း သည္ ဆိုေသာ အက်ိဳးျဖစ္မည့္သဘာကို ျပေလသည္။
အိမ္ေပၚတြင္ ေမြးထားေသာ ႏြားေသသြားျခင္းသည္ စေနသားအဘို႔ ယၾတာေက်ေစ၏။

No comments:

Post a Comment