ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Friday, October 19, 2012

သစၥာခံ ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ပညာ (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)


လက္ေတြ႕ေဟာေျပာပံု နမူနာဇာတာ
ေမြးသကၠရာဇ္       - ၁၃၀၁ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လဆန္း (၆)ရက္၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေန႔
ရုပ္သ႑ာန္         - အသားမဲ အရပ္ပု၍ ျပည့္၀ေသာကိုယ္ရွိသည္
ေမးသည့္ေန႔        - ၁၃၃၄ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း (၆)ရက္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ေန႔
နာမည္ပညတ္      - ကိုေအာင္သိန္း

မူလ
ေကာဇာ

ၿဂိဳဟ္စား

သက္ေရာက္

ဓါတ္ဒသာ

ၿဂိဳဟ္အားဘဂၤ
ေမြးလ
ေမြးနံ

၁၂
၁၀
၁၃

မူလဇာတာႏွင့္ ဇာတာရွင္၏ ရုပ္လကၡဏာတို႔ကို စီစစ္ၾကည့္လွ်င္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ (၀ရ) ဣ႒ လက္်ာဘြား ျဖစ္၏။ လူက အနိ႒အားသာေနသည္။ လက္်ာဘြားျဖစ္ေသာ္လည္း သဒၵနိကာယ္ အသံတြင္ ေပ်ာ့၍ေအးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္သည္ လက္၀ဲသို႔ ယိမ္းေန၏။ ညွာတာတတ္ျခင္း၊ အားနာတတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံတတ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္း တို႔ရွိမည္။ ဇာတာက လက္်ာ၊ စိတ္က လက္၀ဲစိတ္။
ဣ႒ဘြား၊ အနိ႒ရုပ္ေၾကာင့္ ကံအက်ိဳးေပးသည္ လြဲေခ်ာ္မည္။ ခက္ခဲပင္ပန္းမည္။ စိတ္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေအာင္ အက်ိဳးေပးဘို႔ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။ ကိုယ္စိတ္ပင္ပန္းမည္။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ၀ရတြင္ ရွိေသာ္လည္း အင္အားမွာ ၄အားသာရွိ၍ အဘအက်ိဳး မခံစားရ။
လက္်ာဘြားသည္ လက္၀ဲစိတ္ေနစိတ္ထားရွိ၍ ဘ၀တာတြင္ မိမိအား အႏိုင္က်င့္သူ ေပါမ်ားမည္။ ရိုေသေလးစားသူ မရွိတတ္။ ၾသဇာကင္းမဲ့၏။ အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာတတ္၏။ စီးပြားေရးတြင္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ မ်ားမည္။
နာမည္သည္ ၁-၆ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဣ႒မွ အနိဌသို႔ မွည့္ေသာ နာမည္ျဖစ္ျခင္း၊ တိုင္စဥ္ ေဇာက္ထိုး ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစတြင္ ေကာင္းသလိုလိုႏွင့္ အဆံုး၌ ပ်က္ရျခင္း၊ ေဘးရန္မ်ားျခင္း၊ ထိခိုက္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရမည္။
ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ အား ၁၀-မျပည့္ေသာ္လည္း ေဇယ်ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ရွိသည္။ ပညာေရးမူကား အဆံုးသတ္တြင္ ခက္ခဲစြာရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ (နာမည္သေဘာ အစေကာင္း၍ အေႏွာင္းညံ့)
စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္တို႔တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ တနလၤာၿဂိဳဟ္တို႔ေၾကာင့္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ လူခ်မ္းသာတစ္ေယာက္ ျဖစ္မလာႏိုင္ (အခ်ိဳ႕ ေမြးရာပါ မိဘခ်မ္းသာသူမ်ား ျဖစ္ေစကာမူ မိမိကိုယ္တိုင္ စီမံႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ မိမိ၏ ခ်မ္းသာမႈဟု မယူဆႏိုင္) ဇာတာရွင္၏ စီးပြားေရးသည္ ခိုင္မာစိတ္ခ်ရေသာ စီးပြားေရးမဟုတ္။
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ (မရဏ) ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အား (၁၂) ရွိေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ဇာတာတြင္ မိန္းမၿဂိဳဟ္ မယားၿဂိဳဟ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ လက္်ာတြင္ရွိ၍ ဇာတာရွင္ကို ႏိုင္ေသာ ထက္ျမက္သည့္ မိန္းမမ်ိဳးကိုရလွ်င္ ခိုင္ၿမဲမည္။ ေပ်ာ့ညံ့ေသာ မိန္းမႏွင့္ ရလွ်င္ မၿမဲေခ်။
ေမးသည့္ကာလတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒသာမွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ သက္ေရာက္မွ ကူးလာေသာ ဓါတ္ဖက္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ ဒသာျဖစ္၏။ ၎ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ မူလက အထက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ ေကာဇာတြင္ ဒြယ ထက္ေအာက္ ေကာင္းဆိုးညီမွ်ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
ေရာက္လာေသာေန႔သည္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ေန႔ျဖစ္၍ ဒသာတိုင္တြင္ တိကၡနိစ္ဌာန၌ရွိေန၏။ ေကာဇာတိုင္တြင္ ဒြယ ဌာနတြင္ရွိသည္။
ဆရာ၏ လက္၀ဲဘက္တြင္ ထုိင္၍ ဒူးတဖက္ေထာင္ တစ္ဖက္လွဲ ထိုင္၍ေမး၏။
အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ အပ်က္အစီးမ်ား၍ လက္ရွိအေျခအေနမွ ေျပာင္းလဲရမည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ (ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ဒသာတြင္ ၀ဲဘက္မွထိုင္၍ ဒူးတစ္ဘက္ေထာင္ တစ္ဖက္လွဲ ထုိင္၍လည္းေကာင္း၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ေန႔သည္ အပ်က္ တိကၡနိစ္တြင္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အပ်က္ႏွင့္ အေျပာင္းကို ဦးစားေပးေဟာသည္။)
ေဗဒင္ေမးရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာ၌ အပ်က္မ်ားျခင္း၊ အထမေျမာက္ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားကို ေဟာရမည္။
ၿဂိဳဟ္စားတြင္ ၿဂိဳဟ္သက္ (၂၉)ႏွစ္မွ (၄၆)ႏွစ္အတြင္း ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ (လာဘ)ၿဂိဳဟ္စားျခင္း၊ ၎ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ေမြးနံ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၁-၄ (အင္း၀) (ဦးေ၀) ရန္မ်ားက်ျခင္း၊ လက္်ာ ၀ရဘြားသည္ လက္၀ဲ လာဘတြင္ က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဇာတာရွင္သည္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္တိုင္ေအာင္အတြင္း . . .
တနလၤာၿဂိဳဟ္ သက္ရွိပရိယာယ္၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ သက္မဲ့ပရိယာယ္၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ သက္ရွိပရိယာယ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ (ၿဂိဳဟ္စားတိုင္အရ) ေျခ၂ေခ်ာင္း ထြက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္ျခင္း၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ပစၥည္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမ်ားကို ယူဆရမည္။
အသက္ ၂၉ ႏွစ္မွ ၄၆ ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းေသာ လာဘ အထက္ၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ ကာလအတြင္း ျဖစ္ေသာျငားလည္း ဇာတာရွင္အဘို႔ အေကာင္းမခံစားရပါ။ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳး ေပးဘို႔သာ မ်ားေလသည္။)
အသက္ ၃၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ပဌမ ၄လ တနလၤာၿဂိဳဟ္ဒသာကိုခ်န္၍ ယခုေရာက္ဆဲ ဓါတ္ဒသာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ကာလအတြင္း ၎ဒသာတိုင္ကို မူတည္၍ နိမိတ္ႏွင့္တကြ ေဟာပံုမွာ . . .
ေဟာမည့္ ပစၥကၡကာလ (ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ဓါတ္ဒသာ)သည္ ေဟာသည့္ကာလ ေကာဇာတိုင္တြင္ ဒြယဌာနမွာပင္ရွိ၍ အထက္တစ္၀က္ ေအာက္တစ္၀က္ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းဆိုးဌာနအားလံုးမွ နိမိတ္မ်ားကို ျပႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေမးသည့္ေန႔ နိမိတ္ပ်က္၊ အထိုင္ (ထိုင္ပံုအေနအထား) အနိ႒တို႔ေၾကာင့္ အနိ႒အားသာ၍ အဆိုးနိမိတ္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ ေဟာရမည္။
ျပဌာနရွိ ၂-၅ ဂေဗၻ သက္ရွိ။ အနီး တနလၤာၿဂိဳဟ္(ကာရဏကာရက) ေျမၿဂိဳဟ္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ေယာက္်ားၿဂိဳဟ္၊ ဌာနပမာဏ၊ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ သက္မဲ့၊ ေလၿဂိဳဟ္၊ အေ၀း၊ ကာလပမာဏ၊ ၎သည္ ဆိုးေသာဌာနတြင္ အေၾကာင္းနိမိတ္ျဖစ္သည္။
မႏၵနိစ္ဌာနရွိ ၆-၂ ေသာက သက္မဲ့။ (သမၸဒါနကာရက) ေျမၿဂိဳဟ္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ မိန္းမၿဂိဳဟ္၊ အနီး၊ အထက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ သက္ရွိ။ ေလၿဂိဳဟ္၊ အေ၀း၊ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ (တိရစၦာန္ အထီး) ၎သည္ ဆိုးေသာ မႏၵနိစ္ဌာနတြင္ အေၾကာင္းနိမိတ္ ျဖစ္သည္။
တိကၡနိစ္ဌာနရွိ (၅-၁) ပေအာင္ သက္ရွိ (ကမၼကာရက) မီးၿဂိဳဟ္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကပ္၊ ေယာက္်ား၊ အေ၀း၊ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ဌာနပမာဏ၊ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ သက္မဲ့၊ ေရၿဂိဳဟ္၊ အနီး၊ အထက္ၿဂိဳဟ္၊ ကာလပမာဏ၊ ၎သည္ ဆိုးေသာ တိကၡနိစ္ဌာနတြင္ အေၾကာင္းနိမိတ္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါတို႔မွ ဦးစြာေဟာေျပာအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေရြးခ်ယ္လွ်င္ တနလၤာၿဂိဳဟ္၏ အျဖစ္အပ်က္၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ အျဖစ္အပ်က္၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ (ေမးေသာေန႔ အပ်က္ႏွင့္ အထိုင္ပ်က္)
ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာရွင္သည္ ေ၀းေသာအရပ္ (၀ါ) တစ္ျခားအရပ္ေဒသမွ ေခ်းယူထားေသာ ေငြ အေၾကြးကို ျပန္လည္မဆက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေငြပူ ေငြမႈမ်ားေပၚျခင္း ဟူေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္ကို ေတြ႕ႀကံဳရၿပီးေနာက္ (တနလၤာၿဂိဳဟ္ ၀ိပရိတ္ျပန္ထားသည္) အလုပ္တူ၊ ဌာနတူ (အနီး၊ ကာရဏကာရကသေဘာ) ရာထူးအလတ္စား အရာရွိ (ဒြယၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ကပ္ျခင္းသေဘာ) ေယာက္်ားတစ္ဦး (အမည္တပ္လိုပါက ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္ကိုၾကည့္) (ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္တြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကို ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ျပန္၍ ကပ္ေနသည္။) ေက်ာ္သိန္း၊ သိန္းေက်ာ္ (ကသ) (သက) စသည္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး အလုပ္မွ ေျပာင္းရန္ေပၚေပါက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလိုျခင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးတရားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္သည္ အေရးနိမ့္ေနသည္ (အေၾကာင္းမွာ ေမးသည့္ေန႔ နိမိတ္ၿဂိဳဟ္သည္ အပ်က္အားသာလွ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။)
ပ်က္ဌာနျဖစ္သည့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အေၾကာင္း၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ဧကန္ အဆိုး (၆မတ္ဆိုးသည့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အေၾကာင္းကို ေဟာေသာအခါ) မိုးကာ (၀ိပရိတ္ျပန္ထားသည္မ်ားကိုၾကည့္ပါ) (သက္မဲ့၊ ေရၿဂိဳဟ္၊ အနီး၊ အထက္ၿဂိဳဟ္၊ ကာလပမာဏ) ထို႔ေၾကာင့္ မိုးကာအက်ႌ (ပ်က္ေသာဌာနခ်င္းလည္း တြဲစပ္အမည္ေဖာ္ထားသည္) ေပ်ာက္သြားျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း စေသာ အေၾကာင္းနိမိတ္ကို ႀကံဳေတြ႕ရၿပီးေနာက္ ဇာတာရွင္သည္ ေအာက္ပိုင္း ေပါင္ၿခံတြင္၊ ေပါင္တြင္ မီးပူေလာင္ျခင္း၊ အပူေလာင္ျခင္း စေသာ အနာတရ ျဖစ္မည္။ (မိမိေနအိမ္တါင္ မဟုတ္ဘဲ အိမ္အျပင္ပတြင္ ထိုင္ေနစဥ္၊ နားေနစဥ္ ျဖစ္မည္။)
ေအာက္ၿဂိဳဟ္ကပ္၍ သက္ရွိျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္း၊ ေပါင္တြင္ မီးၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ပ်က္ျခင္းကို ေထာက္၍ အပူေလာင္ျခင္း၊ အေ၀းရျဖစ္၍ တျခားအိမ္တြင္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဌာနပမာဏ ျဖစ္၍ သြားလာေနစဥ္ မဟုတ္ဘဲ ထိုင္ေနစဥ္ နားေနစဥ္ ျဖစ္ရျခင္း၊ ကမၼကာရကျဖစ္၍ အလုပ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ မီးအပူဒဏ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ေဟာေလသည္။
အမည္တပ္လိုေသာ္ ပရတိုင္ေခၚ ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၎ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို ျပဌာနတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ကပ္လွ်က္ရွိ၍ ၅-၂ သက္မဲ့ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီးခြက္ျဖစ္ျခင္း၊ မေတာ္တဆ အလိုအေလ်ာက္ မီးခြက္ႏွင့္ တိုက္မိၿပီး ေပါင္တြင္ မီးပူေလာင္ ဒါဏ္ရာရျခင္းကို ယူဆေဟာေျပာႏိုင္၏။
မႏၵနိစ္ဌာနရွိ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ အပ်က္ကို ဆက္လက္ေဟာေျပာရန္မွာ အေတာင္ေပါက္သတၱ၀ါ (သိန္းငွက္) စသည္ အေ၀းရပ္မွလာၿပီး ဇာတာရွင္ေနအိမ္၊ ၿခံေျမစသည္တို႔တြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးသြားျခင္း၊ ဒဏ္ရာရသြားျခင္း၊ အျပစ္တင္ခံရျခင္း နိမိတ္ကို ဇာတာရွင္ကိုယ္တိုင္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဘြယ္ မ်က္ျမင္လက္ေတြ႕ ႀကံဳရပါက . . .
ဇာတာရွင္ႏွင့္ ၂ဦးစပ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သစ္ပင္၊ သြပ္ (စသည္လည္း ယူဆႏိုင္သည္) ေရာင္းခ်လိုက္ရျခင္း၊ (ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ဆိုးေကာင္းအားမွ်တျခင္းသေဘာ) ျဖင့္ ထြက္သြားမည္။ (ေငြေၾကးက်ပ္တည္း၍ ေရာင္းလိုက္ရမည္။)
အမည္တပ္လိုေသာ္ . . . ပရတိုင္ ေခၚ ကပ္ၿဂိဳဟ္တိုင္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၎ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ သည္ တိုင္ထိပ္တြင္ ေကာဇာ ေဇယ် အဂၤါၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ၆-၃ သားေဆြ သက္ရွိ၊ မိတ္ပ်က္ရန္၊ အေ၀းရပ္၊ ကမၼကာရဏ တို႔ကိုေထာက္၍ အလုပ္အကိုင္ အထူးတိုးတက္ႀကီးပြားေနေသာ ေနာက္ေဖးဘက္က တစ္အိမ္ေက်ာ္လမ္းမွ (အေဟာတိုင္တြင္ ေမြးနံမွ တန္းေအာက္ပိုင္းက်၍ တစ္လံုးေက်ာ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ရွိေသာေၾကာင့္) ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးသန္းေဆြ (၃၆-၆၃) စသူက ၎၏ အလုပ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ၀ယ္သြားျခင္း ျဖစ္မည္။
ဇာတာရွင္က သိလို၍ ေမးလာေသာ၊ စံုစမ္းလာေသာ အခ်က္မ်ားကို ကိန္းသေဘာႏွင့္ ေမးေန႔ အထိုင္မ်ားကိုၾကည့္၍ ေဟာေျပာႏိုင္ပါသည္။ အႀကံေပးႏိုင္သည္။ ဧကန္ဟု မေဟာေျပာႏိုင္ပါ။
ဥပမာ                ။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ငွားခ်င္ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါ့မလား။
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ေကာဇာကပ္ၿဂိဳဟ္ေၾကာင့္ ေကာင္းအားဆိုးအား မွ်ေနေသာ္လည္း အပ်က္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္၍ ယခုကာလ မရႏိုင္ေသးပါ။ အဆင္မေျပေသးပါဟု ေဟာရမည္။ ရလွ်င္ အနစ္နာခံၿပီးမွရမည္။
ေကာင္းေသာဌာန ေကာင္းေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ကပ္သည့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ အေၾကာင္းေမးလာလွ်င္လည္း (အႀကံအစည္သာရွိသည္။ အထမေျမာက္ေသး) ဟူ၍ ေျဖရမည္။
ဆုိးဌာနႏွင့္ စပ္ဆိုင္သမွ် အေမးမ်ားရွိလွ်င္မူကား ဧကန္အဆိုးဟုသာ ေဟာရပါမည္။ အထမေျမာက္ျခင္း၊ အထေျမာက္လွ်င္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားကို ေဟာရပါမည္။ ကိန္းသည္ သဘာ၀နိယာမ ဓါတ္မ်ားျဖစ္၍ ယၾတာျပဳျခင္း၊ ဆန္း၀င္ဆန္းက်င္မႈေၾကာင့္ အေကာင္းအဆိုးျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေဟာေျပာရျခင္း နိမိတ္သည္ အတပ္အေသစြဲ၍ ေဟာရျခင္းမ်ားသည္ ဆန္းေဗဒင္ပညာ၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္ၾကီး ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္၏ သစၥာခံဆန္းက်မ္းေဗဒင္ပညာသင္တန္းမူ ၿပီးပါၿပီ  . . .

No comments:

Post a Comment