ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Thursday, August 16, 2012

သစၥာခံ ဆန္းက်မ္း ေဗဒင္ ပညာ (အပိုင္း-5)


ဆန္းနိမိတ္အေၾကာင္း
            ဤေဗဒင္ပညာသည္ ကိန္းႏွင့္ နိမိတ္ကို ခြဲျခားေဟာေျပာရေသာ ပညာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိန္းအတိုင္း ဆန္း၀င္သည့္ နိမိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လွ်င္ အေၾကာင္းခံရွိ၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ကို ႀကိဳတင္ သိရွိထားရမည္။
            ေကာင္းေသာဌာနမွ ျပေသာနိမိတ္သည္ ဇာတာရွင္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ နိမိတ္ျဖစ္၍ ဆိုးေသာဌာနမွ ျပေသာနိမိတ္သည္ ဇာတာရွင္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ နိမိတ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
            သက္ေရာက္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေစ၊ ဒသာၿဂိဳစ္ျဖစ္ေစ ၎ၿဂိဳဟ္သည္ ေကာဇာတိုင္မွ ေကာင္းေသာ အထက္ၿဂိဳဟ္မွ ထူထားေသာ သက္ေရာက္တိုင္၊ ဒသာတိုင္ စသည္တို႔သည္ ေကာင္းေသာဌာနမ်ားမွသာ နိမိတ္ျပလိမ့္မည္။ (တိုင္ထိပ္၊ တန္းစီး၊ တန္းကပ္= ေကာင္းေသာဌာနမ်ား)
            ေကာဇာတိုင္တြင္ သက္ေရာက္ဒသာ စသည့္ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ ေအာက္ၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ၾကလွ်င္ ထူထားေသာတိုင္တြင္ မေကာင္းေသာဌာနမွသာ နိမိတ္ျပလိမ့္မည္။ (ျပ၊ တိကၡနိစ္၊ မႏၵနိစ္)
            ေကာင္းေသာဌာနမွာ ေနာက္ကကပ္ေသာၿဂိဳဟ္သည္ (အေၾကာင္းနိမိတ္)ျဖစ္၍ အဓိကၿဂိဳဟ္သည္ (အက်ိဳးတရား) ျဖစ္လိမ့္မည္။
            မေကာင္းေသာဌာနမွာ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ၀ိပရိတ္ျပန္ၿပီးသည့္ အခ်က္သည္ (အေၾကာင္းနိမိတ္) ျဖစ္၍ နဂိုမူလ အျမင္အတိုင္းသည္ (အက်ိဳးတရား) ျဖစ္လိမ့္မည္။
            အေၾကာင္းနိမိတ္ေပၚမွသာ အက်ိဳးတရားအျဖစ္မ်ားသည္ မုခ် ေပၚေပါက္ျဖစ္ပ်က္ရ၏။ ဤေကာင္းေသာဌာနမွ ျပမည့္နိမိတ္မွာ စေနၿဂိဳဟ္သည္ (အေၾကာင္းနိမိတ္) ထို႔ေၾကာင့္ စေနၿဂိဳဟ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္က ကပ္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (ဓမၼာ) သက္ရွိ စေနၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ရန္တြင္ အထက္ၿဂိဳဟ္ကပ္၍ မုဆိုးဖို။ (ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ သက္ေရာက္ဒသာတိုင္)
            ထို႔ေၾကာင့္ ဤဇာတာတြင္ ဦးစြာနိမိတ္အျဖစ္ ဇာတာရွင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္တြင္ (ေမြးနံ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တည္ရွိေသာ စေနၿဂိဳဟ္) အေ၀းရပ္မွ စေနၿဂိဳဟ္နာမည္မွည့္ေခၚေသာ လူမ်ိဳးကြဲလူစိမ္း မုဆိုးဖို ေယာက္်ားတစ္ဦး ရုတ္တရက္ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ (တိုင္ထိပ္သဘာ၀) ၀င္ေရာက္လာေသာ နိမိတ္ကို ေတြ႕လွ်င္ (အေၾကာင္းတရား) . ..
            (အက်ိဳးတရားအျဖစ္) ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို စေနၿဂိဳဟ္ကပ္၍ (သက္မဲ့ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္)၊ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ စေနၿဂိဳဟ္ကပ္၍ အေကာင္းအား ၁မတ္ဖိုးသာရွိေသာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ (မီးၿဂိဳဟ္စေနၿဂိဳဟ္ကပ္၍) မီးဖိုတစ္လံုး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အခမဲ့ေပး၍ ၀င္လာမည္။ (တနည္း) မီးဖိုအေဟာင္းကို ေငြေၾကး အျမတ္အစြန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ရမည္။ ၀ယ္သူေပၚမည္။ အက်ိဳးအားျဖင့္ ၁မတ္ဖိုး ေကာင္း၏။ (၄ မတ္ေကာင္းေသာ ဌာနတြင္ ၃မတ္ဆိုးေသာ ၿဂိဳဟ္ကပ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းအား ၁မတ္မွ်သာ ရွိသည္။)
            ကပ္ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ (အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳး) ယူဆပံုကို သေဘာေပါက္ပါေလ။
            ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို စေနၿဂိဳဟ္ကပ္သကဲ့သို႔ အေၾကာင္းနိမိတ္ယူေသာအခါ၌ စေနၿဂိဳဟ္ကိုလည္း ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ျပန္၍ ကပ္ေလသည္။
မွတ္ခ်က္            ။ အေၾကာင္းနိမိတ္ ျပသည့္ေနရာမွာ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ကို ဇာတာရွင္၏ ေနအိမ္ဟု ယူဆ၍ ေဟာလိုရာၿဂိဳဟ္သည္ တစ္လံုးေက်ာ္၌ ရွိလွ်င္ ေအာက္ကို ေျခရင္း၊ မ်က္ေစာင္းထိုး တစ္အိမ္ေက်ာ္၊ အထက္တြင္ရွိလွ်င္ ေခါင္းရင္း မ်က္ေစာင္းထိုး တစ္အိမ္ေက်ာ္ စသည္ျဖင့္ ဌာနကို ယူရမည္။
အဂၤါၿဂိဳဟ္ တန္းစီးဌာနအေၾကာင္း ေဟာရန္အတြက္ အေၾကာင္းနိမိတ္မွာ . . .
            အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ေမြးနံ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္မွ ေအာက္တစ္လံုးျခားတြင္ ရွိသျဖင့္ ဇာတာရွင္၏ ေျခရင္းဘက္ တစ္အိမ္ေက်ာ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္တြင္ ဇာတာရွင္ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕သိရွိရေသာ ထင္ရွားသည့္ (အေၾကာင္းတရားနိမိတ္မ်ား) ေပၚလာလွ်င္ ဇာတာရွင္မွာ (တန္းစီးအဂၤါၿဂိဳဟ္ကို ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးတရား)မ်ားကို မုခ် ႀကံဳေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းနိမိတ္ခံကို ေတြ႕ၿပီးမွ အက်ိဳးျဖစ္ရၿမဲကို သတိခ်ပ္ရမည္။
            အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို ေဟာရန္အတြက္ နိမိတ္မွာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို အဂၤါၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်က္ရွိသည္။ (၅-၃) ပန္းစိန္ သက္ရွိ။ (၅-၃)သည္ မိတ္ပ်က္ရန္။ ကပ္ေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္မွာ ေကာဇာတြင္ ကိစၦ (ေအာက္ၿဂိဳဟ္)ျဖစ္၍ တိရစၦာန္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကပ္ၿဂိဳဟ္သည္ ေလၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ (စေရ)။ ၅-၃ သည္ ေသာမႏွင့္ ပါပ ျဖစ္၍ တစ္ျခားေသာအရပ္။ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကပ္၍ အဆိပ္ရွိေသာ ေလထဲမွာ က်က္စားေသာ သတၱ၀ါ။
            ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာရွင္၏ ေျခရင္းဘက္ တစ္အိမ္ေက်ာ္မွ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္၊ သစ္ပင္စသည္တို႔တြင္ တျခားေသာအရပ္မွလာေသာ ပ်ားသတၱ၀ါ၊ ပ်ားအအံုဖြဲ႕၍ ၀င္လာမည္။ (၀ါ) ပ်ားစြဲမည္။ ဤအေၾကာင္းနိမိတ္ကို ဇာတာရွင္ ေတြ႕ၿပီး မၾကာမီ၌ ေအာက္ပါ ၃-၅ တန္းစီးဌာန ပရိယာယ္ သေဘာမ်ား အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ မုခ်၀င္လာျဖစ္ႀကံဳမည္ဟု ေဟာရမည္။
Ø  ၃-၅ စိန္ပန္း မိတ္။ သက္မဲ့ အဂၤါၿဂိဳဟ္။ ပါပ-ေသာမ ျဖစ္၍ တစ္ပါးေသာ အရပ္။ လူမ်ိဳးကြဲ
Ø  ကပ္ၿဂိဳဟ္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ ေကာဇာတိုင္တြင္ အထက္ၿဂိဳဟ္ (လာဘ)
Ø  တန္းစီးဌာန ၃မတ္ေကာင္းေသာ ဌာနတြင္ ကပ္ၿဂိဳဟ္လာဘ ၂မတ္ေကာင္း၍ ၅မတ္ဘိုး ေကာင္းေသာ သက္မဲ့ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ပ်ားစြဲေသာ နိမိတ္ကို ျမင္ၿပီးမွ ဇာတာရွင္သည္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕ရြာမွ စက္ဘီး၊ စက္ စသည္ တန္းဘိုးရွိေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ သက္မဲ့ပစၥည္း ၀င္လာမည္။ အက်ိဳးျပဳေစမည္။ ေကာင္းနိမိတ္ခံ၍ ၀င္လာလွ်င္ ကံေကာင္းေသာ ၀င္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။
မေကာင္းေသာဌာနတို႔မွ ျပသည့္ နိမိတ္မ်ားမွာ
(က်ား)


ေကာဇာ

သက္ေရာက္

ဥပေဒသ . . .
Ø  နိစ္ႏွင့္ျပတို႔မွ မ်က္ျမင္အတိုင္း ၿဂိဳဟ္တို႔ကို အလံုးစံု ၀ိပရိတ္ျပန္ၿပီး သတ္မွတ္ရမည္။ ၎၀ိပရိတ္ ျပန္ၿပီးသားသည္ နိမိတ္ျဖစ္၍ “မ်က္ျမင္အတိုင္း”သည္ အက်ိဳးအေဟာမ်ား ျဖစ္ေတာ့သည္။ (ထြက္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း၊ နစ္နာျခင္း အေဟာမ်ားကို ေဟာရသည္။)
Ø  ေမြးနံၿဂိဳဟ္သည္ နိစ္ႏွင့္ျပ ဌာနမ်ားတြင္ တည္ရွိေသာအခါ ဌာန (၇) ပါးလံုးရွိ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို အားလံုးပင္ ၀ိပရိတ္ျပန္ျခင္းသည္ နိမိတ္ျဖစ္၍ မ်က္ျမင္အတိုင္းသည္ အက်ိဳးတရား ျဖစ္ေလသည္။
အထက္ပါတိုင္ကို ၾကည့္လွ်င္ . . .

မ်က္ျမင္ ၆-၄
Ø  ျပဌာနတြင္ ရွိ၏။ ေသ၀ံ ဓါတ္ပ်က္ရန္။ သက္မဲ့။ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ မိတ္။ သက္ရွိ။
Ø  ကပ္ေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ အထက္ၿဂိဳဟ္။ အပ်ိဳလူပ်ိဳ။ က်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “မ” ဟုျပန္၍ယူ (အပ်ိဳ)
Ø  ေသာမခ်င္းျဖစ္၍ အနီးအနား၊ အတူေန၊ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ အေ၀း အျခားအရပ္။
Ø  ကပ္ၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ (၀ံေသ)ေရၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ ၀ိပရိတ္ျပန္ေသာ္ မီးၿဂိဳဟ္
ထို႔ေၾကာင့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ အိမ္ေခါင္းရင္းဘက္ရွိ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးသည္ အေ၀းအရပ္သို႔ မီးရထား(မီး)ျဖင့္ ထြက္သြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဇာတာရွင္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း၊ ဖ်ားနာထိခိုက္ျခင္း (ျပသေဘာ) တို႔ကို ၾကားသိေတြ႕ျမင္ရေသာ နိမိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လွ်င္ . . .
ဇာတာရွင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ အိမ္တြင္းမွ သြပ္၊ သံ၊ သစ္ စသည္ျဖစ္ေစ။ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္ ေရအိမ္သာခန္း၊ ေနာက္ေဖး၊ အဖီခန္းမ်ား ပ်က္ျခင္း ျပိဳျခင္းတို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။
ဤေနရာ၌ အလံုးစံု မ်က္ျမင္မွ ၀ိပရိတ္ျပန္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းနိမိတ္။ နဂိုအရွိအတိုင္းသည္ အက်ိဳးအေဟာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆန္းက်င္မႈႏွင့္ ၀ိေသသ အေဟာမ်ား
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္
            မေကာင္းေသာဌာန၌ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို အဂၤါၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ၎အဂၤါၿဂိဳဟ္မွာ ဆန္းက်င္ေသာ္ အဂၤါၿဂိဳဟ္မစံုသူ ဖြားျမင္မည္။ (မူလ အဂၤါၿဂိဳဟ္က အထက္၊ ေကာဇာ အဂၤါၿဂိဳဟ္က ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ ဇာတာရွင္ ေနရာအိမ္၌ . . .။ မူလ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကေအာက္၊ ေကာဇာအဂၤါၿဂိဳဟ္က အထက္ျဖစ္လွ်င္ ဇာတာရွင္၏ အိမ္ႏွင့္ အနီးအနား ကပ္လွ်က္အိမ္တြင္ . . .)
            မေကာင္းေသာဌာန၌ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မဆို ကပ္၍ သက္မဲ့ျဖစ္လွ်က္ ဆန္းက်င္ေသာ္ အိမ္တြင္း အင္းျမွဳပ္ထားျခင္းခံရျခင္း၊ အင္းတိုက္ အခိုက္မိျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။
            ေကာင္းေသာဌာန၌ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို အႀကီးစား ဆန္းက်င္ၿဂိဳဟ္ ကပ္ေသာ္ အိမ္ေဆာက္ေသာ္ အၿပီးမသတ္ျခင္း၊ ၀ယ္လွ်င္ ပ်က္စီးၿပီးမွ ရျခင္း၊ ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။
            ေကာင္းေသာဌာန၌ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို အဂၤါၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ဆန္းက်င္လွ်င္ အမႊာပူးေမြးဖြားမည္။

တနလၤာၿဂိဳဟ္
            ျပတြင္ေနေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကို တနလၤာၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ဆန္းက်င္ေသာ္ မိန္းမျဖစ္က ကားတိုက္ျခင္း၊ ကားေမွာက္ျခင္း အေၾကာင္းနိမိတ္ကိုေတြ႕ၿပီး ေငြလိမ္ခံရျခင္း၊ ေက်ာက္လိမ္ခံရျခင္း၊ ေၾကြးအမႈေပၚျခင္း ျဖစ္မည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကို ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္က ဆန္းက်င္၍ ကပ္ေသာ္ ဂ၀ံရုပ္ ၀င္လာမည္။ အစီအရင္မကင္းေသာ နိမ့္က်သည့္ အရုပ္မ်ား ၀င္လာမည္။
            တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ျပတြင္ေနၿပီး တနလၤာၿဂိဳဟ္ ဆန္းက်င္ၿပီး ကပ္ပါက ေယာက္်ားျဖစ္လွ်င္ ေငြေၾကး အမႈအခင္းျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းနိမိတ္ကို ေတြ႕ၿပီး ကားတိုက္ခံရတတ္သည္။ ေျခက်ိဳးရတတ္သည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္
            ဇာတာရွင္၏ အိမ္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမရွိၿပီး အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္က ဆန္းက်င္၍ ကပ္လွ်င္ (ေကာင္းေသာဌာန၌) အမႊာပူး ခေလးေမြးမည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို သက္ရွိအျဖစ္ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မဆိုကပ္လွ်က္ ဆန္းက်င္ခဲ့ေသာ္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္လမ္းပညာသည္၊ စုန္းမ၊ စုန္းပညာသည္ ရွိသည္။ ၀င္ထြက္ သြားလာ ဆက္ဆံမႈရွိသည္။ မေကာင္း။
မေကာင္းေသာဌာနတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို သက္မဲ့အျဖစ္ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မဆိုကပ္လွ်က္ ဆန္းက်င္ခဲ့ေသာ္ အစာမိျခင္း၊ ေဆးမိျခင္း၊ ေဆးထုိးမွားျခင္း၊ အဆိပ္သင့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္
            ျပဌာနတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တည္ၿပီး ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္က ဆန္းက်င္၍ ကပ္ေသာ္ လွည္းပ်က္ကို လွည္းေပၚတင္ျခင္း၊ ေလွပ်က္ကို ေလွေပၚတင္ျခင္း စေသာ သက္မဲ့အပ်က္နိမိတ္ကို ေတြ႕ၿပီးလွ်င္ သူတစ္ပါး လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးတတ္သည္။ (အႀကီးစား ဆန္းက်င္လွ်င္ ေသႏိုင္၍ အလတ္စား ဆန္းက်င္လွ်င္ ေသေလာက္ေအာင္ အနာတရ ျဖစ္တတ္သည္။ မူလတိုင္က ေဇယ်၊ ေကာဇာတိုင္က ကိစၦ အႀကီးစားဆန္းက်င္လွ်င္ လူသတ္ခံရတတ္ျခင္း၊ မူလတိုင္က ကိစၦ ေကာဇာတိုင္က ေဇယ် အျဖစ္ ဆန္းက်င္လွ်င္ မိမိေရာဂါႏွင့္ ေသေၾကတတ္သည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တည္၍ ေရၿဂိဳဟ္ကပ္ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ရွိျဖစ္ျခင္း၊ ဆန္းက်င္၍ ကပ္ျခင္း၊ ေလၿဂိဳဟ္မီးၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ၀ိပရိတ္ျပန္မွ သက္ရွိျဖစ္ျခင္း၊ ဆန္းက်င္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ေသာ္ အိမ္ေပၚအိမ္နားတြင္ ေရနစ္ေသသူ၊ ရင္ခြဲရသူ၊ ၀မ္းေရာဂါျဖစ္သူ၊ ၀က္ရူးျပန္သူ ရွိမည္။ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ ဆိုးအားရွိလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္မည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တည္၍ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း ဆန္းက်င္ျခင္း (တန္းေအာက္နိစ္မ်ားတြင္ ၀ိပရိတ္ျပန္မွ သက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း) ကို ေတြ႕လွ်င္ လူေျခာက္ေမြးျခင္း၊ ဇာတာရွင္၏ အိမ္ေပၚအိမ္နားတြင္ တစ္ခုခု ေတြ႕ရမည္။

ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တည္၍ စေနၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ စေနၿဂိဳဟ္ကို ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ကပ္ၿဂိဳဟ္ ဆန္းက်င္ျခင္းကို ေတြ႕လွ်င္ အိမ္ေနာက္ေဖး ေတာင္ပို႔ေပါက္ျခင္း၊ မႈိေပါက္ျခင္း၊ ခိုက္ျခင္း ျဖစ္မည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ အျခားၿဂိဳဟ္ တစ္ခုခုကပ္၍ သက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး ဆန္းက်င္ေသာ္ ေျမမသန္႔ျခင္း၊ ေျမဘုတ္ဘီလူး ရွိျခင္းကို ေဟာရမည္။

ေသာၾကာၿဂိဳဟ္
            ေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ကို ေျမၿဂိဳဟ္က ကပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ရွိျဖစ္၍ ဆန္းက်င္မူ အိမ္ေပၚအိမ္နားမွာ အနည္းငယ္ ကိုယ္ေရကိုယ္သား မေကာင္းသူ၊ အနည္းငယ္ စိတ္ေနာက္သူ ရွိမည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ကို ေျမၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ ဆန္းက်င္လွ်င္ အျပင္းအထန္ စိတ္ေနာက္သူ၊ ႏူနာစြဲကပ္သူ ရွိမည္။
            ေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ကို တနလၤာၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ဆန္းက်င္မူ မိုးႀကိဳးချခင္းကို ေဟာပါ။ (ေကာင္း၏)

စေနၿဂိဳဟ္
            စေနၿဂိဳဟ္ကို ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ကပ္၍ သက္ရွိျဖစ္ေသာ္ ကပ္ၿဂိဳဟ္ဆန္းက်င္ေသာ္ နတ္၀င္သည္လာမည္။ နတ္စြဲ၊ နတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သူ ၀င္လာမည္။ နတ္၀င္ နတ္ပူးျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္။
            တန္းကပ္၊ တိုင္ေျခ တစ္ခုခုတြင္ စေနၿဂိဳဟ္တည္ၿပီး သက္ရွိျဖစ္ေသာ္ ကပ္ၿဂိဳဟ္ဆန္းက်င္ေသာ္ ေရွာသားေမြးမည္။
            တိုင္ေျခ စေနၿဂိဳဟ္ကို စေနၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ဇာတာရွင္သည္ မိန္းမျဖစ္လွ်င္ ဆန္းက်င္လွ်င္ ေရွာသားေမြးမည္။
            စေနၿဂိဳဟ္တိုင္ေျခတည္ၿပီး သက္ရွိျဖစ္၍ တန္းစီး ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ကို ပါပၿဂိဳဟ္ကပ္၍ သက္ရွိျဖစ္ေသာ္ ဇာတာရွင္သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမျဖစ္ေသာ္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ကို ကပ္ေသာၿဂိဳဟ္ ဆန္းက်င္ေသာ္ အမႊာပူး ေမြးမည္။
            တိုင္ထိပ္တြင္ ရွိေသာ စေနၿဂိဳဟ္ကို ေကာဇာ (၀ရ)ၿဂိဳဟ္ကပ္ၿပီး ဆန္းက်င္ေသာ္ ၎စေနၿဂိဳဟ္သက္ရွိျဖစ္ေသာ္ အခ်င္းစလြယ္သိုင္းႏွင့္ ခေလးေမြးျခင္းကို ေဟာရမည္။ ဇာတာရွင္၏ အိမ္ေပၚ၌ ေတြ႕ႀကံဳရမည္။
            အထက္ပါအတိုင္း ကပ္ေသာၿဂိဳဟ္သည္ (မရဏ) အျဖစ္ႏွင့္ ဆန္းက်င္လွ်င္ ဇာတာရွင္၏ အိမ္အနီးအနားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္။


အေထြေထြေဟာကြက္မ်ား
            တန္းကပ္ တိုင္ေျခ တစ္ခုခုတြင္ တည္ေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ကို စေနၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ ကပ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္မွာလည္း ေအာက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္လွ်င္ ရံုးဂတ္ စသည္ ေရာက္တတ္၏။
            တိုင္ေျခမွာရွိေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို သက္မဲ့အျဖစ္ႏွင့္ ကပ္ေသာၿဂိဳဟ္မွာ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္လွ်င္ အိမ္ပ်က္၍ ျပင္ရတတ္သည္။
            စေနၿဂိဳဟ္တိုင္ထိပ္ တန္းစီး တစ္ခုခုတြင္ တည္ၿပီး၊ ေကာဇာၿဂိဳဟ္၏ ၀ရၿဂိဳဟ္ သက္ရွိအျဖစ္ကပ္လွ်င္ ဇာတာရွင္သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမ ၀င္လာျခင္းကို ေဟာရမည္။ ေဇယ်ၿဂိဳဟ္ ကပ္လွ်င္ ဇာတာရွင္သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမေမြးဖြားေသာ အိမ္တြင္ အိပ္ရပါက အႀကံအစည္မ်ား အထူးေအာင္ျမင္မည္ကို ေဟာရမည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္တည္၍ သက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ၿဂိဳဟ္ ကပ္ပါက လူမအိပ္ဘဲ၊ လူမေနေသာ လစ္လပ္ေနေသာ အိမ္ယာကြက္လပ္ ရွိသည္။ (သက္ရွိျဖစ္ပါက အိမ္ထဲ၌ အိမ္ေထာင္ပ်က္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ တစ္ဦးဦး ရွိသည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေသာမၿဂိဳဟ္ ႏွစ္ထပ္ ကပ္ယွဥ္၍ ျဖစ္ေစ၊ ေသာမၿဂိဳဟ္ခ်င္း ကပ္လွ်က္ျဖစ္ေစ၊ ကပ္ၿဂိဳဟ္ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါက အိမ္ေပၚအိ္မ္နားတြင္ အႀကီးဆံုးသူ နာတာရွည္ မက်န္းမာျခင္းကို ေဟာရမည္။
            ေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေမြးနံႏွင့္ အတြင္းမိတ္တည္၍ သက္ရွိျဖစ္ၿပီး အထက္ၿဂိဳဟ္ ကပ္ခဲ့ေသာ္ အိမ္ေထာင္က်ရန္ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာမည္။
            တိုင္ထိပ္တြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္တည္၍ ကပ္ၿဂိဳဟ္မွာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အထက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ဆိုပါစို႔ . . . (တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ျဖစ္လွ်င္ တိုင္ထိပ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဦးသာမိတ္ျဖစ္ၿပီး သက္ရွိျဖစ္၍ အိမ္ေထာင္က်ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။) အဂၤါၿဂိဳဟ္ျဖစ္လွ်င္ ၎ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ေဆြသား မိတ္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္သူခင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရမည္။ (အျခားေသာ ေန႔သားမ်ား ကိုလည္း တြဲဖက္ ေဟာဆိုပါေလ)
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေမြးနံတည္၍ ေကာဇာၿဂိဳဟ္၏ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ဖ်က္စီးလိုေသာ စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္။ မေကာင္းေသာဘက္သို႔ စိတ္မ်ား ယိမ္းယိုင္ေနတတ္သည္။ ကိစၦၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ အဆိုးဘက္သို႔ အထူးယိမ္းယိုင္လႈပ္ရွားသျဖင့္ အမွားမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ ဆံုးျဖတ္မိတတ္သည္။ ဒုကၶေတြ႕ရတတ္သည္။ မရဏၿဂိဳဟ္ ကပ္လွ်င္ ေသလိုစိတ္မ်ား ေပၚလာတတ္သည္။ ဗ်ာယၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ စိုးရိမ္ေသာကစိတ္မ်ား ႀကီးမားမည္။ ဒြယၿဂိဳဟ္ ကပ္လွ်င္ ခ်ီတံုခ်တံု စိတ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အႀကံအစည္ ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။
            ေမြးနံ ျပတြင္တည္လွ်င္ အနာေပါက္တတ္သည္။ ျပတြင္ရွိေသာ ေန႔နံသားသမီးမ်ား အနာေပါက္တတ္သည္။
            ေမြးနံ နိစ္တြင္ရွိလွ်င္ အျမင့္မွက်တတ္သည္။ အက်ယ္မွ အက်ဥ္းသို႔ ေရာက္တတ္သည္။ စိတ္က်ဥ္းၾကပ္မႈ ႀကီးမည္။
            ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ေကာင္းေသာ ဌာနတြင္တည္ၿပီး ကပ္ၿဂိဳဟ္ႏွင့္တြဲ၍ သက္ရွိျဖစ္လွ်င္ ခရီးသြားစရာေပၚမည္။ သြားေသာ္ ေကာင္း၏။ ေကာဇာတိုင္၏ အထက္ၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ ေကာင္းေသာ ဣ႒ ခရီးမ်ိဳး၊ ဘုရားဖူးခရီမ်ိဳး၊ အေပ်ာ္ခရီးမ်ိဳးကို ယူပါ။ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ အနိ႒ခရီးမ်ိဳး (နာေရး) စသည္သြားရမႈ ေပၚတတ္၏။ မေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္တည္ၿပီး သက္ရွိျဖစ္ပါက ခရီးသြားရန္ ေပၚေပါက္ေသာ္လည္း ပ်က္ကြက္တတ္၏။ သြားျဖစ္ပါကလည္း မေကာင္းတတ္ပါ။
            ေကာင္းေသာဌာနတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ကို ပါပၿဂိဳဟ္ကပ္ၿပီး ေအာက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါက အေတာင္ေပါက္ သတၱ၀ါ၀င္မည္။
            ေကာင္းေသာဌာနတြင္ စေနၿဂိဳဟ္ကို ေသာမၿဂိဳဟ္ကပ္ၿပီး ေအာက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါက အိမ္ေပၚေျမြတက္ျခင္း၊ ေျမြေတြ႕ျခင္း။
            ေကာင္းေသာဌာနတြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို အဂၤါၿဂိဳဟ္ကပ္၍ ေအာက္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါက အိမ္ေပၚအိမ္နား၌ ပ်ားစြဲျခင္း၊ ဗ်ိဳင္းနားျခင္း၊ ေမ်ာက္၀င္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
            တနလၤာၿဂိဳဟ္ ျပတြင္ သက္မဲ့ အျဖစ္ေနၿပီး ေအာက္ၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ ေငြအနည္းငယ္။ အထက္ၿဂိဳဟ္ ကပ္ပါက ေငြမ်ားမ်ားအတြက္ ပူပန္ေသာကေရာက္ရျခင္း။ အလိမ္အေကာက္ခံရျခင္း မ်ားကို ေဟာႏိုင္၏။ (အေၾကြးတင္ျခင္းကိုလည္း ေဟာႏိုင္သည္။)
            ေမြးနံ နိစ္ျပခံၿပီး မူလတိုင္တြင္ ေဇယ်၊ ေကာဇာတိုင္တြင္ ကိစၦ၊ အထက္ႏွင့္ေအာက္ အႀကီးဆံုးဆန္းက်င္၍ မက်န္းမာသူျဖစ္က ခဲယဥ္းစြာ ကုရတတ္သည္။
            တိုင္ထိပ္တြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တည္ၿပီး ၎ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ကို မူလတိုင္၏ အထက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ေကာဇာတိုင္၏ ေဇယ်ၿဂိဳဟ္ ကပ္ျခင္း၊ သက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းကို ေတြ႕ပါက ေနအိမ္သို႔ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ႀကြလာတတ္သည္။
            တိုင္ထိပ္တန္းစီးတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တည္ၿပီး မူလတိုင္၏ အထက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ ေကာဇာတိုင္၏ (၀ရ)ၿဂိဳဟ္ကပ္ျခင္း၊ သက္မဲ့ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕လွ်င္ ရွင္သီ၀လိ ၀င္လာတတ္သည္။
            မေကာင္းေသာဌာနတြင္ တည္ေသာၿဂိဳဟ္ကို ကိစၦၿဂိဳဟ္ကပ္၍ သက္ရွိျဖစ္လွ်င္ ေမြးနံတည္ရာမွေထာက္၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ မ်က္ေစာင္းထုိး အိမ္တုိ႔၌ လူေသမည္။
            တန္းကပ္တိုင္ေျခ စေနၿဂိဳဟ္သက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္၀န္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ ေမ်ာက္ထား၍ ရေသာ ကိုယ္၀န္ဟု ေဟာႏိုင္သည္။ (ကိုယ္၀န္တည္ၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ ဒသာကာလကို ကိုက္ညီေစ)
            တန္းကပ္တိုင္ေျခ စေနၿဂိဳဟ္သက္ရွိျဖစ္လွ်က္ အိမ္တြင္ ကိုယ္၀န္မရွိမူ အမႈအခင္း ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ အမႈအခင္း ျဖစ္ရာ၌ စေနၿဂိဳဟ္ကို မိတ္ၿဂိဳဟ္၊ ဓါတ္ၿဂိဳဟ္ ကပ္လွ်င္ တရားမမႈ၊ ရန္ၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္တတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ မျဖစ္ေသာ္ သက္ေသ လိုက္ရတတ္သည္။ စေနၿဂိဳဟ္ကို ပါပၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ ဇာတာရွင္အတြက္ သားခ်င္းတို႔အတြက္၊ ေသာမၿဂိဳဟ္ကပ္လွ်င္ သူစိမ္းအတြက္ အမႈျဖစ္ျခင္း၊ သက္ေသလိုက္ရျခင္း။
            တန္းကပ္တိုင္ေျခတြင္ စေနၿဂိဳဟ္ သက္ရွိ၊ မူလတိုင္ေရာ ေကာဇာတိုင္ပါ ေအာက္ၿဂိဳဟ္မ်ားခ်ည္း ကပ္ေသာ္ အိမ္ေပၚအိမ္နားတြင္ ကိုယ္၀န္ရွိသူ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်မည္။
            ေမြးနံၿဂိဳဟ္ နိစ္ႏွင့္ ျပဌာနတို႔တြင္ တည္၍ ကပ္ေသာၿဂိဳဟ္မွာ အထက္ၿဂိဳဟ္မ်ား ကပ္ေသာ္ မေကာင္းစားႏိုင္ေသးပါ။
            ေမြးနံၿဂိဳဟ္သည္ နိစ္ႏွင့္ ျပဌာနတို႔တြင္ တည္ေနပါက (၇)ဌာနလံုးကို ၀ိပရိတ္ျပန္၍ အေၾကာင္းခံနိမိတ္မ်ားကို ေဟာရမည္။
            ေမြးနံ နိစ္ျပတြင္တည္ေသာ ကာလတြင္ အနိဌဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္သျဖင့္ အကုသိုလ္မႈ၊ အရက္ေသာက္၊ ဖဲရိုက္၊ မိန္းမလိုက္ စေသာ သစၥာပ်က္တတ္ေသာ စိတ္မ်ား၀င္စား၍ ေကာင္းမႈဘက္တြင္ အားနည္းသည္။


ပရိ၀ါရ အာယု အစရွိသည့္ ေ၀ဘန္ခန္း
ပရိ၀ါရ          = အေခၽြအရံ၊ မိမိႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ား
အာယု          = အသက္၊ က်န္းမာေရး
နာဂရ           = ၿမိဳ႕ျပ၊ ေနရပ္
ဘုမၼိ             = သုတ္ေသြး၊ ေသြးသား၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ရာအရပ္
ဂဟပတိ       = မိမိပိုင္ပစၥည္း
ေတဇ           = ပညာ
ဌာန             = မိမိေနရပ္၊ အိမ္
သီရိ             = ၾကက္သေရ၊ မဂၤလာတရား၊ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္း


ကာရက (၈) ပါး အေၾကာင္း
ကတၱဳ           = အလုပ္အကိုင္ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းသေဘာ (ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထပ္တလဲလဲျပဳျခင္း၊ အမႈကိစၥ)
သာမိ    = . . .
                = ႏွစ္ဦးစပ္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ႏွစ္ဦးပိုင္ (ရွယ္ယာ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ အိမ္ငွားလိုျခင္း၊ ေနာက္မယားယူလိုျခင္း)
ကမၼ             = ျပဳလုပ္အပ္ေသာအလုပ္ (အမႈသစ္၊ အလုပ္အကိုင္သစ္၊ အိမ္သစ္)
ကာရဏ       = ၿပီးစီးေအာင္ ကူညီတတ္ေသာ သေဘာ
အပၸါဒါန        = ပယ္ျပစ္ေစေသာ၊ ထြက္ခြာေစတတ္ေသာသေဘာ (ခရီးထြက္ျခင္း)
ၾသကာသ      = တည္ရာမွီရာသေဘာျဖစ္ျခင္း (မၿပီးျပတ္ေသးေသာ အလုပ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္)
အာလပၸန      = ၀င္ေစျခင္း၊ ေခၚလိုျခင္းသေဘာ (ငွားယူလိုမႈ၊ ေငြေခ်းလိုမႈ)
၁-၅       အပၸါဒါနကာရက။ ေအာင္ပမိတ္။ သက္မဲ့။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္။ ပယ္ျပစ္ေစေသာ၊ ထြက္ခြာေစတတ္ေသာ ဆက္ဆံေရးသေဘာရွိေၾကာင္းကို သိရမည္။ ဤတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ တိုင္ထိပ္ တန္းစီးစသည္ ေကာင္းေသာဌာန၌ ေနျခင္း။ ကပ္ၿဂိဳဟ္ေကာင္းျခင္းမ်းကို ေတြ႕ေသာ္ျငားလည္း ၀င္လာေစမည္ဟု မေဟာအပ္ေတာ့ေခ်။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ သက္မဲ့ အင္း၊ အိမ္ စသည္တို႔ ဇာတာရွင္အား အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳၿပီး ထြက္သြားျခင္း (၀ါ) ေရာင္း၍ စြံျခင္းတို႔ကို တိက်စြာ ယူဆေဟာေျပာ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
၃-၅       ကမၼကာရက။ စိန္ပန္း။ သက္မဲ့။ စက္ စသည့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ေရြးခ်ယ္ ေဟာေျပာႏိုင္ေပသည္။
၃-၁       တိုင္ထိပ္ဌာန သက္ရွိ အဂၤါၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ အထက္ၿဂိဳဟ္ကပ္ပါက အဂၤါၿဂိဳဟ္ စစ္ဗိုလ္၊ ဆရာ၀န္၊ စစ္ဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္ အစရွိသည္တို႔သည္ ဇာတာရွင္ရွိရာ အိမ္သို႔ (အ၀င္ဌာနျဖစ္၍ သံုးတန္ေပးနိစ္ကဲ့သို႔) ၀င္ေရာက္လာျခင္း ဟူ၍ တရားေသ မယူဆဘဲ (ၾသကာသကာရက) တည္ရာမွီရာ ျဖစ္ျခင္း သေဘာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ကူညီမႈကို မရည္ရြယ္ဘဲ (တိုင္ထိပ္) ရရွိေစျခင္း၊ မစခ်ီးေျမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတာရွင္အဖို႔ ေကာင္းျခင္းကို ေဟာေျပာရမည္။
·         တိုင္ထိပ္ မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္ရျခင္း၊ ရုတ္တရက္ျဖစ္ျခင္း (၀င္ျခင္း)
·         ျပ    မျဖစ္သင့္ဘဲ ျဖစ္ရျခင္း (ပ်က္ျခင္း၊ ထြက္ျခင္း)
·         တန္းစီး   ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ရျခင္း (၀င္ျခင္း)
·         တန္းကပ္            ႀကိဳးစား၍ျဖစ္ရျခင္း (၀င္ျခင္း)
·         မႏၵနိစ္    မိမိေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္း (ပ်က္ျခင္း၊ ထြက္ျခင္း)
·         တိကၡနိစ္ အဆိုးႀကံဳ၍ျဖစ္ရျခင္း (ထိခိုက္နစ္နာျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း)
·         တိုင္ေျခ  တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ျခင္း (ယာယီအားႀကီးျခင္း)

ဆက္ရန္ . .
ဆရာမင္းေက်ာ္ေဇာ္

No comments:

Post a Comment