ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Thursday, February 23, 2012

ကာရက (2)


ကာရက
ကာရကၿဂိဳဟ္ရပ္၍ ရရိွေသာအက်ိဳး
          သက္ရိွပ်က္၏ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပို၍ ရွင္းလင္းေစရန္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ သက္ရိွမွလဲြ၍ က်န္ကာရကျပဳမႈမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ရေၾကာင္း ဆက္လက္ေရးသားလိုက္ပါသည္။
၁        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၁ေႏြ ၁တန္႔ရပ္ေသာ္   အသိဥာဏ္တိုးမည္။
၂        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၅ေတး၂တန္႔ရပ္ေသာ္ ခ်မ္းသာမည္။
၃        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၃ဂၤါ ၃တန္႔ရပ္ေသာ္     ရဲစြမ္းသတၱိတိုးပြားမည္။
၄        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၂လာ၄တန္႔ရပ္ေသာ္   ေျမယာတိုးပြားမည္၊ စိတ္ႏွလံုးေကာင္းျပည့္စံုမည္။
၄        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၄ ဟူး ၄ တန္႔ရပ္ေသာ္           အသိဥာဏ္တိုးပြားမည္။
၅        တန္႔ ဘာ၀တြင္          ကာရကၿဂိဳဟ္   ၅ ေတး ၅တန္႔ရပ္ေသာ္          ပညာတိုးပြားမည္၊ ပစၥုပၸန္ကံတိုးပြားမည္။
၆        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၃ဂၤါ ၆တန္႔ရပ္ေသာ္     ေျမယာတိုးပြားမည္။
၆        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   စေန ၆ တန္႔ရပ္ေသာ္ ၀ီရိယဇဲြလံု႔လေကာင္း၍ ခ်မ္းသာမည္။
၇        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၆ ၾကာ ၇တန္႔ရပ္ေသာ္           စပ္တူလုပ္ငန္းတိုးပြားမည္။
၈        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   စေန ၈တန္႔ရပ္ေသာ္   အသက္ရွည္မည္။(၈တန္႔ စေန အသက္ရွည္)
၉        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၁ေႏြ ၉တန္႔ရပ္ေသာ္   ဖခင္ထံမွ အေမြရမည္။
၉        တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၅ ေတး ၉တန္႔ရပ္ေသာ္          ကဲြ်၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာဘဲြ႔ထူးခီ်းျမွင့္ခံရမည္။
၁၀      တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၁ေႏြ ၁၀တန္႔ရပ္ေသာ္ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မည္။
၁၀      တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၄ဟူး ၁၀တန္႔ ရပ္ေသာ္          နာမည္ေကာင္းရမည္။
၁၀      တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၅ေတး ၁၀တန္႔ရပ္ေသာ္         ေလးစားျခင္းခံရမည္။
၁၀      တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   စေန ၁၀တန္႔ရပ္ေသာ္ ဘာသာေရး အၾကီးအကဲျဖစ္မည္။
၁၁      တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   ၅ ေတး-၁၁တန္႔ရပ္ေသာ္        ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ေအာင္ေျမဘာ၀ရပ္ တည္၍ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ျပီး လာဘ္လာဘ၀င္ေငြ အျမတ္အစြန္း တိုးပြားမည္။
၁၂      တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္   စေန ၁၂ တန္႔ရပ္ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားအက်ိဳးေပးမည္ စသည္ျဖင့္ သက္ရိွမွလဲြ၍ က်န္ကာရကျပဳေသာ အေၾကာင္းမ်ားအက်ိဳးေပးေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။

ဘာ၀မွ ဘာ၀၊ ကာရကမွ ဘာ၀
          လဂ္မွ ၉ တန္႔ဘာ၀သည္ ဖခင္ကို ညႊန္ျပသည့္နည္းတူ ၉ တန္႔ဘာ၀၏ ကာရကၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ၁ေႏြၿဂိဳဟ္၏ ဘာ၀စက္ (သူရိယလဂ္)မွ ၉ တန္႔ဘာ၀သည္လည္း ဖခင္ကို ညႊန္ျပသည္ဟု ပရာသရေဟာရာ သွ်တၱရက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။
          ထိုနည္းတူ ဖခင္၏ အေမြအႏွစ္ကို သိလိုလွ်င္ လဂ္မွ ၁၀ တန္႔ႏွင့္ ၁ေႏြ၏ ဘာ၀စက္မွ ၁၀ တန္႔ကို ၾကည့္ရမည္။
          လဂ္မွ ၄ တန္႔ဘာ၀သည္ မိခင္ကို ညႊန္ျပသည့္နည္း တူ ၂လာ ၿဂိဳဟ္၏ ဘာ၀စက္ (စျနၵလဂ္)မွ ၄ တန္႔ဘာ၀သည္ လည္း မိခင္ကို ညႊန္ျပသည္။
          လဂ္မွ ၃ တန္႔ဘာ၀သည္ ညီငယ္ ညီမငယ္ကိုညႊန္ျပ သည့္နည္းတူ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ဘာ၀စက္မွ ၃ တန္႔ဘာ၀သည္ လည္း ညီငယ္ ညီမငယ္ကို ညႊန္ျပသည္။
          လဂ္မွ ၄ တန္႔ဘာ၀သည္ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြအေၾကာင္း ညႊန္ျပသည့္ နည္းတူ ၄ ဟူးၿဂိဳဟ္၏ ဘာ၀စက္မွ ၄ တန္႔သည္ လည္း ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြကို ညႊန္ျပသည္။
          လဂ္မွ ၅ တန္႔ဘာ၀သည္ သားသမီးကို ညႊန္ျပသည့္ နည္းတူ ၅ ေတးၿဂိဳဟ္၏ ဘာ၀စက္မွ ၅ တန္႔ဘာ၀သည္ သားသမီးကို ညႊန္ျပသည္။
          လဂ္မွ ၇ တန္႔ဘာ၀သည္ ဇနီး ခင္ပြန္းကို ညႊန္ျပသည့္ နည္းတူ ၆ ၾကာၿဂိဳဟ္၏ ဘာ၀စက္မွ ၇ တန္႔ဘာ၀သည္ ဇနီးခင္ပြန္းကို ညႊန္ျပသည္။
          လဂ္မွ ၈ တန္႔ဘာ၀သည္ ေသျခင္းကို ညႊန္ျပသည့္ နည္းတူ စေနၿဂိဳဟ္၏ ဘာ၀စက္မွ ၈ တန္႔ဘာ၀သည္ ေသ ျခင္းကို ညႊန္ျပသည္။
          ထိုနည္းတူ လဂ္မွ အတန္႔ဘာ၀အလိုက္ ဘာ၀၏ အက်ိဳးေပးမႈမ်ားကို ညႊန္ျပသည့္အတိုင္း ကာရကျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္၏ ဘာ၀စက္အလိုက္ အက်ိဳးေပးမႈမ်ားကို ညႊန္ျပႏိုင္ပါ သည္။
          ဘာ၀အလိုက္ မိသားစု ပရိယာယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။
 
အျပန္အလွန္ကာရကမ်ား
          ၿဗိဳ႕ဟဇ္ဇာတကက်မ္းတြင္ အေညာညကာရက=အျပန္အလွန္ ကာရကျပဳမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
          မိမိက သစ္အိမ္၊ ဥဳစ္အိမ္၊ မူလၾတိဂုဏ္း အိမ္တြင္ရပ္ တည္ျပီး ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး ကိန္းအေနအထားရိွေသာ  ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ကာရကျပဳၾကသည္။ ၎တို႔ အနက္ ၁၀ တန္႔ဘာ၀ ရပ္တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္သည္ အေကာင္းဆံုး ကာရကျဖစ္သည္။
 
          ၅ ေတး၊ ၂လာ၊ ၆ၾကာ၊ စေနၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ၃ဂၤါၿဂိဳဟ္မွ ကိန္းအိမ္တြင္ ရပ္တည္ေသာ ကသစ္၊ ဥဳစ္၊ မူလၾတိဂုဏ္းၿဂိဳဟ္ မ်ား ျဖစ္သည္။ ၃ဂၤါမွ ၁၀ တန္႔တြင္ ရပ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၃ ဂၤါ၏ အထူးကာရကၿဂိဳဟ္ ျဖစ္သည္။
          ကရကဋ္လဂ္၊ ကရကဋ္စန္းျဖစ္၍ ၃ဂၤါ၊ စေန၊ ၁ေႏြ၊ ၅ ေတးတို႔သည္ ဥဳစ္ရာသီတြင္ ရပ္တည္ၾကလွ်င္ ၎တို႔သည္  အျပန္အလွန္ကာရကျပဳၾကသည္။
          သီရိရာမဇာတာ

          ၁၀ တန္႔ ဘာ၀ႏွင့္ ၄တန္႔ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ လဂ္တြင္ ရပ္တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ကာရကမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
          သီရိရာမဇာတာတြင္ လဂ္တြင္ရပ္ေသာ ၂လၤာႏွင့္ ၅ ေတးတို႔သည္ ၁၀ တန္႔တြင္ ရပ္ေသာ ၁ေႏြၿဂိဳဟ္၊ ၄ တန္႔တြင္ ရပ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္တို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကာရကျပဳၾကသည္။
          မိမိအိမ္၊ ဥဳစ္အိမ္၊ မူလၾတိဂုဏ္းအိမ္မ်ား၌ ရပ္တည္၍ ၎ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး၏ ၁၀ တန္႔ဘာ၀တြင္ အျခားၿဂိဳဟ္တစ္လံုး က ရပ္တည္ျပီး မိတ္ၿဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ ၁၀ တန္႔ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္သည္ ၎၏ ၄ တန္႔ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ ေသာ ၿဂိဳဟ္၏ ကာရကျဖစ္သည္။
          လဂ္သည္ ၀ဂၢဳတၱမ = ျမတ္ေသာန၀င္းစီးလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ေသာမၿဂိဳဟ္သည္ တနဂၤေႏြ၏ ဘာ၀စက္မွ ၂တန္႔တြင္ ရပ္တည္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ကိန္းအိမ္တြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား ရပ္တည္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရကမ်ားရိွေနလွ်င္ ဇာတာရွင္သည္ ေကာင္းစားမည္ စသည္ျဖင့္ ကာရကမ်ားကို ေဖာ္ျပၾကသည္။
          ေယာဂကာရကၿဂိဳဟ္မ်ားအေၾကာင္း အလ်ဥ္းသင့္က ေရးသားပါသည္။
မွဴးေ၀ဒ (ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔)

No comments:

Post a Comment