ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Thursday, March 28, 2013

ရက္ၡိဳင္ရာသီလုိက္ နကၡတ္တာရာ ရာသီ႐ုပ္ပြဲေတာ္ပန္းႏွင့္ အခ်ိန္နာရီမ်ား
အတိတ္ကာလ ရက္ၡိဳင့္ေျမေပၚတြင္ အထူးထူးအဆန္းဆန္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈအျမဳေတ ပန္းကေလးမ်ား ဖူးပြင့္ေ၀ဆာ ခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္၏ဥယ်ာဥ္မွဴးတုိ႔ကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အ႐ုိးခံဗီဇ ပင္မယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး အသစ္အသစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရတနာပန္းပင္ကေလးမ်ားကုိ တီထြင္ႀကံဆကာ တယုတယ စုိက္ပ်ဳိး ခဲ့ၾကေပသည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးတုိ႔၏ အရည္အေသြးေကာင္းၾကသေလာက္ ရက္ၡိဳင့္ယဥ္ေက်းမႈမွာလည္း လွပတင့္တယ္စြာ ပြင့္လန္းလာခဲ့ၾကသည္သာတည္း။

ယင္းတုိ႔မွာ အနာဂတ္ရက္ၡိဳင္မ်ားအဖုိ႔ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္၊ မ႐ုိးႏုိင္ေသာ ရတနာအျမဳေတ အေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔တုိင္အထင္အရွား ဖိတ္ဖိတ္လက္စြာ ေတာက္ပဆဲရွိေနေပေသးသည္။ ယင္းသုိ႔ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ထြန္းေျပာင္သစ္လြင္ခဲ့ေသာ ရက္ၡဳိင္အျမဳေတရတနာမ်ားထဲမွ ေျမာက္ဦးေခတ္ရက္ၡိဳင့္ရာသီလုိက္ နကၡတ္၊ တာရာ၊ ရာသီ႐ုပ္၊ ပြဲေတာ္ပန္းႏွင့္ အခ်ိန္နာရီတုိ႔ကုိ တင္ျပလုိပါသည္။

ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာခဲ့ေသာ ရက္ၡိဳင့္စာဆုိပညာရွိ သုခမိန္ မဟာပညာေက်ာ္၏ (၁၂)လရာသီဖြဲ႔ ဧကပုိဒ္ရတုေပမူတြင္ ေတြ႕ရေပသည္။ မဟာပညာေက်ာ္သည္ ရက္ၡိဳင္ျပည္နယ္၌ ရာသီလုိက္ထြန္းပၾကေသာ နကၡတ္၊ တာရာ၊ က်င္းပခဲ့ၾကေသာပြဲေတာ္၊ ဖူးပြင့္ၾကေသာပန္း၊ ေန႔ႏွင့္ည အခ်ိန္နာရီ၊ မြန္းတည့္ဖ၀ါး၊ ရာသီ႐ုပ္ စသည္တုိ႔ကုိ ဧကပုိဒ္ရတုတစ္ခုတည္းျဖင့္ အကြက္ေစ့ေအာင္ က်စ္လစ္သိပ္သည္းစြာ တင္ျပထားေပသည္။

ရတု၏အစပုိင္းတြင္ ““ၫြန္လမ္းမဂၤလာ၊ ေမာ္ခမ္းျဖာဗိန္႔၊ မဟာကေပၸ၊ မီးေရေလေၾကာင့္၊ ဖ်က္ေခ်တည္ထြန္း၊
ေလးကၽြန္းျမင္းမုိရ္၊ ယုဂႏ္ၶိဳဓုိရ္ႏွင့္၊ ေရၫုိသီတာ၊ တာရာနကၡတ္၊ လနတ္သူရိန္၊ အခ်ိန္မေႏွာင္း””
ဟူ၍ေရးစပ္သီကုံးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ဤသုိ႔ေရးစပ္ထားျခင္းမွာ စာဆုိသည္ မိမိဆုိလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မတင္ျပမီ က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဤမဟာကပ္ကမၻာႀကီးသည္ မီး၊ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ စသည့္ဓာတ္ႀကီးေလးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္တည္ထြန္းေနပုံကုိ၊ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ႀကီးကုိ ကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္းႏွင့္ သမုဒၵရာေရၫုိသီတာတုိ႔က ၀န္းရံထားၾကပုံ၊ နကၡတ္တာရာႏွင့္ ေနမင္း လမင္းတုိ႔မွာလည္း ျမင္းမုိရ္ေတာင္ႀကီးကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး လည္ပတ္သြားလာေနပုံကုိ အထင္းသားေပၚလြင္ေအာင္ နိဒါန္းပ်ဳိးထားသည္မွာ အလြန္ပင္သဘာ၀က်လွေပသည္။

စာဆုိအေနျဖင့္ အထက္၀ဠာတြင္ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တာရာတုိ႔၏ လွည့္ပတ္သြားလာမႈေၾကာင့္ ဤကမၻာေပၚ ဥတု၊ ရာသီ၊ ရာသီႏွင့္လ၊ ရက္၊ အခ်ိန္နာရီစသည္တုိ႔ တ၀ဲလည္လည္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္။ ၾသကာသေလာက ေရေျမေတာေတာင္ သစ္ပင္ပန္းမန္တုိ႔မွာလည္း သူ႔ရာသီ၊ သူ႔နကၡတ္၊ သူ႔အခ်ိန္အလုိက္သာ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ပန္းသည္ရာသီအလုိက္ဖူးပြင့္ၿပီး ရာသီသည္ ပန္းအလုိက္ ေျပာင္းလဲေနသည္ဟူ၍ ဆုိလုိဟန္တူေပသည္။ ယင္းသုိ႔စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလုံး လွည့္ပတ္သြားလာေနပုံကုိ ႐ုပ္လုံးေဖာ္ၿပီးေနာက္ သူတင္ျပလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သူ႔လ၊ သူ႔ရာသီအလုိက္ တင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။

““တန္ခူးမာသိန္၊ ဖန္ခ်ိန္ၿခိမ္းစ၊ ၾကယ္ဖုသွ်တိ၊ မိႆရာသီ၊ ႏွစ္ယံခ်ီေသာ္၊ သင့္ညီစိတ္ၾတ၊ ဆိတ္ျမဴးကလ်က္၊ တာရဆံက်င္၊ သဘင္ေရသြန္း၊ ကံ့ေကာ္ပန္းႏွင့္၊ ထူးဆန္းရင္ခတ္၊ သူရိန္နတ္လည္း၊ မိန္းမတ္ရိပ္သြား၊ သုံးဖ၀ါးဟု၊ ပုိင္းျခားလွည့္က၊ ေန့ညနာရီ၊ သုံးဆယ္္စီတည္း””
တန္းခူးလသည္ မိႆရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ဆိတ္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ဖုသွ်နကၡတ္၊ စိတ္ၱနကၡတ္ႏွင့္ ဆံက်င္တာရာတုိ႔ထြန္းပၾကသည္။ ေရသြန္းသဘင္(သႀကၤန္းပြဲ) က်င္းပၾကသည္။ ကံ့ေကာ္ပန္း၊ ရင္ခတ္ပန္းတုိ႔ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔ႏွင့္ညနာရီ (၃၀)စီရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ သုံးဖ၀ါးရွိသည္။

““ရာသီၿပိႆ၊ ကဆုန္လ၀ယ္၊ မာဃေနၿငိမ္၊ ေပ်ာ္ရွိန္သဲ့သဲ့၊ ေညာင္ေရပြဲဟု၊ ပြင့္ၿမဲစံကား၊ ႏွစ္ဖ၀ါးတိ၊ ႏြားလားဥသဘ၊ တံငွတာရာ၊ သန္းေခါင္မွာတြင္၊ ၀ိသာခါညီ၊ ညဥ့္နာရီတိ၊ ထာ၀ိသာဖြယ္၊ သုံးဆယ္ႏွစ္ေကၽြ႕၊ နာရီေစ့က””
ကဆုန္လသည္ ၿပီႆရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ႏြားလားဥသဘ႐ုပ္ျဖစ္သည္။ မာဃနကၡတ္၊ ၀ိသာခါနကၡတ္ႏွင့္ တံငွတာရာတုိ႔ထြန္းပၾကသည္။ ေညာင္ေရသြန္းပြဲက်င္းပသည္။ စံကားပန္းပြင့္သည္။ ေန႔နာရီ(၃၂)ႏွင့္ ညနာရီ(၂၈)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးႏွစ္ဖ၀ါးရွိသည္။

““ျမဴေငြ႕မႈန္မႈန္၊ လနယုန္၀ယ္၊ ေမထုန္ရာသီ၊ ကိႏ္ၷရီဖုိမ၊ ေဇ႒သံႀကိန္၊ သူရိန္စစ၊ ဥတ္ၱရဖလဂုနီ၊ ညဥ့္နာရီတိ၊ ဆ၀ီသတိ၊ ေဇာႀတိေနး၊ ပန္းျမတ္ေလးႏွင့္၊ ေငြေသြးစံပယ္၊ ၾကယ္ေဖြစံေပး၊ ေကး၀တ္တာရာ၊ ဧကာဖ၀ါး တစ္ျပန္ထားရွင့္””
နယုန္လသည္ ေမထုန္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ကိႏၷရီဖုိမ႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ေဇ႒နကၡတ္၊ ဥတၱရဖလနီနကၡတ္နွင့္ ေကး၀တ္တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ကိႏၷရီဖုိမပြဲ က်င္းပသည္။ စံပယ္ပန္း၊ ျမတ္ေလးပန္းတုိ႔ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါး တစ္ဖ၀ါးရွိသည္။ ေနနာရီ (၃၄)နွင့္ ညနာရီ (၂၆)ရွိသည္။

““၀ါဆုိကရကဋ္၊ ေနျခည္ျပတ္က၊ စိတ္ၾတႏွင့္၊ ေဒ၀နတ္စက္၊ ပုန္းညက္ပြင့္ၿမဲ၊ ပဥ္ၥင္းပြဲလွ်င္၊ သဲသဲသိမ့္ေအာင္၊ သန္းေခါင္ခ်ိန္မွန္၊ ျပဳပ္ၸါသံႏွင့္၊ ဆဒၵန္တာရာ၊ ႐ုပ္၀ါထူးခၽြန္၊ လယ္ပုစြန္ဟု၊ ရိပ္မြန္ဖ၀ါး၊ သုညထြက္ႀကံဳ၊ နာရီဆုန္ရွင္၊ ေန႔သုံးဆယ့္ေျခာက္၊ညေရာက္ေဇာပီ၊ ရင့္က်ဴးခ်ီ၏။
၀ါဆုိလသည္ ကရကဋ္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ လယ္ပုစြန္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ စိၾတနကၡတ္၊ ျပဳပၸါသံနကၡတ္နွင့္ ဆဒၵန္တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ပဥၥင္းခံပြဲက်င္းပသည္။ ပုန္းညက္ပန္းပြင့္သည္။ ေန႔နာရီ (၃၆)ႏွင့္ ညနာရီ (၂၄)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ သုညဖ၀ါးရွိသည္။ ဤသည္ကုိ ေထာက္ၿပီး ရက္ၡိဳင္တုိ႔တြင္ ““၀ါဆုိၿခီေအာက္၊ အရိပ္ေပ်ာက္”” ဆုိေသာ စကားတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာဟန္ တူပါသည္။

““ရာသီထိန္ေဆာင္၊ ၀ါေခါင္၀ယ္၊ ဖန္ေရာင္ၿငိမ္းလာ၊ ၀ိသာခါႏွင့္၊ ခတၱာပန္းလႈိင္၊ သန္းေခါင္တုိင္က၊ ျမင္းတာရာႏွင့္၊ ထြန္းပသရဂ၀ဏ္၊ ႐ုပ္မြန္ျခေသၤ့၊ စာေရးတံပြဲ၊ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ည၊ ဇရႀတိ၊ ေန႔ကိန္းနာရီ၊ ကုံညီဖ၀ါး၊ တစ္ျပန္ထားရွင့္””
၀ါေခါင္လသည္ သိန္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ျခေသၤ့႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ၀ိသာခါနကၡတ္၊ သရ၀ဏ္နကၡတ္နွင့္ ျမင္းတာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ စာေရးတံပြဲ က်င္းပသည္။ ခတ္ၱာပန္းပြင့္သည္။ ေန႔နာရီ(၃၄)နာရီ၊ ညနာရီ (၂၆)နာရီရွိသည္။

““မွတ္သား ၿမဲသြင္း၊ ေတာ္သလင္း၀ယ္၊ ေနမင္း၀င္က၊ မူလနကၡတ္၊ ႐ုံးမွတ္ေဒ၀၊ နတ္မိမၼတိ၊ ေမႊးပ်ရမာ၊ သန္းေခါင္ခါကုိ၊ ျပဳဗ္ၺဘျဒပုိဒ္၊ ေရ၌သဘင္၊ ေလွပြဲဆင္၍၊ မြန္ဖ်င္ၿငိမ္လစ္၊ သုံးဆယ့္ႏွစ္တိ၊ ေန႔ျဖစ္နာရီ၊ ညဥ့္ထာ၀ီတိ၊ ရာသီကန္မွ၊ တာရဦးပ်ဳိင္း၊ ရိပ္တုိင္းဖ၀ါး၊ ေဒြးဟုထားရွင့္””
ေတာ္သလင္းလသည္ ကန္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ နတ္မိန္းမ႐ုပ္္ျဖစ္သည္။ ျပဳဗၺဘျဒပုိဒ္နကၡတ္ႏွင့္ ဥဗ်ဳိင္းတာရာ တုိ႔ထြန္းပၾကသည္။ ေလွပြဲသဘင္(ရႊီလႊီေတာ္ဆင္း၊ ရီခင္းသဘင္) က်င္းပသည္။ ယင္းမာပန္းပြင့္ရွိသည္။ ေန႔နာရီ(၁၂)၊ ညနာရီ (၂၈)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးႏွစ္ဖ၀ါးရွိသည္။

““စည္းလွ်ားမခၽြတ္၊ လ၀ါကၽြတ္မူ၊ တူရာသီလ၊ ေန႔ႏွင့္ညကုိ၊ တြက္ဆနာရီ၊ သုံးဆယ္စီတိ၊ သုံရ၀ီေဂါယာ၊ လွည့္ကာကြယ္လြန္၊ သရ၀ဏ္ဟု၊ မုိးစြန္ေျပာင္လ်က္၊ ညဥ့္နွစ္ခ်က္ကုိ၊ ရွည္လ်က္ထြန္းပ၊ က်ီတကႏွင့္၊ အႆ၀နီ၊ တရီဖ၀ါး၊ ငါးပါးၾကာပန္း၊ ထူးဆန္းခ်ိန္ခြင္၊ နတ္လွ်င္ကုိင္ဟန္၊ သ႑ာန္႐ုပ္ေက်ာ့၊ ကန္ေတာ့ပြဲႀကီး၊ ဆီမီးျမင္းမုိရ္ေရာင္၊ တုိင္းလုံးေျပာင္မွ်””
၀ါကၽြတ္လသည္ တူရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ခ်ိန္ခြင္ကုိ နတ္သားကုိင္ဟန္ျဖစ္သည္။ သရ၀ဏ္နကၡတ္၊ အႆ၀ဏီနကၡတ္ႏွင့္ ကာက(က်ီး) တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ကန္ေတာ့ပြဲဆီမီးျမင္းမုိရ္ပြဲတုို႔ က်င္းပၾကသည္။ ၾကာမ်ဳိးငါးပါး ဖူးပြင့္သည္။ ေန႔နာရီနွင့္ ညနာရီ(၃၀)စီရွိၾကသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ (၃)ဖ၀ါးရွိသည္။

““တန္ေဆာင္မုန္းခ်ီ၊ ရာသီၿဗိစ္ၦာ၊ ဇရဖ၀ါး၊ ေပ်ာ္ပါးျမဴးကြန္၊ ကင္းပုစြန္ဟု၊ ပြဲမြန္ကထိန္၊ မာရဇိန္ကုိ၊ ေကာင္းၿငိမ္လွဴဒါန္း၊ ခ၀ဲပန္းဟု၊ ညဥ့္သန္းယံမွာ၊ ၾကတ္ၱိကာႏွင့္၊ တာရာကကၠတ၊ ၿငိမ္းစေနျခည္၊ တည္သည္နကၡတ္၊ သတၱဗီသွ်၊ ခ်မ္းျမညဥ့္ရီ၊ ပါတီတီ၊ ထာ၀ီမွန္ေသာ္၊ ေန႔ကိန္းေခၚ၏””
တန္ေဆာင္မုန္းလသည္ ၿဗိစ္ၦာရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ကင္းပုစြန္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ သတ္ၱဗီသွ်နကၡတ္၊ ၾကတ္ၱိကာ
နကၡတ္ နွင့္ ကက္ၠတတာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ကထိန္ပြဲက်င္းပၾကသည္။ ခ၀ဲပန္းပြင့္သည္ ေန႔နာရီ(၂၈) ညနာရီ(၃၂)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ (၄)ဖ၀ါးရွိသည္။

““နတ္ေတာ္မွန္လွ၊ ဟင္းသတာရာ၊ မဟာပိန္းနဲ၊ ဆြဲရထား၀င္၊ ဂမုန္းအင္ႏွင့္၊ သဇင္ပ်ံ႕သင္း၊ မႏ္ၶာန္မင္းတုိင္၊ ေပ်ာ္ခင္းဌာန၊ နတ္ႏႈန္းလွ၏။ ပဥ္ၥငါးခု၊ ဖ၀ါးစု၍၊ ဓႏုရာသီ၊ သန္းေခါင္ရီက၊ မိဂသီမည္၊ ေရာင္ျခည္ရ၀ိန္၊ ဖန္ရွိန္ကြယ္က၊ ဥတၱရဘျဒပုိဒ္၊ မြန္းဆုိက္တည့္တုန္း၊ ဆယ့္သုံးႏွစ္လီ၊ ေန႔နာရီကုိ၊ ညၿပီတြက္ေရး၊ သံုးဆယ့္ေလးတိ””
နတ္ေတာ္လသည္ ဓနုရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ မႏ္ၶာန္မင္း႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ဥတ္ၱရဘျဒပုိဒ္နကၡတ္၊ မိဂသီနကၡတ္ႏွင့္ဟသၤာတာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ မဟာပိႏ္ၷဲနတ္ရထားဆြဲပြဲ က်င္းပသည္။ ဂမုန္းပန္း၊ အင္ပန္း၊ သဇင္ပန္းတုိ႔ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔နာရီ(၂၆) ညနာရီ(၃၄)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ(၅)ဖ၀ါးရွိသည္။

““စဥ္ေရွးေျပာဆုိ၊ လျပာသုိ၀ယ္၊ ခြာၫုိႏြယ္ပန္း၊ မကန္း႐ုပ္လွ၊ မကာရတိ၊ ဖုသွ်သန္းေခါင္၊ ေနေရာင္ေပ်ာက္ၿပီ၊ ဘရဏီဟု၊ နာရီတြက္ဖြဲ႔၊ သုံးဆယ့္ေျခာက္ည၊ ဇနေႏြးေန႔၊ ဖ၀ါးေန႔ေပ်ာက္ျပန္၊ ပုစြန္တာရ၊ ေရာင္ျမလွ်ံလင္း၊ ေနလွ်ံကင္းက၊ ျမင္းခင္းသဘင္ စီရင္ခန္႔ၿမဲ။ ျပာသုိလသည္ မကာရရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ မကန္း႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ဖုသွ်နကၡတ္၊ ဘရဏီႏွင့္ ပုစြန္တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ ျမက္ခင္းသဘင္က်င္းပသည္။ ခြာၫုိပန္းနွင့္ ႏြယ္ပန္းမ်ဳိးစုံဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔နာရီ(၂၄)နာရီ၊ ညနာရီ (၃၆)နာရီရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါး(၆)ဖ၀ါးရွိသည္။

““တပုိ႔တြဲ၀ယ္၊ ေပါက္ေလး၊ ဆူးပန္း၊ ညဥ့္သန္းခ်ိန္က်၊ ၾကယ္မာဃႏွင့္၊ တာရခ်ိန္စင္း၊ ေနမင္း၀င္ရီ၊ ေရာဟဏီတိ၊ နာရီတိ၀၊ ဆေႏြးခ်မွ၊ ဇရႀတိန္း၊ ေန႔ကိန္းနာရီ၊ ကုံရာသီဟု၊ လွဴေကာင္းမႈျဖင့္၊ ရာကုမီးဖုန္း၊ တုိင္းလုံးလွ်ံၿဖိဳး၊ ၾကာသြတ္အုိးနွင့္၊ ၾကာမ်ဳိးစုိက္ထူ၊ ပဥၥဖ၀ါး””
တပုိ႔တြဲလသည္ ကုံရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ၾကာပင္စုိက္ဟန္ျဖစ္သည္။ ေရာဟဏီနကၡတ္၊ မာဃနကၡတ္ႏွင့္ ခ်ိန္စင္းတာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ (တာရာအေနျဖင့္ ““ခ်ိန္စင္း””ဟူ၍ေတြ႕ရပါသည္။ ““ခ်ိန္ခြင္”” တာရာေလ့ာဟု ယူဆမိပါသည္)။ ယာဂုပြဲ၊ မီးပုံၾကာသြတ္အုိးပြဲတုိ႔ က်င္းပၾကသည္။ ေပါက္ေလးပန္း၊ ဆူးပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔နာရီ(၂၆)၊ညနာရီ(၃၄)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါး (၅)ဖ၀ါးရွိသည္။

““ယူသြားေဆာင္ေယာင္း၊ လတေပါင္း၀ယ္၊ ခ်ိန္ေမာင္း႐ုိက္ခ်ီး၊ ႏွစ္ယံတီးက၊ ခ်ိန္တူလႏွင့္၊ ဥတၱရဖလဂုနီ၊ ညနာရီဟု၊ နာရီတြက္စစ္၊ နွစ္ဆယ့္ရွစ္ကုိ၊ ေန႔ျဖစ္မွန္လွ၊ ေဒြးတိညတိ၊ ဇရာဘ၀ါး၊ ႐ုပ္ထားမလြတ္၊ ငါးျခင္းပြတ္ဟု၊ ပြင့္၀တ္သရဖီ၊ အညီအင္းၾကင္း၊ ေနလွ်ံကင္းက၊ ဟႆဒတိ၊ မ်ားလွအညီ၊ သဲေစတီကုိ၊ ေျမႇာက္ခ်ီရႊင္ပ်၊ လွဴဒါန္းၾကရွင့္””
တေပါင္းလသည္ မိန္ရာသီျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ငါးၾကင္း႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ဥတ္ၱရဖလနကၡတ္၊ ဟာႆဒနကၡတ္ႏွင့္ တူလာေခၚ ခ်ိန္ခြင္တာရာတုိ႔ ထြန္းပၾကသည္။ သံေစတီပြဲက်င္းပသည္။ သရဖီပန္း၊ အင္းၾကင္းပန္းတုိ႔ ဖူးပြင့္္ၾကသည္။ ေန႔နာရီ(၂၈)၊ ညနာရီ(၃၂)ရွိသည္။ မြန္းတည့္ဖ၀ါးမွာ (၄)ဖ၀ါးရွိသည္။

ဤဧကပုိဒ္ရတုကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ေျမာက္ဦးေခတ္၏ ေဗဒင္ပညာ၊ နကၡတ္ပညာ၊ ကဗ်ာ့စြမ္းရည္ႏွင့္ ႐ုိးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ေတြ႕ရေပမည္။ ေဗဒင္ပညာအရ ေန႔ညအခ်ိန္နာရီႏွင့္ မြန္းတည့္ဖ၀ါးတုိ႔ကုိ အတိအက် ေဖာ္ၫႊန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ နကၡတ္ပညာအရ လစဥ္နကၡတ္တာရာတုိ႔၏ လွည့္ပတ္သြားလာေနၾကပုံ၊ သူ႔ရာသီအလုိက္ ထြန္းပၾကေသာ နကၡတ္တာရာမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းသီကုံးထားပါသည္။
ရာသီအလုိက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာ ရာသီ႐ုပ္ျပသ႑ာန္မ်ားမွာလည္း တစ္မူထူးျခားေနေပသည္။ ဤဧကပုိဒ္ရတုထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရာသီ႐ုပ္မ်ားမွာ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားနွင့္တူညီေသာ ႐ုပ္သ႑ာန္မ်ားပါရွိသလုိ မတူညီေသာ ႐ုပ္သ႑ာန္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ေရးသားျပဳစုေသာ ရက္ၡိဳင္တုိ႔၏ “ျဗဴဟတ္က်မ္း””လာ ရာသီ႐ုပ္မ်ားႏွင့္မူ တစ္သေ၀မတိမ္း တူညီေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ေ၀သာလီၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ေနရာမွ ေပၚထြက္လာသည့္(၁၂)လရာသီစက္ ေက်ာက္ျပားငယ္တြင္ ပါရွိေသာ ရာသီ႐ုပ္မ်ားႏွင့္မူ အနည္းငယ္လြဲေခ်ာ္ေနသည္မ်ားကုိ ေတြ႕ရျပန္ပါေသးသည္။
ဤသုိ႔ေသာ မတူညီေသာ ရာသီ႐ုပ္မ်ားးကုိမူ ဤေဆာင္းပါး၌ ရွည္သြားမည္စုိး၍ မတင္ျပႏုိင္ေတာ့ပါ။ အခါအခြင့္ႀကံဳပါကသီးျခားတင္ျပမည္ဟု ဆႏၵျပဳထားပါသည္။
စာဆုိသည္ ရာသီလုိက္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ပြဲေတာ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္လုိအပ္မည္ထင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲ၊ ကဆုန္လ က်င္ပြဲ၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ သင္ပုတ္ဆြမ္းတင္ပြဲႏွင့္ တပုိ႔တြဲလ ရထားပြဲတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္ လုိအပ္မည္ထင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဤရတု၌ ေတာ္သလင္းလတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ““ေရႏႈိက္သဘင္ ေလွပြဲဆင္”” ဟူေသာ ေလွပြဲ၊ တပုိ႔တြဲလတြင္ က်င္းပေသာ ရထားပြဲႏွင့္ ဤရတု၌ နတ္ေတာ္လတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ““မဟာပိႏ္ၷဲ၊ ဆြဲရထားငင္”” ဆုိေသာ ရထားပြဲတုိ႔ျဖစ္ေပသည္။ ဤပြဲေတာ္မ်ားမွာ တူသေယာင္ေယာင္ႏွင့္ က်င္းပၾကေသာ လရာသီမ်ား လြဲမွားေနၾကသေယာင္ေယာင္ သံသယျဖစ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ရက္ၡိဳင္စာဆုိ ဥက္ၠာပ်ံ၏ သွ်ဳိးလုိက္ရတုပုိဒ္တြင္....
““မ်ားစြာရႊီလွီေလာင္း၊ သိဃၤနဒီ၊ နန္းေတာဆီ၀ယ္၊ ရႊိလွီမင္းဆိပ္ေခ်ာင္း၌၊ တေသာင္းေသာင္း ေပ်ာ္ခ်ိန္တြင္၊ တူစုံ႐ႈ
ၾကည့္ခ်င္သည္၊ သႀကၤန္အခါျမတ္တည့္ေလ””
ဟူ၍ေတြ႕ရပါသည္။
ဤအခ်က္ကုိေထာက္ပါက ရက္ၡိဳင္ေဒသမ်ား၌ တန္ခူးလတြင္ ေလွၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားေနေပသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဤေလွၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာ္သလင္းလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ တူညီမႈမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက ရပ္ကြက္လုိက္ပါ၀င္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ေလွပြဲသဘင္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ေတာ္သလင္းလတြင္ က်င္းပေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲမွာမူ မင္းညီမင္းသား နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေပ်ာ္ပါးခြင့္ရၾကေသာ ေလွၿပိဳင္ပြဲ““ရႊီလွီေတာ္ဆင္း၊ ရီခင္းသဘင္”” သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။
တပုိ႔တြဲလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ ရထားပြဲကုိ စာဆုိဥက္ၠာပ်ံ၏ သွ်ဳိးလုိက္ရတုတစ္ပုိဒ္တြင္.....
““ကုံရာသီလြဲ၊ တပုိ႕တြဲသည္ လြမ္းဖြယ္ပင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္လူ႔ရပ္ေျမ၊ ရထားသဘင္၊ ႏွစ္စဥ္ငင္သည္၊ ေသာင္းခြင္ ဤလူ႔ျပည္
ထက္””
ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဦးေခတ္ သာျခင္းတစ္ပုဒ္တြင္....
““ျပာသုိလဲပြဲ၊ တပုိ႔တြဲမွာ၊ မီးပြဲမေယသဘင္၊ ရထားငင္ေက၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာင္းသဲ””
ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရးစပ္သီကုံးထားၾကသည္မ်ားကုိ ေတြ႕ရေပသည္။
ဤအခ်က္ကုိေထာက္ပါက တပုိ႔ိတြဲလတြင္ ရထားပြဲဆင္ႏႊဲသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဤရထားပြဲသည္ ဤရတုတြင္ နတ္ေတာ္လ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ရထားပြဲႏွင့္ လုံး၀တူညီမႈမရွိေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တပုိ႔ိတြဲလတြင္ က်င္းပေသာ ရထားပြဲႏွင့္တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္္ဖက္ သူႏုိင္ငါႏုိင္ အၿပိဳင္ဆြဲပြဲ(၀ါ) ရထားငင္ပြဲျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္ လတြင္ က်င္းပေသာ ပြဲမွာမူ မဟာပိႏၷဲနတ္႐ုပ္ႀကီးကုိ ရထားတင္ၿပီး ၿမိဳ႕ကုိလွည့္ပတ္၍ ““မဟာပိႏၷဲ ဆြဲရထားငင္”” ဟူ၍
ေတြ႔ခဲ့ၾကရေပလိမ့္မည္။
ရက္ၡိဳင္ေဒသမ်ား၌ ရာသီအလုိက္ က်င္းပေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားမွာ အေပ်ာ္သက္သက္ က်င္းပျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စစ္ေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာအေျခတည္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရွိရပါသည္။
ဤ(၁၂)ရာသီဖြဲ႔ ဧကပုိဒ္ရတုသည္ သုေတသီမ်ားအဖုိ႔လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ အနာဂတ္ရက္ၡိဳင္ေျမ၌ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ယဥ္ေက်းမႈရတနာအျမဳေတ ပန္းကေလးမ်ား ဖိတ္ဖိတ္လက္ေတာက္ပေနၾကဦးမည္။ အသစ္အသစ္ပန္းကေလးမ်ား ဖူးပြင့္လာၾကဦးမည္။ ရာသီပြဲေတာ္မ်ားျဖင့္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲမွ် စည္ကားလာဦးမည္ဆုိပါက ၀မ္းသာအားရ ပီတိေသာမနႆျဖစ္ရမည္သာတည္း။
ေမာင္ထြန္းတင္(ေျမာက္ဦး)

No comments:

Post a Comment