ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Monday, September 19, 2011

ကာရက


ကာရက

ကာရက-ဆိုသည္မွာ ျပဳတတ္သည္၊ ျပဳတတ္သူ၊ စီရင္ေသာသူ၊ ၾကိယာကို ျပီးေစတတ္ေသာ သတၱိ၊ အဓိပၸာယ္ကို ေပၚလြင္ေစေသာ သတၱိဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။
          ေ၀ဒပညာတြင္ ကာရကျပဳေသာၿဂိဳဟ္ဟုေခၚဆိုၾက၍ (၁) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရကျပဳမႈမ်ား (၂) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရက ျပဳေသာ သဘာ၀မ်ားဟု ခဲြျခားထားၾကသည္။

(၁) ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရကျပဳမႈမ်ား
          တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္  -        အဖ   
          တနလၤာၿဂိဳဟ္   -        အမိ
          အဂၤါၿဂိဳဟ္       -        ညီငယ္ ညီမငယ္၊ ရန္သူ
          ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္     -        ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြ
          ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္      -        သားသမီး၊ ဆရာ အစ္ကိုၾကီး၊ သူငယ္ခ်င္း
          ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ -        ဇနီး၊ လင္
          စေနၿဂိဳဟ္       -        တပည့္ လက္ေအာက္ငယ္သား          ခိုးသူ  စသည္ျဖစ္ၾကသည္။

(၂)    ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ကာရကျပဳေသာဘာ၀မ်ား
          ေအာင္၊ မည္း၊ ညိဳ၊ ခေရ၊ ပြင့္၊ စြယ္ေတာ္၊ သင့္၊ နတ္၊  အုန္းပင္၊ အပြင့္ေတြ ေ၀ျဖာတိုး။ စိုးလဂ္က စ၍ ေရ။ ၄၊ ၆၊ ၉၊ ၂ လံုးခ်၊ ၁၀ ဌာန၊ ၄ ေတြ၊ မွတ္ပါေလ ကာရက ဟု လကၤာဆိုရိုးရိွေလသည္။
          တႏုဘာ၀ေခၚ လဂ္တည္ရာမွ စတင္၍ ၁ တန္႔ ၂ တန္႔ - ၁၂ တန္႔ထိ ေရတြက္ရမည္။ လဂ္ဘာ၀မွ စတင္၍ ကာရကလကၤာကို ဆို၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ကာရကၿဂိဳဟ္ မ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္။
၁ တန္႔
ေအာင္
၁ ေႏြၿဂိဳဟ္
၂ တန္႔
မည္း
၅ ေတးၿဂိဳဟ္
၃ တန္႔
ညိဳ
၃ဂၤါၿဂိဳဟ္
၄ တန္႔
ခ၊ ေရ
၂လာၿဂိဳဟ္ ၄ ဟူးၿဂိဳဟ္
၅ တန္႔
ပြင့္
၅ေတးၿဂိဳဟ္
၆ တန္႔
စြယ္ေတာ္
၃ဂၤါၿဂိဳဟ္၊ စေနၿဂိဳဟ္
၇ တန္႔
သင့္
၆ၾကာၿဂိဳဟ္
၈ တန္႔
နတ္
စေနၿဂိဳဟ္
၉ တန္႔
အုန္းပင္
၁ေႏြၿဂိဳဟ္ ၅ ေတးၿဂိဳဟ္
၁၀ တန္႔
အပြင့္ေတြေ၀
၁ေႏြ ၅ေတး စေန ၄ဟူးၿဂိဳဟ္
၁၁ တန္႔
ျဖာ
၅ေတးၿဂိဳဟ္
၁၂ တန္႔
တိုး
စေနၿဂိဳဟ္

          စိုးလဂ္ကစ၍ ေရ ဆိုသျဖင့္ လဂ္ရိွရ တႏုဘာ၀ = ၁ တန္႔မွသာ စတင္ေရတြက္ရမည္။ ၄၊ ၆၊ ၉၊ ၂ လံုးခ်ဆိုသျဖင့္  ၄ -တန္႔ဘာ၀တြင္ ကာရကျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွစ္လံုး၊ ၆ တန္႔ တြင္ ႏွစ္လံုး၊ ၉ တန္႔တြင္ ႏွစ္လံုးရိွၾကသည္။ ၁၀ ဌာန ၄ ေထြဆိုသျဖင့္ ၁၀ တန္႔ ဘာ၀တြင္ ကာရကၿဂိဳဟ္ ၄လံုးရိွ သည္။  
          မိႆလဂ္ ျပိႆလဂ္ စေသာ လဂ္ (၁၂)ပါးအတြက္ ကာရကၿဂိဳဟ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

         ကာရကျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္အလိုက္ အတန္႔ဘာ၀မ်ား
         
၁ေႏြၿဂိဳဟ္      
၁တန္႔၊ ၉ တန္႔၊ ၁၀တန္႔
၂လာၿဂိဳဟ္     
၄ တန္႔၊ ၁၀ တန္႔
၃ဂၤါၿဂိဳဟ္        
၃ တန္႔၊ ၆ တန္႔
၄ ဟူးၿဂိဳဟ္     
၄ တန္႔၊ ၁၀ တန္႔
၅ ေတးၿဂိဳဟ္   
၂ တန္႔၊ ၅ တန္႔၊ ၉တန္႔၊ ၁၀ တန္႔၊ ၁၁ တန္႔
၆ ၾကာၿဂိဳဟ္    
၇ တန္႔
စေနၿဂိဳဟ္      
၆ တန္႔၊ ၈ တန္႔၊ ၁၂ တန္႔၊ ၁၀ တန္႔
          ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ ဘာ၀ ၅ ခုကို ကာရကျပဳ ထားသည္ကို သိရိွႏိုင္ပါသည္။ ၁၀ တန္႔ ဘာ၀သည္ ၿဂိဳဟ္ ၄ လံုးကာရကျပဳထားသည္။ ကမၼဘာ၀ျဖစ္၍ ၁ ေႏြၿဂိဳဟ္ - ကံ၊ ၄ ဟူးၿဂိဳဟ္ ဥာဏ္၊ စေနၿဂိဳဟ္ - ၀ီရိယ ၅ေတးၿဂိဳဟ္ ပညာစသည္ျဖင့္ ကာရကျပဳထားၾကသည္။

ကာရကဥပေဒသမ်ား
(၁)     မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မဆို ဗ်ာယဘာ၀၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္ မိမိ ကာရကျပဳေသာ ဘာ၀အား ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။
(၂)     မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မဆို မိမိကာရကျပဳေသာ သဘာ၀တို႔၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္ ထိုဘာ၀သည္ ပ်က္စီး၏။
(၃)     ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ ႏွစ္တန္႔၊ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ရွစ္တန္႔ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေသာ္ ထိုဘာ၀တို႔သည္ မပ်က္စီးပါ။
ဥပေဒသ (၁)
          ဗ်ာယဘာ၀၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္ မိမိကာရကျပဳေသာ ဘာ၀အား ေကာင္းက်ိဳးလဂ္ဆိုရာ၌ ၅ ေတးၿဂိဳဟ္ ဗ်ာယ ဘာ၀ရပ္တည္ေသာ ဥပမာကို ျပဆိုလိုက္ပါသည္။
          ၅ ေတး - ဗ်ာယဘာ၀ရပ္တည္၍ ကာရကျပဳေသာ  ဘာ၀မ်ား ျဖစ္သည့္ ၂ တန္႔၊ ၅ တန္႔၊ ၉ တန္႔၊ ၁၀ တန္႔၊     ၁၁ တန္႔ ဘာ၀တို႔ ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။
          တစ္ဆက္တည္း ၅ ေတးၿဂိဳဟ္သည္ ေသာမၿဂိဳဟ္ျဖစ္ ၍ ျမင္ရာယွဥ္ရာ ရပ္တည္ရာ (သမၺႏၶ ျပဳရာ) ဘာ၀ေကာင္း က်ိဳးျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၅ ေတးရပ္တည္ေသာ ၁၂ တန္႔ဘာ၀၊ သမသတ္ျမင္ေသာ ၆ တန္႔၊ ၅ တန္႔၊ အထူးျမင္ေသာ ၄ တန္႔၊ ၉ တန္႔၊ အထူးျမင္ေသာ   ၈ တန္႔ ဘာ၀မ်ား ေကာင္း က်ိဳးေပးၾကသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ ၅ ေတး ဗ်ာယဘာ၀ရပ္တည္ေသာ္ ၂ တန္႔၊ ၄ တန္႔၊ ၅ တန္႔၊ ၆ တန္႔၊ ၈ တန္႔၊ ၉ တန္႔၊ ၁၀ တန္႔၊ ၁၁ တန္႔၊ ၁၂ တန္႔ စေသာ ဘာ၀ ၉ ခုေကာင္းသျဖင့္ ''မုခ်သုခ ယုဂ္“ ရသည္။

ဥပေဒသ (၂)
          ကာရကျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္၊ ကာရကျပဳရာ ဘာ၀ရပ္ေသာ္ ပ်က္စီး၏ ဟု ဆိုရာ၌ ဆရာၾကီး ဆရာျမိဳင္၏ ၾသ၀ါဒအရ ''သက္ရိွ ပ်က္၏'' ဟု မွတ္ရန္လိုသည္။

တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၁ေႏြ ရပ္ေသာ္
မိမိ ပ်က္၏ အက်ိဳးမခံစားရ။
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၅ေတး ရပ္ေသာ္
မိသားစု
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၃ဂၤါ ရပ္ေသာ္
ညီကိုေမာင္ႏွမ
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၂လာ ရပ္ေသာ္
မိခင္
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၄ဟူး ရပ္ေသာ္
ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြ
တန္႔ ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၅ေတး ရပ္ေသာ္
သားသမီး
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၃ဂၤါ ရပ္ေသာ္
ရန္သူ
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
စေန ရပ္ေသာ္
ခိုးသူ
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၆ၾကာ ရပ္ေသာ္
ဇနီးခင္ပြန္း
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
စေန ရပ္ေသာ္
ေက်းကြ်န္
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၁ေႏြ ရပ္ေသာ္
ဖခင္
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၅ေတး ရပ္ေသာ္
ဆရာ၊ အစ္ကိုၾကီး
၁၀
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၁ေႏြ ရပ္ေသာ္
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအၾကီးအကဲ
၁၀
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၄ဟူး ရပ္ေသာ္
ရပ္ေသာ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမိတ္ေဆြ
၁၀
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
စေန ရပ္ေသာ္
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတပည့္
၁၀
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၅ေတး ရပ္ေသာ္
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆရာ
၁၁
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
၅ ေတး
အစ္ကိုၾကီး သူငယ္ခ်င္း
၁၂
တန္႔ဘာ၀တြင္
ကာရကၿဂိဳဟ္
စေန
သူလွ်ိဳစသည္ ပ်က္စီး၏
အက်ိဳးမခံစားရပါ။

ဥပေဒသ (၃)
          ၾကာသပေတး -၂တန္႔ရပ္ေသာ္ ၂ တန္႔မပ်က္ပါ။ ဥစၥာဓနျပည့္၀ေသာ  ''ဓနယုဂ္'' ရသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ ''၂တန္႔ ၾကာသပေတး၊ ဓနေပး''၏ ဟုဆိုၾကသည္။
          စေနၿဂိဳဟ္ ၈ တန္႔ရပ္ေသာ္ ၈ တန္႔မပ်က္ပါ အသက္ရွည္ေသာ ယုဂ္ ''ဒီဃာယုယုဂ္'' ရသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ ''၈တန္႔ စေန၊ အသက္ရွည္'' ဟုဆိုၾကသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
မွဴးေ၀ဒ (ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖဲြ႔)


2 comments: