ၿဂိဳဟ္ေလးေတြ ဘယ္လိုသြား

ၿဂိဳဟ္ေတြ ဒီေန႔ဘယ္မွာေန . .

Sunday, April 20, 2014

ျမန္မာ/ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္အား ၀ါငယ္ထပ္မည္လား ၀ါႀကီးထပ္မည္လား (၁-ခ)

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၀ါႀကီးထပ္အတြက္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္မွ မွ ၁၃၈၀ခုႏွစ္ ထိ လျပည့္စန္းယွဥ္နကၡတ္ဇယား

No comments:

Post a Comment